Необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените и повърхностни води на депо за строителни отпадъци кв.“Враждебна”, район “Кремиковци“, Столична община

26 октомври 2021, вторник Viber

Поискахме възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените и повърхностни води на депо за строителни отпадъци кв.“Враждебна”

ДО 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Необходимост от възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на  подпочвените и повърхностни води  на депо за строителни отпадъци кв.“Враждебна”, район “Кремиковци“, Столична община

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На територията на район “Кремиковци“ е разположено депо за строителни отпадъци кв.“Враждебна”, като дейностите се извършват в имот с идентификатор 68134.8631.111 с местонахождение: гр.София, кв.”Враждебна”, бивша кариера за инертни материали “Пет могили”. Теренът на площадката подлежи на рекултивация, съгласно “Обединен проект за рекултивация на два съседни обекта – Депо за строителни отпадъци в кв.”Враждебна” и Бивша кариера за инертни материали в кв.”Враждебна”. За извършване на рекултивационни дейности, чрез влагане на неинертни неопасни отпадъци, директорът на РИОСВ – София е издал  решение през 2013 г. изменено с решение № 12-ДО-1342-03 от 10.12.2016 г. с оператор “Софинвест” ЕООД. За целта се използват строителни отпадъци – бетон, тухли, керемиди, фаянс, почви, неподходящи за строителството. След запълване на свободния обем на нарушения терен, последният ще бъде допълнително рекултивиран, като ще бъдат извършени дейности като вертикална планировка, насипване с хумусни почви и залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.

       Поради обществена неяснота и във връзка с породеното гражданско напрежение се налага спешно възлагане на геодезическо заснемане на терена, за да бъде установен свободния обем и постигнатия етап на рекултивация.

      Установено е влагането на отпадъци (неотговарящи на определението за инертни), водещи до замърсяване на почвата, подземните и повърхностни води, което налага спешно да бъде възложено вземане на проби от подпочвените и повърхностни води.

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е  № 

          ………………………..

на Столичния общински съвет

от ……………………..

 

Във връзка с обществена неяснота и породено напрежение сред населението и на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; Закон за опазване на околната среда; Закон за управление на отпадъците; Закон за водите; чл.21, ал.1, т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, да бъде издадена заповед за възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на  подпочвените и повърхностни води  на депо за строителни отпадъци, находящо се на територията на район “Кремиковци“.

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие  да бъде извършено геодезическо заснемане и вземане на проби от подпочвените и повърхностни води на депо за строителни отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 68134.8631.111, бивша кариера за инертни материали “Пет могили” , кв. “Враждебна”, СО район “Кремиковци“.

II. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед  за възлагане на геодезическо заснемане и вземане на проби от подпочвените и повърхностни води на депо за строителни отпадъци кв. “Враждебна.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……………………, Протокол №………………….., точка……….  от дневния ред, по доклад №…………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. 

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформацият на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

…………………………………

/Георги Георгиев/

 

Съгласувал:

Юрисконсулт

Защо е важно:

Поради обществена неяснота и във връзка с породеното гражданско напрежение се налага спешно възлагане на геодезическо заснемане на терена, за да бъде установен свободния обем и постигнатия етап на рекултивация. Установено е влагането на отпадъци (неотговарящи на определението за инертни), водещи до замърсяване на почвата, подземните и повърхностни води, което налага спешно да бъде възложено вземане на проби от подпочвените и повърхностни води.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

1471929/26.10.2021

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK