Поискахме възлагане на геодезическо заснемане и хидрохимично опробване на подпочвените води и “езерото” на сметоразтоварище Долни Богров, кв.”Челопечене”

26.10.2021
Доклад

Накратко

На територията на район “Кремиковци“ е разположено сметоразтоварище - Долни Богров – бивше сметище за битови отпадъци, експлоатирано в периода 1972-1997 година. С Решение № СО-04-05/2012г. на директора на РИОСВ  и комплексно разрешително (КР) 454-Н0/2013 е стартирал проект за закриване и рекултивация чрез обезвреждане и оползотворяване. Площта на имота е 529,938 дка., като от тях - 370 дка. са предмет на рекултивация.

Защо е важно:

Съгласно (КР) 454-Н0/2013 основно всяка година ще бъдат приемани отпадъци  код 19 12 12 до 54 000 т. Годишните доклади на стопанисващите инсталацията по проекта  показват системно надвишаване на количествата, видно от сайта на Изпълнителна агенция по околна среда. Поради обществена неяснота и във връзка с породеното напрежение сред населението,  на този етап на рекултивация се налага спешно възлагане на геодезическо заснемане на терена. Предвид твърдения за просмуквания на образувалия се инфилтрат от отпадъчното тяло през геомембраната (осигуряваща защитата на почвата и подземните води) се налага спешно да се възложи да бъдат взети проби от подпочвените и повърхностни води.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Още документи по темата

Няма публикации.