Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

27 декември 2019, петък Viber

Дадохме експертно мнение по предложенията за определяне на данъка върху превозните средства

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

С Т А Н О В И Щ Е

от

Тома Белев

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

По доклад № СОА19-ВК66-9615/27.11.2019 г. от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Относно:: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

 

Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,

Изработването на проекти за нормативни административни актове е процедура, при която се спазват определени от Административно процесуалният кодекси и Закона за нормативните актове принципи.

Член 26 от ЗНА изисква изработването на проект на нормативен акт да се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Член  6 от АПК изисква административните органи да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Когато от две или повече законосъобразни възможности органът е длъжен да избере тази възможност, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и обществото. Административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел.

Принципа за обоснованост предполага проектите за промяна на нормативен акт да са предшествани от последващата оценка на въздействието на предходните изменения на акта, за да може да се направи информирано и обосновано предложение за новите. За съжаление измененията в местните данъците за 2020 на жителите на столицата са извършени без анализ на резултатите от измененията на същите данъци през 2019 г.

В доклада на кмета на СО е посочено, че “с така направените предложения по отношение на данъка върху превозните средства ще бъде подкрепена политиката на Столична община за намаляване на количествата на вредни емисии, отделяни от автомобилите в околната среда, като в по-дългосрочен план, поставената цел е извеждането от употреба на по-старите автомобили и замяната им с по-нови.“  В оценката за съответствие е посочено, че целта на предложените изменения е “С направените предложения по отношение на данъка върху превозните средства ще се запази тенденцията, свързана със създаване на стимули за намаляване на количествата на вредни емисии, отделяни от автомобилите в околната среда, като в по – дългосрочен план, поставената цел е – извеждането от употреба на по – старите автомобили и замяната им с по-нови.“
В оценката е посочено, че „Осигурените средства ще дадат възможност подпомагане на дейностите на общината в областта на екологията както и подобряване качеството на транспортната услуга и инфраструктура…Очаква се приходите от данък върху превозните средства за 2020г. да нараснат 18 млн лв.спрямо 2019г. .. Осигурените средства ще дадат възможност подпомагане на дейностите на общината в областта на екологията както и подобряване качеството на транспортната услуга и инфраструктура.“

Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет определя, че с данък върху превозните средства се облагат:

 1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
 2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

С Наредбата се определят отделни ставки на данъка върху превозните средства за:

 • Леки автомобили
 • Ремаркета
 • Мотопеди
 • Мотоциклети
 • Триколки
 • Автобуси
 • Седлови влекачи и влекачи за ремарке
 • Специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите
 • Автокранове
 • Трактори
 • Други самоходни машини
 • Моторни шейни и превозни средства от категория “L7e”
 • Товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.
 • Плавателните средства
 • Гражданските въздухоплавателни средства, в т.ч. самолети, вертолети , параплани, делтаплани,  мотоделтаплани, свободни балони и планери.

Предложеното изменение на наредбата :

 • Запазва или увеличава ставките за леки и товарни автомобили с максимална маса не повече от 3,5 т 
 • Премахва данъка върху специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари
 • Намалява намалението на данъка за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория “Евро 4” и по-високи
 • Намалява намалението на данъка за автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория “Евро 4” и по-високи. 
 • Увеличава минимално данъка на товарните автомобили , с технически допустима максимална маса над 3,5т до 12 тона

След като „с предложението по отношение на данъка върху превозните средства ще бъде подкрепена политиката на Столична община за намаляване на количествата на вредни емисии, отделяни от автомобилите в околната среда“ принципите за пропорционалност и справедливост изискват увеличаването на данъка върху различните видове превозни средства отделящи вредни емисии да бъдат съобразен с количествата вредни емисии отделяни от тях. В този смисъл трябва да се отчете, че няма промени върху данъците на моторни превозни средства, които са замърсяващи не по-малко от тези чиито ставки са променени, всъщност най-често замърсяващи повече:

 • Мотопеди и мотоциклети  с мощност на двигателя над 74 kW
 • Мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, съответстващи на екологичните категории под “Евро 3”
 • Автобуси с двигатели, съответстващи на екологична категория  по-ниска от “Евро III” ;
 • влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели , съответстващи на екологична категория  по-ниска от “Евро III”
 • специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;
 • Автокранове
 • Трактори
 • Други самоходни машини
 • Самолети
 • леките  автомобилите с мощност до 74 kW  и леките автомобили с екологична категория „Евро 5“, „Евро 6“ или „EEV“.

Не е премахнат  и съществуващия дисбаланс между данъците върху леките и лекотоварните до 3,5 т моторни превозни средства,  и тези върху всички останали товарни и строителни МПС и самолети по отношение количествата отделяни от тях емисии в околната среда. 

Независимо, че считам

 • за абсолютно неуместен подход  начина в ЗМДТ, по който чрез определяне размера на един имуществен данък  се преследват неефективно цели по отношение опазване на околната среда 
 • че, диапазоните определени със ЗМДТ стимулират тежко замърсяването на въздуха в градска среда, 
 • че, диапазоните определени със ЗМДТ представляват форма на държавна помощ към транспортните и строителните фирми,
 • за неприемлив подхода за увеличаване на данъците с цел покриване на разходи вследствие неефективно управление на градския транспорт, 
 • че, предложеното изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет,  не се е опитала да коригира по най-добър недостатъците ЗМДТ 
 • че, предложеното изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, няма да доведе до намаляване на замърсяването на въздуха в София 
 • че, предложеното изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет продължава традицията за данъчни подаръци към близки до управлението стопански субекти,
 • че, предложеното изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет нарушава принципите за пропорционалност и справедливост изисквани от всеки нормативен акт,

обръщам внимание на вносителя и колегите си от СОС, че съществува възможност за по-справедливо разпределение на данъчната тежест, от тази която се предлага, ако отчитаме приноса на отделните типове превозни средства към качеството на въздуха, като учеличение в следните области:

 1. Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
 • 1. до 22 места, вкл. мястото на водача 63 лв. ( при допустим от ЗМДТ диапазон от  50 до 150 лв)
 • 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 125 лв. (при допустим от ЗМДТ диапазон от  100 до 300 лв)

2. Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, предложено да е 13 лева за всеки започнати 750 кг товароносимост., и който по закон трябва да е в размер от 10 до 30 лв. 

3. Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, определен до момента в размер от 63 лв, и който съгласно ЗМДТ трябва да е между 50 до 250 лева.

4. Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 125 лв. при допустим от закона  диапазон от 100 до 300 лева

5. Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, в следните части, като в  скоби е посочен законовия диапазон:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
  равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 18 10 (8-24) 35 (28-84)
  18 20 35 (28-84) 80 (64-192)
  20 22 80 (64-192) 184 (147-441)
  22 25 238 (190-570) 428 (342 – 1026)
  25 26 428 (342 – 1026) 750 (600 – 1800)
  26 28 428 (342-1026) 750 (600 – 1800)
  28 29 414 (331-993) 499 (399-1197)
  29 31 499 (399-1197) 819 (655-1965)

6. Данък върху  трактори е:

 1. от 11 kW до 18 kW включително – 6 лв. (при законов размер от  5 до 15лв. )
 2. над 18 kW до 37 kW включително – 9 лв. (от 7 до 21 лв)
 3. над 37 kW – 13 лв. (от 10 до 30 лв)

7. Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лева)
  равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 38 ( 30 – 90) 76 (61 – 183)
  13 14 76 ( 61 – 183) 210 (168 – 504)
  14 15 210 (168-504) 296 (237 – 711)
  15 296 (237 – 711) 670 (536-1608)
Б) с три оси 15 17 76 (61-183) 133 (106 – 318)
  17 19 133 (106-318) 271 (217-651)
  19 21 271 (217-651) 353 (282 – 846)
  21 23 353 (282 – 846) 543 (434 – 1302)
  23 543 (434 – 1302) 844 (675 – 2025)
В) с четири оси 23 25 353 (282 – 846) 358 (286-858)
  25 27 358 (286-858) 558 (446-1338)
  27 29 558 (446-1338) 885 (708-2124)
  29 885 (708 – 2124) 1313 (1050-3150)

 

Допълнително може да се преразгледат някои от досегашните смешни размери на имуществения данък върху превозните средства, като:

 1. Данъкът за плавателните средства:

– за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон; ( при законов диапазон от 1 до 3 лева)

– за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона; (при законов диапазон от 1 до 3 лева и от 0,1 до 0,3 лв)

–  за джетове – в размер на 100 лева за брой; (при законов диапазон от 100 – 300лв)

–  за ветроходни и моторни яхти – в размер 20 лв. за всеки започнат бруто тон; (от 20 до 60лв)

–  за скутери – в размер на 2,70 лева за киловат; (от 2,7 до 8,10 лв)

–  за влекачи и тласкачи – в размер 0.14 лв. за киловат; (от 0,14 до 0,42лв)

– за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0.5 лв. за тон максимална товароносимост. (от  0,1 до 0,5 лв)

 1. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства, и по специално за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20.00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; (при законов   диапазон от 20 до 40 лв).

Всичко гореизложено ме убеждава, че предложеният на проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, няма да постигне поставените цели и че е нужно наредбата да бъде дискутирана и мотивирано изменена след сериозни обсъждания на целите, които се преследват с нея.

 

С уважение,

Тома Белев

Вид:

Становище

Входящ номер:

СОА13-ВК66-9615

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK