Бюджет София

15 януари 2020, сряда Viber

{“in”:[{“name”:”От държавни трансфери”,”2016″:333530262,”2017″:362040416,”2018″:428901368,”2019″:488552432,”2020″:556103184,”2021″:0},{“name”:”Собствени приходи”,”2016″:582769200,”2017″:612535200,”2018″:653937100,”2019″:697216700,”2020″:778149500,”2021″:0},{“name”:”- От данъци”,”2016″:260170000,”2017″:286351000,”2018″:306625000,”2019″:345825000,”2020″:393825000,”2021″:0},{“name”:”- От общински такси”,”2016″:237999200,”2017″:238754200,”2018″:255039200,”2019″:261139000,”2020″:286764500,”2021″:0},{“name”:”- От глоби, санкции и наказателни лихви”,”2016″:18700000,”2017″:20700000,”2018″:20842900,”2019″:22000000,”2020″:26000000,”2021″:0},{“name”:”- От други неданъчни приходи”,”2016″:1800000,”2017″:1800000,”2018″:1800000,”2019″:1800000,”2020″:1800000,”2021″:0},{“name”:”- Приходи и доходи от собственост”,”2016″:41000000,”2017″:40830000,”2018″:40730000,”2019″:40952700,”2020″:39660000,”2021″:0},{“name”:”- От продажби на общинско имущество”,”2016″:26450000,”2017″:29300000,”2018″:33600000,”2019″:31600000,”2020″:36500000,”2021″:0},{“name”:”- От концесии”,”2016″:1450000,”2017″:1500000,”2018″:1500000,”2019″:1500000,”2020″:1500000,”2021″:0},{“name”:”- Средства за внасяне на данъци /ДДС и др./”,”2016″:-4800000,”2017″:-6700000,”2018″:-6200000,”2019″:-7600000,”2020″:-7900000,”2021″:0},{“name”:”Преходен остатък след възстановяване средствата на разпоредит”,”2016″:7036978,”2017″:14452489,”2018″:21648545,”2019″:119165731,”2020″:145145388,”2021″:0},{“name”:”Заеми за усвояване”,”2016″:78233200,”2017″:13690810,”2018″:0,”2019″:29000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Погасяване на заеми”,”2016″:-15442400,”2017″:-20611800,”2018″:-32506261,”2019″:-35008500,”2020″:-36322724,”2021″:0},{“name”:”Средства по Европейски програми”,”2016″:195000000,”2017″:275365949,”2018″:385013968,”2019″:324128482,”2020″:260476173,”2021″:0},{“name”:”ОБЩО ПРИХОДИ”,”2016″:1180177240,”2017″:1257473064,”2018″:1456994720,”2019″:1623054846,”2020″:1703551521,”2021″:0}],”out”:[{“name”:”Образование: общински училища и детски градини”,”2014″:284613642,”2015″:290632871,”2016″:300848328,”2017″:310848902,”2018″:357003913,”2019″:416494760,”2020″:486610000,”2021″:0},{“name”:”Здравеопазване: издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното здравеопазване, комплекси за детско хранене, Програма “Общински болници“”,”2014″:35624075,”2015″:39780163,”2016″:42141104,”2017″:39760253,”2018″:45191872,”2019″:48424020,”2020″:56040000,”2021″:0},{“name”:”Социални дейности: социални домове, бюра за социални услуги, трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, Програма “Асистент за независим живот“”,”2014″:31320543,”2015″:33079054,”2016″:38245212,”2017″:35555408,”2018″:38490868,”2019″:43358546,”2020″:48310000,”2021″:0},{“name”:”Благоустройствени и комунални дейности”,”2014″:381959730,”2015″:391551032,”2016″:345201209,”2017″:338811088,”2018″:252670228,”2019″:266653929,”2020″:296010000,”2021″:0},{“name”:”- Разходи за почистване”,”2014″:93404924,”2015″:97712924,”2016″:113758598,”2017″:103600000,”2018″:108100000,”2019″:111600000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Поддържане на междублокови пространства”,”2014″:3300000,”2015″:3500000,”2016″:4000000,”2017″:8000000,”2018″:8000000,”2019″:8600000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Столичен инспекторат”,”2014″:5600000,”2015″:5800000,”2016″:6178598,”2017″:6892880,”2018″:7441900,”2019″:8956000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Управление, контрол и регулиране на д-ст по околната среда – издръжка”,”2014″:765000,”2015″:876900,”2016″:1406800,”2017″:725600,”2018″:931000,”2019″:2098000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Управление на дейностите по отпадъците”,”2014″:56077330,”2015″:80645826,”2016″:44538700,”2017″:26316700,”2018″:32660988,”2019″:35985922,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Озеленяване”,”2014″:22502151,”2015″:24006293,”2016″:26517671,”2017″:23396425,”2018″:25778100,”2019″:28124900,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Други дейности БКС, групи незаконно строителство и др. / дейности 601,605 и 619/”,”2014″:4041589,”2015″:4058949,”2016″:6486710,”2017″:6232544,”2018″:6912340,”2019″:7509107,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Осветление на улици и площади”,”2014″:19837462,”2015″:21791464,”2016″:35131058,”2017″:16829200,”2018″:17458000,”2019″:17900000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”,”2014″:143290868,”2015″:124692058,”2016″:95382319,”2017″:36590238,”2018″:37720000,”2019″:38000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Водоснабдяване и канализация”,”2014″:17981558,”2015″:18239165,”2016″:6535655,”2017″:2887300,”2018″:3217900,”2019″:3530000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- Други дейности по опазване на околната среда”,”2014″:14500000,”2015″:18500000,”2016″:14420000,”2017″:4445100,”2018″:4450000,”2019″:4350000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”ЦГМ – преференциални карти и компенсации”,”2014″:95000000,”2015″:95000000,”2016″:95000000,”2017″:95108000,”2018″:100108000,”2019″:104000000,”2020″:134300000,”2021″:0},{“name”:”Ремонт и поддържане на пътища – подържане на общински пътища”,”2014″:4609100,”2015″:4663900,”2016″:5000000,”2017″:5000000,”2018″:5672000,”2019″:8300000,”2020″:9300000,”2021″:0},{“name”:”Култура: читалища, Столична библиотека, СГ художествена галерия, дирекция “Култура“, театри и райони, ОКИ “Домове на културата“, Столичен зоопарк, Радостен обреден дом, ОП “Гробищни паркове“, социални помощи за траурни услуги, ОП “Туризъм”, РИМ ”София“”,”2014″:28032237,”2015″:31279193,”2016″:31080948,”2017″:31553511,”2018″:34188225,”2019″:37389031,”2020″:41400000,”2021″:0},{“name”:”Отбрана и сигурност”,”2014″:12437732,”2015″:18666254,”2016″:17204425,”2017″:16594370,”2018″:13666150,”2019″:14841576,”2020″:19240000,”2021″:0},{“name”:”Физкултура и спорт”,”2014″:1162081,”2015″:2308432,”2016″:2243872,”2017″:2535277,”2018″:3280200,”2019″:3304172,”2020″:3420000,”2021″:0},{“name”:”Селско и горско стопанство”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:1190712,”2018″:1413550,”2019″:1741900,”2020″:2080000,”2021″:0},{“name”:”Други дейности по икономиката”,”2014″:1061242,”2015″:805561,”2016″:944220,”2017″:1057584,”2018″:1107500,”2019″:1204880,”2020″:1360000,”2021″:0},{“name”:”Органи и дейности по приватизация”,”2014″:9087202,”2015″:8237805,”2016″:9560032,”2017″:3010000,”2018″:3012200,”2019″:3288400,”2020″:3520000,”2021″:0},{“name”:”Приюти за безстопанствени животни”,”2014″:3148267,”2015″:2436114,”2016″:2471049,”2017″:2447600,”2018″:2376500,”2019″:2486900,”2020″:2700000,”2021″:0},{“name”:”Столичен общински съвет – местна отговорност”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:3146000,”2018″:3535000,”2019″:4030100,”2020″:4230000,”2021″:0},{“name”:”Административни разходи”,”2014″:57913354,”2015″:64691730,”2016″:70082465,”2017″:76179991,”2018″:80174549,”2019″:88314000,”2020″:98100000,”2021″:0},{“name”:”Лихви по заеми”,”2014″:20015297,”2015″:20306200,”2016″:18256847,”2017″:18142825,”2018″:17310642,”2019″:17770900,”2020″:16340000,”2021″:0},{“name”:”Други”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:8217106,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /за всички функции и дейности/ в т.ч.:”,”2014″:252444905,”2015″:337793324,”2016″:433270403,”2017″:442674934,”2018″:497793323,”2019″:559640813,”2020″:471200000,”2021″:0},{“name”:”- Средства по оперативни програми”,”2014″:470089684,”2015″:391365469,”2016″:195000000,”2017″:275365949,”2018″:385013968,”2019″:324128482,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”ОБЩО РАЗХОДИ”,”2014″:1465945539,”2015″:1498231200,”2016″:1265265883,”2017″:1328938510,”2018″:1456994720,”2019″:1623054846,”2020″:1703550000,”2021″:0}],”debt”:[{“name”:”Дълг София”,”2003″:20000000,”2004″:38000000,”2005″:97000000,”2006″:145000000,”2007″:121531000,”2008″:172673000,”2009″:298496000,”2010″:403690000,”2011″:459027000,”2012″:487849000,”2013″:525853000,”2014″:531467000,”2015″:570583000,”2016″:642678000,”2017″:628497000,”2018″:718205057,”2019″:0,”2020″:0}],”companies”:[{“name”:”“Метрополитен“ ЕАД”,”2013″:-300000,”2014″:300000,”2015″:-2200000,”2016″:2200000,”2017″:-5300000},{“name”:”“Център за градска мобилност“ ЕАД”,”2013″:8600000,”2014″:8000000,”2015″:6000000,”2016″:12000000,”2017″:12170000},{“name”:”“Столичен автотранспорт“ ЕАД”,”2013″:-8300000,”2014″:-4500000,”2015″:-10400000,”2016″:2750000,”2017″:-503000},{“name”:”“Столичен електротранспорт“ ЕАД”,”2013″:-9000000,”2014″:-4300000,”2015″:-13000000,”2016″:-3000000,”2017″:-6166000},{“name”:”“Спортна София – 2000“ ЕАД”,”2013″:100000,”2014″:200000,”2015″:-100000,”2016″:-200000,”2017″:-167000},{“name”:”“Софийски имоти“ ЕАД”,”2013″:900000,”2014″:1200000,”2015″:900000,”2016″:8900000,”2017″:1076000},{“name”:”“Пазари Изток“ ЕАД”,”2013″:500000,”2014″:500000,”2015″:400000,”2016″:300000,”2017″:289000},{“name”:”“Пазари Запад“ ЕАД”,”2013″:200000,”2014″:200000,”2015″:100000,”2016″:40000,”2017″:55000},{“name”:”“Пазари Север“ ЕАД”,”2013″:600000,”2014″:400000,”2015″:500000,”2016″:600000,”2017″:409000},{“name”:”“Пазари Юг“ ЕАД”,”2013″:900000,”2014″:700000,”2015″:800000,”2016″:400000,”2017″:122000},{“name”:”“Пазари Възраждане“ ЕАД”,”2013″:1000000,”2014″:900000,”2015″:1000000,”2016″:1000000,”2017″:991000},{“name”:”“Софинвест“ ЕООД”,”2013″:100000,”2014″:200000,”2015″:300000,”2016″:1100000,”2017″:563000},{“name”:”“Чистота – Искър“ ЕООД”,”2013″:1400000,”2014″:2700000,”2015″:2300000,”2016″:1500000,”2017″:568000},{“name”:”“Топлофикация София“ ЕАД”,”2013″:5300000,”2014″:-84000000,”2015″:-59000000,”2016″:-40100000,”2017″:-34817000}],”infrastructure”:[{“name”:”бул. Тодор Каблешков”,”2014″:5326000,”2015″:1500000,”2016″:4000000,”2017″:4000000,”2018″:1310000,”2019″:5500000,”2020″:1000000,”2021″:0},{“name”:”- РАЗШИРЕНИЕ НА бул.“Т. КАБЛЕШКОВ“ ОТ бул.“БРАТЯ БЪКСТОН“ ДО бул. “ЦАР БОРИС ІІІ“”,”2014″:5326000,”2015″:1500000,”2016″:4000000,”2017″:4000000,”2018″:1000000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮЖНО ПЛАТНО НА бул.“ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ ОТ бул.“БЪЛГАРИЯ“ ДО ул. “КОСТЕНСКИ ВОДОПАД“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:310000,”2019″:2000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА ул.“ФИЛИП КУТЕВ“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:3500000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Източна тангента”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:1700000,”2020″:3000000,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА ОТ бул.“БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ССТ – етап 1″,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:1700000,”2020″:3000000,”2021″:0},{“name”:”Софийско метро”,”2014″:142371000,”2015″:128000000,”2016″:200100000,”2017″:243680000,”2018″:327380000,”2019″:306500000,”2020″:98650000,”2021″:0},{“name”:”- МЕТРОПОЛИТЕН “СОФИЯ“ – III МЕТРОДИАМЕТЪР ДЕПО бул.“БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ – бул. “ВЛ. ВАЗОВ“ – ЦГЧ – жк “ОВЧА КУПЕЛ“”,”2014″:0,”2015″:70000000,”2016″:182600000,”2017″:243680000,”2018″:327380000,”2019″:306500000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- МЕТРОПОЛИТЕН “СОФИЯ” – РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 – МС “ДЖЕЙМС ВАУЧЕР“ – МС “ВИТОША“ ФАЗА 1″,”2014″:5000000,”2015″:5000000,”2016″:17500000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- МЕТРОПОЛИТЕН “СОФИЯ” – УЧАСТЪК БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ – ДРУЖБА – ЛЕТИЩЕ”,”2014″:65182000,”2015″:21500000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- МЕТРОПОЛИТЕН “СОФИЯ” – ПРОДЪЛЖЕНИЕ УЧАСТЪК “МЛАДОСТ 1“ – “МЛАДОСТ 4“ / БИЗНЕС ПАРК”,”2014″:40120000,”2015″:31500000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 10 БР. МЕТРОВЛАКОВЕ”,”2014″:32069000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Северна скоростна тангента”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:2000000,”2018″:1700000,”2019″:400000,”2020″:710000,”2021″:0},{“name”:”- ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ЛОКАЛНА УЛИЧНА МРЕЖА ОБСЛУЖВАЩА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ км.2+780 до км 3+680″,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:1200000,”2019″:400000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА ОТ бул.“БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ССТ – етап 1″,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:500000,”2018″:500000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА бул.“РОЖЕН“ ОТ НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ДО ССТ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:1500000,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Трамваи”,”2014″:46398000,”2015″:0,”2016″:7000000,”2017″:20200000,”2018″:32259999,”2019″:32888247,”2020″:80190000,”2021″:0},{“name”:”- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЙНА ЛИНИЯ ПО бул.“ЦАР БОРИС III“ ОТ УХО “КНЯЖЕВО“ ДО УХО “СЪДЕБНА ПАЛАТА“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:9950000,”2018″:24640000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕАЛИЗИРАНЕ НА НОВО ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ ПО бул.“ГЕН. М. Д. СКОБЕЛЕВ“ ОТ бул.“ХР. БОТЕВ“ ДО бул.“ВИТОША“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:7000000,”2017″:0,”2018″:500000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЙНА ЛИНИЯ ПО ул.“КАМЕНОДЕЛСКА“ ОТ МОСТ “ИЗИДА“ ДО УХО “ОРЛАНДОВЦИ“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:1700000,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 13 бр. НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:7120000,”2019″:0,”2020″:31190000,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 11 бр. НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:8550000,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 20 БР. ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ”,”2014″:46398000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 13 бр. НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:32888247,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ – 25 БР. ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:49000000,”2021″:0},{“name”:”Булеварди и улици”,”2014″:47787000,”2015″:39900000,”2016″:11800000,”2017″:17370000,”2018″:2750000,”2019″:16629999,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2″,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:7749000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 4″,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:3221000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул.“ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:1000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул.“КУКУШ“ И ул. “ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР“, район “ИЛИНДЕН“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:2000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул.“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – бул.“АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“”,”2014″:120000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:250000,”2018″:250000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул.“ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ ОТ ул.“ИВАН ДИМИТРОВ -КУКЛАТА“ ДО бул.“АСЕН ЙОРДАНОВ“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:2000000,”2018″:2000000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. “ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ ОТ ул.“МАРА БУНЕВА“ ДО бул.“ИЛИЕНЦИ“”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:500000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ПРОБИВ бул.“Д-р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ“ – СОП”,”2014″:250000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:250000,”2018″:0,”2019″:2660000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕМОНТ НА бул.“ВЛАДИМИР ВАЗОВ“”,”2014″:0,”2015″:6200000,”2016″:4200000,”2017″:5000000,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул.“КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ“ ОТ МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР ДО ул.“КРАКРА“”,”2014″:0,”2015″:9672000,”2016″:0,”2017″:9870000,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА ул “ОБИКОЛНА “ – УЧАСТЪКА ОТ бл.211 ДО бул “ КОПЕНХАГЕН“ район ИСКЪР”,”2014″:2975000,”2015″:375000,”2016″:2000000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ””,”2014″:10745000,”2015″:12430000,”2016″:5600000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул “СЛИВНИЦА””,”2014″:6200000,”2015″:6126000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕКОНСТРУКЦИЯ HA пл. РУСКИ ПАMETHИК”,”2014″:4000000,”2015″:3600000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- OCHOBEH PEMOHT HA бул.“ПРАГА“ OT бул “СКОБЕЛЕВ“ до бул. “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“”,”2014″:1879000,”2015″:1497000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА бул. “КОПЕНХАГЕН“ ОТ бул.“ИСКЪРСКО ШОСЕ“ ПРЕЗ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА бул.“ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“”,”2014″:3215000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул. “ОПЪЛЧЕНСКА“ ОТ бул.“СЛИВНИЦА“ ДО бул. “Т. АЛЕКСАНДРОВ“”,”2014″:5202000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ОР НА БУЛ. “БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ ОТ УЛ.“ ЛЕТОСТРУЙ“ ДО СОП”,”2014″:8785000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул.“НИКОЛА МУШАНОВ“”,”2014″:3181000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул.“АРСЕНАЛСКИ“”,”2014″:1235000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Кръстовища на две нива”,”2014″:38956000,”2015″:27388000,”2016″:7306000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НАДВЕ НИВА бул “ПЕЙО ЯВОРОВ“ – бул. “СТ МИХАЙЛОВСКИ“- СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА”,”2014″:3640000,”2015″:8600000,”2016″:270000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ Н А Д ВЕ НИВА бул “АКАД ИВАН ЕВ. ГЕШОВ“ – бул. “БЪЛГАРИЯ“”,”2014″:12526000,”2015″:15700000,”2016″:7036000,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ЛЪВОВ МОСТ”,”2014″:22790000,”2015″:3088000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”Автопарк”,”2014″:52678000,”2015″:75466765,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:7043617,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 22 бр. АВТОБУСИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -II ЕТ.”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:7043617,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 120 АВТОБУСА”,”2014″:52678000,”2015″:64801000,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”- ДОСТАВКА НА 120 ТРОЛЕЙБУСА”,”2014″:0,”2015″:10665765,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”бул. Монтевидео”,”2014″:0,”2015″:6595000,”2016″:7633000,”2017″:8000000,”2018″:2000000,”2019″:985000,”2020″:1520000,”2021″:0},{“name”:”Велоалеи”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:2000000,”2020″:5040000,”2021″:0},{“name”:”- ИЗГРАЖДАНЕ НА 18 БР. ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:0,”2019″:2000000,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ”,”2014″:1000000,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:1000000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – ЗАЕМ ОТ ЕИБ”,”2014″:0,”2015″:0,”2016″:0,”2017″:0,”2018″:7040000,”2019″:0,”2020″:0,”2021″:0},{“name”:”ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ / при отчуждаване и покупка/”,”2014″:10000000,”2015″:14000000,”2016″:10000000,”2017″:20000000,”2018″:10000000,”2019″:8000000,”2020″:15000000,”2021″:0}],”vehicles”:[{“name”:”МПС – регистрирани”,”2016″:167715,”2017″:169693},{“name”:”МПС – отрегистрирани”,”2016″:23597,”2017″:28312}]}

Новини и коментари

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Всички новини

От медиите

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK