Поискахме информация относно къщата на Гешов

07 май 2020, четвъртък Viber

Поискахме информация относно къщата на Гешов

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ТОДОР ЧОБАНОВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е

от

Веселин Калановски, Михаил Паргов, Марта Георгиева и Иво Божков

общински съветници от Демократична България        

                 

                      

Относно:  Къщата на Гешов, находяща се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7

 

Правно основание: На основание чл. 33, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал.1, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Барбалов,

Уважаеми господин Чобанов,

 

Молим да ни бъде предоставена информацията:

  1. През 2011 г. е издадена заповед № РД – 09-01-477/09.12.2011 г. на кмета на Столична община, с която е назначена Комисия за установяване на състоянието и освидетелстване на сграда, находяща се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7, известна като Къщата на Гешов. Комисията е извършила обследване на сградата, обективирано в Протокол № 1/23.01.2012 г. С писмо с изх. № АГ 0700-518/09.02.2012 г. протоколът и събраните документи са изпратени до Кмета на Столична община за издаване на заповед на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство, а именно за задължаване на собственика на сградата да предприеме необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности.

Съществува ли издадена заповед на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство, издадена въз основа на Протокол № 1/23.01.2012 г. на Комисия за установяване на състоянието и освидетелстване на сградата?

В случай че такава заповед е издадена, но не е изпълнена от собственика, предприети ли са действия от страна на Столична община съгласно чл. 76 от Закона за културното наследство, а именно извършване на необходимите действия за сметка на собственика от общината?

  1. По повод състоянието на сградата – недвижима културна ценност, от район „Средец“ са изпращани писма №№ АГ-0700-518/8/26.07.2012 г. (до Кмета на Столична община); РСЦ16-ТД26-216/6/25.07.2017 г., РСЦ18-ВК08-410/27.02.2018 г., РСЦ18-КЦ51-298/10.08.2018 г. и РСЦ19-КЦ51-386/06.08.2019 г. (до Постоянната комисия към Столична община).

При изграждането на Метростанция III-9 е изпратено писмо № РСЦ16-ТД26-216/25.01.2016 до „Метрополитен“ ЕАД с указания за допълнителни мерки.

Какви са предприетите мерки от Столична община и лично от Кмета на Столична община (съответно от оправомощеното от нея лице) по повод така постъпилата информация за състоянието на сградата?

  1. Към момента, считано от 19.12.2019 г., сградата – недвижима културна ценност, и терена под нея са предмет на обезпечение (ипотекирани) по договор за кредит в размер на 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) евро. За пълнота на изложението, по договора за кредит като обезпечение е представен още един имот, находящ се в район „Триадица“, на ул. „Бяла черква“ № 3.

Съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека от 19.12.2019 г. за сградата – недвижима културна ценност, и терена под нея, е предвидено изграждане на сграда със смесено предназначение, състояща се от сутерен, приземен етаж, мецанин, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми етаж, със застроена площ от 728.09 кв.м., РЗП от 4 489,81 кв.м. и с обща площ от 6 688,88 кв.м., съгласно Виза за проектиране на основание чл. 140 от ЗУТ, издадена от СО-ДАГ и технически проект, част Архитектурна, от 29.03.2016 г.

Представен ли е технически проект, в това число част „Архитектурна“, за издаване на виза за проектиране и съгласуван ли е той съгласно изискванията на Закона за културното наследство?

Към датата на Вашия отговор на така поставените въпроси, подавани ли са документи за издаване на разрешение за строеж за терена на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7? Назначена ли е, съответно ще бъде ли назначена комисия/проверка за съответствието на проектната документация с изискванията за запазване на недвижимото културно наследство?

  1. С оглед изложеното по-горе и неглижирането на случая, за което Столична община е уведомявана неколкократно през годините от страна на район „Средец“ и граждански организации, има ли наложени санкции или друг вид наказания, в това число и дисциплинарни, на отговорните лица?
  2. На 19.03.2020 е издадена Заповед от главния архитект на Столична община РА50-222 за служебно изработване на проект на ИПРЗ и РУП в териториален обхват УПИ II-4 “за хотел”, кв. 428, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93, район “Средец”. Потвърждавате ли, че бъдещият служебно изработен проект, иницииран от главния архитект Здравко Здравков, ще бъде процедиран, само при условие, че предвижда сградата да бъде запазена в максимална степен в автентичен вид, без надстрояване?

Посочената информация е необходима за дейността ни като общински съветници.

Молим, да получим посочената информация устно и писмено на заседание на ОС и по електронната поща.

 

С уважение,

Веселин Калановски

Михаил Паргов

Марта Георгиева

Иво Божков

 

Общински съветници от Демократична България

Накратко:

Една от емблематичните къщи в София тъне в разруха. Настоящият собственик не полага нужните грижи за поддържане на сградата. Попитахме кмета Фандъкова какви действия предприема Столична община за извършване на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности. Ще бъде ли издигнат 7-етажен хотел на мястото на къщата, или тя ще запазена в максимална степен в автентичен вид, без надстрояване?

Защо е важно:

Къщата на Иван Гешов е част от историята на София. Тя е поредният паметник на културата, рушащ се в центъра на града. Опазаването на недвижимото културно наследство трябва да бъде приоритет на всеки един, ангажиран с управлението на столицата.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ВК66-3504/07.05.2020

Отговор:

Свалете

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK