Поискахме да бъде задвижена процедурата за неизвинени отсъствия на общинския съветник Волен Сидеров

02 юни 2021, сряда Viber

Поискахме да бъде задвижена процедурата за неизвинени отсъствия на общинския съветник Волен Сидеров

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП „АТАКА“

 

Г-ЖА ПОЛИНА ВИТАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

И С К А Н Е
от Методи Лалов – общински съветник и председател на политическата група на „Демократична България“  в СОС
и Борислав Игнатов – общински съветник от „Демократична България“ и зам.-председател на СОС

 

 

Относно: системни отсъствия на общинския съветник Волен Николов Сидеров от ПП „Атака“ от заседанията на СОС и на неговите комисии

 

Правно основание: чл. 33, ал. 2 и чл. 30, ал. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

 

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. При неизпълнение на тези задължения от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника на съответния общински съвет. Според чл. 30, ал. 4, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, както и при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

Обществена тайна е, а това се установява и след проверка в архива на заседанията на СОС, че общинският съветник Волен Сидеров от 33 проведени заседания на СОС (мандат 2019-2023 г.) е отсъствал от 24 заседания, както следва – заседание №№ 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33, като е участвал в само 9 заседания – №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 15 (присъства само няколко минути и не гласува), 18 и 25. Г-н Сидеров системно не участва и в заседанията на комисиите, в които е избран – Комисията по здравеопазване и социална политика и Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори и не е участвал в нито едно заседание на Комисията съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Следователно г-н Волен Сидеров системно не изпълнява задълженията си на общински съветник, като не само е отсъствал няколко пъти от три и повече поредни заседания на СОС, но и от пет и повече заседания на СОС в рамките на една година. Дали това се дължи на уважителни причини по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА ние не знаем, тъй като Вие, г-н Герджиков, не изпълнявате надлежно задълженията си на председател на СОС и не съобщавате на общинските съветници причините за отсъствието на г-н Сидеров от заседанията на общинския съвет. Каквато и да е причината за отсъствията, обаче, това не променя факта, че г-н Сидеров на практика не изпълнява задълженията си по чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, както и не изпълнява клетвата, която е положил при встъпването си като общински съветник (чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА) – същият освен, че е отсъствал през повече от 2/3 от заседанията на СОС, с редки изключения не внася доклади, не отправя питания към кмета, предложения и др. и не участва в заседанията на комисиите на съвета. Г-н Сидеров или преимуществено се занимава с нещо, различно от дейността си на общински съветник, или трайно е възпрепятстван да върши тази високоотговорна и обществено полезна работа, за която сам е кандидатствал. И в двата случая той няма правни и морални основания да продължи да бъде общински съветник. Ние от своя страна, като общински съветници – очевидци на това положение, не можем да бъдем мълчаливи зрители, тъй като то е във вреда на интересите на столичани.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА и тъй като съгласно чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС) присъствията и заетостта на общинските съветници се отчитат ежемесечно от председателя на СОС и председателите на комисии, а председателят на СОС упражнява контрол по отчитането на присъствията и заетостта на общинските съветници, изискваме от Вас да ни предоставите информация и документи за следното:

  1. Бил ли сте уведомен писмено (както изисква законът) за наличие на уважителна причина за всяко едно от отсъствията на общинския съветник Волен Сидеров от заседанията на СОС? В случай, че такива уведомления са налице следва да ни посочите входящите/рег. номера на отделните уведомления, с които е сторено това. Ако уведомления липсват, това следва да бъде посочено изрично за всяко заседание на СОС.
  2. Налагани ли са от Вас санкции за отсъствие на общинския съветник Волен Сидеров от заседания на СОС или от комисиите на СОС, в които е избран – за отсъствие от кои заседания, кога са наложени, в какъв размер и изпълнени ли са?
  3. Изпратени ли са от Вас до Столична общинска избирателна комисия (СОИК) документи за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Волен Сидеров на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА? Ако това не е сторено – каква е причината да не спазите закона?
  4. Каква е създадената от Вас организация за наблюдение и контрол на отсъствията на общинските съветници от заседанията на СОС и от комисиите на съвета? Следва да посочите създаден ли е регистър на отсъствията, възложен ли е мониторингът им на определени служители от администрацията и т.н.

 

В случай, че липсват уведомления от страна на г-н Сидеров за наличие на уважителни причини за отсъствия от заседания на СОС, следва незабавно да изпълните ЗМСМА и да сезирате Столична общинска избирателна комисия (СОИК) с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Волен Сидеров, на основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА.

 

С уважение,

Методи Лалов,

Борислав Игнатов        

Накратко:

Общинският съветник Волен Сидеров има 24 отсъствия от 33 проведени заседания на СОС, както и не присъства и на заседания на комисиите, на които е избран за член. Тъй като очевидно той не изпълнява задълженията си, заради които е избран от гражданите, общинските съветници Методи Лалов и Борислав Игнатов се обърнаха към председателя на СОС и поискаха да сезира Общинската избирателна комисия, за да бъде прекратен предсрочно мандата на отсъстващия Сидеров.

Защо е важно:

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран. При неизпълнение на тези задължения от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника на съответния общински съвет. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината, както и при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА21-ВК66-5105/02.06.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Борислав Александров Игнатов

Общински съветник в СОС

Борислав Александров Игнатов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK