Становище по План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

27 декември 2019, петък Viber

СТАНОВИЩЕ

OT: Тома Белев, общински съветник в Столичния общински съвет

ДО: Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет

По доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

 

Уважаеми госпожи и господа Общински съветници, 

От Справка за дължими обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2019 г. публикувана на интернет страницата на  РИОСВ София, може да се установи, че:

  • Столична община е надвнесла за 2011,2013, 2014, 2018 и 2019 година 565 328,72 лв отчисление по чл. 64 от ЗУО
  • Столична община за периода 2011 – 2019 е внесла отчисления в размер на 26 830 805,07 лева отчисления по чл.64 на ЗУО
  • Столична община не е използвала нито един лев от депозираните отчисления по чл.64  за целите посочени в чл. 64 ал.4, а именно за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци или за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци.

След като се запознах с предложените План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година, правя следните предложения:

  1. В приложение 2.2 Необходими финансови средства за проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци за 2020 да отпадне точка 5. Изграждане на център за биомаса – 1млн.лв., по следните причини:
  • посоченият капацитет от 10 235 тона на година пелети от дървесна биомаса надвишава два пъти потенциалния добив на дървесна биомаса от общинските гори и от паркове и зелени площи , предвидени в Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение  „Държавно горско стопанство – Самоков” 
  • растителните дървесни  материали от поддържането на парковете и горите собственост на СО, които могат да се използват за производство на пелети не попадат в обхвата на термина битови отпадъци съгласно определенията на § 1 от ДР на ЗУО. В този смисъл изграждането на производствена линия за пелети не може да бъде извършено със средства събрани като такса за битови отпадъци чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, с която  се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

2. В приложение 2.2 Необходими финансови средства за проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци за 2020 да отпадне точка 3 Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и качеството на живот в район “Кремиковци” и район “Сердика” в размер на 1 милион лева по следните причини:

  • Съгласно чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. В чл. 66, ал.1 от ЗМДТ е предвидено, че таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за :1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1; 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2; 3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.  Явно е че мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и качеството на живот в столични райони няма как да попаднат в обхвата на услугите по чл.62 ал.1 на ЗМДТ

3. В приложение 2А, разходите по точка втора, 2.3 Депониране, в т.ч. отчисления по ЗУО включващи отчисленията по чл. 60 и 64 по ЗУО да се намалят с 565 328,72 лева, които е видно от публикуваната на сайта на РИСОВ София  са надвнесени от страна на СО като отчисление по чл. 64 от ЗУО. Гражданите на София нямат полза от тези надвнесени средства по сметка на РИОСВ София.

4. Да се планира като източник на средства за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци и  последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци средствата по чл. 64 ал.1 от ЗУО в размер на 26 830 805,07 лева. Столичните граждани нямат полза техните такси да стоят по сметки на РИОСВ София.

При приемане на моите предложения се очаква намаляване на таксите по чл. чл. 62, ал.1 в размер на 29396133,79 лева, което е необходимо да бъде отчетено в размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани в размер на 13,5 %.

 

С уважение,

Тома Белев

 

Вид:

Становище

Входящ номер:

СОА19-ВК66-9421

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK