Попитахме кога СО ще се погрижи за парк “Света Троица”

18 март 2021, четвъртък Viber

Попитахме кога СО ще се погрижи за парк “Света Троица"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

П И Т А Н Е

от Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет        

                                         

Относно: парк „Света Троица“ в район “Илинден” 

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет                                      

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

 Парк „Света Троица“ в район „Илинден“ е един от най-посещаваните паркове в западната част на централната градска част на София и изключително важна зона за рекреация и забавления. Паркът е в относително добро състояние като се има предвид влошеното общо състояние на публичната инфраструктура в СО. Въпреки това в него е налице недостиг и небалансирано разпределение на пейки (значителна част от пейките са разположени в периферията на парка, в близост до натоварени улици, докато във вътрешната част в определени участъци липсват или има малко на брой); част от пейките – поставени преди повече от 30 години, са неудобни за ползване, поради задигане на нивото на алеите при преасфалтирането им при извършения през 2009 г. ремонт, което води до по-високо и нетипично разположение на краката на седящите; налице е недостиг на контейнери за боклук, в резултат на което съществуващите се препълват през почивните дни, когато паркът се посещава от повече хора; влошено е и състоянието на част от тревните площи, които често се завиряват при дъжд (в резултат на обграждането им от задигнатите алеи и липсата на изградено отводняване); липсва видеонаблюдение в целия парк, в частност в зоните, където има изградени детски площадки; съществуващата сцена в парка е в лошо състояние, а елементи в пространство в зоната около нея са силно амортизирани.

При създаването на парка през миналия век е било изградено езеро, което заедно с намиращия се до него алпинеум създаваше неповторим облик на парковото пространство. За съжаление езерото не е пълнено с вода от десетилетия и никога през времето, в което Вие, г-жо Фандъкова, сте кмет на СО (вече над 10 години). Вместо да бъде ремонтирана и възстановена, в територията, предназначена за езеро, от години се разполагат увеселителни съоръжения, които поради неподходящото им място и липсата на изградено подходящо електрозахранване, са свързани към електропреносната мрежа по начин, който може да бъде опасен за живота и здравето на посетителите на парка и в частност на играещите там деца (в медийни изяви кметът на район „Илинден“ Иван Божилов твърди, че паркът няма разрешение за външно електрозахранване, поради което остава неясно за мен как атракционите и търговските обекти в него ползват електричество).  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС, отправям към Вас следното питане

  1. Планирано ли е бъдещо извършване на ремонтни дейности в парк „Света Троица“? Ако да – кога, в какво ще се изразяват същите и каква е прогнозата им стойност? 
  2. Предвижда ли се ремонт на изграденото в парка езеро и възстановяване на функцията му като част от ландшафтния комплекс на парка? 
  3. В района липсва обществена тоалетна, която да обслужва посетителите на парка. Планирано ли е изграждането на такава, кога, къде ще бъде разположена, каква е прогнозната й стойност? В тази връзка Ви обръщам внимание, че в парка, макар и не през всички месеци на годината, се разполагат химически тоалетни, но те са предназначени да обслужват намиращите се там търговски обекти, а местоположението и лошото им обслужване води до невъзможност да се ползват определени части от парка, особено през топлите месеци.
  4. Каква е причината при последния по-голям ремонт на парка през 2009 г. (тогава сте била зам.-кмет на кмета Бойко Борисов, а от края на тази година досега сте кмет на СО) да не е предвидено от общинската администрация езерото в парка да бъде възстановено, да бъде изградена обществена тоалетна, която да обслужва парка, както и да бъде поставено видеонаблюдение? Планирате ли да бъде поставено видеонаблюдение, кога, каква е прогнозната му стойност? 
  5. Извършвани ли са проверки за спазване на действащото законодателство, касаещо поставяне на преместваеми обекти и извършването на търговска дейност на територията на парка в периода 2018-2021 г., от кого, кога и с какви резултати? Към отговора следва да бъдат приложени всички констативни протоколи, предписания, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, съставени и издадени през посочения период от органите на СО.
  6. Колко са търговските обекти в парка, за които има издадени разрешения за извършване на търговска дейност след 01.01.2018 г. досега? Към отговора следва да бъдат приложени всички документи, издадени от СО по този въпрос. 

 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС, обаче, следва да предоставите същия и в писмен вид, за да бъде публикуван на страницата на СОС. 

Относно изисканите документи по т. 5 и т. 6 от настоящото питане, Ви обръщам внимание, че съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с дейността ми на общински съветник имам законово право да получа всяка информация, респ. документите, в които същата е обективирана, освен когато тя съставлява класифицирана информация, държавна или служебна тайна. Документите от проверките на общинската администрация, предписанията, констативните протоколи, АУАН, НП, разрешенията и др., издадени от администрацията на СО, не попадат в обхвата на изключенията по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, поради което в случай, че не ми предоставите всички изискани от мен документи, ще извършите правонарушение, за което ще информирам своевременно обществото и ще потърся защита по съдебен ред. 

 

С уважение, 

Методи Лалов

Накратко:Попитахме кога ще бъдат извършени ремонтни дейности и поставени тоалетни и видеонаблюдение в парк “Света Троица”, както и дали са били правени проверки на преместваемите обекти в парка.

Вид:

Питане

Входящ номер:

COA21-BK66-2655/18.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK