Достъп до информация по проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

03 декември 2019, вторник Viber

Попитахме Столична община защо крие информацията за инсинератора, въпреки решението на съда

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Михаил Паргов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Достъп до информация по проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Бих искал да запознаете нашата политическа група и останалите колеги – общински съветници с причините, поради които Столична община отказва да изпълни две влезли в сила съдебни решения за осигуряване на достъп на гражданите до важна за тях  информация по проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”? От мотивите на съда се вижда, че всички лансирани досега оправдания за затаяването на документацията, които виждаме както в отговорите на СО до съда, така и в медийните участия на служители на общината и отделни общински съветници, са отхвърлени като правно несъстоятелни на всички съдебни инстанции, през които са минали. 

По-долу излагам кратка хронология на конфликта между Столична община и заинтересованите граждани.

  • С решение № СОА17-ОИ94-110/27.03.2017 г. на заместник-кмета на Столична община, отговарящ за направление “Зелена система, екология и земеползване”, в частта му по т.1, е отказан достъп до обществена информация по заявление вх. № СОА17-ЕВ01-136/13.03.2017 г., подадено от Д. Заричинова до до общо 6 съпътстващи проекта документи. Решението е обжалвано от г-жа Заричинова пред Административен съд – София-град.  който излиза с решение № 612 от 02.02.2018 г., постановено по адм. дело № 4474/2017 г. на Второ отделение, 39 състав, с което отменя мълчаливия отказ заявление и връща преписката за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на съдебното решение. В последствие Столична община е внесла касационна жалба срещу това решение във Върховния административен съд. Но и той, с решение № 14006 от 21.10.2019 г. Върховния административен съд на Република България – Пето отделение е отхвърлил касационната жалба и е оставил в сила решението на долната инстанция инстанция. 
  • По идентичен случай се е развил опитът на Ясен Цветанов да получи „пълната финансова и икономическа информация“ към Доклада на г-жа Йорданка Фандъкова, одобрен с решение на  СОС от 17.05.2018 г. за договор за заем с Европейската инвестиционна банка. Като се обосновава с разпоредбите на чл.14 ал.2 и ал. 3 от Закона за общинския дълг, в които се изисква предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове на възвращаемост и т.н.. описание на Проекта и подробното описание на всички финансови параметри. Същата информация е поискана за първи път от СО със заявление по ЗДОИ с вх. №14160 – СОА18-ЕВ01-960/ 26.09.2018 г. След отказа на Й. Христова за предоставянето на исканата информация, Ясен Цветанов завежда дело №11217/2018 г. в АССГ. С решение на АССГ с №757/11.02.2019 г., СО е била задължена да му предостави исканата информация. Последва обжалване от страна на СО на решението на АССГ във ВАС. С Определение №6672/07.05.2019 г., ВАС потвърждава решение №757/2019.  

В допълнение, от фактологитята по делото „Ясен Цветанов срещу Столична община“ излиза наяве, че предишният състав на СОС е одобрил Доклад за заем в размер на EUR 67 млн. от Европейската инвестиционна банка въз основа на подкрепящи решението документи и анализи, до които не само гражданите, но и гласувалите общински съветници са нямали достъп.  

С оглед на това и на основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, настоявам да отговорите писмено на следното ПИТАНЕ, което да бъде включено в Дневния ред на СОС. Кога, в изпълнение на решенията на съда, Столична община ще осигури публичност на следните документи: 

  1. Актуализиран идеен проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”;
  2. Предпроектно проучване към проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, вкл. приложения и анекси; 
  3. Анализ разходи-ползи към проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, вкл. приложения и анекси; 
  4. Анализ за съответствие с политиката на ЕС за изменение на климата за проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, вкл. приложения и анекси;
  5. Анализ на осъществимостта /feasibility analysis/ за проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, вкл. приложения и анекси;
  6. Анализ за наличието на държавни помощи при реализацията на проект “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък?

Очаквам незабавно предоставяне на исканата информация както на гражданите, така и на общинските съветници. 

С уважение,

Михаил Паргов

Общински съветник от групата на Демократична България

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5782

Отговор:

Свалете

Вносители:

Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK