Попитахме колко са неприключените процедури за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове

17 януари 2022, понеделник Viber

Попитахме колко са неприключените процедури за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Борис Милчев – общински съветник oт „Демократична България“

ОТНОСНО: Прекомерно продължили административни производства за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове (ПУП)

Уважаема г-жо Кмет,

Една от основните функции на общината е създаване на благоприятна за обитаване среда чрез изработване и одобряване на ПУП и техни изменения. Когато това е предимно в обществен интерес, административните производства се откриват служебно с административен акт по чл. 124а, ал. 1 или по чл. 135, ал. 5 от ЗУТ. Изработването на проектите се възлага от общината по реда на Закона за обществените поръчки като всички процесуални действия се извършват служебно – по инициатива на кмета или на оправомощени от него длъжностни лица или структури на общината.

Със служебното откриване на административното производство по изработване и одобряване на ПУП или на негово изменение почти винаги се засягат имоти частна собственост, а това по естеството си е административна намеса върху правото на собственост, която трябва да приключи своевременно – в разумен срок, с издаване на краен индивидуален административен акт. Прекомерната и неограничена във времето продължителност на административно производство по отношение на собствениците на засегнатите имоти е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи във връзка с чл. 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Конституцията на Република България.

Българският закон не ограничава времетраенето на административните производства по изработване и одобряване на проекти на ПУП и техни изменения. Частично ограничаване продължителността на производствата по изработване и одобряване на изменения на ПУП се въведе едва през 2021 г. с ал. 8 на чл. 135 от ЗУТ (ДВ бр. 16/2021 г.). Въз основа на § 80 от ПЗР на същото изменение на ЗУТ обаче, новата разпоредба в чл. 135 от ЗУТ не се прилага спрямо откритите до 26 февруари 2021 г. процедури.

С оглед на степента на ограничаване на правата на собственост и усложнения фактически състав на административните производства по изработване и одобряване на проекти на ПУП и на техни изменения, като разумна може да се определи не по-голяма от 3-годишна продължителност на административните действия до произнасянето на компетентния орган с краен акт.

В Столична община има открити административни производства по изработване и одобряване на ПУП и на техни изменения, които продължават далеч над три години. Тъй като това представлява неправомерно ограничение на правата на гражданите, създава трайна правна несигурност в гражданския оборот и в устройството на територията и влияе негативно на авторитет на общината, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Колко административни производства по изработване и одобряване на ПУП и на техни изменения са открити служебно с актове по чл. 124а, ал. 1 и по чл. 135, ал. 5 от ЗУТ преди 01 януари 2019 г.?
  2. С кои административни актове са открити производствата по т. 1 по-горе?
  3. Какви действия предвиждате като кмет на общината за своевременното приключване на всяко едно от административните производства по т. 1 и 2 по-горе?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Борис Милчев

Накратко:

Една от основните функции на общината е създаване на благоприятна за обитаване среда чрез изработване и одобряване на ПУП и техни изменения. Когато това е предимно в обществен интерес, административните производства се откриват служебно с административен акт по чл. 124а, ал. 1 или по чл. 135, ал. 5 от ЗУТ. Изработването на проектите се възлага от общината по реда на Закона за обществените поръчки като всички процесуални действия се извършват служебно – по инициатива на кмета или на оправомощени от него длъжностни лица или структури на общината.

Защо е важно:

В Столична община има открити административни производства по изработване и одобряване на ПУП и на техни изменения, които продължават далеч над три години. Това представлява неправомерно ограничение на правата на гражданите, създава трайна правна несигурност в гражданския оборот и в устройството на територията и влияе негативно на авторитет на общината.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-465/17.01.2022 г.

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK