Попитахме за неправомерно поставени рекламни елементи на оградите на 3 детски градини

05 март 2021, петък Viber

Попитахме за неправомерно поставени рекламни елементи на оградите на 3 детски градини

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е
от
Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: поставени рекламни елементи на оградите на Детска градина № 51 „Щурче“, Детска градина № 153 „Света Троица“ и Детска градина № 52 „Илинденче“ в район „Илинден“ на Столична община

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)                                                 

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

На 18.09.2020 г. установих, че на оградата на Детска градина № 51 „Щурче“ са поставени 3 бр. рекламни пана на „БГ Секюрити“ ЕООД, които са там и до настоящия момент. Преди около 10 дни видях, че 2 бр. рекламни табла на същото охранително дружество са поставени и на оградата на Детска градина № 153 „Света Троица“. На 02.03.2021 г. констатирах наличието на рекламно пано на „Саламандър ДАС“ ООД на оградата на Детска градина № 52 „Илинденче“ (прилагам направени лично от мен снимки).

Посочените пана не са информационни табла по смисъла на чл. 56, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), тъй като не съдържат информация, че в обектите се използват технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от охранявания обект гражданите подлежат на проверките по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД. Тези пана са именно рекламни, тъй като обявената на тях информация има за цел единствено да посочи фирмата (наименованието) на охранителните дружества и данни за контакт с тях, т.е. целта е охранителите да бъдат популяризирани и да се разширят възможностите евентуални бъдещи клиенти да се свържат с тях във връзка с охранителната им дейност. 

Съгласно чл. 16, т. 14 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО) рекламни елементи не трябва да се поставят в терени на съществуващи детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им, освен ако не са свързани с дейността им. Очевидно е, че охранителната дейност не попада в предмета на дейност на детските градини, поради което рекламните пана нямат място на техните огради. Поставянето на рекламни елементи на ажурни огради, каквито са тези на детските градини, е забранено и съгласно чл. 16, т. 5 от НПОРИМДЕРДТСО. 

Като общински съветник от Демократична България основната ми цел е администрацията на Столичната община да работи в рамките на закона в интерес на гражданите. Месеци наред обаче нарушаването на НПОРИМДЕРДТСО чрез поставените на оградата на Детска градина № 51 „Щурче“ 3 бр. рекламни пана се толерира от общинската администрация (за останалите две детски градини нарушенията установих значително по-скоро). Тези очевидни за всички нарушения, но не и за ръководената от Вас общинска администрация, сочат на лоша организация или на обвързаности, които поставят определени лица над закона. 

С оглед на това и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от ПОДСОС, отправям към Вас следното питане

  1. Издавани ли са, кога и от кого разрешения за поставяне на рекламни елементи на „БГ Секюрити“ ЕООД в периметър от 200 метра или на територията или оградите на Детска градина № 51 „Щурче“ и Детска градина № 153 „Света Троица“, както и на „Саламандър ДАС“ ООД в периметър от 200 метра или на територията или оградата на Детска градина № 52 „Илинденче“?
  2. Установено ли е от общинската администрация (тази на СО, на р-н „Илинден“ или от Столичния инспекторат) наличието на въпросните рекламни пана на оградите на посочените по-горе три детски градини (оградата на Детска градина № 51 „Щурче“ вече е частично ръждясала, въпреки че през месец август 2020 г. лично Вие тържествено обявихте ремонта й за успешно извършен), ако да – кога, съставени ли са АУАН, на кого и има ли издадени НП и срещу кого? В тази връзка Ви напомням, че съгласно чл. 85, ал. 2 от НПОРИМДЕРДТСО в правомощията на кмета на СО е да санкционира лицата, които са извършили нарушения на НПОРИМДЕРДТСО.
  3. Вие, Ваши роднини или свързани лица намирате ли се в отношения, които обуславят конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) спрямо „БГ Секюрити“ ЕООД и „Саламандър ДАС“ ООД или техните собственици на капитала и управители? 
  4. Достигнала ли е до Вас информация и ако да – кога, за наличие на свързаности, които обуславят конфликт на интереси на кмета на р-н „Илинден“ Иван Божилов спрямо „БГ Секюрити“ ЕООД и „Саламандър ДАС“ ООД или техните собственици на капитала и управители? Ако разполагате с такава информация, предприела ли сте действия в рамките на закона, кога и какви? 
  5. Достигнала ли е до Вас информация и ако да – кога, за наличие на свързаности, които обуславят конфликт на интереси на директора на Столичния инспекторат Веска Георгиева спрямо „БГ Секюрити“ ЕООД и „Саламандър ДАС“ ООД или техните собственици на капитала и управители? Ако разполагате с такава информация, предприела ли сте действия в рамките на закона, кога и какви?
  6. Въз основа на кои договори и на каква стойност е възложена охраната на Детска градина № 51 „Щурче“ и на Детска градина № 153 „Света Троица“ на „БГ Секюрити“ ЕООД, както и на Детска градина № 52 „Илинденче“ на „Саламандър ДАС“ ООД за последните пет години? Кой е сключил договорите от страната на възложителя? 
  7. Какви действия са предприети от общинската администрация за преустановяване и санкциониране на посочените нарушения след получаване на настоящото питане? 
  8. Установени ли са дисциплинарни нарушения от страна на общински служители, кои са конкретните лица и какви са наложените спрямо тях дисциплинарни наказания? 

Обръщам Ви внимание, че като кмет на СО ръководите цялата изпълнителна дейност на общината и назначавате служителите в общинска администрация (чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА). Затова няма да приема каквото и да отклоняване на зададените от мен въпроси и препращането им на други органи или звена от общинската администрация под претекст, че те са компетентни да дадат отговорите. В случай, че е необходимо да получите информация от някое звено на общинската администрация, следва Вие да я изискате своевременно, за да установите релевантните факти, след което да ми предоставите пълни отговори на зададените въпроси. 

 

Отговорите следва да бъдат предоставени устно в следващото заседание на СОС.  

С уважение, 

Методи Лалов

 

Накратко:

Общинският съветник Методи Лалов установява, че на оградите на 3 детски градини в район “Илинден” са поставени рекламни пана. Посочените пана не са информационни табла по смисъла на чл. 56, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), тъй като не съдържат информация, че в обектите се използват технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от охранявания обект гражданите подлежат на проверките по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД. Тези пана са именно рекламни, тъй като обявената на тях информация има за цел единствено да посочи фирмата (наименованието) на охранителните дружества и данни за контакт с тях, т.е. целта е охранителите да бъдат популяризирани и да се разширят възможностите евентуални бъдещи клиенти да се свържат с тях във връзка с охранителната им дейност. Съгласно чл. 16, т. 14 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО) рекламни елементи не трябва да се поставят в терени на съществуващи детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им, освен ако не са свързани с дейността им. Очевидно е, че охранителната дейност не попада в предмета на дейност на детските градини, поради което рекламните пана нямат място на техните огради. Затова Методи Лалов отправя към столичния кмет питане, с цел да разбере с какви разрешителни са поставени тези рекламни пана и има ли конфликт на интереси, свързан с поставянето им.

Вид:

Питане

Входящ номер:

COA21-BK66-2182/05.03.2021 г.

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK