Предлагаме СО да разшири обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София

26 март 2020, четвъртък Viber

Предлагаме СО да разшири обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София

ДО

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д 

от 

Веселин Йорданов Калановски, Владислав Панчев Панев, Марта Руменова Георгиева, Яна Веселинова Тодоранова, Грети Иванова Стефанова, Симеон Борисов Ставрев – общински съветници от Демократична България в Столичния общински съвет 

 

Относно: Разширяване обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София и Предложение за  изменения на Правилника на Столичен общински съвет за дейността на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община, Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Представители на управляващото мнозинство в Столичния общински съвет оповестиха публично предложение за създаване на Гаранционен фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата във връзка с разпространението на вирус КОВИД – 19 и въведеното по този повод извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г.  Предлага се гаранционният фонд да издава гаранции пред банки по кредити на малки и средни предприятия, които изпитват недостиг на оборотни средства. Предлага се средствата за финансовия инструмент в размер на 1 милион лева да се получат от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община.

Считаме, че подобна мярка може да бъде подкрепена и съответно допълнена.

Предлагаме както размерът, така и обхватът на този финансов инструмент да бъдат увеличени.

 

 1. По отношение на обхвата на предлагания инструмент, предлагаме той да бъде насочен и към подпомагане на самоосигуряващи се лица.

 

Лицата, упражняващи свободни професии и икономическа или професионална дейност като самонаети, съставляват изключително важен сегмент от икономиката на столицата. В настоящия кризисен момент е от изключителна важност те да получат достъп до финансова помощ под формата на кредитиране. Наред с преодоляването на затрудненията, непосредствено свързани с ограничаване на обичайната им икономическа дейност, това би подпомогнало онези от тях, които могат, да инвестират в дигитализиране на елементи от своя модел на работа. 

 

 1. По отношение на размера на фонда, предлагаме той да бъде увеличен.

 

Считаме, че предлаганата сума от 1 милион лева няма да бъде достатъчна. Съответно, с цел осигуряване на финансиране за подобно увеличение, без това да се отрази на други пера в бюджета на столицата, предлагаме то да стане за сметка на преструктуриране на разходите за възнаграждения в надзорните и управителни органи на НССОАПИ, УССОПФ, УСОГФМСП. 

 

Съгласно действащите нормативни актове, приети от Столичния общински съвет, общински съветници участват като членове в следните органи на общински структури:

 • Надзорен съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (НССОАПИ);
 • Управителен съвет на Специализиран общински приватизационен фонд (УССОПФ);
 • Съвет за управление на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (УСОГФМСП).

 

Общият брой на членовете на посочените съвети е от 28 до 32 членове, разпределени както следва: 

 • НССОАПИ –  9 до 13 членове;
 • УССОПФ – 14 членове, от които 9 са общински съветници;
 • УСОГФМСП – 5 членове, които са общински съветници.

Месечното възнаграждение на всеки член на изброените по-горе съвети е определено в Правилника за организацията и дейността на съответната структура и е в размер 3-кратен на средната брутна заплата за персонала от администрацията на Столичната община.

 

Предлагаме месечните възнаграждения на членовете в посочените съвети да бъдат намалени и да бъдат определени в размер на една месечна минимална работна заплата в страната. В тази връзка предлагаме изменения в съответните разпоредби на Правилника на Столичен общински съвет за дейността на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община и Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд. 

 

С това ще се осигури финансов ресурс в размер от около 1 милион лева годишно, който може да бъде насочен към новосъздаващия се Гаранционен фонд за подкрепа на пострадалите от кризата малки и средни бизнеси. 

Този допълнителен ресурс ще даде възможност подобни мерки за подкрепа да бъдат предоставени и на гражданите със свободни професии.

Считаме, че в настоящата криза подобна стъпка би била израз на солидарност с гражданите на нашата община.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на СОС приложения към доклада проект за решение. 

 

С уважение,

Веселин Йорданов Калановски

Владислав Панчев Панев

Марта Руменова Георгиева

Яна Веселинова Тодоранова

Грети Иванова Стефанова

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветници от групата на Демократична България

 

 

 

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2020 г.

 

За: изменение на нормативни актове, приети от Столичния общински съвет

 

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 1. В чл. 8, ал. 10 от Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Загл. изм. – Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)  (Приет с Решение № 122 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г., изм. и доп. – Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 826 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г.) изразът “като 3-кратен размер на средната брутна заплата за персонала от администрацията на Столичната община” се заменя с “в размер на минималната месечна работна заплата за страната”.
 2. В чл. 30, ал. 2 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (Приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г., изм. и доп. – Решение № 159 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г.) изразът “като 3-кратен размер на средната брутна заплата за персонала от администрацията на Столичната община” се заменя с “в размер на минималната месечна работна заплата за страната”.
 3. В чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (Приет с Решение № 109 по Протокол № 41 от 2.03.2005 г.,изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. и доп. – Решение № 224 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 613 по Протокол № 76 от 4.11.2010 г.) изразът “представлява трикратен размер от средната брутна работна заплата на администрацията в Столична Община” се заменя с “е в размер, равен на минималната месечна работна заплата за страната”.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:

…………………………….

/Елен Герджиков/

 

Юрист от администрацията на Столична община:

…………………………….……………….

/……………………………………………../

/__/__/2020 г./

 

Накратко:

Предлагаме Гаранционният фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата да бъде насочен и към самоосигуряващите се лица. Смятаме също така, че размерът му следва да бъде увеличен, като увеличението стане за сметка на възнагражденията в надзорните и управителни органи на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (НССОАПИ), Управителния съвет на Специализиран общински приватизационен фонд (УССОПФ) и Съвета за управление на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (УСОГФМСП). Казано по-просто - предлагаме всеки от членовете на тези управителни съвети да получава една минимална работна заплата вместо настоящите близо 4 000 лв. месечно.

Защо е важно:

С това ще се осигури финансов ресурс в размер на над 1 милион лева годишно, който може да бъде насочен към новосъздаващия се фонд. Този допълнителен ресурс ще даде възможност подобни мерки за подкрепа да бъдат предоставени и на гражданите със свободни професии. Считаме, че в настоящата криза подобна стъпка би била израз на солидарност с гражданите на нашата община. С настоящия доклад правим онова, което е във възможностите на общинските съветници и също така призоваваме столичния кмет да предприеме всички възможни действия за орязване на излишните разходи във времената на криза.

Вид:

Доклад

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK