Поискахме главният архитект на София да отговори на въпросите на два инициативни комитета

02 март 2020, понеделник Viber

Поискахме главният архитект на София да отговори на въпросите на два инициативни комитета

ДО 

Г-ЖА СИЛВИЯ ХРИСТОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА,

ДОСТЪПНА СРЕДА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

И С К А Н Е

от 

Методи Лалов  

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: изслушване на главния архитект на Столична община във връзка с одобрения от него със Заповед № РА50-165/23.02.2018 г. подробен устройствен план, в заседанието на КУТАДСЖП на 04.03.2020 г.

 

Уважаема госпожо Христова, 

На 19.02.2020 г. по наше предложение се взе решение на следващото редовно заседание на КУТАДСЖП да бъде изслушан главният архитект на Столична община във връзка с одобрения от него със Заповед № РА50-165/23.02.2018 г. подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „Кръстова вада”, кв. 105, заличаване на УПИ I-863, 864, 918, УПИ II-918, 1287, 1589, УПИ VI-1589, 916, УПИ VII- 860, 861, 862, УПИ ХШ-914, изменение на уличната регулация – заличаване на част от задънена улица по о.т. 328 – о.т. 327 – о.т. 327а – о.т. 327б до нова о.т. 328а и свързаното с това изменение в границите на УПИ XIV-913 за обособяване на нови УПИ I-862, 863, 864, 914, 916, 1287, 1589, 2564, 2565, 2566 „за жилищно строителство”, УПИ II-1287,2194,2565 „за жилищно строителство”, УПИ VI- 860, 861, 862, 916, 2566 „за жилищно строителство” и УПИХ1У-913. По този повод, моля да уведомите арх. Здравко Здравков, че общинските съветници от „Демократична България“ в Комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика бихме искали да бъдат изяснени подробно следните въпроси:

 1. Предвидената свободно стояща сграда в новообразувания УПИ I-862, 863, 864, 914, 916, 1287, 1589, 2564, 2565, 2566 „за жилищно строителство” попада ли в приложното поле на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в редакцията му преди последното изменение от 2019 г.?
 2. Застрояването в съседните УПИ на новообразувания УПИ I-862, 863, 864, 914, 916, 1287, 1589, 2564, 2565, 2566 „за жилищно строителство” със свързано застрояване налага ли предвиждането на конкретния строителен обем?
 3. Има ли устройствена причина (целесъобразност) и каква за допуснатата с одобрения проект на подробен устройствен план промяна в границите на устройствени зони Смф и Жм предвидени с Общия устройствен план на Столична община?
 4. Спазена ли е в одобрения проект на подробен устройствен план т. 8.2. и т. 11.7 от Приложение 1 към Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (НОСУП)?
 5. Възможно ли е в УПИ XI-1165 с изменение на плана за застрояване да бъдат постигнати устройствените показатели на зоната Смф, в която попада? Ограничена ли е и в каква степен тази възможност с одобрения със Заповед № РА50-165/23.02.2018 г. подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване?
 6. Изменението на плана за регулация и застрояване налага ли промяна в план-схемите на техническата инфраструктура? Изследван ли е този въпрос при издаване на Заповед № РА50-165/23.02.2018 г. във връзка с икономичното осъществяване предвижданията на подробния устройствен план?
 7. Каква е постигната плътност и интензивност на застрояване в новообразувания УПИ I-862, 863, 864, 914, 916, 1287, 1589, 2564, 2565, 2566 „за жилищно строителство” с и без предвидената свободно стояща сграда?
 8. Спазени ли са изискуемите разстояния през улица към застрояването в кв. 97?
 9. Предвидената височина на сградите в одобрения проект изисква ли съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“? В какви случаи и при каква височина на сградите в абсолютни коти се изисква такова съгласуване?
 10. Във връзка с одобряване на този проект правено ли е обемно проучване или изобщо някакво изследване за цялостния облик на застрояването от двете страни на бул. „Черни връх“ – от МОЛ „Парадайз“ до кръговото кръстовище на Столичния околовръстен път към кв. „Драгалевци“?
 11. По каква причина проектът не е подложен на преценка по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие?

С уважение,

Методи Лалов, общински съветник

         

 

Накратко:

По молба на два инициативни комитета (ИК "Лозенец" и ИК "Кръстова вада") зададохме на главния архитект на Столична община списък с въпроси относно законосъобразността на още един голям строителен проект и въздействието му върху квартала, в който предстои да бъде реализиран. Предложихме (и предложението ни беше прието) Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика да изслуша отговорите на арх. Здравков по време на следващото си заседание.

Защо е важно:

Вярваме, че всеки нов голям строителен проект трябва не само да отговаря на всички законови изисквания, но и да подобрява градската среда по несъмнен за обитателите й начин.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-BK66-1929

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK