Поискахме изясняване на статута, законността на съоръженията, текущото състояние и стопанисване на „търговски обект с детска площадка“ в район „Сердика” и причината, поради която се ползва без конкурс

28 май 2020, четвъртък Viber

Поискахме изясняване на статута, законността на съоръженията, текущото състояние и стопанисването на „търговски обект с детска площадка“ в район „Сердика” и причината, поради която се ползва без конкурс

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Марта Георгиева

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: изясняване на статута, законността на съоръженията, текущото състояние и стопанисване на „търговски обект с детска площадка“ в район „Сердика” и причината, поради която се ползва без конкурс.

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

В Приложение 1 към Програмата за Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г., приета с Решение 33 на Столичен общински съвет от 31.01.2019 г., в Раздел II, под номер 61, е включен обект в район „Сердика“ – ПИ с идентификатор 68134.509.314, включен в състава на УПИ I за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци-Малашевци“, заедно със сграда с идентификатор 68134.509.314.1, ул. „Вела Чорбова“18 за „предоставяне под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“.

Същият обект е бил част от предишната Програма (за 2018 г.) под номер 58 в Приложение 1, приета с Решение 6 от 25.01.2018г.

Oбектът не фигурира в Приложение 1  към новата Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г., приета с Решение 57 на Столичен общински съвет по т. 1 от 20.02.2020.

Собствеността на въпросния имот е променена от публична общинска на публична частна с Акт 853 от 07.06.2004 г. Обектът е даден под наем на 02.05.2011 г. на „Сердика 2011-ЕООД“  (според информацията, с която разполагам, дружеството е учредено след подписването на Договора за наем с районната община). Договорът за наем е изтекъл на 02.05.2016 г. , но наемателите продължават да ползват имота на основание писмо на кмета на район „Сердика“ от 10.05.2016 г. „до провеждане на конкурс за даване под наем“. За ползването на въпросния имот има множество жалби от граждани, които живеят в района, главно по отношение на липса на мерки срещу шум и такива за безопасност.  От съставен Протокол СОА18-ГР94-4532 (12) от 14.02.2019г.  е видно, че „футболното игрище не отговаря на изискванията за безопасност на този тип спортни съоръжения“.

Тъй като така описаният обект е детска площадка (според ГИС София), а според Договора за наем -„търговски обект с детска площадка”, Ви обръщам внимание, че изясняването на статута, законността на съоръженията, текущото му състояние и ползване, с цел предприемането на спешни мерки за обезопасяване, е наложително.

 

Питането ми е за цялостна информация относно:

  1. Проведения конкурс или публичен търг за ПИ с идентификатор 68134. 509.314, включен в състава на УПИ I за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци-Малашевци“, заедно със сграда с идентификатор 68134. 509.314.1, ул. „Вела Чорбова“ 18, район „Сердика“.
  2. В случай, че конкурс или публичен търг не е проведен, какво е основанието да не бъде изпълнена Програмата за 2019 г. в тази й част?
  3. Настоящ статут на ПИ с идентификатор 68134. 509.314, включен в състава на УПИ I за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци-Малашевци“, заедно със сграда с идентификатор 68134. 509.314.1, ул. „Вела Чорбова“ 18, район „Сердика“?
  4. Реалната площ на обекта?
  5. Предназначение на съставните му обекти и съоръжения (сгради, детска, спортна площадка? )
  6. Предприети действия в следствие многобройни жалби на граждани по отношение на шум, безопасност, законосъобразност на съоръженията и ползването на имота.

 

Благодаря Ви предварително.

 

С уважение,

Марта Георгиева

Общински съветник от Демократична България

 

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОС20-ОбС-11/28.05.2020

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK