Методи Лалов сигнализира прокуратурата за опорочаване на процедурата по избор на съдебни заседатели

20 май 2021, четвъртък Viber

Методи Лалов сигнализира прокуратурата за опорочаване на процедурата по избор на съдебни заседатели

ДО
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за извършени престъпления

 

 от Методи Орлинов Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в Столичния общински съвет, адрес за кореспонденция:
гр. София, бул. „Драган Цанков“, № 12-14, ет. 2, ап. 7

 

 

Относно: извършени престъпления в процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд (СпНС) от общинските съветници Георги Валентинов Георгиев от ПГ ГЕРБ/СДС, Васко Любомиров Тодоров от ПГ „БСП за България“, Ивайло Тодоров Петков от ПГ ГЕРБ/СДС и Михаил Иванов Петров от ПГ „Патриоти за София“

 

Правно основание: чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ,

 

С Решение № 404/10.09.2020 г. (Протокол № 19, т. 17 от дневния ред за 10.09.2020 г.)[1] Столичният общински съвет (СОС) обяви процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към СпНС и избра комисия от 9 члена от общински съветници в следния състав: Ботьо Генчев Ботев – председател, Георги Валентинов Георгиев, Васко Любомиров Тодоров, Силвия Тошкова Христова, Ивайло Тодоров Петков, Михаил Иванов Петров, Методи Орлинов Лалов, Любомир Петров Георгиев, Иван Митьов Виделов (визитки на тази общински съветници са налични на интернет страницата на СОС[2]) и подпомагащи лица: Росица Григорова, Иво Димитров и Виолета Захариева – служители в Дирекция „Секретариат“ на СОС, със задача да организира и проведе процедурата съгласно чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в това число да проведе изслушване на кандидатите съгласно чл. 68а от ЗСВ и да внесе в СОС доклад с предложение за определяне на 100 броя кандидати за съдебни заседатели към СпНС. Впоследствие, поради недостатъчния брой кандидати, с Решение № 540/12.11.2020 г. (Протокол № 23, т. 23 от дневния ред за 12.11.2020 г.)[3] и Решение № 48/14.01.2021 г. (Протокол № 26, т. 54 от дневния ред за 14.01.2021 г.)[4] срокът за прием на документи беше удължен до 26.02.2021 г.

Като част от процедурата, на 10, 11 и 12.05.2021 г., в зала 5 на СОС, гр. София, ул. „Московска“ № 33, беше проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, съгласно чл. 68а, ал. 1 и 3 от ЗСВ. През всичките три дни в заседанията на комисията участваха общинските съветници Ботьо Ботев, Иван Виделов и аз (Методи Лалов), като тримата изслушахме явилите се кандидати, задавахме им въпроси и по този начин си създадохме мнение за това дали са подходящи да бъдат предложени от СОС за кандидати за съдебни заседатели.

На 10.05.2021 г. в заседанието на комисията по изслушване не се явиха, респ. не взеха участие в изслушването общинските съветници Георги Георгиев, Васко Тодоров, Силвия Христова и Ивайло Петков (Любомир Георгиев също не се яви, но той беше номиниран за член на ЦИК, за какъвто беше и назначен с Указ № 131/10.05.2021 г. на Президента на Република България). Общинският съветник Михаил Петров се яви в заседанието на комисията около обяд (не мога да посоча точния момент на явяването му, тъй като бях ангажиран с изслушването на кандидатите), поради което не участваше в изслушването на немалка част от кандидатите за съдебни заседатели през този ден.

На  11.05.2021 г. в заседанието на комисията по изслушване не се явиха и не взеха участие Георги Георгиев, Васко Тодоров и Силвия Христова, (Любомир Георгиев вече беше назначен в състава на ЦИК). Ивайло Петков и Михаил Петров се включиха в заседанието по различно време след неговото начало (не мога да посоча точно кога, тъй като бях ангажиран с изслушването на кандидатите за съдебни заседатели), поради което не участваха в изслушването на част от явилите се кандидати през този ден.

На 12.05.2021 г. в заседанието на комисията по изслушване не се явиха и не взеха участие Васко Тодоров и Силвия Христова (Любомир Георгиев вече беше назначен в състава на ЦИК). Георги Георгиев се включи по-късно (не мога да посоча точния момент, тъй като не обърнах специално внимание на този факт), остана за кратко, след което ни съобщи, че отива в кв. „Требич“ (по мой спомен) и напусна заседанието на комисията по изслушване. След обяд се върна в края на заседанието на комисията и участва в изслушването на само няколко кандидати. Спомням си, че Ивайло Петков се яви в заседанието след 13:10 часа, както и че Михаил Петров не присъстваше през цялото заседание (не мога да посоча часа, в който последният се включи в работата на комисията). Безспорен факт е обаче, че тези трима общински съветници не участваха в изслушването на всички явили се през този ден кандидати за съдебни заседатели.

На 13.05.2021 г. в зала 1 на СОС, на ул. „Московска“ № 33, в качеството ми на председател на политическата група на „Демократична България“ в СОС, взех участие в Председателския съвет на СОС (чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на СОС – ПОДСОС). Служителка от администрацията на СОС, чиито имена не зная и поради това не мога да посоча, ми представи два идентични документа, озаглавени „Доклад относно определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд“, към които имаше две приложения – проект на решение на СОС (в два идентични екземпляра) и Приложение № 1, представляващо списък със 76 кандидати, които комисията по изслушването предлага на СОС да бъдат определени за съдебни заседатели към СпНС (също в два идентични екземпляра). В доклада като негови автори бяха посочени 7 от 9-те членове на избраната от СОС комисия в процедурата по чл. 68 и сл. от ЗСВ, както следва: Ботьо Ботев, Методи Лалов, Иван Виделов, Ивайло Петков, Георги Георгиев, Михаил Петров и Васко Тодоров. И двата идентични документа (доклад) вече бяха подписани от посочените шестима общински съветници, като липсваше само моят подпис. След като се запознах със съдържанието на документите и се уверих, че то съответства на това, за което бяхме постигнали съгласие на 12.05.2021 г. с Ботев и Виделов (тогава Ботев ни представи проект на доклада), както и че съдържанието им отразява правилно извършеното от мен, Виделов и Ботев и конкретно относно изслушването и оценяването на кандидатите в процедурата по чл. 68а от ЗСВ, подписах собственоръчно двата екземпляра на доклада. След края на Председателския съвет на СОС предадох екземплярите от доклада с приложенията на председателя на СОС Елен Герджиков и помолих да ми бъде изготвено копие от доклада и приложенията към него, които получих няколко минути по-късно. Впоследствие въпросният доклад е бил внесен в деловодството на СОС и регистриран с вх. № СОА21-ВК66-4425/13.05.2021 г. Същият беше предвиден от председателя на СОС като точка от дневния ред на заседанието на СОС за 20.05.2021 г. (беше част от проекта на дневен ред, който обсъдихме на Председателския съвет). Впоследствие докладът беше обявен на страницата на СОС[5], което лично възприех на 14.05.2021 г.

Описаната фактическа обстановка съдържа достатъчно данни за образуване на наказателно производство (чл. 211, ал. 1, вр. чл. 207, ал. 1 от НПК). Въз основа на нея може да се направи основателно предположение за извършени престъпления от общ характер от общинските съветници Георги Георгиев, Васко Тодоров, Ивайло Петков и Михаил Петров. Същите като лица, заемащи отговорно служебно положение – общински съветници в най-голямата община в България, в това си качество не са изпълнили служебните си задължения, възложени им с Решение № 404/10.09.2020 г. на СОС, да участват в състава на комисията по изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СпНС. По този начин Георгиев, Тодоров, Петров и Петков са навредили на лицата, участвали в процедурата по чл. 68 и сл. от ЗСВ, тъй като в резултат на поведението им същата е опорочена съществено и одобрените лица няма да могат да бъдат определени от СОС за кандидати за съдебни заседатели в СпНС. Лицата, които не са посочени в Приложение № 1 към доклада, също са пострадали от поведението на четиримата съветници, тъй като решението на комисията да не бъдат предложени на СОС, за да бъдат определени като кандидати за съдебни заседатели, е било взето без техните гласове. Значителен брой кандидати реално бяха оценени само от трима общински съветници (от мен, Ботев и Виделов), като в случай, че останалите четирима съветници, подписали доклада до СОС, бяха участвали реално в цялата процедура, това можеше да има като последица изготвянето на Приложение № 1 към доклада до СОС с друго съдържание. В резултат на извършеното от Георгиев, Тодоров, Петков и Петров, са настъпили значителни вредни последици – процедурата по чл. 68 и сл. от ЗСВ е проведена от незаконен състав (реално само 1/3 от комисията е извършила възложената й работа). Поради това ще се наложи процедурата да бъде повторена от комисия в законен състав, което ще доведе до неоправдано забавяне при избора на съдебни заседатели към СпНС. Това несъмнено ще създаде значителни проблеми при осъществяване на правосъдието в този съдебен орган.

Георгиев, Тодоров, Петков и Петров в качеството си на общински съветници са автори на (съставили са) официален документ (чл. 93, т. 5 от Наказателния кодекс – НК) – Доклад вх. № СОА21-ВК66-4425/13.05.2021 г. (установеният ред и форма за издаването на докладите са предвидени подзаконов нормативен акт – чл. 69 от ПОДСОС). В този доклад (който освен диспозитивна част, има и удостоверителна такава) четиримата съветници са удостоверили неверни обстоятелства – че са присъствали при изслушването на всички явили се на 10, 11 и 12.05.2021 г. кандидати за съдебни заседатели на СпНС, възприели са тяхното явяване, възприели са и техните изявления и поведение при изслушването им, в резултат на което са формирали мнение за техните качества, което в действителност не се е случило. Докладът е съставен от посочените лица с цел да бъде използван като доказателство за удостоверените в него неверни обстоятелства пред СОС. Целеният резултат дори е постигнат от извършителите, тъй като докладът е внесен в деловодството на СОС, достигнал е до знанието на председателя на СОС, който в изпълнение на своите правомощия го включи в дневния ред за заседанието на СОС на 20.05.2021 г., достигнал е до знанието и на останалите общински съветници от СОС. Докладът е включен и в дневния ред на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба на СОС за 19.05.2021 г. Публикуван е на страницата на СОС и е общодостъпен, поради което е станал достояние на кандидатите за съдебни заседатели, в резултат на което у тях биха могли да се породят обосновани очаквания, че ще бъдат предложени от СОС, за да бъдат избрани за съдебни заседатели. Най-сетне, докладът е достигнал до знанието и на неопределен брой други лица, които също са възприели съдържащото се в него невярно удостоверяване, извършено от Георгиев, Тодоров, Петков и Петров.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на обществения ми дълг по чл. 205, ал. 1 от НПК, Ви съобщавам за горепосочените престъпления. Като бивш наказателен съдия разбирам добре важността на подбора на съдебните заседатели, които имат равни права и еднакъв глас със съдиите при осъществяване на първоинстанционното правораздаване по наказателни дела от общ характер (чл. 66, ал. 2 от ЗСВ и чл. 8, ал. 2 и 33, ал. 4 от НПК). Тъй като броят на съдебните заседатели във всеки съдебен състав е по-голям от броя на съдиите (чл. 28, ал. 1 от НПК), всички съществени въпроси, включително има ли извършено деяние, извършено ли е то от подсъдимия, извършено ли е виновно, съставлява ли престъпление и по кой член от НК, както и подлежи ли подсъдимият на наказание и какво наказание да му бъде наложено, могат да бъдат решени дори само с гласовете на съдебните заседатели. Това прави подбора им изключително важен, а отговорността на комисията по изслушване още по-голяма. Затова и като общински съветник от „Демократична България“, избран от гражданите на СО, за да защитавам техните интереси съгласно закона, направих конкретни предложения за реализиране на практика на уредената в ЗСВ процедура[6][7]. От морална и професионална гледна точка не мога да приема извършеното от Георгиев, Тодоров, Петков и Петров, поради което не мога да се въздържа от реакция спрямо тяхното поведение. Стореното от тях не е израз само на немарливост при изпълнение на възложените им от столичани функции на общински съветници, но представлява умишлено, целенасочено и системно реализирано съставомерно поведение по НК. Като лице, възприело извършени престъпления, имам не само право, но имам и задължение да уведомя органите на досъдебното производство за извършените престъпления (чл. 205 от НПК), което и правя с настоящото съобщение.

Общинските съветници, които не участваха в изслушването на кандидатите (изцяло Тодоров и частично Георгиев – отсъстваше през повече от 2/3 от времето, през което заседаваше комисията на СОС, а Петров и Петков – през по-малка част), можеха да не подпишат доклада до СОС, както направиха Любомир Георгиев (неучастващ в този етап на процедурата поради назначението му в ЦИК) и Силвия Христова (неучастваща по неизвестни за мен причини) или да направят съответна бележка, че са участвали в изслушването на само част от кандидатите. Вместо това Георгиев, Тодоров, Петков и Петров предпочетоха да съставят официален документ с невярно съдържание. Предвид това с основание се поставя въпросът щом тези хора проявяват престъпно поведение в изключително отговорната процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели, какво ли са правили в други случаи при осъществяване на функциите им на общински съветници? Не може да бъде пропуснат факта, че Георги Георгиев е председател и на Комисията по финанси и бюджет на СОС[8] и в това качество е съставил значителен брой протоколи (чл. 56, ал. 2 от ПОДСОС), в които се удостоверяват изявленията и вота на общинските съветници по време на заседанията на посочената постоянна комисия (чл. 56, ал. 1 от ПОДСОС) и същият е участник, а често и председател на работни групи, комисии и др., в които се решават важни за столичани въпроси. Дали удостовереното от Георгиев в съставените от него документи отразява вярно действителността, щом той няма задръжки да състави официален документ с невярно съдържание в процедура за избор на съдебни заседатели? Арогантността, липсата на мяра и самозабравянето на Георгиев и останалите трима съветници стига до там, че същите извършиха описаните общественоопасни деяния, въпреки че в комисията участва представител на „Демократична България“ в мое лице, а ние ясно показахме, че не само сме яростни критици на уродливото управление на мнозинството в СО и СОС, но и че не влизаме в задкулисни договорки във вреда на българските граждани и сме решени да демонтираме модела „Борисов“ в общината (и в държавата).

Престъпното поведение на Георгиев, Тодоров, Петков и Петров накърнява изключително тежко авторитета на СОС като орган на местното самоуправление в СО и допълнително разколебава доверието на гражданите в способността на общинските съветници (главно от управляващото мнозинство, но не само от него) да изпълняват възложените от Конституцията и законите на страната функции при осъществяване на местната власт. Поведението на Георгиев, Тодоров, Петков и Петров без съмнение е наказателно съставомерно, но то е показателно и за етоса на тези общински съветници и за неспособността им да работят почтено и отговорно за интересите на столичани. Какво друго е, ако не груба злоупотреба с доверието на хората е неизпълнението на възложените им функции и съставянето на документ, в който е посочено, че общинските съветници са изпълнили възложената им задача, макар това да не отговаря на обективната действителност?

Макар в конкретния случай да са налице достатъчно данни, от които да се изведе правната квалификация на деянията, същата не следва да е предмет на настоящото съобщение (арг. от чл. 211, ал. 2 и чл. 209, ал. 1 и 2 от НПК), а е дължима от органите на досъдебното производство, поради което съзнателно се въздържам да направя такава.

Прокуратурата дължи да проведе всестранно, пълно и обективно разследване, съгласно изискването на чл. 14, ал. 1 от НПК, като същото следва да бъде водено и максимално бързо, тъй като се касае за лица, които участват във вземането на важни решения от значение за гражданите на СО. Тези общински съветници съставят различни по вид документи, което създава не само реален риск да бъдат съществено накърнени авторитетът и доверието към действащата местна власт в столицата, но и да извършат нови престъпни деяния във връзка с работата им или да попречат на разкриване на обективната истина за описаните в настоящото съобщение деяния (това прави наложително извършването на преценка относно приложението на чл. 69 от НПК). Разбира се, при провеждане на разследването следва да бъдат спазени всички установени в НПК принципи и правила, тъй като само по този начин ще се осигури правилното прилагане на закона, в рамките на който да бъде доказано извършването на престъпленията и да бъдат разобличени и наказани виновните лица.

За изясняване на обективната истина следва да се извърши: разпит на посочените като автори и вносители на доклада общински съветници (някои в процесуалното качество на свидетели, други като обвиняеми, в зависимост от обективираното от тях поведение); разпит (само при невъзможност да бъде изяснен предметът на доказване чрез останалите способи на доказване) на кандидати за съдебни заседатели (главно сред явилите се на 10 и 11 май, на които дати Георгиев и Тодоров отсъстваха), относно броят и конкретните участници в състава на комисията по изслушването; разпит на служителите от администрацията на СОС, които са били ангажирани с процедурата по определяне на кандидатите за съдебни заседатели в СпНС и са възприели съставомерни факти; изземване на данни от електронната система за пропускателен режим в сградата на СОС в гр. София, ул. „Московска“ № 33, с оглед установяване на момента на влизане на общинските съветници от състава на комисията в сградата на СОС на 10, 11 и 12.05.2021 г.; изземване на записите от системата за видеонаблюдение и конкретно около и пред зала 5 на СОС за установяване и чрез този доказателствен източник на присъствието или не в заседателната зала на общинските съветници от комисията по изслушването; разпит на общинските служители, възприели полагането на подписи върху доклада; изземване на данни от деловодната система на СОС, за да се установи липсата на депозирани от Георгиев, Тодоров, Петров и Петков уведомления за отсъствие от комисията на 10, 11 и 12.05.2021 г. (след проверка не установих такива да са налице, не бяха докладвани и от председателя на комисията Ботьо Ботев, но и дори да се появят впоследствие по неведоми пътища, това няма да промени факта, че четиримата общински съветници са съставили официален документ с невярно съдържание) и др.

 

С уважение,      

Методи Лалов

                     

[1] https://council.sofia.bg/documents/20182/865573/R.404.pdf/a9ec68b1-d7e1-4d1b-932b-ec0dcce408d8

[2] https://council.sofia.bg/councilors2019-2023

[3] https://council.sofia.bg/documents/20182/901470/R.540.pdf/63b7c169-cfd7-4508-956a-f17db5759a0d

[4] https://council.sofia.bg/documents/20182/923671/R.48.pdf/74215845-021c-4afb-bc0a-72aaef44504a

[5] https://council.sofia.bg/documents/20182/880994/%D0%A1%D0%9E%D0%9021-%D0%92%D0%9A66-4425-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D1%80..pdf/2cded7fa-e258-4a40-8710-94c4b3960343

[6] https://sofia.demokrati.bg/document/nastoyahme-za-seriozno-izslushvane-na-kandidatite-za-sadebni-zasedateli-kam-srs/

[7] https://sofia.demokrati.bg/document/predlozhihme-podobreniya-v-protsesa-na-podbor-na-sadebni-zasedateli/

[8] https://council.sofia.bg/postoianna-komisia-po-finansi-i-bjudjet

Накратко:

През м. май 2021 г. Методи Лалов е част от назначена от СОС 9-членна комисия по подбор на съдебни заседатели, която трябва да изслуша кандидатите. В по-голямата си част самият подбор е извършен от него и още двама членове на комисията. Въпреки това, след приключване на дейността й, докладът е подписан от общински съветници, които не са участвали в работата на комисията.

Защо е важно:

Това води до съществено опорочаване на процедурата по избор на съдебни заседатели, тъй като същите не могат да бъдат гласувани от СОС, което ще създаде огромни проблеми за функционирането на Специализирания наказателен съд.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK