Предоставяне на информация за стопанисване и инвентаризация на имущество, собственост на Столичния общински съвет , както и на имущество, предоставено на СОС за ползване от Столична община.

10 март 2020, вторник Viber

Изискахме информация за стопанисването на общинското имущество

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

И С К А Н Е

от

Методи Лалов

 общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: предоставяне на информация за стопанисване и инвентаризация на имущество, собственост на Столичния общински съвет (СОС), както и на имущество, предоставено на СОС за ползване от Столична община (СО).

Правно основание: чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

Уважаеми господин Герджиков,

Гражданите имат право да получат точна, изчерпателна и навременна информация за всеки един аспект от работата на СОС и СО, на всяко тяхно звено или длъжностно лице. Тъй като кметът на СО и СОС са натоварени с публична власт и са призвани да осигуряват доброто ни общо живеене, въпросите от тяхната компетентност следва да бъдат оценявани като важни или по-важни, приоритетни или не толкова приоритетни, но никога като маловажни. Отношението на оправомощените лица към детайлите от своя страна е показателно не само за отношението им към цялото, но и за способността им да изпълняват в цялост, качествено и срочно възложената им работа.

Всеки непредубеден гражданин вижда ясно, че общинското имущество на публични места не се управлява и стопанисва с грижата на добрия стопанин, но за съжаление това е така и по отношение на имуществото, ползвано от администрацията на СО и СОС (в коридорите на общинските сгради има разположени шкафове, други мебели, столове и др., които са в лошо състояние, но не са бракувани). Ето защо информацията, която изисквам, ще ми даде възможност да покажа на гражданите и на останалите общински съветници действителното състояние на нещата и да предложа обосновани решения за подобряване на дейността на СО и СОС.

С оглед на гореизложеното изисквам от Вас в 15-дневен срок, считано от завеждане на настоящото искане (този срок е разумен и напълно достатъчен с оглед липсата на фактическа и правна сложност на поставените въпроси), да ми предоставите следната информация:

  1. Кога е извършена последната инвентаризация (или друга подобна процедура) на собственото на СОС имущество и на предоставеното на СОС за ползване такова от СО, какъв е резултатът от нея и какви документи са съставени в тази връзка? Следва да ми бъдат предоставени копия от заключителните доклади (или други завършващи документи) за инвентаризацията.
  2. Има ли утвърдени от председателя на СОС или от друго лице правила и критерии за предоставяне на помещения в сградите на СОС и СО за дейността на различните политически групи? В случай, че такива са налице, следва да ми бъде предоставено копие от тях.
  3. На кои политически групи от общински съветници в СОС – мандат 2019-2023 г. – са предоставени помещения в сградите на СОС и СО във връзка с осъществяване на тяхната дейност? Кога, от кого и с какъв акт е сторено това? Следва да ми бъдат предоставени копия от съставените в тази връзка документи.
  4. Помещенията по т. 3 следва да бъдат индивидуализрани с административен адрес на сградите, в които се намират, етаж, номер на помещението и площ. Да бъде посочено и каква е площта на помещението (помещенията в случай, че са предоставени повече от едно), което е предоставено на всяка политическа група в СОС поотделно.
  5. Какво обзавеждане (бюра, стелажи, столове и др.) и офис техника (компютри, копирна техника, телефони и факс апарати и др.), собственост на СОС или предоставени му за ползване от СО, са предоставени на политическите групи, кога и с какъв акт? Следва да ми бъдат предоставени копия от издадените за това писмени актове.
  6. Извършвана ли е проверка на състоянието на помещенията, предоставени на политическите групи, както и инвентаризация (или друга подобна процедура) на наличното в тях обзавеждане и техника, кога и с какви резултати са завършили и какви документи са съставени за това? Следва да ми бъдат предоставени и копия от съставените в тази връзка документи.

Предвид досегашната Ви практика да не отговаряте на поставените от мен писмени въпроси (например на мое искане вх. № СОА19-ГР94-5931/09.12.2019 г.) се налага да Ви обърна внимание, че дължите да ми предоставите, а чрез мен и на столичани, исканата информация на основание на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА. Тази норма е специална и изключва приложението на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) по отношение на общинските съветници, но в случай, че не изпълните задълженията си по ЗМСМА ще премина и през процедурата по ЗДОИ, за да получа съдебна защита на накърненото ми право да бъда информиран за дейността Ви като председател на СОС. Вярно е, че това ще отложи получаването на исканата от мен информация, но след като съдът Ви осъди, пак ще се наложи да ми я предоставите, но софиянци вече ще трябва да запалатят и държавните такси и адвокатските възнаграждения за съдебните дела. С оглед на това се надявам, че здравият разум ще надделее и няма да натоварите данъкоплатците с допълнителни плащания за проявено от Ваша страна управленско високомерие и инат.

Искам да Ви уверя, че както и досега ще информирам системно обществеността за Вашето поведение по този и по други случаи, свързани с дейността Ви като председател на СОС.

С уважение,

Методи Лалов

Общински съветник

Накратко:

Всеки непредубеден гражданин вижда ясно, че общинското имущество на публични места не се управлява и стопанисва с грижата на добрия стопанин, но за съжаление това е така и по отношение на имуществото, ползвано от общинската администрацията. В тази връзка поискахме информация относно правилата и критериите за предоставяне на помещения в сградите на СОС и СО за дейността на различните политически групи и за тяхното състояние.

Защо е важно:

Гражданите имат право да получат точна, изчерпателна и навременна информация за всеки един аспект от работата на СОС и СО, на всяко тяхно звено или длъжностно лице. Информацията, която изисквам, ще ми даде възможност да покажа на гражданите и на останалите общински съветници действителното състояние на нещата и да предложа обосновани решения за подобряване на дейността на СО и СОС.  

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ГР94-1262/10.03.2020

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK