Към бюджет 2021 предложихме ваучери за неприетите в ясли и повече средства за ключови дейности

19 февруари 2021, петък Viber

Към бюджет 2021 предложихме ваучери за неприетите в ясли и повече средства за ключови дейности

Дo:
Г-н Елен Герджиков
Председател на Столичния общински съвет

 

Копие: 

Г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

 

Г-н Дончо Барбалов
Заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване”

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на проекта за

бюджет на Столична община за 2021 г., доклад СОА21-ВК66-1398/10.02.2021

от политическата група на “Демократична България – Обединение”

 

Уважаеми г-н Герджиков, 

 

Групата на “Демократична България” – Обединение внимателно се запозна с внесения доклад с проект за бюджета на Столична община за 2021 г. Многократно сме заявявали своите критики към начина на съставяне, представяне, обсъждане и приемане на бюджета, както и върху липсата на финансово обезпечаване на заявените от общината приоритети.

Обръщали сме внимание и на това, че представеният бюджет е неамбициозен и има немалко резерви за по-високи приходи и оттам осигуряване на необходимите средства за важни за гражданите ни разходи. Подчертавали сме също така, че това е поредният бюджет, в който има заложени разходи, за които предварително се знае, че няма да бъдат изпълнени. Отчитайки това, както и че бюджетът се нуждае от цялостна преработка и промяна на философията за съставянето му, за да бъде възможна неговата подкрепа от нашата група, ние правим следните предложения, които поне в някаква степен да компенсират недостатъците му и да осигурят финансиране за приоритетни за столичани дейности:

 

РАЗХОДИ

 

Закупуване на земя

Какво предлагаме:  увеличение с 10 000 000 лв.

Мотиви: Предложената сума за 2021 г. е по-малка от тази в Бюджет 2020. В същото време Столичната община напълно е абдикирала от задълженията си да отчуждава частни имоти, включени в зелената система според приетите подробни устройствени планове, както и изключително бавно изкупува парцели, попадащи в общинската улична мрежа. Необходими са многократно по-големи суми, и то в продължение на много години. Нашето предложение е минимално възможното, което да даде начало на реална работа на Столична община за решаване на отлаганите в последните 10 години проблеми.

 

Капиталова програма, Придобиване на ДМА, Дейност 322  “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” (дофинансиране)

Какво предлагаме: проучвателни и проектни работи училища – 500 000 лева.

Мотиви: Предлагаме планирането на тези средства, които да бъдат на разположение на множеството общински училища за подготовка на проекти за основни ремонти, подмяна на отоплителни инсталации, подобряване на енергийна ефективност и разширение на съществуващите сгради за подготовка за преминаване към едносменен режим на обучение.

 

Капиталова програма, Основен ремонт, Дейност 311 “Детски градини”

Какво предлагаме: обновяване оборудване дворове и сгради и конструктивни укрепвания детски градини – 4 800 000 лв. 

Мотиви: Наред с построяването на нови детски градини е необходимо поддържането и обновяването на съществуващата материална база. Има много заявки за ремонтни дейности и обновяване на дворовете на детските градини от районните кметове. Предлаганата сума ще осигури средно 200 000 лв. за всеки район.

 

Капиталова програма, Основен ремонт, Дейност 322  “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” (дофинансиране)  

Какво предлагаме: ремонтни работи – 3 600 000 лв.

Мотиви: Предлагаме планирането на тези средства, които да бъдат на разположение на общински училища за реализация на готови проекти за основни ремонти, подмяна на отоплителни инсталации и подобряване на енергийна ефективност, които не могат да бъдат финансирани по други национални програми. 

 

Текущи разходи, Здравеопазване, Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”, Издръжка

Какво предлагаме: Предоставяне на ваучери на родители на деца, неприети в детски ясли –  7 200 000 лв.

Мотиви: След като многократно предлагахме родителите на неприетите деца да получават компенсация под формата на ваучери и след сериозен обществен натиск в същата посока, държавата прие механизъм за компенсиране на родителите на неприетите в детски градини деца. Този механизъм обаче не включва децата, които не са приети в детски ясли. За нашата група основен приоритет е равният достъп до грижа за всяко дете и затова предлагаме общината да поеме компенсирането на тези семейства. Предложената сума е разчетена за 2 000 деца, месечна компенсация 300 лева, за 12 месеца.

Капиталова програма, Основен ремонт, Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” 

Какво предлагаме: основен ремонт на детски ясли – увеличение с 500 000 лв.

Мотиви: Наред с построяването на нови детски ясли е необходимо поддържането и обновяването на съществуващата материална база. Има много заявки за ремонтни дейности и обновяване на дворовете на детските ясли от районните кметове. 

 

Капиталова програма, Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 

Какво предлагаме: проучвателни и проектни работи – увеличение с 500 000 лв. 

Мотиви: Отчитайки факта, че в много райони на града уличната мрежа не е напълно изградена, считаме, че предложената в проекта на бюджета сума от 500 000 лв. е недостатъчна.

 

Капиталова програма, Основен ремонт, Дейност 606  “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

Какво предлагаме: рехабилитация ул. “Народно хоро” – увеличение с 520 000 лв. 

Мотиви: Цялата стойност на проекта, планиран за завършване до 2022 г., е 2 800 000 лв., от които са разплатени само 13 162 лв. Планирането само на 500 000 лв. за 2021 г. поставя в риск навременното изпълнение на проекта. Затова предлагаме увеличение на сумата за 2021 г. с допълнителни 520 000 лв.

 

Текущи разходи, дейност 606 – “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” 

Какво предлагаме: увеличение с 5 000 000 лв.

Мотиви: Тротоарите, както и малките улици в кварталите, са в окаяно състояние. Предвижданите в предходните бюджети суми по това перо не покриват нуждите на отделните райони за нормална поддръжка и възстановяване на инфраструктурата в кварталите. Ето защо предлагаме увеличението на това перо с 5 000 000 лв.

 

Текущи разходи, дейност отбрана и сигурност

Какво предлагаме: издръжканамаление с 2 000 000 лв.

Мотиви: Перото е изпълнено на 67% за 2020 г., а сега се предлага увеличение с над 50% спрямо бюджета за 2020 г. и над 100% спрямо изпълнението. Поради това предлагаме да бъде заложено на изпълнението от 2020 г. + 1 000 000 лв.

 

Капиталова програма, Придобиване на ДМА, Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”

Какво предлагаме: проучвателни и проектни работиувеличение с 500 000 лв. 

Мотиви: Все още много квартали и населени места в Столична община са без канализационна мрежа. Започнатият проект по ОПОС не обхваща всички тях. Затова е необходимо предвиждането на допълнителни средства за подготовка на проекти за всички останали квартали и населени места в общината. Също така преди включването на яз. “Огняново” във водоснабдителната мрежа на Столична община има задължително условие за използване водата на яз. “Огняново” за водоснабдяване на София да бъде извършено проучване, което да докаже, че водата е безопасна и годна за питейните нужди на града. Необходимо е да бъдат предвидени средства за извършване на това проучване.

 

Текущи разходи, дейност Култура – общинска отговорност, дирекция “Култура”, театри и райони (общ. отг.)

Какво предлагаме: заплати – увеличение с 400 000 лв. 

Мотиви: Увеличението спрямо 2020 г., което е заложено в проекта на бюджета, е само 6%, което е крайно недостатъчно при отчитане на ниските основни възнаграждения и негативния ефект от противоепидемичните мерки. Ние предлагаме допълнително увеличение, което да доведе до 12% общо увеличение по перото.

 

Текущи разходи, дейност Култура – общинска отговорност, Дирекция “Култура”, театри и райони  (общ. отг.)

Какво предлагаме: осигурителни вноски – увеличение със 180 000 лв.

Мотиви: Сумата е в размер, който да осигури задължителните осигурителни вноски, във връзка с увеличението на перото за заплати.

Текущи разходи, РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН  КРЕДИТ – /общ.отгов./

Какво предлагаме: намаление със 6 000 000 лв.

Мотиви: Предложената сума за резерв е значително увеличена спрямо бюджета за 2020 г. Нашата група смята, че предвиждането на 5 000 000 лв. резерв е напълно достатъчно и че при необходимост от по-големи допълнителни разходи Столичен общински съвет може достатъчно бързо да разгледа исканията на администрацията и да гласува промяна в бюджета.

 

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ: 25 700 000 лв. 

 

ПРИХОДИ

 

Данък върху недвижими имоти 

Какво предлагаме: увеличение с 10 000 000 лв.

Мотиви: Според официалната статистика на Министерство на финансите (https://www.minfin.bg/upload/45987/01+quarterly+reports+Q32019-Q42019-Q32020-website.xlsx), годишната събираемост на този данък за Столична община е 72,9%. В същото време други общини постигат значително по-добра събираемост (Варна – 83%, Пловдив – 78,8%, Бургас – 82,1%, Стара Загора – 81,7%). При обсъждане на проекта на бюджета г-н Барбалов заяви, че в дългосрочен аспект се събират около 90% от данъка, но това означава, че годишно се губят над 10 000 000 лв. само от този данък, за който на практика не следва данъчно задължените лица да имат възможност да избягват плащане. Само за 2019 г. размерът на непогасени задължения за данък върху недвижимите имоти е бил 25 150 000 лв. Към 31.12.2018 г. размерът на несъбрания данък върху недвижимите имоти е бил 73 427 333 лв., в т.ч. и 37 793 048 лв. от юридически лица. Отчитайки всички тези факти, смятаме, че с по-активна работа на администрацията на Столична община, включително и информационна кампания сред собствениците на недвижими имоти, както и активна работа с големите неизрядни данъкоплатци е напълно постижимо увеличение на приходите от данъка с посочената сума.

 

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин 

Какво предлагаме: увеличение с 6 500 000 лв.

Мотиви: Напредващата ваксинация и приключването на зимния сезон ще ограничат сериозно епидемията. В същото време мерките на правителствата за вливане на сериозни суми за стимулиране на икономиката и потреблението ще доведат до покачване на инфлацията. Това ще доведе до повишаване на привлекателността на инвестициите в недвижими имоти и до сериозно раздвижване на имотния пазар. Съчетано и с повишения миналата година размер на ставката на този данък това ще обезпечи по-високи приходи в бюджета на Столична община. Нашата оценка е, че планираният в проекта размер на приходите е твърде консервативен и може да бъде увеличен с предложената от нас сума.

 

Финансиране, Приватизация – параграф 90-00 

Какво предлагаме: увеличение с 9 200 000 лв.

Мотиви: От “Демократична България” сме подчертавали необходимостта от по-добър контрол върху общинските дружества, който може да бъде постигнат с включването на частни лица като миноритарни акционери. Най-чистия и пазарно ориентиран подход е предлагането на миноритарни пакети от печелившите дружества на фондовата борса. Нашето предложение е за предлагане на 20-процентов пакет от Софийски имоти. Неговата продажба ще осигури предложената от нас сума по това перо.

 

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ: 25 700 000 лв. 

 

С уважение,

Методи Лалов
Председател на ПГ на “Демократична България – Обединение”
в Столичния общински съвет

 

Накратко:

Средства за компенсация за неприетите в детски ясли, повече пари за отчуждаване на терени, повече средства за проектиране на липсващата в ⅓ от столицата канализация, повече пари за пътна мрежа и текущи ремонти по кварталните улици, по-адекватни заплати в общинските театри, извеждане на пакет от общинското дружество “Софийски имоти” на фондовата борса - това са някои от акцентите в предложението на Демократична България за промени в проекта на Бюджет 2021 на столицата.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-1398-[8] 19.02.2021

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Любомир Петров Георгиев
Любомир Петров Георгиев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK