Попитахме за изграждането на Главния канализационен колектор – клон II в район “Триадица”

08 февруари 2022, вторник Viber

Попитахме за изграждането на Главния канализационен колектор - клон II в район "Триадица"

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от Борис Милчев – общински съветник oт „Демократична България“

ОТНОСНО: Отчуждаване на частни поземлен имот и сграда за изграждане на обект „Трасе на Главен канализационен колектор — клон II по ул. „Емилиян Станев — III етап“, район „Триадица“, гр. София

Уважаема г-жо Кмет,

С уведомление по чл. 25, ал. 1 от ЗОС от 01.02.2022 г. сте открили отчуждително производство по отношение на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.1659 (застроен), с площ 73 кв.м, заедно с попадаща в него сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1658.1, с площ за отчуждаване 37 кв.м, съгласно скица-проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1144.

Действащият подробен устройствен план е одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичния общински съвет (поправено с Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г.) със Заповед № РД-09-50-69/17.01.2005 г. на главния архитект на Столична община. С влизането в сила на този план е възникнала възможността за отчуждаване на трасето на ул. „Емилиян Станев“ в район „Триадица“, по чието трасе е предвидено изграждането на част от главен канализационен колектор от жизнено важно значение за развитие на квартала.

През 2007 г. влезе в сила чл. 17 от ЗУЗСО, според който, срокът за започване на отчуждителна процедура на частни имоти, предназначени за първостепенна улична мрежа, какъвто е случаят, е 15 години смятано от 28.01.2007 г. Този срок изтече на 28.01.2022 г.

С цитираното по-горе уведомление, вие сте открили производството по отчуждаване в първия работен ден след изтичане на 15-годишния срок за това. В момента собствениците на имота могат едностранно да спрат производството по отчуждаване, да поискат споразумение или изменение на действащия подробен устройствен план, което общината не може да откаже. Намирам, че това поставя в риск изграждането на важна градска инфраструктура и изобщо развитието на тази част на нашия град. С голяма вероятност решаването на случая ще отнеме значително повече средства и време от нормалното и от допустимото.

Започването на производството по отчуждаване ден след като е изтекъл възможният 15-годишен срок за това ме навежда на мисълта, че не става дума за някакъв административен пропуск или за немарливост, а за умисъл.

С оглед на това, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Каква е причината отчуждителното производство в конкретния случай да се открие след изтичане на законоустановения 15-годишен срок?
  2. Какви действия възнамерявате да предприемете за реализиране на обект „Трасе на Главен канализационен колектор — клон II по ул. „Емилиян Станев — III етап“, район „Триадица“ при тази ситуация?

Моля, отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Борис Милчев

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА22-ВК66-1259/08.02.2022 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Борис Силвестриев Милчев

Общински съветник в СОС

Борис Силвестриев Милчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK