Попитахме и столичния кмет за общински имот със съмнения за злоупотреби

26 март 2021, петък Viber

Попитахме и столичния кмет за общински имот със съмнения за злоупотреби

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е 

от Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България” в СОС       

                                         

Относно: общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет                                             

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

На 10, 11 и 18.03.2021 г. на сайта на Бюрото за разследващи репортажи и данни (bird.bg) бяха публикувани журналистически материали, според които общински имот – двуетажна къща, с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1, е бил отдаден през 2013 г. под наем с договор № РД/56-327/01.04.2013 г. на „Бест Брендс“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е Владислава Харизанова (съпруга на съпартиеца Ви от ГЕРБ Георги Харизанов), срещу месечна наемна цена от 416,00 лева, за която може да се направи обоснован извод, че не отговаря на пазарните наеми и е многократно занижена. Публикувана е и информация за премахнати и изградени постройки в имота, както и за изсечени дървета, без за това да са били издадени съответните разрешения от общинската администрация. На сайта се съдържа информация и че съседен на посочения общински имот – имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129, също е бил нает от дружество на съпругата на партийния функционер от ГЕРБ Георги Харизанов (по негови публични твърдения), като има данни, че в него са били премахнати постройки, без за това да има издадени съответните строителни разрешения.

Във връзка с първоначално публикуваната информация внесох в СОС искане рег. СОА21-ВК66-2403/11.03.2021 г. да бъде проведено съвместно заседание на Комисията по финанси и бюджет и Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация, на което да бъдат изслушани кмета на район „Красна поляна“ Иван Чакъров и зам.-кмета на СО Дончо Барбалов и същите да предоставят на общинските съветници всички документи по случая с общинския имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2. Съвместно заседание не беше насрочено от председателите на комисиите Георги Георгиев от ГЕРБ/СДС и Николай Стойнев от ГЕРБ/СДС, респ. такова не се състоя, за което двамата не изложиха предварително никакви мотиви. Кметът на район „Красна поляна“ Иван Чакъров и зам.-кметът на СО Дончо Барбалов от своя страна не представиха нито един от изисканите от мен документи за общинския имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 – нито договорите с общината, нито справки за размера и плащането в срок на наемната цена, не отговориха и на въпросите ми за статута на сградите и за състоянието на растителността в този имот, не получихме отговори и на въпросите ми по отношение на общинския (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129. 

С оглед на гореизложеното и предвид неправомерния фактически отказ на кмета на район „Красна поляна“ Иван Чакъров и на заместника Ви Дончо Барбалов да предоставят изисканата от тях информация и липса на адекватни действия от страна на съпартийците Ви Георги Георгиев и Николай Стойнев, се налага на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС да отправя към Вас питане, за да получат най-сетне общинските съветници и обществеността отговори на следните въпроси: 

  1. Каква е собствеността на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от съответните актове за общинска собственост за двата имота. 
  2. След 01.01.2013 г. имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129, отдавани ли са под наем и ползват ли се на друго основание от частноправни субекти и от кои? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички договори (със съответните анекси, приложения и др., ако има такива).
  3. След 01.01.2013 г. издавани ли разрешения от общинската администрация за извършване на строителни работи и в частност за разрушаване или строеж на сгради или на други обекти, както и за поставяне на преместваеми обекти в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос.
  4. След 01.01.2013 г. издавани ли са разрешения от общинската администрация за премахване на растителност в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос.
  5. Представяни ли са и ако да – какви документи след 01.01.2013 г. от район „Красна поляна“ на администрацията на кмета на СО във връзка с ползването от частноправни субекти на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос и в частност справки за плащанията на наемната цена за всеки от двата имота, а в случай на забава – и доказателства за извършените действия от СО във връзка със забавата.

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС същият следва да бъде предоставен и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на общинския съвет и да стане достояние на гражданите. 

С оглед изисканите от мен документи с настоящото питане, Ви обръщам внимание, че съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА имам законово право да получа всяка информация, респ. документите, в които същата е обективирана, във връзка с дейността ми на съветник, освен когато тя съставлява класифицирана информация, държавна или служебна тайна. Изисканите от мен документи, касаещи общински имоти и дейността на общинската администрация не попадат в обхвата на изключенията по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, поради което в случай, че не ми предоставите всички изискани документи, ще извършите правонарушение, за което незабавно ще информирам обществеността и ще сигнализирам съответните правозащитни и контролни органи. 

Обръщам Ви внимание, че като кмет на СО ръководите цялата изпълнителна дейност на СО (чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА). Затова няма да приема каквото и да отклоняване на зададените от мен въпроси и препращането им на други общински органи или звена от общинската администрация под претекст, че те са компетентни да дадат отговорите. В случай, че е необходимо да получите информация от някое звено на общинската администрация, включително от кмета на район „Красна поляна“ (който също е Ваш и на Харизанов съпартиец), следва Вие да я изискате своевременно, за да установите релевантните факти, след което да ми предоставите изчерпателни отговори на зададените въпроси и всички относими към тях документи.

Предвид доказаната до момента неспособност от Ваша страна да отговаряте ясно, конкретно и изчерпателно на поставените от общинските съветници от „Демократична България“ питания, в края на настоящото питане прилагам таблица с три колони – в едната са поставени зададените от мен въпроси, във втората следва да попълните отговорите, а в третата да изброите документите, които предоставяте към всеки от зададените въпроси (размерът на колоните и редовете подлежи на корекция, така че да можете да попълните цялото съдържание, което решите). Надявам се, че използването на тази таблица ще Ви улесни значително, ще осигури прегледност и ще Ви предпази от нежелани пропуски. Разбира се, възможен е и друг подход при изготвяне на отговора, стига той да не е формален и да доведе най-сетне до първия изчерпателен, съдържателен и обоснован отговор от Ваша страна на питанията на общинските съветници по реда на ЗМСМА и ПОДСОС.  

 

Желая Ви успех, г-жо Фандъкова! 

 

P.S. Не възразявам таблицата да бъде използвана от Вас и при отговорите на други въпроси, включително на общински съветници от всички политически сили. 

 

               

 

Зададени въпроси от общинския съветник Отговори на въпросите от кмета Описание на приложените от кмета документи към отговорите 
1. Каква е собствеността на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от съответните актове за общинска собственост за двата имота.
2. След 01.01.2013 г. имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129, отдавани ли са под наем и ползват ли се на друго основание от частноправни субекти и от кои? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички договори (със съответните анекси, приложения и др., ако има такива).
3. След 01.01.2013 г. издавани ли разрешения от общинската администрация за извършване на строителни работи и в частност за разрушаване или строеж на сгради или на други обекти, както и за поставяне на преместваеми обекти в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос.
4. След 01.01.2013 г. издавани ли са разрешения от общинската администрация за премахване на растителност в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и в имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос.
5. Представяни ли са и ако да – какви документи след 01.01.2013 г. от район „Красна поляна“ на администрацията на кмета на СО във връзка с ползването от частноправни субекти на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2 и на имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129? Към отговора следва да бъдат приложени заверени копия от всички документи, касаещи поставения въпрос и в частност справки за плащанията на наемната цена за всеки от двата имота, а в случай на забава – и доказателства за извършените действия от СО във връзка със забавата.


С уважение, 

Методи Лалов

 

 

Накратко:

Кметът на район "Красна поляна" Иван Чакъров и зам.-кметът на СО Дончо Барбалов не отговориха и не представиха изисканите от общинския съветник Методи Лалов документи във връзка с публично изнесена информация за общински имоти, наети от дружество на съпругата на Георги Харизанов. За имотите имаше изнесена в медиите информация, че са наети на значително занижена цена, в тях са съборени и са построени постройки и са изсечени дървета в нарушение на закона. Поради липсата на отговор Методи Лалов отправи въпросите си и към столичния кмет Йорданка Фандъкова, която носи отговорност за цялата изпълнителна власт в общината.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK