Попитахме СО защо няма политика за управление и развитие на общинската собственост и стопанска дейност

25.05.2021
Питане

Накратко

На сайтовете на СО и СОС не се откриват документи за предложение и решение от страна на кмета на СО за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за настоящия мандат. Не присъства и план за действие. От това следва, че СО не е формирала политика за развитие на общинската собственост и на стопанската дейност на общината за действащия мандат, който е почти в своята половина. Затова общинските съветници Методи Лалов и Тома Белев се обърнаха към СО за отговори защо е допуснато нарушение на Закона за общинската собственост и кой ще поеме отговорност за това.

Защо е важно:

Съгласно чл. 8, ал. 8 от ЗОС общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук

Отговор на питането:

Няма публикации.