Финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.

19 декември 2019, четвъртък Viber

Предложихме двугодишна програма за ремонт на столичния тролейбусен транспорт

ДО

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник Столичен общински съвет

Относно: Финансиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Столичен Електротранспорт“ ЕАД е общински транспортен оператор, който експлоатира и поддържа тролейбусния транспорт и съпътстващата го инфраструктура на територията на Столична община. Въздушната контактна мрежа е един от елементите, който пряко влияе върху експлоатационната му скорост, а от там – и на бързината и комфорта на придвижване на пътниците, които го ползват. Съвременното развитие на техниката позволява значително подобрение на експлоатационната скорост, безопасност, дълготрайност и безаварийност на специалните съоръжения от контактната мрежа – стрелки, кръстовки (пресичания тролейбус-тролейбус) и шини за завой като това позволява да се преминават без нарочно забавяне на скоростта в градски условия.

Столичен Електротранспорт“ ЕАД също полага усилия за осъвременяване на контактната мрежа и повишаване на експлоатационната скорост. Дружеството има патенти в тази област, които касаят такива подобрения и по-специално – при тролейбусните кръстовки.

СТРЕЛКИ

Технологичното развитие вече позволява тролейбусните стрелки да се управляват чрез дистанционно управление – от водача и чрез система с радиосигнали – стрелката контактува с GPS предавателя на тролейбуса и автоматично променя посоката си съобразно посоката на движение на превозното средство без никаква намеса от страна на водача. Той остава само визуално да провери дали стрелката е променила посоката и ако не го е направила – да ползва дистанционното за ръчно й превключване.

Стрелките основно се делят на два типа – електронни (електрически) автоматични – които разклоняват мрежата в две посоки и изходящи (механични), които събират двете посоки на движение в една. Стрелките в София са българска разработка, която е базирана на първите внесени такива у нас през 50-те и 60-те години на 20-ти век. От тогава те са само подобрявани, без да бъдат променяни изцяло. Скоростта на преминаване през тях е до 10 км/ч, което е предпоставка за изкуствено забавяне на движението и загуба на време при движение по маршрута. Ъгълът на отклонение при тях е голям – минимум 20 градуса. От друга страна, съвременните стрелки от гореописания тип – с дистанционно управление и възможност за автоматично радиоуправление са с различен вид конструкция. При тях производителите гарантират скорост на преминаване, при тези с ъгъл на отклонение от 10 градуса – 45 км/ч, а при тези с ъгъл на отклонение от 20 градуса – 30 км/ч, което в градски условия води практически до преминаване без изкуствено намаление на скоростта.

Фиг.1.Българска стрелка(Х-л Хилтън,София)

Фиг. 2.Съвременна стрелка(ул. Гренадерска Плевен)

В България вече има внедрени такива съвременни стрелки – най-масово в гр. Плевен – при проект за реконструкция и разширение на контактната им мрежа. Новите стрелки се експлоатират вече няколко години и опитът показва, че внедряването им е изключително успешно – скоростта на преминаване и безаварийността са повишени в пъти, спрямо предишната употреба на български стрелки. Комфортът на пътуване на гражданите е отличен и пътниците са много доволни. Намален е броят на отклоненията от разписание.

Освен значително по-високата оперативна скорост и съвременното им управление, предимствата на новите стрелки са и други:

– Изделията, част от комплекта на една съвременна стрелка са съставени от много елементи, което позволява при износване или авариране на елемент да бъде подменен само той, а не цялото изделие. При българските стрелки това не е възможно. Например – при износване на кръстосването е необходимо то да се подмени цялото, тъй като то е съставено от един блок.

– Изделията, част от комплекта на една съвременна стрелка са по-леки, спрямо българските, което позволява да се използват по-малко тръбни конзоли, скрепления и въжета, които да ги носят и стабилизират във въздуха;

– При съответната поддръжка, предписана от производителя, повечето от тях гарантират експлоатационен живот до 30 години.

Видео от експлоатационно движение през съвременни стрелки можете да видите тук:

Гр. Гдиня (Полша): https://www.facebook.com/sashka.grigorjevs/videos/2474093832648123/

Гр. Сегед (Унгария): https://www.youtube.com/watch?v=VQlfsytBWBc

В Столична община, извън тролейбусните депа и ремонтната база в експлоатация са около 150 стрелки – 75 автоматични стрелки и 74 изходящи.

КРЪСТОВКИ

Както споменах по-горе в настоящия доклад, друг елемент от контактната мрежа, който пряко влияе върху експлоатационната скорост на тролейбусния транспорт са кръстовките „тролейбус-тролейбус“. Те са елементи, които позволяват две посоки да се пресекат. „Столичен Електротранспорт“ е внедрило редица подобрения при тези съоръжения, които е защитило със съответните патенти. Тези подобрения повишиха значително експлоатационната им скорост и успешно водачите преминават през тях без да се налага изкуствено забавяне на движението. Патентите на дружеството могат да бъди видени тук:

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=elektrotransport&IN=&CPC=&IC=

ШИНИ ЗА ЗАВОЙ

Друг основен елемент от контактната мрежа, който пряко влияе върху експлоатационната скорост на тролейбусния транспорт са шините, които крепят контактната мрежа при завои. Към момента в София се използват масово шини от по-твърд метал с две дължини – къса и дълга. Те също за първи път са внедрени много отдавна – през 50-те и 60-те години на 20-ти век и от тогава значителни изменения по тях не са правени. Преминаването през тях е ограничено до около 20 км/ч, което води до забавяне на движението. Понеже изделията са изработени от твърд метал, това води до предаване на вибрациите от центробежните сили в завоя към контактните проводници и към тролейбусните токовзематели, което повишава значително тяхното „люлеене“ и износва бързо медния проводник и графитните вложки в токовземателните глави.

През последните години, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД започна внедряването на шини от по-еластичен метал – тип „чешка – дълга“. Такива бяха използвани за построяването на тролейбусното трасе от Младост 1 до Младост 2 и по бул. Фритьоф Нансен, бул. Черни връх, Бул. Арсеналски и ул. Бяла Черква. Използването им значително повиши експлоатационната скорост, намали люлеенето и износването. Окомплектоването на шината със съвременни стъклопластови изолационни скрепления и клеми за окачване допълнително подобрява експлоатацията и безопасността както и визуалното възприятие на съоръжението – то е по-леко и с по-малки размери. Заради гореизложеното в раздела е правилно поетапно всички шини за завой в града да бъдат подменени с по-съвременните шини – тип „чешка – дълга“, в комплект със стъклопластови изолационни тръби и клеми за тях.

Фиг.3 Стара шина от по-твърд метал

Фиг.4 Нова шина „чешка – дълга“ по-мек метал

Въз основа на гореизложеното, предлагам в рамките на 2 години „Столичен Електротранспорт“ ЕАД да изпълни програма за подмяната на тролейбусните стрелки и шините за завой с цел повишаване средната скорост на движение на тролейбусния транспорт в София и повишаване комфорта на пътуващите с него. За целта е необходимо да се подменят стрелките по контактната мрежа извън депата и ремонтната база, които на брой са 75 автоматични и 74 изходящи, с такива с дистанционно управление, с експлоатационни скорости, показани във фиг. 5 и възможност за бъдещо дооборудване със система за автоматично управление, посредством комуникация с GPS-а на тролейбусите, както и подмяната на шините за завой с нов тип – тип „чешка – дълга“. За целта ще са необходими до 3,6 милиона лева, които предлагам да бъдат разпределени в 2 бюджетни години – 2020 и 2021 г., тъй като дружеството има екипи и техника, с които да извърши тези подмени в рамките на две години. На последващ етап може да се извърши и дооборудване на стрелките със система за автоматично управление. В процеса на работа, дружеството задължително трябва да извърши анализ и да предложи промяна на местоположението на стрелките, където е необходимо, с оглед съобразяване с трафика по уличната мрежа и транспортните потоци, престрояването на тролейбусите и безопасно включване и изключване от/за депо.

Фирмите производителки на съвременни стрелки предлагат възможност за доставка и надзор за монтаж като позволяват той да бъде извършен от специалисти на съответното транспортно дружество. Чрез такъв надзор от фирмата доставчик, ще се гарантира правилния монтаж и постигането на предписаните от производителя на съоръженията експлоатационни скорости.

Фиг. 5 – Експлоатационни скорости на съврем. стрелки, предписани от производител

МОТИВИ

  1. Предложението съответства на водената политика от Столична община по намаляване на замърсяването, подобряването на качеството на атмосферния въздух, в съответствие със заложените мерки в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020 г.“. Подобряването на тролейбусната контактна мрежа ще подобри качеството на обслужване по всички линии на тролейбусния транспорт, което ще направи тролейбусния транспорт по-привлекателен за нови пътници;
  2. В синхрон с мотив 1, ще се повиши и средната скорост на тролейбусния транспорт като цяло, което отново ще допринесе за привлекателността му;
  3. Ще се намали износването на медния проводник, токовземателните глави и графитните вложки на тролейбусите;
  4. Капацитетът на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД позволява монтажът да се извърши от дружеството в рамките на 2 години, като само доставката, гаранцията и надзора при монтаж да бъде извършен от фирма, избрана по ЗОП;
  5. Сумата от 1,8 милиона лева на годишна база не се явява значителен разход и може да бъде осигурена без да застрашава изпълнението на други дейности от бюджета;

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

  1. Приема доклада;
  2. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да предвиди в проекта на бюджет за 2020 г. необходимата сума от 1 800 000 лева за финансиране;
  3. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да проведе процедура по ЗОП за доставка и надзор при монтажа на изделията за контактна мрежа, предмет на доклада и да организира дейностите по демонтаж на старите и монтаж на новите;
  4. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова да информира Постоянната комисия по „Транспорт и туризъм“ за напредъка и изпълнението на дейностите по т. 3.

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Съгласувано с:

Зам. кмет по финанси – Дончо Барбалов………………..

Зам. кмет по транспорт – Кристиян Кръстев………………..

Дирекция „Транспортна инфраструктура“ ………………………

Накратко:

Предложението ни предвижда модернизация на въздушната контактна мрежа, която ще подобри качеството на обслужване по всички линии на тролейбусния транспорт и ще го направи по-привлекателен за нови пътници.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА19-ГР94-6139

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK