Попитахме СО защо няма политика за управление и развитие на общинската собственост и стопанска дейност

25 май 2021, вторник Viber

Попитахме СО защо няма политика за управление и развитие на общинската собственост и стопанска дейност

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Копие:
Г-Н ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

П И Т А Н Е
до кмета на Столична община
от Методи Лалов и Тома Белев
общински съветници от „Демократична България“ в Столичния общински съвет

 

 

Относно: стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г. по чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

 

Съгласно чл. 8, ал. 8 от ЗОС общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината (предвид важността й законодателят е уредил детайлно дори нейното съдържание). В изпълнение на стратегията общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината (съдържанието на плана и на програмата също е детайлно разписано в закона). Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и е в съответствие с плана за действие за общинските концесии (чл. 8, ал. 9 от ЗОС). Стратегията, планът за действие за общинските концесии и програмата, както и промените в тях се обявяват на населението и се публикуват и на интернет страницата на общината (чл. 8, ал. 10 от ЗОС).

На сайтовете на СО и на СОС обаче не се открива предложение от кмета на СО за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на СОС 2019-2023 г. Липсва и решение за приемане на такава стратегия. От това следва, че СО не е формирала политика за развитие на общинската собственост и на стопанската дейност на общината за действащия мандат, който е почти в своята половина.

Нещо повече, отново в нарушение на ЗОС, при липса на изпълнено от кмета на СО задължение да предложи на СОС стратегия за управление на общинската собственост през действащия мандат на СОС, кметът на СО предложи на СОС „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2021 година”, която беше приета с Решение № 108/25.02.2021 г.[1] (протокол № 29, т. 2 от дневния ред, по доклад № СОА21-ВК66-1729/18.02.2021 г.). Програмата беше внесена след предложението за приемане на бюджета на СО за 2021 г., който беше приет с Решение № 107/25.02.2021 г.[2] (протокол № 29, т. 1 от дневния ред, по доклад № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г.), а не преди това, както изисква ЗОС.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС отправяме към Вас, г-жо Фандъкова следното питане, а на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА изискваме и следните документи:

  1. Направила ли сте и ако да – кога, предложение до СОС за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на СОС 2019-2023 г.? Към отговора следва да бъде представено копие от предложението за стратегия (с отбелязан рег. номер и дата), в случай, че такова е налице.
  2. Постъпвало ли е в СО искане от страна на председателя на СОС г-н Елен Герджиков да направите предложение за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на СОС 2019-2023 г., поради липсата на такова? Към отговора следва да бъде представено копие от искането на председателя на СОС (с отбелязан рег. номер и дата), в случай, че такова е налице?
  3. На коя дата и по какъв начин е обявена на населението на СО стратегията за управление на общинската собственост за срока на мандата на СОС 2019-2023 г., в случай че това е сторено?
  4. Ако не сте направила предложение до СОС за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на СОС 2019-2023 г., каква е причината за това?
  5. Каква е причината в нарушение на ЗОС да внесете програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на СО за 2021 г. на 02.2021 г. (доклад № СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г.), т.е. след внасянето на проекта за бюджет на СО за 2021 г. на 10.02.2021 г. (доклад № СОА21-ВК66-1729/18.02.2021 г.), което предопредели разглеждането и приемането на програмата след бюджета на СО за 2021 г. (видно от поредността в дневния ред и номерата на приетите решения на СОС)?
  6. Направила ли сте и ако да – кога, предложение до СОС за приемане на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите през мандата на СОС 2019-2023 г.? Към отговора следва да бъде представено копие от предложението за план (с отбелязан рег. номер и дата), в случай, че такова е налице.
  7. Кои са конкретните виновни длъжностни лица, на които сте възложила, но същите не са извършили работата за изпълнение на задълженията на кмета на СО по чл. 8, ал. 8 от ЗОС? Предприети ли са, кога, какви и срещу кого дисциплинарни мерки?
  8. Как смятате да поемете отговорност за липсата на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г., респ. на политика за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината през посочения мандат?

 

Отговорът следва да бъде предоставен устно в следващото заседание на СОС. Предвид изискването на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС следва да предоставите същия и писмено най-късно пет дни преди датата на заседанието на СОС, в което ще бъде разгледан отговорът, за да може същият да бъде публикуван на страницата в интернет заедно с дневния ред – арг. от чл. 129, ал. 3 и по аргумент за противното от чл. 130, ал. 7 от ПОДСОС и за да могат столичани и общинските съветници да се запознаят с отговора, да проучат спокойно съдържащата се в него информация и да я коментират в заседанието на СОС.

 

 

С уважение, 

Методи Лалов,

Тома Белев                             

 

[1] https://council.sofia.bg/documents/20182/936502/R.108.pdf/5c1632d7-4d94-434f-b756-91bd4cec8f43

[2] https://council.sofia.bg/documents/20182/936502/R.107.pdf/7ed42f7f-4b6d-494e-bfa9-b3c087f8a7b2

Накратко:

На сайтовете на СО и СОС не се откриват документи за предложение и решение от страна на кмета на СО за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за настоящия мандат. Не присъства и план за действие. От това следва, че СО не е формирала политика за развитие на общинската собственост и на стопанската дейност на общината за действащия мандат, който е почти в своята половина. Затова общинските съветници Методи Лалов и Тома Белев се обърнаха към СО за отговори защо е допуснато нарушение на Закона за общинската собственост и кой ще поеме отговорност за това.

Защо е важно:

Съгласно чл. 8, ал. 8 от ЗОС общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4847/26.05.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK