Извършени през 2018 и 2019 г. текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО

26 февруари 2020, сряда Viber

Настояваме за информация относно извършените през 2018 г. и 2019 г. текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО.

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

КОПИЕ ДО

Г-Н ВАСИЛ НАЧЕВСКИ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ТРАНСПОРТА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

И С К А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

   

Относно: отговор изх. № СОА19-ГР94-5795-[2]/05.02.2020 г. на кмета на Столична община (СО) на питане вх. № СОА19-ГР94-5795/03.12.2019 г., разгледано на заседание № 9 на Столичния общински съвет (СОС) на 20.02.2020 г.

Правно основание: чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

                         

Уважаема госпожо Фандъкова,

На 03.12.2019 г. отправих до Вас питане вх. № СОА19-ГР94-5795/03.12.2019 г. относно извършените през 2018 г. и 2019 г. текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО.

На 05.02.2020 г., т.е. повече от два месеца след внасяне на питането и в нарушение на всички нормативни срокове за отговор, получих документ изх. № СОА19-ГР94-5795-[2]/05.02.2020 г. (състоящ се от само 40 реда!), който по същество не съдържа отговор на поставените от мен въпроси – не е посочено какви текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО са извършени през 2018 г. и 2019 г., не е посочено каква е стойността на всеки от извършените ремонти, не са индивидуализирани по основание, време и размер извършените плащания. Вместо това ме насочвате към дирекция „Транспорта инфраструктура“ на СО, като твърдите, че дирекцията „разполага с работни документи в електронен формат (Excell), в които са описани номер на възлагателното писмо, район, обект (местоположение/административен адрес), количества и видове СМР“. Това препращане обаче представлява отказ да изпълните законовите си задължения да отговорите на поставените от мен като общински съветник от „Демократична България“ питания. То е показателно и за неразбирането от Ваша страна, че именно общинският съвет е органът на местното самоуправление, който формира местните политики и контролира кмета, а кметът е орган на местната изпълнителна власт, който изпълнява решенията на общинския съвет. Наясно съм, че с тези бюрократични прийоми „печелите“ време, за да не бъдат събрани конкретни доказателства за управленския Ви провал като кмет на СО, но това може само да отложи разкриването на истината, но не и да я предотврати.

На 24.02.2020 г. посетих дирекция „Транспорта инфраструктура“ на ул. „Будапеща“, № 17. При разговора ми с директора на дирекцията гл. инженер Васил Начевски и със ст. експерти Нели Милкова и Сашка Михайлова, бях уведомен, че изисканата от мен информация се съдържа в електронен вид единствено в „работни таблици“ на Excell, а досиетата на текущите ремонти са около 60-70 класьора за всяка от двете интересуващи ме години. Беше ми съобщено обаче, че тези „работни таблици“ са за вътрешна употреба и не може да бъде гарантирано, че в тях се съдържа пълна информация за текущите ремонти (служителката Сашка Михайлова заяви, че тя като по-възрастен служител се затруднява да работи в Excell и не попълва своевременно таблиците), а служителите разчитат основно на хартиените досиета за ремонтите.

От всичко посочено дотук следва еднозначен извод, че като кмет на СО, г-жо Фандъкова, не сте създала организация, правила и процедури, които да гарантират наличие на информация за текущите ремонти по райони в подходящ електронен вид, което да гарантира нейното лесно и бързо достъпване, обработка и анализиране. Липсата на тази информация в електронен вид създава опасност при погиване на документи – вследствие на случайно събитие (пожар, наводнение или земетресение) или на умишлено действие, същата да бъде изгубена безвъзвратно и това да накърни интереса на СО и софиянци. За мен остава непонятно как без подходяща за обработка и анализ информация извършвате адекватно планиране и контрол на ремонтните дейности и на плащанията във връзка с тях.

Тъй като сте длъжна да ми предоставите всяка налична информация, необходима за изпълнение на функциите ми на общински съветник, изисквам от Вас да ми предоставите в срок до 06.03.2020 г. на съответен носител (в случай, че е необходимо ще осигуря такъв или ще го заплатя на СО, за което следва да бъде уведомен своевременно) цялата налична в електронен вид информация, която дава отговор на поставените от мен въпроси с питане вх. № СОА19-ГР94-5795/03.12.2019 г. За да бъде гарантирано, че информацията е пълна и достоверна, следва да заявите това изрично в документа, с който ми я предоставяте.

Моля кореспонденцията с мен по случая да бъде извършена на имейл [email protected].

 

С уважение,

Методи Лалов, общински съветник 

Накратко:

След като отговорът на питането ни относно извършените през 2018 и 2019 г. текущи ремонти на общинската пътна инфраструктура в 24-те района на СО беше забавен с повече от два месеца, и по същество не съдържа конкретен отговор на поставените от нас въпроси, ние отново настояваме да ни бъде предоставена всяка налична информация в срок до 06.03.2020 г. Пренасочването към дирекция "Транспортна инфраструктура" представлява отказ на кмета Фандъкова да изпълни законовите си задължения да отговори на поставените от „Демократична България“ питания.

Защо е важно:

Законосъобразното и целесъобразно изразходване на общинските средства е въпрос от изключителна важност за българските граждани, а информацията в тази връзка е необходима, за да могат те да направят изводи за работата на общинската администрация. За нас остава непонятно как без подходяща за обработка и анализ информация се извършва адекватно планиране и контрол на ремонтните дейности и на плащанията във връзка с тях.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА19-ГР94-5795 (3)/26.02.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK