Предложение за дарение на софтуер vote.sf за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

08 май 2020, петък Viber

Предложихме на СО да дарим софтуер за гласувания, анкети и допитвания

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от 

Демократична България – Обединение,

представлявана от Атанас Атанасов и Христо Иванов 

Относно: дарение на Столична община на софтуер vote.sf за провеждане на гласувания, анкети и допитвания

 

Правно основание: чл. 4, т. 1, чл. 5, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 2, б. „б“ и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община (НРПУДСО)

 

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

 

В „Демократична България“ сме убедени, че дигитализацията ще превърне София в по-ефективен, по-гъвкав, по-прозрачен и по-удобен за гражданите и бизнеса град. Затова и в изпълнение на ангажиментите, поети по време на предизборната кампания за местни избори към гражданите на София за дигитализация на Столична община (СО), по-малко от месец след встъпването им в длъжност общинските ни съветници в Столичния общински съвет (СОС) предложиха на СОС „Програма за дигитализация на Столична община за 2020-2022 г.“. Същите участват активно и имат водеща роля по всички въпроси, свързани с тази тема в общината.   

Внезапно връхлетялата ни епидемия от COVID-19 и разразилата се вследствие на нея криза доказа огромната важност на дигиталните комуникации и технологии. Много от нещата, които с години не бяха направени, сега започнаха да се прилагат по спонтанен и донякъде хаотичен начин. Докато се справяхме с условията на извънредно положение, страната направи големи крачки в електронизацията на широк спектър от дейности, без обаче да вложи необходимата планомерност и систематичност. 

Предстои ни период на живот в условията на продължаваща заплаха от разпространение на COVID-19. България ще трябва да се адаптира към този риск и да бъде в готовност гъвкаво да прилага противоепидемични мерки за физическо дистанциране, като същевременно запази в максимална степен икономическата и социалната активност. За да си осигури възможност за подобен гъвкав подход, България ще трябва да продължи с ударното въвеждане на дигиталните технологии в работата на институциите. 

Водени от това разбиране и цел предлагаме на СО да приеме от „Демократична България – обединение“ дарение на софтуер vote.sf, чиято стойност възлиза на 50 000,00 (петдесет хиляди) лева. Този инструмент позволява двупосочна комуникация между дадена организация и потребителите на приложението, а всеки инсталирал vote.sf на мобилния си телефон ще може да получава актуални новини, да следи активни кампании, да получава известия и да изразява предпочитанията си по актуални въпроси. Чрез него служителите от всички структури и звена на централната и районните администрации на СО ще могат да участват в провеждане на гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници ще могат да гласуват присъствено (или неприсъствено) при взимане на решения в постоянните и временни комисии на СОС, както и при участието им в работни групи, комитети и други колективни формирования, свързани с работата на общината. Обучението на администраторите на приложението от СО и СОС, както и поддържката му за периода на използването му също ще бъде изцяло за сметка на дарителя и напълно безплатно за СО, СОС и всеки друг ползвател от СО.  

Специално следва да се посочи, че в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), който е нормативният акт с най-висок ранг, уреждащ работата на общинската администрация и комисиите на общинските съвети, няма забрана за използване на софтуерни приложения като предложеното. Такава забрана не се съдържа и в приетия на основание чл. 21, ал. 5 от ЗМСМА Правилник за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС). Нещо повече, в чл. 6а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., е предвидено, че до отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Подобни норми са приети и в ПОДСОС – чл. 56а, ал. 1 и 67а, ал. 1. Предложението ни е в съответствие и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 г.

 

Приложения:

  1. Заявление за дарение;
  2. Декларации по чл. 6 от НРПУДСО.  

 

С уважение,

Атанас Атанасов

съпредседател на 

„Демократична България – обединение“

 

Христо Иванов

съпредседател на 

„Демократична България – обединение“

 

Накратко:

Предложихме на Столична община (СО) да приеме от „Демократична България – обединение“ дарение на софтуер vote.sf. Чрез него служителите от всички структури и звена на централната и районните администрации на СО ще могат да участват в провеждане на гласувания, анкети и допитвания, а общинските съветници ще могат да гласуват присъствено (или неприсъствено) при вземане на решения в постоянните и временни комисии на Столичния общински съвет (СОС), както и при участието им в работни групи, комитети и други колективни формирования, свързани с работата на общината.

Защо е важно:

Убедени сме, че дигитализацията ще превърне София в по-ефективен, по-гъвкав, по-прозрачен и по-удобен за гражданите и бизнеса град.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ПО55-6 от 08.05.2020 г.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK