Поискахме информация кога гражданите ще могат да използват публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета

11 декември 2020, петък Viber

Поискахме информация кога гражданите ще могат да използват публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ

от Марта Георгиева, общински съветник

 в Столичен общински съвет

Относно: Липса на публичен регистър и картотекиране на дълготрайните декоративни дървета на територията на Столична община в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за застрояване и устройство на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова, 

Чл. 63, ал. 1 от Закона за устройство на територията вменява на кмета на община задължение да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Това задължение е в сила от 2004 година и не е изпълнено до настоящия момент.

Съгласно ал. 4 от същия член 63 от ЗУТ: 

(4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. – ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Проектите за подробни устройствени планове с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

Чл. 19, ал. 2 от Закона за застрояване и устройство на Столична община изисква общинските органи по озеленяване да „картотекират всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти, намиращи се в граници на населените места в Столичната община, независимо от собствеността на имотите, в които попадат.“

Във Ваш Отговор № СОА18-ГР94-878-(2)  от 13.06.2018 г. до мен по отношение на дървета в „Борисовата градина“ вие казвате следното:

 За територията на резервата на градинското и парковото изкуство, където са налични уникални насаждения и висока дървесна растителност, те са картотекирани и геодезически заснети съгласно изискването на чл. 19, ал.2 от Закона за застрояване и устройство на Столична община.“

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

  1. На коя дата гражданите ще могат да ползват публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета? Моля за електронна връзка към регистъра. 
  2. Картотекирани ли са всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години?
  3. Моля да ми предоставите картотекирането и геодезическото заснемане на дървесната растителност в резерватната част на „Борисовата градина“, съгласно Ваш отговор № СОА18-ГР94-878-(2)  от 13.06.2018 г. 
  4. Моля да ми представите справката за картотекирането и геодезическото заснемане на растителността към проекта на ПУП на „Борисовата градина“. 
  5. Моля да ми предоставите копие от регистъра на дълготрайните декоративни дървета в частта му за територията на зона 2 от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в гр. София”
  6. Моля да ми предоставите копие от картографирането и геодезическото заснемане на растителността в територията на зона 2 от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в гр. София”.
  7. Брой и вид дълготрайни декоративни дървета в територията на зона 2 от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в гр. София” към дата 07.05. 2018.
  8. Брой и вид дълготрайни декоративни дървета на територията на зона 2 от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в гр. София” към дата 20.12.2020. 
  9. Моля да ми предоставите копие от издадените Разрешения за премахване на растителност на територията на зона 2 от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в гр. София” от 07.05.2018 г. до настоящия момент.  
  10. Моля да ми предоставите копие от експертните становища, въз основа на които са издадени Разрешенията по т. 9. 

С уважение: 

Марта Георгиева

Накратко:

Според чл. 63, ал. 1 от Закона за устройство на територията вменява на кмета на община задължение да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Това задължение е в сила от 2004 година и не е изпълнено до настоящия момент. Поискахме да разберем кога гражданите ще могат да използват пълноценно този регистър.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-10729/11.12.2020 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK