Обжалвахме отказ за достъп до информация за Борисовата градина

18 февруари 2022, петък Viber

Обжалвахме отказ за достъп до информация за Борисовата градина

ЧРЕЗ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД

 

 

ЖАЛБА

от

адв. Стефан Ангелов – пълномощник на

Марта Руменова Георгиева – общински съветник от Демократична България

 

СРЕЩУ: Отказ с Решение № Р-ЗДОИ-3/31.01.2022 на Главния архитект на Столична община

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 40 и сл. от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

 

Уважаеми г-н/ г-жо съдия,

Оспорвам в законовия срок отказa с Решение № Р-ЗДОИ-3/31.01.2022 на Главния архитект на Столична община да предостави обществена информация по две заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на доверителката ми с вх. рег. № САГ22-ОИ94-2/17.01.2022 г. и САГ22-ОИ94-2/1/17.01.2022 г.

ФАКТИ

На 15.01.2022 г. доверителката ми подаде две заявление за достъп до обществена информация по реда на  Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до кмета на Столична община и до Главния архитект, с които търси информация относно проекта на ПУП на парк „Борисовата градина“. Конкретно поиска следната информация:

„1.       Писмо САГ 16-ДР00-16-[282] от 30.11.2021 с код за достъп 126ЕCKJ22F2A

 1. Предвидените “обекти в лесопарковата част” за изграждане в първия етап на реализация на плана, споменати на стр. 92 в следната Обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ:

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

 1. Списък на всички предвидени нови сгради – вид сграда, РЗП и предназначение в последния вариант на проекта на ПУП, публикуван тук:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/?fbclid=IwAR0h6SWg8cYlCeYDoxBUJOH2uFJPswDLZkXK3RAEXqwkhffPDn5jtqg-8iU#Attachment

3.1. ситуационен план и бъдещи географски координати на всяка нова сграда

3.2. списък на дърветата, предвидени за премахване при строителството на всяка сграда

3.3.  експертна оценка на предвидените за премахване дървета при строителството на всяка сграда,

според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в за зоните на предвидените за парка интервенции“, споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ:

 https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

 1. Списък с всички предвидени нови обекти

4.1.      ситуационен план и географски координати на всеки нов обект

4.2.      списък на дърветата, предвидени за премахване при строителството на всеки обект

4.3.      експертна оценка на предвидените за премахване дървета при строителството на всеки обект ,

според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в за зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

 1. Списък с всички предвидени нови алеи

5.1.      ситуационен план и географски координати на всяка нова алея

5.2.      списък на дърветата, предвидени за премахване при изпълнението на всяка нова алея

5.3.      експертна оценка на предвидените за премахване дървета при изпълнението на всяка нова алея,

според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в за зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8

 1. Списък и експертна оценка на други дървета и растителност, ако има такива, които подлежат на премахване заради предвидени интервенции в последния вариант на проекта, според според извършеното „геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност в за зоните на предвидените за парка интервенции“ , споменато на стр. 44 от следната обяснителна записка, публикувана на страницата на НАГ: https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FPUP%202021%2FBORISOVA%20GRADINA%2003.12%2FOZ%20PUP.pdf&fbclid=IwAR2fAYdjOGZMHGHegjsqhwukmWPBR-OdEm246gs3z4Thz0hSCGfr9YmqwD8
 2. Опорно-сравнителен план за застрояване на „Борисовата градина“, които да обхваща сгради, обекти, алеи и съоръжения.“

Доверителката ми изрично е посочила, че „търсената информация представлява изцяло информация относно бъдещото развитие на най-големия парк на територията на Столична община, която е от  интерес на всички жители и гости на София. Също така информацията ще повиши прозрачността и отчетността на задължен субект по ЗДОИ относно проект на устройствен план, така че предвижданията му да са достъпни за граждани, които не са специалисти в областта на устройствените планове. В този смисъл съществува надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.“

Доверителката ми изрично е посочила предпочитаната си форма на достъп по следния начин:

„Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

 • по електронен път на електронна поща
 • ако информацията не съществува в електронен вид, бих искалa да я получа под формата – преглед на място и копиране на избрани страници.“

С Решение № Р-ЗДОИ-3/31.01.2022 г. Главният архитект на Столична община се произнася и по двете заявления на доверителката ми като без ясни мотиви предоставя частичен достъп и съответно частичен отказ до исканата информация по т. 2 – 7 от заявлението. Липсва произнасяне и информацията по т. 1 от заявлението не е предоставена, което представлява мълчалив отказ.

НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА

Смятам, че частичния отказ с Решение № Р-ЗДОИ-3/31.01.2022 г. на Главният архитект на Столична община нарушава изискването за законова форма на индивидуалния административен акт, нарушава съществено административно производствените правила, нарушава материалния закон и не съответства на целта на ЗДОИ.

Кметът на Столична община в качеството си на орган на местното самоуправление и държавен орган е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

 1. Отказът по т. 1 от заявлението е мълчалив

До момента изцяло липсва произнасяне по т. 1 заявлението на моята доверителка. Видно от самото заявление искано е „Писмо САГ 16-ДР00-16-[282] от 30.11.2021 с код за достъп 126ЕCKJ22F2A“, т.е. документ, който е регистриран в деловодството на Столична община и конкретно на Направление „Архитектура и градоустройство“. В обжалваното решение липсват каквито и да е мотиви относно непредоставянето на съответното писмо. Тоест достъп до исканата обществена информация е отказан и отказът се явява мълчалив. Мълчаливият отказ на главния архитект на СО е в съществено противоречие с процесуалния и материалния закон:

а. Противоречие с процесуалния закон – чл. 59 от АПК и чл. 38 от ЗДОИ.

Законът изисква съответният орган да се произнася с мотивирано решение, когато издава искания административен акт или отказва издаването му (чл. 59, ал. 1 от АПК). Такова в случая очевидно липсва. Императивната норма на чл. 59, ал. 2 от АПК изисква писмена форма на акта, респeктивно отказа. Писмена форма на отказа се изисква и от нормите на специалния закон – чл. 38 от ЗДОИ, като в решението за отказ трябва да се посочат и правното и фактическото основание за отказа. Тези изисквания на закона въобще не са спазени, което е съществено нарушение на процесуалноправните разпоредби.

б. Противоречие с материалния закон.

Информацията, която доверителката ми е поискала със заявлението, представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като от номер на регистрацията му в деловодната система на Столична община съвсем ясно личи, че е документ съхраняван от общината. Независимо какъв вид обществена информация е – официална или служебна – задълженият субект не е изложил никакви мотиви относно нейната дължимост. Съответно предоставянето на достъп в случая е дължимо.

 1. В останалата си част решението също страда от липса на мотиви

Единствено можем да предполагаме, че в останалата си част решението представлява произнасяне по исканото в т. 2 – 7 от заявлението. Всъщност никъде в решението не е указано коя посочена информация на кой/я въпрос/точка от заявлението съответства.

„Следва да се има предвид, че според съдебната практика обхвата на понятието „обществена информация“ е максимално широко. То обхваща не само документи, но и информация, съхранена на други материални носители. Освен това правото на достъп до информация може да бъде упражнено и под формата на поставяне на въпроси, когато заявителят не знае в какви документи се съдържа отговорът“ (Решение № 9720/10.10.2016 г. по а.д. № 5011/2006 г. на ВАС, Петчленен състав, съдия-докладчик Александър Еленков).

Следователно задължение на органа е да идентифицира документите, в които се съдържа конкретната искана обществена информация, тоест да посочи на коя или кои точки от заявлението кой или кои документи отговарят. Това не се е случил и доверителката ми е получила единствено позоваване на голямо количество специфични технически документи. Практически изцяло липсват мотиви на решението.

 1. Предоставянето на исканата информация е от надделяващ обществен интерес

За пълнота следва да отбележим, че търсената информация представлява изцяло информация относно бъдещото развитие на най-големия парк на територията на Столична община. Също така информацията ще повиши прозрачността и отчетността на задължен субект по ЗДОИ, като даде поглед върху общото планирането и благоустройството, което СО извършва върху. В този смисъл съществува надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.

Поради горното, моля да отмените Решение № Р-ЗДОИ-3/31.01.2022 на Главния архитект на Столична община, с което de facto е отказана информацията и да решите делото по същество, като признаете правото на доверителката ми на достъп до поисканата информация и задължите (чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ) ответника да я предостави в поисканата форма.

При отмяна на отказа, моля да ни присъдите на направените разноски за държавна такса в размер на 10 лв.

Приложения:

 1. Заверен препис от жалбата за ответника.

Вид:

Други

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK