Oпазване на недвижимите културни ценности

11 март 2020, сряда Viber

Попитахме как Столична община се грижи за опазването на недвижимите културни паметници

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ТОДОР ЧОБАНОВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

  

П И Т А Н Е

от 

Веселин Калановски и Михаил Паргов

общински съветници от “Демократична България” 

в Столичния общински съвет

 

Относно: опазване на недвижимите културни ценности

Правно основание: чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Барбалов,

Уважаеми господин Чобанов,

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство в случай на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице дават незабавно съответни указания за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им.

Съгласно чл. 199 ЗКН, на длъжностно лице (кметът или оправомощено от него лице), което не изпълни задълженията си за даване на указания за аварийно-временно укрепване и определят срок, подлежи на глоба от 150 до 1500 лева.

Съгласно чл. 229 от Закона за културното наследство (ЗКН) Актове за установяване на административно нарушение (АУАН) се издават от длъжностни лица – инспектори, а наказателните постановления се издават от Министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.

 На база на така изложената информация, молим да отговорите писмено на следните питания:

  1. Издаван ли е АУАН на кмета или на оправомощено от него лице за нарушение на чл. 72, ал. 3 от ЗКН и последвало ли е от това издаване на наказателно постановление от Министъра на културата?
  2. Кметът лично ли изпълнява задълженията си по чл. 72, ал. 3 от ЗКН, или е възложил това на друго лице? Ако да – на кое и по силата на какъв документ? В случай че такъв документ съществува, молим да бъде приложен към настоящия отговор.
  3. През 2015 г. съществува постоянната комисия по чл. 73 от ЗКН, назначена със заповед №СО15-РД-09-01-130/2.04.2015 г. на кмета на Столична община. Съществува ли и понастоящем такава комисия? Ако такава комисия не съществува, какви са мотивите за това? Ако съществува – кои са нейните членове?
  4. Във връзка с процедурата по предприемане на реставрационни, консервационни и ремонтни работи за недвижим имот, находящ се на ул. „Шипка“ № 38, какво е развитието по преписка въз основа на заповед №СОА16-РД09-931/27.06.2016 г. на кмета на Столична община с адресат “Бългериън Кънстракшън Хаус” АД? Молим да бъде предоставено копие от преписката за преглед.
  5. По повод наболял в обществото въпрос – известната като Къщата с ягодите, собственост на Валентин Василев Златев, съгласно нотариален акт с 23, том 138 от 14.12.2012 г., и обявена за културно наследство в ДВ № 40 от 1978 г. – счита ли кметът, че са налице обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване? Ако да – предприети ли са незабавни действия съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗКН? В случай че такива не са предприети – има ли информация за наложена глоба на съответното длъжностно лице?
  6. Във връзка с тежкото състояние на къщата на Иван Гешов, находяща се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7, собственост на „Артемида – БСИ“ АД, ЕИК 121547109, информация за което се публикува с множество медии, придружени със снимков материал, счита ли кметът, че са налице обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване? Ако да – предприети ли са незабавни действия съгласно чл. 72, ал. 3 от Закона за културно наследство? В случай че такива не са предприети – има ли информация за наложена глоба на съответното длъжностно лице? Представяни ли са преписки и сигнали от район „Средец“ във връзка със състоянието на недвижимата културна ценност? В случай че да – молим за информация какви действия са предприети по преписките. Молим документите в тази връзка да бъдат предоставени с отговорите.

         Посочената информация ни е необходима за дейността ни като общински съветници и членове на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

        Моля отговорите да бъдат предоставени писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет и по електронна поща на [email protected].

  

С уважение,   

Веселин Калановски

Михаил Паргов

Общински съветници

Накратко:

Кметът на Столична община смята, че Законът за културното наследство пречи за опазването на сградите – паметници на културата. Дали така смятат и инспекторите, и министърът на културата? Ние попитахме! Изследвахме съдебната практика по твърдените обжалвани заповеди на Столична община. Получихме друг разказ. Какво се прави за емблематични обекти – недвижими културни ценности, за чието състояние от години има информация в публичното пространство и ангажираност от неправителствени организации, всички в отчаян опит да спасят каквото е останало.

Защо е важно:

Опазването на културно-историческото и архитектурно наследство на София е наш безспорен приоритет и няма да пестим усилия, докато нашият град не заеме заслуженото си място редом с другите европейски столици.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-1313/11.03.2020

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK