Настояхме за сериозно изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС

09 септември 2020, сряда Viber

Настояхме за сериозно изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС

ДО
КОМИСИЯТА, ИЗБРАНА С
РЕШЕНИЕ № 68/20.02.2020 г.
НА СОС 

 

ЧРЕЗ
Г-Н БОТЬО БОТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

 

И С К А Н Е

от Методи Орлинов Лалов,
общински съветник от “Демократична България“ в
Столичния общински съвет

 

Относно: процедура за определяне на съдебни заседатели към СРС

Уважаеми членове на Комисията,

На проведеното на 18 август 2020 г. заседание на Комисията по чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за определяне на съдебни заседатели към СРС, нейният председател г-н Ботьо Ботев (общински съветник от ГЕРБ/СДС) ни съобщи, че планира изслушването на кандидатите за съдебни заседатели по чл. 68а, ал. 1 от ЗСВ да се проведе в периода 28-30 септември, т.е. в рамките на три дни. 

Известно ми е, че кандидатите за съдебни заседатели са 306, като само малка част от тях не отговарят на законовите изисквания, поради което няма да бъдат допуснати до следващия етап на подбора. Това означава, че, според плана на г-н Ботьо Ботев, във всеки от трите дни ще бъде проведено събеседване с по около 100 човека. В рамките на 8 часов работен ден, в случай, че Комисията работи без почивка, ще бъдат отделени на всеки кандидат не повече от 5 (пет) минути за изслушване. Пределно ясно е, че за това време е невъзможно да бъде проведен адекватен разговор с кандидатите посредством който да бъде получена информация, въз основа на която да бъдат оценени техните качества, отношение и разбиране за ролята и мястото на съдебните заседатели в българския наказателен процес. В тази връзка следва да се подчертае, че представените от кандидата документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ по никакъв начин не могат да заместят информацията, която може и трябва да бъде придобита вследствие на изслушването на кандидатите, поради което противопоставянето на всякакви аргументи в тази насока са несъстоятелни. Двустранната вербална комуникация позволява чрез въпроси и отговори, уточнения и разяснения да бъде получена незаменима информация за конкретния кандидат, която не може да бъде предоставена посредством представени документи. Това именно е съобразено от законодателя, който поради това е предвидил изслушването да бъде самостоятелен етап в процедурата по подбора. Ето защо всяко неглижиране на изслушването на кандидатите по същество представлява нарушение на процедурата по определяне на съдебните заседатели. 

Налага се да припомня, че съдебните заседатели имат равни права и еднакъв глас със съдиите при осъществяване на първоинстанционното правораздаване по наказателни дела от общ характер (чл. 66, ал. 2 от ЗСВ и чл. 8, ал. 2 и 33, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, НПК). Броят на съдебните заседатели във всеки съдебен състав е по-голям от броя на съдиите (чл. 28, ал. 1 от НПК), а съдебните актове се постановяват с обикновено мнозинство, което означава, че дадено лице може да бъде осъдено или оправдано дори само с гласовете на членове на състава, които не са съдии или дори не са юристи. Това прави подбора на съдебните заседатели изключително важен, респ. отговорността на Комисията още по-голяма. Именно затова изслушването на кандидатите не може да бъде извършено в стил “минута е много”, а трябва да бъде проведено в спокойна обстановка, която позволява на кандидатите да се представят адекватно, а на членовете на Комисията да получат необходимата им информация, за да направят задълбочена преценка на тяхното представяне, като изложат аргументирани становища за избора си. Ако това не бъде сторено, съществува реален риск да бъдат избрани кандидати, които нямат необходимите етични качества и адекватно разбиране за важната обществена функция, която ще осъществяват като членове на съдебни състави. 

С оглед на гореизложеното, в качеството си на общински съветник от “Демократична България” и член на Комисията, а и като бивш съдия и председател на СРС, в резултат на което познавам в детайли проблемите, свързани със съдебните заседатели, настоявам да бъде осигурено значително повече време за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към СРС.

Предлагам, също така, в помощ на Комисията да бъдат привлечени специалисти по психология и такива в областта на подбора и управлението на човешки ресурси. Това ще повиши капацитета на Комисията за оценка на качествата на кандидатите, за да бъдат избрани само такива хора, които могат да бъдат адекватни на предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени като съдебни заседатели. Тези специалисти следва да присъстват не само при изслушването на кандидатите, но с тяхна помощ следва да бъде изработена вътрешна за Комисията методология за провеждане на изслушването на кандидатите и за оценка на тяхното представяне.

 

С уважение

                         Методи Лалов 

                         общински съветник 

 

Накратко:

Противопоставихме се на "проформа" изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към СРС и настояхме за подбора им да бъде отделено полагащото се време и също така да бъдат привлечени специалисти по психология и такива в областта на подбора и управлението на човешки ресурси.

Защо е важно:

Съдебните заседатели имат равни права и еднакъв глас със съдиите при осъществяване на първоинстанционното правораздаване по наказателни дела от общ характер. Броят на съдебните заседатели във всеки съдебен състав е по-голям от броя на съдиите, а съдебните актове се постановяват с обикновено мнозинство, което означава, че дадено лице може да бъде осъдено или оправдано дори само с гласовете на членове на състава, които не са съдии или дори не са юристи. Това прави подбора на съдебните заседатели изключително важен.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-7317/09.09.2020 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK