Обжалвахме незаконните действия на мнозинството в Столичния общински съвет

21 юни 2021, понеделник Viber

Обжалвахме незаконните действия на мнозинството в Столичния общински съвет

ДО
Г-Н МИТКО МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ

 

Ж А Л Б А
от Методи Лалов, Тома Белев и Борис Милчев
общински съветници от „Демократична България – обединение“ в Столичния общински съвет

 

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 316 по Протокол № 34/10.06.2021 г. на Столичния общински съвет

 

Правно основание: чл. 45, ал. 1 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Коалиция „Демократична България – обединение“ е представена в Столичния общински съвет (СОС) от дванадесет общински съветници. След последните парламентарни избори и промяна в състава на Централната избирателна комисия двама от тях напуснаха състава на групата като местата им бяха заети от следващите кандидати в изборната листа на коалицията – г-н Пеню Пенев и г-н Борис Милчев. Това наложи промени в участието на представителите на „Демократична България – обединение“ в постоянните комисии (ПК) на Общинския съвет, което беше предложено с писмо вх. № СОА21-ВК66-4942/28.05.2021 г. от председателя на групата – г-н Методи Лалов до СОС и внесено в дневния ред на проведеното на 10.06.2021 г. заседание на съвета от г-н Елен Герджиков – председател на СОС, с доклад вх. № СОА21-ВК66-4942-(1)/03.06.2021 г. Докладът на председателя на СОС беше в пълно съответствие с предложенията на „Демократична България – обединение“.

По време на заседанието на СОС, по инициатива на общинския съветник г-н Карлос Контрера, мнозинството в Общинския съвет не прие част от предложенията на „Демократична България – обединение“ като остави за членове на ПК общински съветници въпреки изразеното несъгласие лично от тях и от партията, която представляват, а от друга страна не допусна за членове на ПК други предложени представители на коалицията. Така например, не бе допуснато г-н Тома Белев да стане член на ПК по транспорт и пътна безопасност, а г-н Борис Милчев – член на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на мястото на г-н Михаил Паргов. Общинските съветници от „Демократична България – обединение“ гласувахме против направените по време на заседанието предложения, но волята ни бе преодоляна от мнозинството в СОС.

Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА общинският съвет избира от състава на своите съветници членовете на ПК. Според чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС), при определяне състава на постоянните комисии се запазва основното съотношение между политическите групи. Законът не предвижда изрична норма, според която решението на общинския съвет за определяне членовете на ПК се взема по предложение на всяка от представените партии, тъй като законодателят не е допуснал абсурдността на ситуация, при която политическите партии от мнозинството да определят начина, по който останалите партии да осъществяват политическата си дейност. С Решение № 316 по Протокол № 34/10.06.2021 г. на СОС обаче мнозинството изключително грубо наруши принципа на политическия плурализъм, прогласен в чл. 11, ал. 1 от Конституцията на Република България, който е един от фундаментите на нашата политическа система.

Всяка политическа партия трябва да има възможност в рамките на закона да осъществява чрез своите представители политическа дейност в представителните органи на властта както намери за добре – съобразно своята програма, в интерес на избирателите си и на обществото. Участието в постоянните комисии към общинския съвет е политическа дейност, която е недопустимо да бъде ограничавана от мнозинството по отношение на определена опозиционна политическа група, каквато в случая е „Демократична България – обединение“, или на нейни представители. Определянето на членовете на комисиите в рамките на квотите по ПОДСОС е предмет на автономно решение на съответната партия, коалиция или общински съветник.

Аргументът, че общинският съветник Борис Милчев не може да участва в дейността на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, тъй като е бил дългогодишен служител на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО и щял да влезе „в конфликт на интереси“, също е проява на правен нихилизъм в опит на мнозинството да оправдае потъпкването на правовия ред. Дори и да е бил не общински служител, а кмет на същата община в предходен мандат, общинският съветник има право пълноценно да участва в работата на съвета, освен в случаите по чл. 34, ал. 6 и чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА. Конфликт на интереси, съгласно чл. 53 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), има само при наличие на частен интерес, който да води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

С оглед на гореизложеното, оспорваме Решение № 316 по Протокол № 34/10.06.2021 г. на СОС и предлагаме да упражните правото си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и да го върнете ново обсъждане, за да преодолее СОС допуснатото флагрантно нарушение на основни принципи на правовата държава и да постанови ново решение по внесения доклад при съблюдаване на основните начала на демократичната ни система, очертани в Преамбюла, чл. 4, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Приложения:

1. Доклад вх. № СОА21-ВК66-4942-(1)/03.06.2021 г. и проект на решение;
2. Решение № 316 по Протокол № 34/10.06.2021 г. на СОС.

 

С уважение,

Методи Лалов,
Борис Милчев,
Тома Белев

Накратко:

Мнозинството в Столичния общински съвет лиши групата на „Демократична България“ от представители в няколко комисии, като по този начин безпрецедентно нарушиха баланса в тях. Съветниците от ГЕРБ-СДС и групата на „Патриоти за София“ гласуваха против влизането на представители на „Демократична България“ в три постоянни комисии. Поради тази причина общинските съветници Методи Лалов, Борис Милчев и Тома Белев се обърнаха към областния управител с молба нелегитимното решение на управляващото мнозинство да бъде преразгледано.

Защо е важно:

Според правилника съставът на комисиите се разпределя на квотен принцип в зависимост от размера на групите. Всеки съветник има право да присъства в до 3 комисии според компетенциите си. В началото на дейността комисиите бяха гласувани анблок и тогава принципите бяха спазени. Сега, след промените в състава на СОС обаче мнозинството реши да “приватизира“ няколко комисии, като ги остави с по-малка опозиция.

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK