Пълна забрана общинските търговски дружества да рекламират хазарт пряко или през трети страни

08 юни 2023, четвъртък Viber

Предложихме пълна забрана общинските търговски дружества да рекламират хазарт пряко или през трети страни

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ, БОЙКО ДИМИТРОВ, БОРИС БОНЕВ – общински съветници в Столичен общински съвет

Относно: Пълна забрана общинските търговски дружества да рекламират хазарт пряко или през трети страни

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Считаме за недопустимо общинските търговски дружества на София да рекламират хазарт пряко или чрез отдаване на трети страни на рекламни площи или общинска собственост.

В последните години постоянно може да се види реклама на хазарт в метростанциите на софийското метро. Имало е случаи, когато конкретна метростанция е била облепена от тавана до пода с рекламни материали. Реакциите на хората, след като сме обръщали внимание на проблема, са били винаги в подкрепа на забраната на хазарт.

Преди дни Министерство на Здравеопазването поиска самостоятелна програма за лечение на хазартна зависимост. Наскоро НАП съобщи, че близо 7200 българи са заявили вписване в регистъра за хазартна зависимост.

Хазартът се разглежда като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане, и което доминира в живота на човек, отразявайки се върху образованието, професионалното развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора.

Министерство на Здравеопазването дава следното описание на хазартна зависимост или патологично разстройство, свързано с хазарт:

Патологичното разстройство свързано с хазарт се характеризира с неконтролирани залагания, извън всякаква граница на социално-приемливата или за забавление активност, така че има сериозни последици за личността и за живота на залагащия. Хората, които страдат от хазартна зависимост може да загубят всичките си спестявания, може да се въвлекат в престъпления (кражби, подправяне, злоупотреби свързани с пари), за да си набавят нужните суми пари за техния „навик”. Много значими взаимоотношения и работата могат да бъдат загубени от пристрастените към хазарта.

Хазартната зависимост е пример за процес или поведенческа зависимост, която се различава от зависимостите, свързани с вещества като тютюн, алкохол, храна, наркотици. При поведенческата зависимост „вълната”, „надрусването” идва от серия от действия, постъпки, които са свързани с поведението. При хазартната зависимост еуфорията идва от социалната атмосфера или групата, която се събира в казиното, бинго-залата или трасето за състезания, а също така вълнението идва от поемането на рискове. Някои хазартно зависими имат „щастливи” аксесоари , облекло, талисмани, които носят със себе си, когато залагат. Някои път само докосването до талисмана, аксесоарите или любимото облекло е достатъчно за предизвикването на „еуфория”.

Хората с хазартна зависимост могат да се ангажират с различни типове хазартни игри или активности. Най-разпространени са „игрите на късмета или щастието” в казината – слот-машинки, рулетка, карти. Много от тези игри са достъпни сега в интернет, като главната разлика е, че не се използват чипове или банкноти, а кредитни карти. Други хазартни игри са държавната лотария, конни или кучешки надбягвания, бинго. Хората могат да залагат за футболни или баскетболни мачове, или дори за резултата от дадени избори.

Хазартната зависимост се развива бавно във времето. Хората могат да започнат с приемливо социално и за забавление залагане и постепенно да се пристрастят докато развият патологично разстройство. В повечето случаи зависимостта се развива за няколко години, макар че има случаи когато има хора, залагали в продължение на 10 г. контролирано и под въздействието на голям стрес като развод или загуба на работа да развият натрапливо разстройство, свързано с хазарт.

Симптомите на хазартната зависимост включват свръхангажираност със залагания, която разстройва социалното функциониране, както и професионалните ангажименти на личността. Много често зависимият не може да контролира своето поведение, свързано с хазарта, продължава да залага и да ходи в казиното въпреки опитите да се откаже или да го спрат. Много характерно за хазартно зависимите е явлението „преследване”, което се отнася до залагането на все по-големи суми пари и поемането на все по-големи рискове за да си възвърнат загубените суми. Зависимия може да лъже за залаганията и да се въвлече в антисоциални дейности като кражби, измами с банкови карти, фалшифициране, присвояване на пари от работодателя, което да доведе до повече пари за залагания.

Национална мрежа за децата обръща внимание на следните юрисдикции и начина, по който хазартната реклама е организирана:

Италия

В Италия рекламата на хазартни дейности и дейности по залагане е изцяло забранена, независимо дали става дума за пряка или непряка реклама по радио, телевизия, интернет или друг начин. Основание за приемането на подобен рестриктивен подход е защитата на потребителите и преодоляването на хазартните зависимости. Този режим е в сила от 01.01.2018 г.

Норвегия

Сходен подход на пълна забрана на реклама на хазартни и дейности по залагания е възприет и в Норвегия, където е разрешена рекламата на хазартни дейности и лотарии, единствено ако се осъществява от няколко специално лицензирани за целта дружества – в момента това са 2 държавни дружества. Подобен монопол на държавата върху хазартната дейност е с цел да се предпази населението от негативните последици на хазарта и риска от развиване на тежки зависимости.

Албания

Oт държавите на Балканите внимание заслужава пълната забрана от 2019 г. не просто на реклама, но и на самите  хазартни дейности, с изключение на националната лотария и казината в големите хотелски вериги. Подобна забрана е приета от албанския парламент след предложение на гилдията на спортните залагания за пълна забрана на всякаква реклама на осъществявания от тях бизнес. Редом с това действа пълна забрана за реклама на хазартни дейности във всяка  форма, в това число и на спортни залагания по време на излъчването в национален ефир на национални и международни спортни прояви.

Косово

Сходен е примерът и на Косово, изцяло забраняващ хазартни дейности  и тяхната реклама. Към държавите с пълна забрана на рекламите на хазартни дейности и игри на шанс се числят още Латвия и Молдова.

Кипър

Република Кипър частично забранява рекламата на хазарт от 6:00 до 23:00 часа. 

Армения

Частична забрана на рекламата на хазарт има и в Армения. Забранява се (с изключение на лотарии) рекламирането на хазарт по телевизията, радиото и интернет. 

Белгия

Връщаме вниманието към Белгия, където хазартът и залаганията са забранени, с изключение в лицензирани казина, бинго зали, игрални зали, спортните залагания и националната лотария. Считано от 2018 г. е приета Наредба, съгласно която организаторите на залагания могат да  рекламират единствено на собствените си уебсайтове или посредством лични съобщения. Тази забрана е отменена от 2020 г. и понастоящем се очаква приемането на следващи нормативни изменения. Независимо от това обаче и сега е в сила пълна забрана на рекламата на онлайн казина, увеселителни зали и букмейкъри по време на спортни събития и предавания, чиято аудитория включва непълнолетни. Разпоредба предвижда допускане само на 1 реклама на игра на шанс за всеки рекламен слот и то единствено след 20 часа.

Останалите държави, възприели частична забрана на рекламата на хазарт и игри на шанс, са Полша, Нидерландия, Испания, Чехия, Великобритания.

С оглед всичко написано по-горе предлагаме Столичен общински съвет да въведе пълна забрана на пряка реклама на хазартни игри и забраната за непряка реклама, в това число спонсорство и продуктово позициониране от всички юридически лица, в които Столична община има мажоритарно участие. Тази забрана да важи и за юридически лица, които са сключили договори с общински дружества да използват техни рекламни площи или имущество.

Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, e хазарт. Видове хазартни игри са:

  • Тото, лото (“мек хазарт”)
  • Рулетка, блек-джек, покер, ротативки, бинго
  • Еврофутбол, конни надбягвания
  • Он-лайн залагания

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

……………………………..

(БОЙКО ДИМИТРОВ)

……………………………..

(БОРИС БОНЕВ)

Документът е подписан с електронните подписи на вносителите.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2023 г.

За: Пълна забрана общинските търговски дружества да рекламират хазарт пряко или през трети страни

На основание чл.221, т.11, във вр. с чл.219, ал.2 от Търговския закон, чл.23, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл. 21, ал.1, т.23, във вр. с ал.2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т Р Е Ш И:

  1. Забранява рекламата на хазарт в обекти, собственост на или стопанисвани от търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община. Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.
  2. Указва на органите на управление на търговските дружества с едноличен собственик на капитала Столична община, да не сключват нови договори за реклама на хазарт, както и да не отдават под наем рекламни площи или имущество за реклама на хазарт. При сключване на договори за отдаване под наем на рекламни площи или друго имущество на общинските търговски дружества, задължително да се вписва клауза, която изрично забранява третите страни да рекламират хазарт под каквато и да е форма на рекламните площи или друго имущество, собственост на общинските търговски дружества.
  3. Възлага на органите на управление на търговските дружества с едноличен собственик на капитала Столична община да предприемат всички необходими действия за изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящето решение.
  4. Настоящата забрана за реклама на хазарт влиза в сила от датата на приемане на настоящето решение. При вече сключени и действащи договори за реклама на хазарт в обекти, собственост на или стопанисвани от търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община, забраната влиза в сила след изтичане на тези договори.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

……………….

/Георги Георгиев/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2023 г./

Накратко:

В последните години постоянно може да се види реклама на хазарт в метростанциите на софийското метро. Имало е случаи, когато конкретна метростанция е била облепена от тавана до пода с рекламни материали. Реакциите на хората, след като сме обръщали внимание на проблема, са били винаги в подкрепа на забраната на хазарт.

Защо е важно:

Хазартът се разглежда като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане, и което доминира в живота на човек, отразявайки се върху образованието, професионалното развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА23-ВК66-5619

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK