Попитахме кмета Фандъкова защо не спазва Закона за културното наследство и сезирахме прокуратурата

30 април 2021, петък Viber

Попитахме кмета Фандъкова защо не спазва Закона за културното наследство и сезирахме прокуратурата

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Г-Н ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДО
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

 

Копие:
Г-Н ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

 

П И Т А Н Е
до кмета на Столична община

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за извършени престъпления
до Софийска градска прокуратура

 

от
Методи Лалов, Михаил Паргов, Веселин Калановски
общински съветници от „Демократична България“ в Столичния общински съвет, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков“, № 12-14, ет. 2, ап. 7

 

Относно: Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС) и чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗДРАВКОВ,

УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ ПРОКУРОРИ,

 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България.

На територията на СО, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“ се намира „Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“, състоящ се от Голяма фабрична сграда – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение“, група от две фабрични сгради – архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“; малка фабрична сграда – архитектурно-строителен паметник на културата с категория „ансамблово значение“; жилищни сгради – архитектурно-строителни паметници на културата с категория „ансамблово значение“; сграда на управителя – архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“; жилищна и административна сграда – архитектурно-строителен паметник на културата с категория „ансамблово значение“; блокове – елементи на груповия паметник на културата – комплекс „Захарна фабрика“, които са декларирани като архитектурен паметник на културата с Писмо № 4663/04.09.1986 г. на Националния институт за паметниците на културата (НИПК) и Протокол № 12/06.07.1998 г. от заседание на Националния съвет за опазване на паметниците на културата (НСОПК), утвърден от Министъра на културата.

Повод да отправим настоящото питане/сигнал е активността на г-жа Анна Владимирова Тренкова и г-жа Христина Любомирова Янкулова от Инициативен комитет „Захарна фабрика“, които се свързаха с нас в качеството ни на общински съветници с молба да съдействаме за решаване на проблема с рушащия се пред „широко затворените очи“ на държавните и общински институции паметник на културата (снимки можете да видите тук[1]).  Към настоящия момент архитектурно-строителният и производствен комплекс е в окаяно състояние – конструктивно, архитектурно и експлоатационно, някои от сградите вече са почти напълно разрушени, а други продължават да се рушат интензивно. По този начин заради задружното противоправно поведение на собствениците на сградите и на г-жа Фандъкова, която на 23.11.2009 г. встъпи в длъжност като кмет на СО, както и на други длъжностни лица от общинската администрация, от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и от Министерството на културата, българските граждани губят безвъзвратно тези материални паметници на културата, носители на историческата ни памет и национална идентичност. Отделно от това, престъпното бездействие на отговорните субекти води до това, че някои от обектите на комплексния паметник на културата застрашават здравето и живота на гражданите.

И докато част от сградите, включени в „Архитектурно-строителния и производствен комплекс „Захарна фабрика“ са публична държавна собственост – жилищен блок № 78 (сграда с идентификатор 68134.1200.362.1), ПИ 68134.1200.362 в УПИ I – за общ. нужди, кв. 15, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, или частна собственост – Голяма фабрична сграда в УПИ II – за паметник на културата на комплекс „Захарна фабрика“, кв. 15, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, СО, район „Илинден“, то друга част от сградите са имоти частна общинска собственост жилищни блокове № 72 (сграда с идентификатор 68134.1200.645.1), ПИ 68134.1200.645; № 73 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.6); № 74 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.7); № 75 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.5); № 76 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.4); № 77 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.3) и № 79 (сграда с идентификатор 68134.1200.363.1) в ПИ 68134.1200.363, УПИ II – за паметник на културата на комплекс „Захарна фабрика“, кв. 15, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, СО, район „Илинден“.

Известно ни е, че с Констативен протокол вх. № 08-00-316/24.10.2019 г. на МК, съставен на основание чл. 73, ал. 3 от ЗКН са дадени указания за аварийно-временно укрепване на жилищните сгради – групова недвижима културна ценност. С Констативен протокол № САГ19-ДР00-1822/22.04.2020 г., одобрен от кмета на СО, комисия по чл. 73, ал. 1 от ЗКН е определила вида и обема на укрепителните, консервационно-реставрационните и ремонтни работи за възстановяване на блок № 79, който е в най-тежко експлоатационно състояние.

I. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправяме към кмета на СО следното питане, а на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА изискваме и следните документи:

  1. Какви действия/мерки са предприемани от страна на Столична община в периода от 11.2009 г. (встъпването на г-жа Фандъкова в длъжност като кмет на СО) до датата на изготвяне на отговора на настоящото питане за опазване на „Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“? Информацията следва да бъде представена в хронологичен ред за всеки отделен обект от комплекса и да бъдат представени копия от всички документи (заповеди, протоколи, решения, разпореждания, предписания и др.), в които са обективирани актовете на общинската администрация.
  2. В периода от 23.11.2009 г. до датата на изготвяне на отговора на настоящото питане назначавани ли са и кога от кмета на СО комисии по чл. 73, ал. 1 от ЗКН, издавани ли са и кога констативни протоколи по чл. 73, ал. 2 от ЗКН и издавани ли са и кога заповеди от кмета на СО по реда на чл. 73, ал. 3 от ЗКН по отношение на обектите, част от „Архитектурно-строителния и производствен комплекс „Захарна фабрика“, които са държавна или частна собственост? В тази връзка следва да бъде съобразена и императивната норма на чл. 195, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно която при аварии или други обстоятелства, застрашаващи сграда/строеж с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината. Към отговора следва да бъдат приложени всички документи (заповеди, протоколи, решения, разпореждания, предписания и др.), в които са обективирани актовете на общинската администрация.
  3. Какви действия/мерки са предприемани от страна на собственика Столична община в периода от 23.11.2009 г. до датата на изготвяне на отговора на настоящото питане за жилищни блокове №№, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 79, частна общинска собственост, за опазването им като архитектурна недвижима културна ценност и подобряване на тяхното експлоатационно състояние? Информацията следва да бъде представена в хронологичен ред за всеки отделен жилищен блок и да бъдат представени копия от всички документи (заповеди, протоколи, решения, разпореждания, предписания и др.), в които са обективирани актовете на общинската администрация.
  4. Извършвано ли е и ако да – кога и какво, аварийно-временно укрепване на жилищните сгради – групова недвижима културна ценност, след съставяне на Констативен протокол вх. № 08-00-316/24.10.2019 г. на МК? Към отговора следва да бъдат приложени всички документи (заповеди, протоколи, решения, разпореждания, предписания и др.), в които са обективирани актовете на общинската администрация. Ако отговорът е отрицателен – какви са причините да не е извършено предписаното аварийно-временно укрепване на жилищните сгради – групова недвижима културна ценност?
  5. Извършвани ли са и ако да – кога и какви, укрепителните, консервационно-реставрационните и ремонтни работи за възстановяване на блок № 79, след съставяне на Констативен протокол № САГ19-ДР00-1822/22.04.2020 г., одобрен от кмета на СО? Към отговора следва да бъдат приложени всички документи (заповеди, протоколи, решения, разпореждания, предписания и др.), в които са обективирани актовете на общинската администрация. Ако отговорът е отрицателен – какви са причините да не бъдат извършени предписаните работи?
  6. Издадени ли са и кога заповеди от кмета на СО, на основание чл. 73, ал. 3 от ЗКН, след издадените констативни протоколи (посочени по-горе) на основание чл. 73, ал. 2 от ЗКН, с които на собствениците на сградите (в случая това е Столична община), е разпоредено за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проекта документация, съгласувана по реда на ЗКН? Към отговора следва да бъдат приложени всички издадени заповеди в тази връзка. Ако такива заповеди не са издадени от кмета на СО, каква е причината за това?
  7. Считате ли за адекватно, г-жо Фандъкова, и за израз на добро управление настаняването под наем на лица в тежко социално положение в жилищни блокове №№, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, при положение, че за тези сгради са дадени указания за извършване на аварийно-временно укрепване, поради което същите очевидно са опасни за здравето и живота на живущите в тях и не могат да осигурят достойно съществуване на настанените в тях лица?
  8. Бихте ли обитавала Вие, г-жо Фандъкова, Вашето семейство или близки което и да е от „жилищата“ в блокове №№, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, предвид състоянието, в което се намират същите? Ако отговорът е отрицателен – защо позволявате други лица да бъдат поставени в унизително положение да обитават имоти, които са в експлоатационно състояние?
  9. Какви суми са получени от СО и/или от район „Илинден“ от наеми за жилищата в блокове №№, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 79 в периода от 23.11.2009 г. до датата на изготвяне на отговора на настоящото питане? Информацията следва да бъде представена структурирано за всеки отделен обект (жилище) във всеки отделен блок.

 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия най-късно пет дни преди датата на заседанието на СОС, в което ще бъде разгледан отговорът, за да може същият да бъде публикуван на страницата в интернет заедно с дневния ред – арг. от чл. 129, ал. 3 и по аргумент за противното от чл. 130, ал. 7 от ПОДСОС и да могат столичани и общинските съветници да се запознаят с отговора, да проучат спокойно съдържащата се в него информация и да я коментират.

 

II. Настоящият документ изпращаме и на Софийската градска прокуратура, като същият следва да счита за съобщение по чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от НПК. Описаната в него фактология дава основание да се направи извод за наличие на достатъчно данни за образуване на наказателно производство (чл. 211, ал. 1, вр. чл. 207, ал. 1 от НПК) за извършени престъпления (главно чрез бездействия, но не само) от общ характер от длъжностни лица от Столична община, от район „Илинден“, от НИНКН и от Министерството на културата, които са довели до увреждане и унищожаване на паметници на културата на територията на СО. Дългогодишните бездействия на длъжностни лица са довели до критично състояние архитектурните паметници на културата, в резултат на което същите са значително увредени, а някои от тях и унищожени. Ето защо и в изпълнение на обществения си дълг по чл. 205, ал. 1 от НПК, съобщаваме на прокуратурата за евентуално извършени престъпления от общ характер. Конкретните прояви на замесените в случая лица, определянето на вида на престъпната дейност, проявните й форми, както и правната квалификация на деянията не следва да бъдат предмет на настоящото съобщение (арг. от чл. 211, ал. 2 от НПК), а на задълбочено изследване в рамките на образувано наказателно производство, поради което е и правомощие (право и задължение) на прокуратурата.

В тази връзка обръщаме внимание, че самата СО, за да оправдае пред гражданите многогодишното си противоправно бездействие, сама сезира преди повече от година СГП[2] за оставената да погине къща на Иван Евстатиев Гешов, която има статут на единична архитектурно-строителна художествена културна ценност с категория „местно значение”. Повече от десетилетие обаче, г-жа Фандъкова, а и кметът на район „Илинден“ Иван Божилов и главният архитект Здравко Здравков, умишлено не виждат погиващия „Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“. Затова се налага да понесат не само справедливото неодобрение на гражданите и политическа отговорност за престъпно некадърното си управление, но и наказателна отговорност за деянията си.

 

Приложение към питането до кмета на СО: 12 бр. снимки на жилищни блокове №№, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 79, частна общинска собственост, направени на 26.04.2021 г.

 

 С уважение,  

Методи Лалов,
Михаил Паргов,
Веселин Калановски         

[1] https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/zaharna-fabrika-nay-modernata-u-nas-predi-120-g-tane-v-razruha-snimki

[2] https://bntnews.bg/bg/a/obshchinata-sezira-prokuraturata-za-rushashchata-se-kshcha-na-premiera-geshov

Накратко:

Попитахме кмета Фандъкова защо не спазва Закона за културното наследство. Сезирахме и прокуратурата за престъпното й бездействие, в резултат на което един от символите на София - паметник на културата "Архитектурно-строителен и производствен комплекс "Захарна фабрика" се разрушава безвъзвратно. Кметът Йорданка Фандъкова, главният архитект Здравко Здравков и кметът на район "Илинден" обаче гледат с "широко затворени очи" как "Захарна фабрика" погива. Част от културния комплекс - жилищни блокове с №№ 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 79, са общинска собственост, но СО не само, че е полага дължимата се грижа и ги оставя да се разрушат, но дори ги отдава под наем, въпреки, че са в окаяно състояние и са опасни за обитаване. Затова общинските съветници от Демократична България в СОС Методи Лалов, Веселин Калановски и Михаил Паргов изискаха обяснения и документи от кмета. Поискахме и прокуратурата най-сетне да се задейства и да потърси наказателна отговорност на виновните длъжностни лица.

Защо е важно:

Паметниците на културата носят нашата историческа памет и национална идентичност. Те са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4186/05.05.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK