Изразихме официално становище за необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение на „Спортни имоти Българска армия“ АД

14 юни 2023, сряда Viber

Изразихме официално становище за необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение на „Спортни имоти Българска армия“ АД

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СОФИЯ
Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА

 

С Т А Н О В И Щ Е

от

Марта Руменова Георгиева – член на постоянната комисия по опазване на околната среда земеделие и гори към Столичен общински съвет

 

ОТНОСНО:  Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД .

 

Уважаема г-жо Петкова,

Във връзка с публикувана на 21.05.2023 г. съобщение на интернет страницата на СО район “Средец”  за обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „ СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД,   настоявам да постановите решение за  извършване на  процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Излагане следните аргументи в подкрепа на искането:

1, „Парк Борисова градина“ е част от зелената система на Столична община съгласно чл.61, ал.2 и 4 от ЗУТ във връзка с чл.10, ал.1 и 2 от ЗУЗСО.

  1. Обектът засяга площ със значителна площ и обем.

3.Възможно е отрицателно въздействие върху животински и растителни видове в парка, поради достъпа до обекта – навлизане на тежкотоварни строителни машини  и при последващата експлоатация на обекта;

  1. Намесата е в охранителната зона и засяга Резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с Разпореждане на МС N 19 от 8.12.1988 г. В близост се намират обекти с историческо и културно значение, които се засягат от етапа на реализация и на последващата експлоатация на обекта. Такива са – алейна мрежа, дървесна и паркова растителност, статуи, обекти като откритата сцена, национален колодрум, градинско-паркова мебел.

Няма данни за получено съгласуване с НИНКН.

  1. Инвестиционното намерение е при ситуация на висяща процедура по изработване и одобряване на Подробен устройствен план на „Княз Борисовата градина“- за частта от „Парк Борисова градина“ в граници бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“ няма действащ подробен устройствен план – действащи план за регулация и план за застрояване. Невъзможно е да се направи преценката дали проектът променя предвижданията на действащ подробен устройствен план, тъй като действащ план няма.
  2. ИП и по време на осъществяването си и по време на експлоатация оказва влияние на значителен брой лица. Това са на жителите на два района на Столична община – “Средец” и “Лозенец”, на посетители и ползватели на парка и на футболни фенове; Съществуват рискове от увеличаване на трафика, паркиране на автомобили, нивата на шум, увеличаване на генерираните отпадъци, нарушаване на Наредбата на обществения ред и др.
  3. В хода на процедурите по изработване на ПУП и проведените няколко обществени обсъждания многократно са изразявани становища, като е показван изключително широк  на обществен интерес.

При изложеното, влиянието на ИП  е с висока степен на значимост с оглед характеристиките в чл. 93, ал. 4 от ЗООС.

Поради това, считам за необходимо и настоявам:

Да бъде постановена необходимост от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „ СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД.

Моля, като заинтересована страна да бъда уведомена за Решението на компетентния орган по електронен път.

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Други

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK