Поискахме промяна в правилата за диверсификация на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала

11 март 2020, сряда Viber

Поискахме промяна в правилата за диверсификация на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала

ДО

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Владислав Панев, общински съветник от Демократична България

Относно: Приемане на промени в правилата за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала, приети с Решение 31 на Столичния общински съвет от 25.01.2018.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представям на вниманието ви предложение за промяна в правилата за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала, приети с Решение 31 на Столичния общински съвет от 25.01.2018.

  • 1. В т. 1. „над 1 000 000“ се заменя с „над 200 000“. Новият текст гласи: 1. Въвежда правила за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала, с балансова стойност на паричните средства над 200 000 лв.:
  • 2 В т. 1.1 думите „една втора“ се заменят с „една четвърт“. Новият текст гласи: 1.1. Нетната експозиция на дружествата по т.1 към една кредитна или финансова институция не може да надвишава една четвърт от общия размер на паричните средства на дружеството.

МОТИВИ: През май 2013 година служебното правителство на Марин Райков приема правила за парите на държавните дружества, според които до 25% от тях могат да бъдат държани по сметки в една търговска банка. Решението предотврати сериозни загуби за държавната енергетика от фалита на Корпоративна търговска банка АД, доколкото преди него фирмите от отрасъла държаха парите си именно в нея. В същото време Топлофикация София ЕАД, както и други фирми, собственост на столична община загубиха близо 100 млн лева от фалита на КТБ.

Въпрос на грижа на добър стопанин е СОС да приеме идентични на държавните правила, за да избегнем нова криза с общинските търговски дружества. Банки могат да фалират навсякъде по света, целта на проекта за правила не е конкретна ситуация в банковата система, а воденето от принципа на предпазливост.

При над 70 млн лева по банкови сметки на общинските дружества към 30.09.2019 г. Столичният общински съвет е длъжен да направи възможното, за да гарантира опазването на тези средства. С тази цел предлагам намаление на максималната експозиция на дружествата, собственост на СОС в една финансова институция от една втора на една четвърт от паричните средства. Също така предлагам решението да обхваща дружества, които разполагат с парични средства в размер на над гарантираният от Фонда за гарантиране на влоговете минимум от 100 хиляди евро. Считам, че по този начин интересите на принципала ще бъдат защитени в най-голяма степен.

 

С уважение, ——————————–

Владислав Панев

 

 

Проект

 

Р Е Ш Е Н И Е

……………………

на Столичния общински съвет

от …../……/2020 година

За приемане на промени в правилата за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала, приети с Решение 31 на Столичния общински съвет от 25.01.2018.

 

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРИЕ:

 

  • 1. В т. 1. „над 1 000 000“ се заменя с „над 200 000“. Новият текст гласи: 1. Въвежда правила за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала, с балансова стойност на паричните средства над 200 000 лв.
  • 2 В т. 1.1 думите „една втора“ се заменят с „една четвърт“. Новият текст гласи: 1.1. Нетната експозиция на дружествата по т.1 към една кредитна или финансова институция не може да надвишава една четвърт от общия размер на паричните средства на дружеството.

 

 След промяната правилата добиват следния вид:

  1. Въвежда правила за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала с балансова стойност на паричните средства над 200 000 лв.

1.1. Нетната експозиция на дружествата по т.1 към една кредитна или финансова институция не може да надвишава една втора от общия размер на паричните средства на дружеството.

1.2. Нетната експозиция се изчислява в края на всеки месец, на базата на салдата към последната дата на съответния месец.

1.3. В случай на нарушаване на ограничението по т.1.1. в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и други), дружеството следва в срок от един месец да извърши необходимите действия за изпълнение на условието по т.1.1.

1.4. Нетна експозиция към кредитна или финансова институция е разликата между левовата равностойност на паричните средства на дружеството по сметки в дадена кредитна или финансова институция, независимо от техния вид, и левовата равностойност на размера на непогасената част от предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е наредител, от същата институция.

1.5. В размера на паричните средства на дружествата не се включват паричните средства по сметки, върху които има наложен запор.

  1. Правилата за диверсификация не се прилагат за парични средства на дружествата, в случай че са в противоречие с клаузи в договори за финансиране, одобрени от Столичен общински съвет.

 

Настоящите правила са приети на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2020 година и са подпечатани с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет: ………………………..

/Елен Герджиков/

 

 

 

 

 

 

 

Накратко:

При над 70 млн лева по банкови сметки на общинските дружества към 30.09.2019 г. Столичният общински съвет е длъжен да направи възможното, за да гарантира опазването на тези средства. Предлагаме намаление на максималната експозиция на дружествата, собственост на СОС в една финансова институция от една втора на една четвърт от паричните средства. Също така предлагаме решението да обхваща дружества, които разполагат с парични средства в размер на над гарантираният от Фонда за гарантиране на влоговете минимум от 100 хиляди евро. Считаме, че по този начин интересите на принципала ще бъдат защитени в най-голяма степен.

Защо е важно:

Въпрос на грижа на добър стопанин е СОС да приеме идентични на държавните правила, за да избегнем нова криза с общинските търговски дружества. Банки могат да фалират навсякъде по света, целта на проекта за правила не е конкретна ситуация в банковата система, а воденето от принципа на предпазливост.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ВК66-2247/11.03.2020

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK