Методи Лалов внесе предложение за освобождаване от комисии на трима общински съветници

23 май 2021, неделя Viber

Методи Лалов внесе предложение за освобождаване от комисии на трима общински съветници

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

(Д О К Л А Д)

от Методи Лалов
председател на политическата група на „Демократична България“ в СОС

 

Относно: Предсрочно освобождаване на: 1) Общинския съветник Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС от длъжностите „председател“ на Комисията по финанси и бюджет (КФБ) на СОС и „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба (КМСНУ); 2) Общинския съветник Васко Тодоров от БСП от длъжността „заместник-председател“ на КМСНУ и 3) Общинския съветник Ивайло Петков от ВМРО от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (КУТАЖП)

Правно основание: чл. 46, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС)

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 46, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 от ПОДСОС председател, заместник-председател или член на постоянна комисия се освобождава предсрочно с решение на СОС и когато съответното лице със своите действия или поведение уронва престижа на СОС.

На заседанието на СОС на 20.05.2021 г. уведомих общинските съветници, че лично възприех факти, от които следва, че общинските съветници Георги Георгиев, който е председател на КФБ и зам.-председател на КМСНУ, Васко Тодоров – зам.-председател на КМСНУ и Ивайло Петков – зам.-председател на КУТАЖП, са извършили съставомерни деяния по Наказателния кодекс (НК) в процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд (СпНС), тъй като съставиха официален документ с невярно съдържание – Доклад вх. № СОА21-ВК66-4425/13.05.2021 г. На същата дата внесох съобщение в прокуратурата[1] на основание чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в което подробно са описани извършените деяния от Георгиев, Тодоров и Петков; характерът на причинените с деянията им вреди и другите обстоятелства, които са релевантни към случая (предвид това не се налага повторното им излагане и в настоящото предложение).

Извършването на общественоопасно деяние от най-висока степен (в сравнение с други противообществени прояви), каквото е всяко престъпление, уронва престижа на СОС. Поради това Георгиев, Тодоров и Петков, които до настоящия момент не намериха доблест да подадат оставки, за да минимизират в известна степен репутационните вреди, които нанесоха с деянията си на СОС, следва да бъдат незабавно освободени от заеманите ръководни длъжности в комисиите на СОС с решение на общинския съвет. Оставането им на тези длъжности означава да покажем на обществото, че проявяваме търпимост към извършването на документни престъпления и толерираме техните автори, като дори им осигуряваме условия да продължат да участват активно в съставянето на други официални документи – протоколи (чл. 56, ал. 2 от ПОДСОС), в които се удостоверяват изявленията и вота на общинските съветници по време на заседанията комисиите на СОС (чл. 56, ал. 1 от ПОДСОС), което е абсолютно неприемливо и недопустимо (в принципен план СОС следва да обсъди и въпроса дали Георги Георгиев, Васко Тодоров, Ивайло Петков и Михаил Петров в бъдеще следва да участват в съставите на комисии в процедурата по чл. 68 и сл. от Закона за съдебната власт, след като опорочиха избора на съдебни заседатели към СпНС).

Макар да е сезирана прокуратурата с искане за образуване на наказателно производство, в рамките на което извършителите следва да придобият качеството „обвиняем“ и в тази си процесуална роля ще имат право да не дават обяснения (чл. 55, ал. 1 и чл. 115, ал. 4 от НПК), всеки един от тях дължи на гражданите и в частност на кандидатите за съдебни заседатели към СпНС ясни и еднозначни отговори на следните въпроси:

  1. Присъствал ли е в заседанието на комисията за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СпНС на 10.05.2021 г.
  2. Присъствал ли е в заседанието на комисията за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СпНС на 11.05.2021 г.
  3. Присъствал ли е в заседанието на комисията за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СпНС на 12.05.2021 г.
  4. Съставил (подписал) ли е официален документ – Доклад вх. № СОА21-ВК66-4425/13.05.2021 г., в който невярно е посочено, че е присъствал изцяло при изслушването на всички явили се на 10, 11 и 12.05.2021 г. кандидати за съдебни заседатели към СпНС, възприел е тяхното явяване, възприел е техните изявления и поведение при изслушването им, в резултат на което е формирал мнение за техните качества?

В зависимост от отговорите на посочените въпроси СОС ще може да вземе информирано решение. В случай, че Георгиев, Тодоров и Петков оспорят изложените от мен факти, които възприех лично и добросъвестно описах в съобщението си до прокуратурата, СОС ще трябва да изчака приключването на разследването по реда на НПК. Ако тримата обаче решат да кажат истината, СОС ще трябва да ги отстрани незабавно, тъй като обективираното от тях поведение несъмнено нарушава ЗСВ, ПОДСОС и Решение № 404/10.09.2020 г. (Протокол № 19, т. 17 от дневния ред за 10.09.2020 г.).[2]

Обръщам внимание, че предложението по чл. 46, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 от ПОДСОС се разглежда по специална процедура, която не изисква внасянето на доклад по реда и с реквизитите по чл. 69 от ПОДСОС и произнасяне от комисиите на СОС (независимо от това, настоящото предложение отговаря и на тези изисквания). Поради това и предвид същността на поставения с предложението проблем, същото следва да бъде включено в дневния ред още на следващото заседание на СОС на 10.06.2021 г.

Всяка точка от проекта на решение към настоящото предложение следва бъде гласувана самостоятелно, тъй като всеки общински съветник носи лична отговорност за противоправното си поведение и следва да бъде освободен предсрочно от заеманите длъжности на собствено основание.

 

Приложение: проект за решение на СОС.

 

С уважение,

Методи Лалов

 

 

 

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

…………………

на Столичния общински съвет

от …..……….2021 г.

За: Предсрочно освобождаване на: 1) Общинския съветник Георги Георгиев от длъжностите „председател“ на Комисията по финанси и бюджет на СОС и „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба; 2) Общинския съветник Васко Тодоров от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба и 3) Общинския съветник Ивайло Петков от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.

 

На основание чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и 2 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

 

  1. Освобождава предсрочно общинския съветник Георги Валентинов Георгиев от длъжността „председател“ на Комисията по финанси и бюджет на СОС, считано от датата на вземане на настоящото решение, поради уронване престижа на СОС.
  2. Освобождава предсрочно общинския съветник Георги Валентинов Георгиев от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба, считано от датата на вземане на настоящото решение, поради уронване престижа на СОС.
  3. Освобождава предсрочно общинския съветник Васко Любомиров Тодоров от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба, считано от датата на вземане на настоящото решение, поради уронване престижа на СОС.
  4. Освобождава предсрочно общинския съветник Ивайло Тодоров Петков от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, считано от датата на вземане на настоящото решение, поради уронване престижа на СОС.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на

Столичния общински съвет,

 

/Елен Герджиков/

[1] https://sofia.demokrati.bg/document/metodi-lalov-signalizira-prokuraturata-za-oporochavane-na-protsedurata-po-izbor-na-sadebni-zasedateli/

[2] https://council.sofia.bg/documents/20182/865573/R.404.pdf/a9ec68b1-d7e1-4d1b-932b-ec0dcce408d8

Накратко:

На 20 май Методи Лалов внесе сигнал в прокуратурата за опорочаване на процедурата за подбор на съдедни заседатели към Специализирания наказателен съд. Тъй като общинските съветници, уронили престижа на Столичния общински съвет с този свой акт отказаха да понесат своята отговорност, Методи Лалов внесе доклад с искане за освобождаването им.

Защо е важно:

С тези си действия, тримата общински съветници не позволиха гласуването на избраните съдебни заседатели, което затруднява функционирането на Специализирания наказателен съд.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4992/28.05.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK