Потърсихме правата си по съдебен път поради отказа на Столична община да ни предостави информация

29 май 2020, петък Viber

Потърсихме правата си по съдебен път поради отказа на Столична община да ни предостави информация

ЧРЕЗ ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДОНЧО БАРБАЛОВ / ЙОАНА ХРИСТОВА

ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД

 

 

ЖАЛБА

 от

Марта Руменова Георгиева,

 

СРЕЩУ

Решение с нечетлив номер от 15.04.2020 г. на зам.-кмет на Столична община Дончо Барбалов, заместващ зам.-кмет на Столична община Йоана Христова

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 40 и сл. от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

 

Уважаеми г-н/ г-жо съдия,

Оспорвам в законовия срок частичния отказ на зам.-кмет на Столична община Дончо Барбалов, заместващ зам.-кмет на Столична община Йоана Христова, да ми предостави обществената информация, поискана с моето заявление, което получи регистрационен номер СОА20-ЕВ01-252/06.04.2020 г. от Столична община. Решението ми бе съобщено единствено чрез електронна поща на 15.04.2020 г. Ако хипотетично се приеме, че това е редовно връчване, съответно според чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Решението е трябвало да подлежи на обжалване в 14-дневен срок от този момент, тоест до 29.04.2020 г. Тази дата попада в срока на обявеното с Решение на Народното събрание (НС) от 13 март 2020 г. и удължено до 13 май 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България според Решението на НС от 03.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение (Обн. – ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.). Според чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) „Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:  1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;“. В този смисъл срокът за обжалване на индивидуалния административен акт по моето заявление е удължен и тече до 13 юни 2020 г. (13.06.2020 г.). Следователно жалбата ми е подадена в законовия срок.

За пълнота следва да се отбележи, че връчването е нередовно. Както и самото процесно Решение сочи, предоставя ми се само частичен достъп до исканата информация, тоест същото Решение е и такова за (частичен) отказ на исканата информация. Според чл. 39 от ЗДОИ „Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.“ Обратно на предвиденото в Закона, процесното Решение ми бе изпратено единствено по електронна поща, но не и по предвидения от чл. 39 от ЗДОИ ред. В този смисъл съобщаването на индивидуалния административен акт не е редовно. Следователно срокът за обжалване не е започнал да тече.

 

            ФАКТИ

 

На 06.04.2020 г. подадох заявление за достъп до обществена информация по реда на  Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до кмета на Столична община, с което търсех информация относно дейностите на Общинско предприятие „Екоравновесие“ в приютите за безстопанствени кучета „Горни Богров“, „Слатина“ и „Сеславци“. Конкретно поисках следната информация:

 1. Има ли промяна в работата на ОП „Екоравновесие“ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (или във връзка с обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на COVID 19)?
 2. В какво се състои промяната в работата и с какъв акт е обявена?
 3. Моля за копие от Акта/Актовете.
 4. Колко животни са настанени в приют „Горни Богоров“ към датата на обявяване на извънредното положение?
 5. Колко от заварените в приют „Горни Богоров“ са настанени в общи и колко в единични клетки?
 6. Колко животни са настанени в приют „Слатина“ към датата на обявяване на извънредното положение?
 7. Колко от заварените в приют „Слатина“ са настанени в общи и колко в единични клетки?
 8. Колко животни са настанени в приют „Сеславци“ към датата на обявяване на извънредното положение?
 9. Колко от заварените в приют „Сеславци“ са настанени в общи и колко в единични клетки?
 10. Осигурени ли са ежедневни разходки за всички кучета, настанени в приютите, стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ преди и след обявяване на извънредното положение?
 11. Как се осигуряват ежедневните разходки на кучетата в приютите, стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ преди и след обявяването на извънредното положение?
 12. Колко служителя извършват ежедневно дейността по разхождане на кучетата в приют „Горни Богоров“ преди и след обявяването на извънредното положение?
 13. Колко служителя извършват ежедневно дейността по разхождане на кучетата в приют „Слатина“ преди и след обявяването на извънредното положение?
 14. Колко служителя извършват ежедневно дейността по разхождане на кучетата в приют „Сеславци“ преди и след обявяването на извънредното положение?
 15. Копие от Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г.

 

Заявлението ми получи входящ номер СОА20-ЕВ01-252/06.04.2020 г. от Столична община.

С оспореното тук Решение ми бе предоставенa информация по въпросите номерирани (по един и същи начин тук и в Решението) 1, 2, 3, 4, 6 и 8.

По останалите точки от заявлението ми – с номера 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 – не получих отговор под претекст, че исканата не представлявала обществена информация. А по последната точка – 15 – търсеща достъп до Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Столична община също не ми бе предоставен достъп под предлог, че документът бил публикуван някъде, но без да ми  бъде предоставен конкретен интернет адрес.

 

НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА

Смятам, че частичният отказ на зам.-кмет на Столична община нарушава съществено административно производствените правила, нарушава материалния закон и Решението не съответства на целта на ЗДОИ.

Кметът на Столична община в качеството си на орган на местното самоуправление и държавен орган е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

 

А.         Исканата и непредоставена информация по въпроси с номера 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 е обществена, тъй като е такава създавана от ОП „Екоравновесие“ при изпълняването на законовите му задължения.

Накратко търсената с тези въпроси информация е относно това колко кучета са настанени в единични и колко в общи клетки и съответно как и от колко служители се осигуряват ежедневните разходки на кучетата от единичните клетки във всеки от приютите. Всички тези въпроси се отразяват изпълнението на конкретни законови задължения на кмета на Столична община и подопечните на кмета приюти.

Според чл.  43 от Закона за защита на животните „(1) Кметовете и организациите за защита на животните, които стопанисват приюти:  …  3. осигуряват необходим брой и вид служители;…“. Изпълнението на това задължение се отразява от въпросите с номера от 11 до 14 включително от моето заявление.

Според чл. 89 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни „(1) На настанените в обекта кучета се осигурява всекидневна разходка, която може да бъде под формата на:  1. осигуряване на достъп на кучетата до зоната за разходка и упражнения поне два пъти дневно, и/или  2. осигуряване на минимум 10-минутна разходка на кучетата поне два пъти дневно.  (2) За кучета, които са настанени в ограждения с големина над двайсет метра, не се изискват допълнителни разходки и упражнения освен в случаите, когато престоят им е за повече от четири седмици.“. Изпълнението на това задължение се отразява от въпроси 5, 7, 9, 10 и 11 от моето заявление.

В допълнение според чл. 105 (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г. – (*) отм. с Решение № 13774 на ВАС на РБ, бр. 43 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.; изм. с Решение № 12637 на ВАС на РБ, бр. 100 от 2015 г.) от същата Наредба № 41 от 10.12.2008 г. , „(5) В случай че повече от едно куче бъдe настанено в едно помещение, всяко куче трябва да разполага с не по-малко от 1,5 м2 във вътрешното отделение и 2 м2 във външното“. Отговорите по въпроси 5, 7 и 9 от моето заявление биха дали данни относно това дали е спазено това изискване в отделните приюти. За да се разбере дали всички кучета се разхождат, е необходима информация колко от тях са в общи  клетки, колко са в единични и колко служителя се грижат за тях (вж. също и чл. 108 от същата Наредба № 41 от 10.12.2008 г. ).

Отговорът на горните въпроси би дали и данни относно това колко болни и агресивни животни, които трябва да бъдат в отделни единични клетки според чл. 107 от Наредбата.

В този смисъл информация искана в точки с номера 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от моето заявление е служебна обществена информация, която събира, създава и съхранява по повод дейността на кмета на Столична община и на неговата администрация, част от която е ОП „Екоравновесие“ (чл. 11 от ЗДОИ). Достъпът до служебна обществена информация е свободен според чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ. Освен това „следва да се има предвид, че според съдебната практика обхвата на понятието „обществена информация“ е максимално широко. То обхваща не само документи, но и информация, съхранена на други материални носители. Освен това правото на достъп до информация може да бъде упражнено и под формата на поставяне на въпроси, когато заявителят не знае в какви документи се съдържа отговорът“ (Решение № 9720/10.10.2016 г. по а.д. № 5011/2006 г. на ВАС, Петчленен състав, съдия-докладчик Александър Еленков). Следователно исканата от мен информация е обществена и няма законови пречки пред правото ми тази информация да ми бъде предоставена. Като е приел обратното заместник-кметът на Столична община е нарушил материалния закон и целта на ЗДОИ.

 

Б.        Заместник-кметът е нарушил материалния закон като не ми е предоставил копие от Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на СО – въпрос 15 от заявлението ми

Видно от самото наименование на документа исканата от мен Заповед е официален документ на кмета на СО, който носи белезите на административен акт. Съответно това е официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. В процесното Решение de facto ми се отказва достъп до тази информация с твърдението, че исканата Заповед била публикувана на Единния портал на Столична община. Това твърдение няма как да освободи задължения субект от задължението му да предостави информацията.

Тук не се покрива нито хипотезата на „обнародване“ по смисъла на чл. 12 от ЗДОИ, не е и посочено изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване от чл. 12, ал. 4 от ЗДОИ.

Не е налице и хипотезата от чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според която органът може да предостави информацията чрез изпращането на заявителя на „интернет адреса, на който се съдържат данните“. Според пар. 1, т. 13 от Допълнителната разпоредба на ЗДОИ „„Интернет адрес” е унифициран идентификатор на ресурси или унифициран локатор на ресурси.“ Това означава, че предоставянето трябва да бъде до конкретен адрес в интернет под формата на линк или хипервръзка, чрез който/която заявителят да може незабавно и без допълнително търсене да стигне до исканата информация.

Като не ми е предоставил конкретен интернет адрес (тоест унифициран идентификатор на ресурси или унифициран локатор на ресурси) задълженият субект е нарушил материалния закон.

 

В.        Не е разгледано и наличието на надделяващ обществен интерес, с което е нарушен процесуалния закон

 Несъмнено заявлението ми е свързано с функционирането на част от администрацията на Столична община в условията на извънредно положение и то конкретно с хуманното третиране на животните. В условията на специални мерки, които ограничават движението и възможността за граждански контрол и помощ от доброволци на място в приютите, прозрачността за действията на задължените субекти е от особена важност. В този смисъл е налице надделяващ обществен интерес от получаването на исканата от мен информация. Задълженията субект не е разгледал дали е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ. В този смисъл той е нарушил съществено административнопроизводствените правила.

 

Поради горното, моля да отмените мълчаливия частични отказ на зам.-кмет на СО, с който de facto ми е отказана информацията и да решите делото по същество, като признаете правото ми на достъп до поисканата информация и задължите (чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ) ответника да я предостави в поисканата форма.

При отмяна на отказа, моля да ни присъдите на направените разноски за държавна такса в размер на 10 лв.

 

Приложения:

 1. Заявлението ми за достъп до обществена информация
 2. Решение с нечетлив номер от 15.04.2020 г. на зам.-кмет на Столична община Дончо Барбалов, заместващ зам.-кмет на Столична община Йоана Христова

 

С уважение,

Марта Георгиева

Накратко:

Малко след обявяването на извънредно положение се поинтересувахме как се справят с отглеждането на животни в общинските "приюти" и как се е променила работата на ОП "Екоравновесие". От Столична община, обаче, твърдят, че тази информация не е важна за обществото и то няма интерес да разбере дали и как 2 млн и 700 000 лв. всяка година отиват по предназначение. Поради това потърсихме правата си по съдебен път.

Защо е важно:

Считаме, че частичният отказ на зам.-кмет на Столична община нарушава съществено административно производствените правила, нарушава материалния закон и Решението не съответства на целта на ЗДОИ.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ГР94-2429/29.05.2020

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK