Попитахме дали ДПС има разрешение да ползва за паркинг тротоара пред централата си

23 март 2021, вторник Viber

Попитахме дали ДПС има разрешение да ползва за паркинг тротоара пред централата си

 

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА –
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ:
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПИТАНЕ
От: Яна Тодоранова и Методи Лалов – общински съветници от групата
на “Демократична България” – обединение в СОС

Относно: Нерегламентирано използване на места за паркиране от ПП „Движение за права и свободи“ върху терен публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Братя Миладинови“

Правно основание: Чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

Улица „Братя Миладинови“, в участъка между бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Позитано“ попада в режим на локално платено паркиране – „Синя зона“. Върху улицата, по посока на нейното движение, е обособено успоредно паркиране от дясно (откъм западния тротоар). То е обозначено със съответното знаково стопанство и пътна маркировка. Освен него обаче съществува напречно паркиране от лявата страна на улицата – върху левия (източен) тротоар по посока на движението, от страната на сградата (държавна частна собственост) с адм. адрес – бул. „Александър Стамболийски“ No 45А, в която е седалището на ПП „Движение за права и свободи“. Целият участък – от бул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Позитано“, включително съществуващите тротоари – западен и източен, от улица „Братя Миладинови“, според системата „СОФКАР“, попада в терен публична общинска собственост, отреден за второстепенна улица, с идентификатор 68134.304.213. Паркоместата пред сградата на ПП „ДПС“ също попадат в обхвата на този терен.

До нас достигна информация, че граждани, които са опитали да паркират както в делнични, така и в почивни дни на свободни места, част от това напречно паркиране, са били изгонени от охранители, които са излезли от главния вход на централата на ПП „ДПС“, като им е било обяснено, че това е частен паркинг само за коли на ПП „ДПС“ и не е за обществено ползване.

Съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), чл. 68: „Режимът на платено паркиране по чл. 63, е обособен по време на действие, както следва:

– Дневен режим “Служебен абонамент” – валиден в работни дни за “Синя зона” и “Зелена зона”, в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа.

– Нощен режим “Служебен абонамент” – валиден в часовия диапазон от 19:30 до 08:30 часа, в обхвата на зоната за почасово платено паркиране “Синя зона”.

След историческа справка в наличното пътно заснемане в Google Maps се открива заснемане на ул. „Братя Миладинови“ от месец април 2012 г., като е видно, че ситуацията е непроменена спрямо настоящия момент – няма никакво знаково стопанство, даже част от заснетите автомобили през 2012 г. са видимо същите като тези, които спират там и в момента. Следователно, доказано организацията на движение е същата от минимум 9 (девет) години. Липсата на знаково стопанство, което да указва правото на ползване на този тротоар като паркинг и паркоместата да са отдадени в режим на “Служебен абонамент”, води до извод, че гражданите са били ограничени неправомерно да паркират на посоченото място, а действията на охраната на ПП „ДПС“ се явят противоправни.

С оглед на гореизложените факти, Вие г-жо кмет, като стопанин на пътищата на територията на Столична община (чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата) следва да отговорите на следните въпроси и да предоставите в пълнота следната информация:

1) На базата на кое решение (документ, от коя дата и с кой номер/сигнатура), източната част от тротоара на ул. „Братя Миладинови“ е определена за напречно паркиране? Към отговора следва да приложите заверено копие от съответния документ.

2) Включена ли е тази източна част от тротоара в режим „Локално платено паркиране“ и съответно – стопанисва ли се от „Център за градска мобилност“ ЕАД?

3) През годините до момента ПП „ДПС“ и/или друг юридически/физически субект, правоимащ по НОДТСО, заплащал ли е месечен абонамент за режим „Служебен абонамент“ за тези паркоместа, обособени напречно на пътното платно, по източния тротоар на ул. „Братя Миладинови“? За какви периоди и какъв е броят на паркоместата? Към отговора следва да приложите заверено копие на схемата им и заверена справка за периодите на наемане и извършените плащания. Ако няма такива документи – на какво правно основание тези паркоместа по думите на охраната на ПП „ДПС“ са „само за коли на ПП „ДПС“?

4) „Център за градска мобилност“ ЕАД извършва ли поддръжка на този тротоар като например, но не само: подновяване на маркировка, подмяна на настилка, подновяване на ограничителни колчета? Ако отговорът е положителен – до момента какви действия са извършени?

5) Защо за посочените паркоместа липсват задължителното по закон знаково стопанство, съгласно ЗДвП и съответните подзаконови нормативни актове, както и евентуално знаково стопанство, задължително според общинската нормативна база?

6) Извършвани ли са проверки от общинската администрация за спазване на действащото законодателство, касаещо организацията на движението и паркирането на територията на СО в периода 2017-2021 г. на посоченото място, от кого, кога и с какви резултати? Към отговора следва да приложите всички констативни протоколи, предписания, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, съставени и издадени през посочения период.

Отговорът следва да бъде представени устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС обаче следва да представите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на страницата на общинския съвет.

С уважение,

Яна Тодоранова

Методи Лалов

 

Накратко:

Поискахме да разберем защо ДПС използват общински терен за частен паркинг, който не е обозначен по никакъв начин - имат ли разрешение, плащат ли съответните такси и, ако да, защо липсват съответните обозначения. Отправихме въпросите си към столичния кмет, след като до нас достигна информация, че граждани, опитали да паркират както в делнични, така и в почивни дни, са били изгонени от охранители, които са излезли от главния вход на централата на ПП „ДПС“, като им е било обяснено, че това е частен паркинг само за коли на ПП „ДПС“ и не е за обществено ползване.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2873/24.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK