Поискахме проверка на почистването на река Искър

31 май 2021, понеделник Viber

Поискахме проверка на почистването на река Искър

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д 
от Методи Лалов и Тома Белев
общински съветници от „Демократична България“ в СОС

 

Относно: създаване на работна група за проверка на законосъобразността, целесъобразността и ефективността на разходите и качеството на изпълнение по подготвения и управляван от администрацията на Столична община проект      „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Столичната община (СО) изпълнява инвестиционно предложение „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“, което включва изсичане на гора на площ от 199 700 кв.м, отсичане на над 260 едроразмерни дървета, изграждане на път с трошенокаменна настилка и изкоп на 99 152 куб. м. от дъното на реката. Дейностите се извършват от „Райстрой“ ЕООД срещу 1,385 млн. лева, платени от Министерския съвет.

Още в началото на изпълнението си този проект предизвика силни обществени реакции в село Герман, включително протест на мястото на изпълнението, а териториални поделения на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) наложиха принудителна административна мярка „спиране на изпълнението“ поради установени нарушения на законите за водите и горите. 

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта река Искър ще се канализира в посочения участък, а покрай нея ще се изградят временни пътища с широчина 6 метра и 4 метрова трошенокаменна настилка, което ще доведе до изсичането на около 55 декара крайречни гори и храсти. В регистрите на МОСВ обаче липсват записвания за проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО), което според нас е нарушение на закона. При представянето на проекта пред Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС на 18.05.2021 г. зам.-кметът на СО по направление „Зелена система, екология и земеползване’“ г-жа Десислава Билева увери общинските съветници, че за изпълнението на проекта са издадени всички необходими разрешителни, включително и от Басейнова дирекция към МОСВ. В писмо на Басейнова дирекция до инж. Димитър Куманов от риболовен клуб “Балканка” обаче твърдението на зам.-кмета Билева беше опровергано и е посочено, че почистването на речното корито следва да бъде преустановено, докато СО не изпълни изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за водите (ЗВ). Изсичането на над 550 дървета не е съгласувано с Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС, както изисква чл. 7б, ал. 2 от Наредбата на СОС за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

При проверка на мястото на изпълнение извършена от общинските съветници Марта Георгиева и Тома Белев е установено, че само в началото на първия етап са изсечени повече от 30 дървета, а временните пътища са изпълнявани без трошенокаменната настилка. 

С оглед на гореизложеното възниква обосновано съмнение относно законосъобразността на изпълнението на проекта и в частност относно съответствието на предприетите действия с екологичното законодателство, както и относно законосъобразното разходване на парите на данъкоплатците. Затова предлагаме в спешен порядък да бъде създадена работна група с участие на по един представител от всяка политическа група в СОС, както и на един общински съветник измежду тези, които не са част от политическа група. Този състав на работната група ще осигури реален демократичен контрол върху действията на общинската администрация, тъй като работната група няма да бъде доминирана от управляващото мнозинство в СОС, към което се числи и кметът на СО г-жа Йорданка Фандъкова. Работната група ще изготви доклад, чиито констатации ще бъдат разгледани в комисиите на СОС и на заседание на съвета, като по този начин ще бъде спазено съотношението между политическите сили в СОС, поради което мнозинството няма причина да откаже предложения състав на работната група.   

От страна на „Демократична България“ предлагаме в работната група да бъде включен общинският съветник Тома Белев, като с оглед на неговата компетентност и опит, а и като представител на опозицията в СОС, предлагаме той да бъде и неин председател. 

За изпълнение на предложеното от нас решение не са необходими допълнителни финансови и други ресурси. Създаването на работна група в посочения състав и с предложената задача ще създаде реален механизъм за контрол върху дейността на общинската администрация на СО от страна на СОС като орган на местното самоуправление, респ. ще се осигури повече публичност, прозрачност и отчетност при работата на столичната местна власт.

 

С уважение, 

Методи Лалов,

Тома Белев

 

ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е

…………………

на Столичния общински съвет

от …..……….2021 г.

 

За: създаване на работна група за проверка на законосъобразността, целесъобразността и ефективността на разходите и качеството на изпълнение по подготвения и управляван  от администрацията на Столична община проект „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“

На основание чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС,

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Създава работна група в състав от 5 общински съветници, както следва: 1. Тома Белев – председател, 2. ……., 3. ……., 4. ……., 5. …….., със задача: да провери законосъобразността, целесъобразността и ефективността на разходите и качеството на изпълнение по подготвения и управляван от администрацията на Столична община проект      „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София“ и да изготви доклад за направените констатации. 
  2. Срок за работа на работната група – до 30.06.2021 г.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на 

Столичния общински съвет:

/Елен Герджиков/

Накратко:

През 2020 г. Столична община обявява обществена поръчка за почистване на коритото на р. Искър в близост до летище София. Този месец започна изпълнението на проекта, като още в самото му начало той предизвика силни реакции и протести от страна на гражданите на с. Герман. При проверка на мястото на изпълнение, извършена от общинските съветници Марта Георгиева и Тома Белев е установено, че само в началото на първия етап са изсечени повече от 30 дървета, а временните пътища са изпълнявани без трошенокаменната настилка.  Затова общинските съветници Методи Лалов и Тома Белев внесоха доклад, който да позволи създаване на работна група, която да установи всички обстоятелства около случая.

Защо е важно:

Създаването на работна група в посочения състав и с предложената задача ще създаде реален механизъм за контрол върху дейността на общинската администрация на СО от страна на СОС като орган на местното самоуправление, респ. ще се осигури повече публичност, прозрачност и отчетност при работата на столичната местна власт.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4987/31.05.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK