Поискахме повече информация за назначаването на общински съветници в работни групи и комисии

12 април 2021, понеделник Viber

Поискахме повече информация за назначаването на общински съветници в работни групи и комисии

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС

 

Относно: назначени от кмета на Столична община (СО) или оправомощени от него лица в съставите на работни групи, комисии и други колективни образувания общински съветници от Столичния общински съвет (СОС) от мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)                                           

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

В деловодната система на СОС са налични множество заповеди, издадени от Вас или от оправомощени от Вас лица, с които общински съветници са назначени/включени в съставите на различни работни групи, комисии и други колективни образувания (последният такъв акт е Заповед рег. индекс СОА21-РД91-142/09.04.2021 г., с която сте назначила без санкция от СОС общинските съветници Силвия Христова и Ботьо Ботев от ГЕРБ/СДС в състава на работна група, наред със служители на подчинената Ви общинска администрация). Тази Ваша практика създава взаимоотношения между отделни членове на общинския съвет като орган на местното самоуправление в общината (чл. 138 от Конституцията на Република България, КРБ) и кмета на общината като орган на общинската изпълнителна власт (чл. 139, ал. 1 от КРБ, чл. 21 от ЗМСМА), които изискват внимателно изследване на тяхната правна валидност, целесъобразност, както и оценка за наличие на конфликт на интереси. 

С оглед на това и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправям към Вас следното питане

  1. Какъв е броят на общинските съветници, които са били назначени/включени от кмета на СО или от оправомощени от него лица в съставите на работни групи, комисии и други колективни образувания през мандати 2011-2015 г., 2015-2019 и 2019-2023 г. на СОС (поотделно за всеки мандат)? Към отговора следва да бъдат представени всички актове на кмета или оправомощените от него лица (заповеди или др.) за включване на общинските съветници в съставите на различните колективни образувания. 
  2. Какъв е броят на общинските съветници по т. 1 от настоящото питане по политически групи и на т. нар. „независими“ съветници?
  3. В колко от случаите по т. 1 е имало предхождащо решение на СОС и колко са включени в състава на колективните образувания без наличие на такива решение?  
  4. Какъв е общият размер на начислените, както и общият размер на изплатените от бюджета на СО възнаграждения (суми) на общински съветници за мандати 2011-2015 г., 2015-2019 и 2019-2023 г. (поотделно за всеки мандат) за участието им в работни групи, комисии и други колективни образувания?

 

Питането в частта му по т. 4 (само в тази част!) не се отнася за участията на общинските съветници в комисии по ЗОП с възложител кмета на СО и/или СО, тъй като за това вече съм отправил питане вх. № COA21-BK66-2986/29.03.2021 г. (настоящото питане, в частта му по т. 1-3 обаче включва информация и за комисиите по ЗОП с участие на общински съветници). При изготвяне на отговорите на настоящото питане обаче следва да бъдат съобразени и изложените в цитираното питане аргументи

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на СОС.

Обръщам Ви внимание, че председателят на СОС следва да публикува в интернет отговорите на кмета, включително за тези, за които е заявено, че следва да бъдат дадени в устна форма, заедно с дневния ред на съответното заседание на СОС, т.е. не по-късно от 5 дни преди него – арг. от чл. 129, ал. 3 , вр. чл. 65, ал. 1 и по аргумент за противното от чл. 130, ал. 7 от ПОДСОС. Г-н Елен Герджиков обаче прави това винаги вечерта преди деня на заседанието на СОС, като нееднократно е извинявал това си противоправно поведение с късното изпращане на отговорите от Ваша страна. Затова, в случай че действително забавянето се дължи на лоша организация и липса на административен капацитет на Вас и ръководената от Вас администрация, следва да предприемете необходимите действия да подобрите същите, така че отговорите да постъпват своевременно в СОС, т.е. най-късно 5 дни преди заседанието на СОС. В случай че проблемът се дължи на поведението на г-н Герджиков, следва да уведомите мен и останалите общински съветници за това, за да предприемем организационни мерки и да потърсим отговорност на председателя на СОС.  

 С уважение,
Методи Лалов                      

 

Накратко:

Кметът на Столична община системно включва общински съветници в състава на работни групи и комисии, които имат определена задача. Тази практика създава определени взаимоотношения между съветниците и кмета, поради което това изисква преглед на целесъобразността им и оценка за наличие на конфликт на интереси. Поради тази причина се обърнахме за информация към кмета на СО относно броя на общинските съветници, които са били назначени в работни групи и комисии през изминалите мандати, както и за възнагражденията, получени от тях, за да може гражданите да разберат по какъв начин бива защитаван общественият интерес.

Вид:

Питане

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK