Попитахме кога район „Илинден“ ще се погрижи за изпочупена детска площадка и сезирахме КЗП

26 април 2021, понеделник Viber

Попитахме кога район „Илинден“ ще се погрижи за изпочупена детска площадка и сезирахме КЗП

ДО
Г-Н ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

П И Т А Н Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС

 

Относно: неотговаряща на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра обществено достъпна площадка за игра на открито, находяща се в пространството между бл. 303-Б и ул. „Цар Симеон“ (зад трамвайна спирка „Ул. Хайдут Сидер“) в район „Илинден“ 

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)                                           

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОЖИЛОВ,

 

В пространството между бл. 303-Б и ул. „Цар Симеон“ (зад трамвайна спирка „Ул. Хайдут Сидер“) е налична обществено достъпна площадка за игра на открито. С течение на времето част от игралните съоръжения бяха подменени (комбинираната пързалка-влакче с катерушка беше заменена със значително по-малка съвсем проста пързалка, а съществуващата катерушка – с люлка) или изцяло премахнати (люлката везна).

Състоянието на площадката към днешна дата очевидно не отговаря на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Наредба № 1/12.01.2009 г.), като това е така от повече от две години, но районната администрация не проявява дължимата грижа на добър стопанин и не предприема никакви мерки. Липсва задължителната информационна табела по чл. 10 от Наредба № 1/12.01.2009 г.; оградата, която се изисква по чл. 11 от Наредба № 1/12.01.2009 г. е счупена, остатъците от нея са нестабилни, липсват цели участници и елементи от нея, което създава реална опасност от излизане на деца на близката ул. „Цар Симеон“; кошчетата за отпадъци са счупени и контейнерите им са премахнати, а останалият само един не отговаря като брой на изискванията на чл. 14 от Наредба № 1/12.01.2009 г.; наличният пясъчник също не отговаря на изискванията на чл. 21 от Наредба № 1/12.01.2009 г.; ударопоглъщащата настилка е с нарушена цялост, което създава опасност от нараняване на децата при игра.

С оглед на това и тъй като стопанин на посочената площадка за игра е район „Илинден“, който съгласно чл. 66, ал. 1 от Наредба № 1/12.01.2009 г. носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата във всеки един момент, а не само при въвеждането й в експлоатация, на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправям към Вас следното питане

  1. Запознат ли сте със състоянието на горепосочената обществено достъпна площадка за игра на открито? 
  2. Отговаря ли площадката според Вас и служителите от подчинената Ви районна общинска администрация на изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г.? 
  3. Ако отговорът на въпроса по т. 2 е отрицателен, каква е причината площадката да не е обезопасена и да функционира в състоянието, в което се намира? 
  4. Кога площадката е била обект на контрол от администрацията на район „Илинден“ и какви мерки и кога сте предприели за привеждането и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 70 от Наредба № 1/12.01.2009 г.? Към отговора следва да приложите заверени копия от всички актове – заповеди, протоколи, писма, решения, предписания и др. (с посочени рег. номера и дати от деловодната система на общинската администрация), в които са обективирани конкретните действия на общинската администрация. 
  5. Изготвени ли са и кога планове за контрол и поддържане и за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност на площадките (на всички площадки, а не само на горепосочената)  на територията на район „Илинден“ през мандат 2015-2019 г. на кмета на района, както и през мандат 2019-2023 г. (чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1/12.01.2009 г.); актуализиран списък на площадките за игра (чл. 67с, ал. 1 от Наредба № 1/12.01.2009 г.); доклади за проведените периодични видове контрол (чл. 69, ал. 1 от Наредба № 1/12.01.2009 г.); архив (чл. 69, ал. 5 от Наредба № 1/12.01.2009 г.)? В тази връзка Ви обръщам внимание, че съгласно чл. 71, ал. 1 от Наредба № 1/12.01.2009 г., като стопанин на площадката за игра, район „Илинден“ е длъжен да води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката, а на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА сте длъжни да ми я предоставите във връзка с осъществяване на дейността ми на общински съветник. 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на сайта на СОС.

 

Копие от настоящото питане изпращам на Комисията за защита на потребителите (КЗП), на основание чл. 65 от Наредба № 1/12.01.2009 г., като същото следва да се счита за сигнал за извършени нарушения от виновни длъжностни лица от администрацията на район „Илинден“ относно неотговаряща на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра обществено достъпна площадка за игра на открито, находяща се в пространството между бл. 303-Б и ул. „Цар Симеон“ (зад трамвайна спирка „Ул. Хайдут Сидер“) в район „Илинден“. В тази връзка КЗП следва да извърши и проверка на водената и съхранява документация за техническото обслужване и контрол в район „Илинден“ както на въпросната площадка, така и на всички обществено достъпни площадки за игра на открито в района. За резултатите от проверката следва да бъда уведомен в качеството ми на лице, подало сигнал за нарушение, но и в качеството ми на общински съветник от СОС. В случай на основания за търсене на наказателна отговорност, следва да бъде сезирана и прокуратурата на Република България. 

 

Приложение: 8 бр. снимки. 

 

С уважение,    

Методи Лалов                  

 

Накратко:

Зад трамвайна спирка „ул. Хайдут Сидер“ на ул. „Цар Симеон“ в район „Илинден“ се намира детска площадка за игра на открито. С течение на времето част от съоръженията, намиращи се на територията й са подменени, а други - премахнати. Към днешна дата състоянието на площадката е незадоволително, но администрацията на район „Илинден“ не предприема необходимите мерки, за да възстанови първоначалния ѝ вид. Това от своя страна създава реална опасност от нараняване на децата, които играят на площадката.

Защо е важно:

Тъй като считаме, че е задължително детските площадките да бъдат сигурни и обезопасени, за да може родителите да са спокойни за здравето на своите деца, се обърнахме към район „Илинден“ и зададохме належащите въпроси, свързани с въпросната площадка, както и сезирахме Комисията за защита на потребителите (КЗП), която от своя страна да извърши проверка и да установи конкретните нарушения, извършени от длъжностните лица на район „Илинден“, позволили да се стигне до настоящото състояние на детската площадка.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3998/26.04.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK