Настояваме за отпадане на новото строителство на сгради и паркинги в преработения проект за ПУП на Борисовата градина

30 септември 2021, четвъртък Viber

Настояваме за отпадане на новото строителство на сгради и паркинги в преработения проект за ПУП на Борисовата градина

С Т А Н О В И Щ Е

от

групата на „Демократична България – Обединение“ в Столичен общински съвет

относно:  заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Столична община от 15 септември 2021 г. относно проект на подробен устройствен план (ПУП) на м. „Борисова градина“

Разгледаният от ОЕСУТ преработен проект на ПУП на м. „Борисова градина“ е значително подобрен и в по-голяма степен отразява желаната насока за съхраняване и развитие на тази важна част от зелената система на Столицата. Проектантският екип е анализирал и обобщил възраженията и предложенията към проекта като част от тях са уважени и отразени със съответни корекции. Някои от направените корекции изискват допълнително прецизиране. Проектът в този си вид обаче, все още не е годен за обсъждане и за одобряване от Столичния общински съвет (СОС), тъй като не е изработен в предписаната от Закона и от Решение № 417/18.07.2013 г. на СОС форма. Проектът, също така, не изпълнява основните цели и задачи, заради които е възложено и обезпечено с обществени средства изготвянето му:

 • Да реши проблема с частните имоти и да осигури общественото им ползване;
 • Да защити статута на резервата с охранителните му зони и декларираните лесопаркови зони;
 • Да не допуска ново строителство в парка.

Липсва прогноза за необходимия ресурс и програма за прилагане на плана.

 1. Общи забележки
  • Представеният проект на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Борисова градина“ противоречи на чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и на т. 1.3 от Решение № 417/18.07.2013 г. на СОС и не е годен да реши проблемите на парка.

Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за паркове и градини. В съответствие с тази законова разпоредба, с т. 1.3 от свое Решение № 417/18.07.2013 г., СОС е определил вида на ПУП за м. „Борисова градина“ като „план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ“.

Плановете по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ служат за предвиждане на необходимите паркоустройствени мероприятия, но също така са и основание за отчуждаване на частните поземлени имоти включени в зелената система, т.е. за прилагане на плана за парка или градината по смисъла на § 22, ал. 1 от ЗР на ЗУТ. Това е трайна позиция на Столична община, изразена изрично наскоро и в Раздел VIII, мярка 10 от Стратегията за управление на общинската собственост, приета с Решение № 533/09.09.2021 г. на СОС.

Одобряването на представения проект в сегашния му вид без ПУП по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ ще направи плана неприложим и ще постави в риск решаването на проблемите с частните имоти в територията на парка.

 • Проектът не отговаря на препоръките на журито от проведения конкурс, които са част от Договора между възложител и изпълнител (НАГ, № 1374 от 08.01.2016 г.). Не са изпълнени следните препоръки:
 • „Да не се допуска ново строителство на сгради“;
 • „Намесата в резерватната част да бъде само за реставрационни или консервационни дейности“
 • „Да не допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволяват значително застрояване въпреки малкия Кинт и изграждане на паркинги на територията на парка, засягащи тревни площи и трайна растителност“;
 • „Изграждането на буферни паркинги да бъде само в съседни територии на парка“.
  • Необходимо е да се преоценят предвижданията по отношение местоположението на открити обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56 на ЗУТ и на монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 на ЗУТ, като същите се изведат извън имотите, които не са държавна и общинска собственост с цел да не се компрометира идеята за осигуряване на публична собственост на най-значимия парк на Столицата (чл. 62 ал. 6 от ЗУТ).
  • Представеният проект на Специфични правила и нормативи за устройството и застрояването на м. „Парк „Борисова градина“ е необходимо да бъде преосмислен и преработен. По отношение на застрояването в териториалния обхват на проекта е неприложима разпоредбата на чл. 16а от ЗУЗСО. Възможни са отклонения от общите правила и нормативи на наредбата по чл. 13, ал. 1 от ЗУТ и отклонения от предвижданията на Общия устройствен план на Столична община само при условията и по реда на 22 от ПЗР към ЗИД на ЗУЗСО (обн. ДВ бр. 31/2018 г.).
 1. Конкретни забележки
  • В кв. 10, Район „Средец“ проектантския екип все още не е намерил адекватно на действащия закон решение за съвместяването на различните видове собственост.

Плановете трябва да са приложими. Несъвместимо е урегулирането в един имот на поземлени имоти публична държавна собственост и общинска собственост, тъй като прилагането на плана по смисъла на чл. 14, ал. 5 от ЗУТ и на § 22, ал. 1 от ЗР на ЗУТ е невъзможно. Устройствената зона по Общия устройствен план на Столична община, в която попада кв. 10, е Зп („Зона на градски паркове и градини“, т. 32 от Приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО). В тази устройствена зона се допуска наличието на частна собственост върху поземлените имоти при условията на чл. 62, ал. 6 от ЗУТ. Несъвместимо е съчетаването в един урегулиран имот на поземлени имоти предназначени за публични общински нужди и за частна собственост, тъй като такъв план е неприложим съобразно изискванията на чл. 14, ал. 5 от ЗУТ.

 • Предвиденото премостване на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ излиза извън териториалния обхват на възложения проект и засяга поземлен имот частна собственост в кв. 3, м. „Зона Г-8-10“ по плана на гр. София, без да предлага способ за прилагането на тази част на плана.
 • Сградата към обект „Тенис клуб“ до „Спортна зала „София“ е отбелязан на места като „Ресторант“. Тъй като в този спортен комплекс са надвишени показателите плътност и интензивност на застрояване, сградите могат да бъдат запазени единствено на основание § 22 от ПЗР към ЗИД на ЗУЗСО (обн. ДВ бр. 31/2018 г.), който е приложим за заварени спортни обекти, но не и за ресторанти.
 1. Препоръки
  • Към представения проект на ПРЗ да се възложи и изработи план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ в съответствие с Решение № 417/18.07.2013 г. на СОС.
  • В Специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на м. „Парк „Борисова градина“ да се посочат отклоненията от правилата на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Ако няма такива, от заглавието да отпадне думата „специфични“, а в текста да се уточни, че става дума за правила и нормативи по чл. 108, ал. 4 от ЗУТ и за отклонения от предвижданията на Общия устройствен план на Столична община при условията на 22 от ПЗР към ЗИД на ЗУЗСО (обн. ДВ бр. 31/2018 г.).
  • Да се изясни по категоричен начин собствеността в обхвата на проекта.
  • Към представения проект да се приложи картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана, както недвусмислено се изисква от чл. 63, ал. 4 от ЗУТ и чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
  • Проектът на ПУП да се съобрази с препоръките на конкурсното жури (т. 9 от Заключителния протокол), които са неразделна част от Договора между възложител и изпълнител:
   • От проекта да отпадне ново строителство на сгради включително и възобновяване на изчезнали архитектурни обеми;
   • Паркингите да бъдат изнесени от територията на парка.
  • Да бъдат преосмислени всички нови обекти като се вземе предвид многократно изразената воля на възложителя да не се допуска ново строителство в парка, да се анализира индивидуално необходимостта от конкретния обект предвид становищата на гражданите, и да се конкретизира загубата на растителност за изграждане на всеки един обект и как кореспондира с Плана за опазване на биоразнообразието.
  • Проектът да се преработи в частта на УПИ II и УПИ III, кв. 10, Район „Средец“ като се намери съответстващо на действащия закон решение адекватно на съществуващите отношения на собственост и на предвидения начин за прилагане на плана (чл. 14, ал. 5 от ЗУТ и § 22, ал. 1 от ЗР на ЗУТ).
  • Предвид необходимостта от тоалетни за нуждите на посетителите на парка, да се предвиди използването на обектите по чл. 8, т. 2 и т. 3 от Специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на м. „Парк „Борисова градина“ за тези нужди вместо да се изграждат нови тоалетни.
  • В териториалния обхват на проекта да се включи УПИ III-„за паркинг, подземен гараж и КОО“ в кв. 3, м. м. „Зона Г-8-10“ по плана на гр. София, чието отреждане да се приведе в съответствие с Общия устройствен план на Столична община, с оглед прилагането на плана за предвиденото премостване на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.
  • Обектът „Ресторант“ към „Тенис клуб“ до „Спортна зала „София“ в УПИ I, кв. 9, Район „Изгрев“ навсякъде в записите към проекта да се отбележи като принадлежност към спортния обект, а не като самостоятелен обект.
  • Столична община да възложи към проекта на ПУП изработване на финансова обосновка (програма) за прилагане на плана най-малко за пет години от влизането му в сила, която, без обичайните разноски за поддръжка на парка, да съдържа срокове и индикативни стойности за:
   • Отчуждаване на частни поземлени имоти;
   • Подмяна и/или реконструкция на заварени елементи на парковата техническа инфраструктура;
   • Изграждане на нови елементи на парковата техническа инфраструктура;
   • Основен ремонт и реконструкция на сгради общинска собственост;
   • Премахване на незаконни строежи/преместваеми обекти.

 

С уважение,

Политическа група  „Демократична България – Обединение“ в Столичен общински съвет

Накратко:

"Княз Борисовата градина" е най-големият и емблематичен парк в нашата столица. Затова е изключително важно да бъде изготвен и приет подробен устройствен план, който да спре сечта, застрояването и паркирането в парка. През 2019 г. беше направен опит за прокарването на ПУП от страна на кмета на Столична община, който директно нарушаваше Закона за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на Столична община. Благодарение на натиска от страна на гражданите, частните интереси останаха на заден план и темата остана затворена до м. септември 2021 г. ,когато на обществеността бе представен преработен вариант на подробния устройствен план на парка.

Защо е важно:

Въпреки че на пръв поглед преработеният проект е съобразен с част от справедливите искания на гражданите и експертите, по-задълбоченият прочит показва, че отново не е изпълнена основната задача на плана - проблемът с частните имоти на територията на парка. Освен че не се оставя възможност за бъдещото им отчуждаване, важни обекти като къпалнята "Мария Луиза" и Летният театър са оставени за ограничено общестено ползване, като това е в пряко нарушение на Закона за устройство на територията. Отворени остават и въпросите за големината на урeгулираните поземлени имоти, загубата от дървета и растителност и паркирането в "Борисовата градина".

Вид:

Становище

Входящ номер:

САГ21-ГР00-2102/30.09.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Пеню Витанов Пенев

Общински съветник в СОС

Пеню Витанов Пенев
Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK