Попитахме Столична община дали полага достатъчно грижи за задържаните при нарушения коне

22 юни 2022, сряда Viber

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България    

Относно: Условия, при които ще се транспортират, предават и приемат, отглеждат, изхранват,  лекуват и връщат конете, задържани при установяване на нарушение на чл. 25 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

 

На основание чл. 129,  ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичния общински съвет на следното Питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

С Решение № 73 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. Столичният общински съвет прие изменение и допълнение към Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, с което се наложи забрана за движение на ППС с животинска тяга по улиците за обществено ползване на територията на Столична община.

Макар това решение да беше желано и очаквано от години от жителите и гостите на Столична община, то задължително трябваше да бъде придружено от:

– компенсация за всички собственици, които са регистрирали добросъвестно ППС с животинска тяга по реда на Наредбата, преди направените й изменения и допълнения.

– осигуряване на специфични условия за отглеждане на задържаните коне с цел гарантиране на тяхното здраве и благосъстояние и предотвратяване на евтаназия.

В  чл. 133 а (нов) от Наредбата е казано, че „Животните, ползвани за задвижване на ППС с животинска тяга, се предават на ОП “Екоравновесие” и се връщат на собственика след заплащане на разходите за отговорно пазене, отглеждане и лечение.“

Измененията на Наредбата влязоха в сила на 1.06.2022 г. без да има публична информация какви действия са предприети за осигуряване на отговорното пазене, отглеждането и лечението на задържаните коне. От текста на Наредбата се прави извод, че тези животни ще бъдат предадени в ОП „Екоравновесие“.

Последното е предприятие, което стопанисва т.нар. „приюти за безстопанствени кучета“. От много сигнали на загрижени граждани, както и от мен като общински съветник, видно и от проверка на контролните органи,  „Екоравновесие“ не е способно да осигури грижата за огромния брой безстопанствени кучета, които са затворени в „приютите“, като не изпълнява дори минималните изисквания на съотносимата Наредба за условията в приютите.

В настоящия момент на страницата на ОП“Екоравновесие“ е публикувана актуална обява за търсене на ветеринарни лекари. Това е потвърждение на десетки сигнали до мен, както и лични наблюдения, че предприятието няма капацитет да оказва необходимата медицинска помощ на кучетата. Това поражда и основателното притеснение, че капацитетът на служителите на предприятието не е достатъчен за полагане на грижа за задържаните коне.

В тази връзка Ви обръщам внимание, че конете освен, че са чувствителни живи същества, способни на радост и страдане, са и животни със специфични потребности по отношение на хранене и отглеждане т.е. за тях е необходима изключително специална грижа. Затова Ви моля да ми предоставите следната информация:

 1. Стопанисва ли ОП „Екоравновесие“ база, разполагаща с лиценз за отглеждане на коне? Моля за номер на регистрацията на такъв животновъден обект.
 2. Разполага ли ОП „Екоравновесие“ с лицензирани транспортни средства за превоз на коне съгласно Указания за транспорт на еднокопитни https://www.bfsa.bg/uploads/File/Zdraveopazvane/Humanno_otnoshenie/transport%20na%20jivotni/transport_horses.pdf ? Моля за информация за тяхната регистрация.
 3. Как ще се осъществява „предаването“ на конете на ОП „Екоравновесие“? Моля за копие от документите, описващи методологията.
 4. Има ли осигурен компетентен ветеринарен лекар, който да извърши преглед, резултатите от който да влязат в приемно-предавателен протокол?
 5. Какви условия са осигурени за подслон на приети коне:

5.1      Осигурено ли настаняване в самостоятелни боксове и какви са площта, дължината и ширината на индивидуалните боксове?

5.2.      Каква е дължината и ширината на яслата за хранене и поене на един кон?

5.3.      Осигурена ли е вентилация за вътрешните помещения?

5.4.      Осигурено ли е естественото и изкуственото осветление?

5.5.      Отговарят ли условията на изисквания на Приложение 5 към Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти?

 1. Осигурена ли ежедневна ветеринарно-медицинска грижа за приети коне?
 2. Осигурена ли е спешна ветеринарно-медицинска помощ за приети коне?
 3. Как ще бъдат осигурени необходимите медикаменти и медицински консумативи?
 4. Как ще бъде осигурено изхранването на конете?
 5. Осигурени ли са оградени външни площи за свободно движение на конете (т.нар. падоци) – каква е общата им площ, какъв е броят им и как ще бъде организирано тяхното ползване?
 6. В случай, че не са осигурени падоци, как и къде ще бъде осигурена ежедневната разходка на конете (минимум 1 час на ден)?
 7. Как ще бъде осигурена ежедневната хигиена на боксовете (почистване и смяна на постела) и на самите коне (почистване, сресване и грижи за копитата)?
 8. При какви условия конете ще бъдат връщани на „собствениците“?
 9. Какво е общото количество човешки ресурс, предвиден за прилагане на предвидените мерки – лица, ангажирани с осъществяването на контрола и санкциите за нарушителите, лица, осъществяващи транспортиране, обгрижване, лекуване и рехабилитиране на животните, лица за поддържане на местата, в които ще бъдат настанени животните, лица извършващи последваща проверка за връщане на животните при техните собственици?
 10. Има ли информация в Столична община относно броя на потенциално засегнатите от мярката лица и броя на засегнатите животни?
 11. Предвидена ли е компенсация за добросъвестните собственици, регистрирали ППС с животинска тяга до влизане в сила на измененията, като например някакъв тип механични превозни средства с каросерия за продължаване на полезната им дейност по разделно събиране на отпадъците при източника?
 12. Каква е причината при наличие на Решение №605 на Столичния общински съвет (по Протокол №76 от 04.11.2010г. ) за безвъзмездно приемане на поземелен имот в с. Железница за „временна грижа на конфискувани и безстопанствени селскостопански животни“, все още Столична община да не настанява коне в специализирана база: https://bnr.bg/sofia/post/100246627/v-sofiya-vse-oshte-nyama-rabotesht-parking-za-kone-i-karuci?fbclid=IwAR3tsWVV7BQB2VO31Lmwx9cnroOo_wvpUTyBu34dPHGFEROpG7-Y_so6Rh4

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-6077/09.06.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK