Поискахме изслушване на главния архитект на гр. София и заместник-кмета по екология по няколко конкретни казуса

07 декември 2020, понеделник Viber

Поискахме изслушване на главния архитект на гр. София и заместник-кмета по екология по няколко конкретни казуса

До
Председателя на
Комисията по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Чрез
Председателя на СОС
Деловодството на СО

Уважаема г-жо Христова,

На основание чл. 10 ал.1 , чл.42 ал. 1 т.3 и чл. 42 ал. 4, предлагам, като поканим на заседание
на комисията главният архитект на столицата и заместник-кметът по направление „ЗЕЛЕНА
СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“, да разгледаме точката „Изпълнението на
становището по екологична оценка 1-1/2009 на ИОУП на Столична община, неразделна част от
ИОУП на Столична община приет с решение 697 от протокол 51 на заседание на СОС от
19.11.2009 “

Мотивите за това предложение са следните:
1. Съгласно чл. 125 ал. 7 на ЗУТ становището по екологична оценка е част от общият
устройствен план.
2. Действащият общ устройствен план с приет с решение по ОВОС 12-6/2003 г , а
изменението му със становище по екологична оценка 1-1/2009 на министъра на
околната среда и водите. В становището се определени специфични изисквания към
ИОУП по отношение защитените зони от Натура 2000 и мерки за наблюдение и контрол
при прилагането на ИОУП.
3. На отговор на мой въпрос столичният кмет ми подаде информация, че Столична община
не изпълнява част от мерките за наблюдение и контрол посочени в становището, като
изпълнение на План за устройство, възстановяване и управление на ландшафта на
столична община, Генерален план за цялостно озеленяване на уличната мрежа и
Годишни доклади по наблюдение и контрол на изпълнението на плана.
4. По сигнали на граждани извърших проверка на няколко случая, в които установявам, че
не се спазват специфичните изисквания към ИОУП по отношение защитените зони от
Натура 2000, като:
4.1. 04234.6936.2637, с. Бистрица, район Панчарево, с площ 42999 кв. м. Разрешението
за строеж е издадено от главния архитект на СО на 24.02.2020г. и е за жилищна
сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен
резервоар, резервоар за пп нужди, изгребна яма и вграден трафопост с РЗП със
сутерен = 6655,15 кв.м и ЗП = 1756,68 кв.м, (https://www.sofiaagk.com/RegisterInfo/Info?url=pEFYWR0CWVg=)
Решението за одобряване на ПУП е на Столичния общински съвет и е взето през
2016 г. (https://council.sofia.bg/…/d9de94d4-b7db-499d-8694…) по инициатива на
собственика Николай Найденов. В решението е посочено, че е „ представеното
становище на РИОСВ за преценка на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва необходимост от
извършването на оценка на въздействието върху околната среда.“
В регистъра на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/ )
липсват данни за подобна процедура в землището на село Бистрица или от този
инвеститор. За контрола направихме проверка и в регистъра за екологична оценка
(http://registers.moew.government.bg/eo/ ) , където също се установи липса на данни
за подобна процедура на името на инвеститора или за землището на селото. На
сайта на РИОСВ София е открито решение от 2016 г с което се счита, че приемането
на ПУП не подлежи на оценка за съвеместимост с целите на Натура 2000 зоните.
(https://www.riew-sofia.org/…/%D0%9F%D0%98%D0…/94-00-276.pdf )
Съгласно проекта за общ устройствен план на София имотът попада в „Жилищна
зона с малко етажно застрояване в природна среда“. Съгласно приложение 1 на
становището по екологична оценка на плана е записана мярка „Предвиденото
разширение на устройствената зона в северната част на Бистрица да се ограничи ,
като се отстои най-малко на 500 метра от границите на Защитена зона Витоша за все
още незастроените територии.“ . Според тези данни устройството и строителството
се извършват в нарушение на становището на екологична оценка на ИОУП.
4.2.През юли месец медиите отразиха засипване с отпадъци на две водни площи край
Казичене в началото на магистрала Хемус. Засипването на двете влажни зони се
извършва от фирмата Зерон Т, която не е собственик на имотите, но е получила
разрешение от собственика и има н разрешително по ЗУО да управлява строителни
отпадъци (http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&
doc_def_id=22 ) .
Проверката ми установи, че се касае за засипване на два имота 22304.7979.1002 и
22304.7979.1015, които съгласно ОУП са зелени площи (https://gis.sofproect.com/oup/ ). Засипването, представено като рекултивация е съгласувано през 2018 година от РИОСВ София, без да получи какъвто и да е коментар от Столична община. (http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26897) В становището по екологична оценка от 2009 на изменението на ОУП разпорежда тяхното запазване в точка I.4.
4.3.По сигнал за потенциално изсичане на дървета в близост до парк Света Троица.
Извърших проверка при която установих, че става дума за опасност от премахване
на съществуваща декоративна растителност вследствие на Проект за изменение на
подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за
разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор:
68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ
IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр.
София и Изменение на план на застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП)
в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор:
68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София. (https://sofia.bg/public-discussions/-/asset_publisher/f7DDrCt6UHSA/content/rajonilinden-obavava-obsestveno-obs-zdane-na-proekt-za-izmenenie-na-podrobenustrojstven-plan-pup-izmenenie-na-plan-za-regulacia-ipr-za-razdelane-na-?inheritRedirect=false )

От издаденото разрешително за изработване на ПУП от главния архитект на София става ясно, че съгласно ОУП на София имота попада в зона „Терени за площни обекти на електроснабдяването и електронните съобщения“ и главният архитект разрешава промяна на зоната „Жилищна зона с
преобладаващо комплексно застрояване“ без за това да има решение на МС и СОС.
5. Като отчитам факта, че:
5.1.В становището за ЕО на ИОУП е посочено, че планът може да окаже значително
отрицателно въздействие върху видовете и техните местообитания в защитените
зони – констатация, която по принцип не би трябвало да доведе до одобрението
му, но той е одобрен със строги изисквания за прилагане на мерки, които не се
прилагат
5.2.Неспазването на мерките за намаляване на въздействието и мерките за мониторинг
представляват нарушение на ЗООС и извън потенциалните санкции за СО могат да
доведат до спиране на неговото прилагане.

Считам че наложително да изслушаме главният архитект и ресорният заместник кмет,
както по конкретните случай така и да чуем тяхното предложение за необходимите
допълнителни мерки в администрацията на СО за пълно спазване на становището по
екологична оценка на ИОУП.

С уважение,

Тома Белев

Общински съветник от Демократична България

Накратко:

Поискахме изслушване на главния архитект на гр. София и заместник-кмета по екология по няколко конкретни казуса, свързани с „Изпълнението на становището по екологична оценка 1-1/2009 на ИОУП на Столична община, неразделна част от ИОУП на Столична община приет с решение 697 от протокол 51 на заседание на СОС от 19.11.2009 “. Причината за това са няколко конкретни казуса, сред които и такива, получили широко медийно отразяване – строежът в Бистрица и засипване на отпадъци край Казичене.

Вид:

Други

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK