Настояваме да бъдат изпълнени изискванията в договора за изготвяне на Подробен устройствен план на Борисовата градина

06 февруари 2022, неделя Viber

Настояваме да бъдат изпълнени изискванията в договора за изготвяне на Подробен устройствен план на Борисовата градина

ДО
НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И
ГРАДОУСТРОЙСТВО НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
КМЕТ НА РАЙОН “СРЕДЕЦ”

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН “ИЗГРЕВ”

Г-Н КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”

 

С Т А Н О В И Щ Е

От Политическата група на „Демократична България-Обединение“ в Столичния общински съвет

Относно: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на м. „Борисова градина”, Столична община, гр. София, публикуван на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община[1] и представен на 13.01.2022 г.

 

Уважаеми г-н главен архитект, господа кметове,

Политическата група на „Демократична България Обединение“ в Столичния общински съвет настояваме така предложеният проект да не бъде приеман, докато не отговори на Договора между възложител и изпълнител (№ на НАГ 1374 от 08.01.2016 ), според който са задължителни следните препоръки на журито от проведения конкурс:

 1. „Да не се допуска ново строителство на сгради“;
 2. „Намесата в резерватната част да бъде само за реставрационни или консервационни дейности“;
 3. „Да не допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволяват значително застрояване, въпреки малкия Кинт и изграждане на паркинги на територията на парка, засягащи тревни площи и трайна растителност“;
 4. „Изграждането на буферни паркинги да бъде само в съседни територии на парка“.

Така предложеният проект не изпълнява основните цели и задачи, вменени от Решение №417 на Столичния общински съвет от 18.07.2013 година:

„В максимална степен да се запази характера на парка като общоградски и рекреационен, като в същото време се потвърди и защити статута на резервата с охранителните му зони и декларираните лесопаркови части, тъй като той е паметник на градинското и парковото изкуство”

Така предложеният проект не решава проблема с частните имоти и не осигурява общественото им ползване. Предвиждат се нови обекти на територии с частна, частна общинска и неопределена собственост, което създава реална опасност за заграбването им или възпрепятстване на отчуждаването им.

Конкретно настояваме за следното:

 1. Всички обекти частна собственост или частна общинска собственост да се обособят в отделни УПИ-та и да бъдат предвидени в проекта за „обекти на социалната инфраструктура публична собственост“ (чл. 205, т. 4 от ЗУТ във връзка с § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ), с цел да се осигури тяхното придобиване по реда на Глава трета от ЗОС.
 2. Да бъде потвърден лесопарковият характер на лесопарковите части.
 3. В лесопарковите части на парка, декларирани като недвижима културна ценност, да отпадне всяка намеса, изискваща разрешение за строеж.
 4. От проекта да отпадне позоваването на Инвентаризацията, извършена от ЛТУ през 2016 г., която третира дърветата в градска среда като стопанска гора за извличане на дървесина и препоръчва премахването не на отделни дървета, а на проценти и кубици от гората. Напомняме, че Законът за горите изрично не допуска прилагане в паркове и градини в урбанизирани територии (чл. 2, ал. 3. т.1), както и че голяма част от дърветата в „Борисовата градина“ бяха вече (незаконно) премахнати въз основа на тази инвентаризация.
 5. Растителността в „Борисова градина“ да се опазва, поддържа и изгражда съгласно Закона за устройство и застрояване на Столична община и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община, които допускат премахване на дълготрайна растителност само при наличие на изсъхнали и болни дървета и при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти.
 6. Всяко дърво, премахнато по горните причини да може да бъде заменено само от ново насаждение, а не да се използва санитарната сеч за прочистване на пространство за нови обекти и застрояване.
 7. Настояваме Стратегията за биоразнообразието на парка да бъде преработена, за да включва: цели на опазването описаните характеристики на биоразнообразието на парка (елементи на ландшафта, биологични видове и техните местообитания), мерки за постигането на целите, индикатори и времева рамка за проверка на напредъка по мерките за опазване
 8. Настояваме за ясни правила за пълна забрана на автомобилен достъп до парка, с изключения за:
  • служебни автомобили за озеленяването и поддръжката му и
  • за ситуации на непреодолими условия с цел опазването на парка и на общественото здраве и сигурност.
 9. Настояваме за ясни правила за пределната наситеност на преместваеми обекти в районите на “Езерото Ариана”, “Лятна сцена” и “Слончето”, както и недопускане на постоянни постройки – с оглед опазване естетическите и рекреационни функции на парка.
 10. Настояваме да отпаднат от проекта следните обекти и съоръжения (списъкът не е изчерпателен) като уточняваме, че те не могат да бъдат част от проекта по Договор на НАГ №1374 от 08.01.2016, тъй като той не допуска ново строителство.

Необходимостта от конкретни нови обекти и съоръжения да се обсъди в друга процедура и такива да се добавят на подходящи места (публична собственост) от възложителя Столична община преди приемането на ПУП от общинския съвет, при евентуално констатирана обществена необходимост. Същото се отнася и до паркингите, предвидени от разглеждания проект на територията на парка в нарушение на изискванията на Договора по възлагането му:

Район „Средец“:

 1. Стадион Юнак-нови трибуни и сграда – ново строителство.
 2. Нов ресторант в езерото Ариана – намира се в резервата.
 3. Детска площадка и сграда с неидентифицирано предназначение на мястото на климатичното училище в резерватната част – намира се в резервата.
 4. Подземен паркинг под „Капитолия“ и двулентов подстъп към паркинга – не отговаря на изискванията на чл. 42а (изготвяне на транспортно проучване за влияние на допълнителното натоварване на уличната мрежа) и на чл. 154, ал. 2 (допускане за директно заустване на до 25 автомобила) от Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
 5. Наземен паркинг до стадион „Васил Левски“ – в момента са 3 – на „Пазари Запад“ – публичен (ски/вело пазара), на ММС (само с пропуск) – южно от стадиона (минава се през ски/вело пазара) и друг паркинг публичен между стадиона и Ариана – представлява паркиране в парка.
 6. Детски съоръжения на територията на резервата – намират се в резервата.

Район „Лозенец“:

 1. Изграждане на площадки за отдих по протежение на ул.“Борова гора“ – в момента там има масив от дървета и е стръмно, което би наложило строителна дейност.
 2. Изграждане на детска площадка на мястото на ресторант „Тенекиите“ – намира се в частна собственост и ще бъде възпрепятсвано отчуждаването, както и поради факта, че точно срещу „Тенекиите“, на 20 (двадесет) метра, на площад „Велчова завера“, има детска площадка)
 3. Нова сграда за поддръжка на парка с РЗП 64 кв.м– намира се в общинска частна собственост с опасност да бъде заграбена и поради факта, че е ново строителство без обследвана необходимост.
 4. Поляна (площадка) за кучета – западната част , близо до „Атанас Дуков“ – в момента там има зелен масив от дървета.
 5. Формиране на детска игрова среда с детски съоръжения – не е изяснено какво е местоположението и дали не е избягване на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 6. Въжена градина – на мястото има зелен масив от дървета.
 7. Детска площадка, западно от въжената градина – на мястото има зелен масив от дървета.
 8. Площадка за велоекстрийм източно от имота на „София ленд“ – намира се частично в частен имот (потвърждаването на неофициалните скокчета ще възпрепятсва възможностите за отчуждаване).
 9. Възстановяване на автентичен облик по архивни данни в УПИ за Резервоар – “резервоар Лозенец” – ново строителство (в момента е в автентичен вид)

Район „Изгрев“

 1. Детска площадка в южната част на УПИ 1 – няма данни за собствености, има опасност да бъде заграбена.
 2. Пейнтбол, югоизточно от сградата на БЛРС – на мястото има зелен масив от дървета.
 3. Тоалетна до ресторант „Ловен парк“- ново строителство без обследвана необходимост.
 4. Площадка за велоекстрийм – на мястото има масив от дървета.
 5. Поляна (площадка) за кучета –на мястото има зелен масив от дървета.
 6. Сграда за поддръжка на парка 64 кв.м. до гара Пионер –ново строителство без обследвана необходимост.
 7. Масивни тоалетни на определените в ПУП места – ново строителство без обследвана необходимост, създаващо опасност от разкопаване на парка за ВиК инфраструктура.
 8. Реконструкция и доизграждане на тоалетна и заслон, югоизточно от ТВ кула – Тоалетната не може да е реконструкция, в момента е зидана разпадаща се постройка с две дупки (М и Ж) със застроена площ около 7-10 кв.м. Това е ново строителство с ново ВиК инфраструктура през гората с дължина около 200 метра.
 9. Формиране на детска игрова среда с детски съоръжения с индивидуален дизайн – не е изяснено какво е местоположението и дали не е избягване на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ

 1. По отношение на Стратегията за опазване на биоразнообразието

Необходимо е да се зададе период на прилагане (например 2022-2037 г.), цели за постигане, дейности/мерки със срокове за изпълнение и индикатори за мониторинг на период от 7 години. Така представената Стратегия е анализ на биоразнообразието към момента. Стратегията трябва бъде записана в Специфичните правила и нормативи. Инвестиционните и паркоустройствени проекти трябва да са в съответствие с действащата Стратегия.

 1. По отношение на Справка за геодезическо заснемане и картотекиране на дървесната растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО в местата с промяна, нови алеи и обекти

Следният текст: „при извеждане на сечта се изсича храстовата и подлесна растителност” (стр. 77) трябва да бъде премахнат, тъй като противоречи с описаните в Стратегията за опазването на биоразнообразието препоръки.

Предложението за групова-постепенна сеч трябва да отпадне, тъй като това е горско-стопанска сеч, която е насочена към дърводобив, а не към опазване на биоразнообразието, запазване на рекреативните, санитарни и естетически функции на гората. Да бъде предложен природосъобразен метод за стопанисване на градските горите в границите на Борисовата градина с дълъг и неопределен (минимум 100 години) по продължителност възобновителен период и формирането на разновъзрастни насаждения.

Настояваме изпълнителят да изработи:

 1. Картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана, както недвусмислено се изисква от чл. 63, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
 2. Анализ на проблемите със сигурността, шума, замърсяването, паркирането в околните квартали и затрудняването на движението, включително на линейки и пожарни, при провеждане на футболни мачове в парка и да предложи механизъм за решение на тези проблеми и съвместяване на футболните мачове с основната функция на парка „за отдих и рекреация“ и общоградското му културно значение.

Настояваме възложителят да изработи:

 1. План за управление на парка.
 2. Карта на собствеността с коригирани неверни данни и да се посочи предназначението и начина на ползване на поземлените имоти и сгради частна собственост.
 3. Финансова обосновка (програма) за прилагане на плана най-малко за пет години от влизането му в сила, която, без обичайните разноски за поддръжка на парка, да съдържа срокове и индикативни стойности за:
  • Отчуждаване на частни поземлени имоти;
  • Подмяна и/или реконструкция на заварени елементи на парковата техническа инфраструктура;
  • Изграждане на нови елементи на парковата техническа инфраструктура;
  • Основен ремонт и реконструкция на сгради общинска собственост;
  • Премахване на незаконни строежи/преместваеми обекти.

Възложителят да даде точни, конкретни и недвусмислени указания към изпълнителя, в които се изразява волята му в проекта да няма никакво ново застрояване, никакво премахване на зелени площи и дървета, а да включва разширяване на парка и връщане на традиционно принадлежащи му и „завзетите“ територии, както и запазване на растителността (каквато воля публично се изразява от възложителя).

Едва тогава преработеният и допълнен проект да се предостави за нови обществени обсъждания.

С уважение,

ПГ “Демократична България – Обединение”

[1] https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/?fbclid=IwAR0h6SWg8cYlCeYDoxBUJOH2uFJPswDLZkXK3RAEXqwkhffPDn5jtqg-8iU#Attachment

Накратко:

През 2016 г. Столична община сключва договор като възложител с архитектурното студио, което да изготви проект за Подробен устройствен план на емблематичната и обичана от столичани Борисова градина. 6 години по-късно се оказва, че не са изпълнени основни аспекти от заданието, които са били договорени.

Защо е важно:

Столична община трябва да даде точни, конкретни и недвусмислени указания към изпълнителя на проекта, в които се изразява волята му в проекта да няма никакво ново застрояване, никакво премахване на зелени площи и дървета, а да включва разширяване на парка и връщане на традиционно принадлежащи му и „завзетите“ територии, както и запазване на растителността – каквито намерения са били изразявани публично, при това многократно.

Вид:

Становище

Вносители:

Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Пеню Витанов Пенев

Общински съветник в СОС

Пеню Витанов Пенев
Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK