Предложихме промени в проекта за Бюджет 2020 на Столична община

30 януари 2020, четвъртък Viber

Предложихме промени в проекта за Бюджет 2020 на Столична община

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

КОПИЕ ДО:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

Д О К Л А Д

от

Владимир Панев, Веселин Калановски и Симеон Ставрев

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 година

 

Уважаеми г-н Герджиков,

Предлагаме на вниманието Ви предложения за промени в приходната и разходната част на сборен бюджет на Столична община за 2020 година. 

Те са насочени към постигането на по-реализируем и амбициозен бюджет в приходната му част, съчетан с политика към постигане на прозрачност при управлението на общинските компании. Предлагаме да бъде коригирано надолу перо „приходи от дивиденти“, както и да бъдат завишени целите за приватизация и събираемостта на данъците и лихвите от недвижими имоти. 

Предложения за промени в приходната част на бюджета:

 1. От данък върху недвижимите имоти – увеличение с 11.3 млн. лева. Считаме, че чрез политика на стимулиране на районите, можем да получим по-добри резултати по това перо, особено по отношение на несъбраните до момента вземания от минали периоди. 
 2. От приходи от глоби и лихви – увеличение с 3.041 млн. лева. Очакваме подобрената събираемост на данък недвижими имоти да повиши и постъпленията от лихви от просрочени плащания. 
 3. От приватизация – повишение с 13.339 млн. лева. Предлагаме още през първото тримесечие да започнем процедура по листване на фондовата борса на 20% от капитала на „Софийски имоти“ ЕАД. Дългосрочната цел е да бъде подобрено управлението на това дружество чрез осигуряването на изискваната от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прозрачност и качество на мениджмънта на компанията. 
 4. Предлагаме намаление на заложените приходи от дивиденти от 3.5 млн. лева на 100 хиляди лева. Смятаме в момента заложената сума за крайно нереалистична и преценката ни се потвърждава от резултатите на общинските дружества за първите 9 месеца на 2019 година, както и от постъпленията по това перо в Бюджет 2019. 

Общ размер на предложенията ни за допълнителни НЕТНИ приходи – 24.280 млн. лева. 

Предлагаме допълнителните средства да бъдат разпределени в разходната част на сборния бюджет по следните приоритети, както следва:

 1. Осигуряване на средства за изпълнение на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“ – 1.69 млн. лева.
 2. Въвеждане на ваучерна система за компенсация на децата, които не са класирани в общински ясли и детски градини – 13.2 млн. лева. 
 3. Отпадане на проект за “Доставка и инсталация на ново комуникационно оборудване за WAN свързаност” от Поименния списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 – 5200 Придобиване на ДМА, Функция 1 “Общи държавни служби”, Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление на разходите с 1.37 млн. лева. 
 4. Увеличаване на компенсация за ЦГМ по регламент 1370 за увеличена транспортна задача за Витоша – 1.3 млн. лева. 
 5. Ремонт на алеи и туристическа инфраструктура в Природен парк Витоша мрежа, Дейност 622 – 200 хил. лева. 
 6. Увеличаване на средства за издръжка, по Дейност 622, за засаждане на допълнителни 3 000 едроразмерни улични дървета – 360 хил. лева. 
 7. Осигуряване на средства за наука и идейни проекти – 250 хил. лева. 
 8. Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за ремонт на релсов път – 3 млн. лева. 
 9. Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за ремонт на тролейбусна контактна мрежа – 1.8 млн. лева. 
 10. Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за реставрация на исторически подвижен състав – 600 хил. лева. 
 11. Отпадане на проект за изграждане на център за биомаса – намаление с 1 млн. лева. 
 12. Осигуряване на допълнителни средства за придобиване на земя – 7 млн. лева. 
 13. Отбрана и сигурност – намаление с 3 млн. лева на издръжка общ. отговорност.
 14. Повишаване на трудовите възнаграждения на персонала в Общинските театри в София – 250 хил. лева.

Общ размер на нетните предложения за допълнителни разходи – 24.280 млн. лева. 

Мотивиране на предложените промени в разходната част на сборен бюджет на Столична община за 2020 г. 

 • Осигуряване на средства за изпълнение на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“ – 1.69 млн. Лева 

Основната цел на предлаганата програма е да направи работата на Столична община по-ефективна, по-гъвкава, по-прозрачна и по-удобна за гражданите и бизнеса. Предложението е подробно мотивирано в рамките на Доклад от групата на Демократична България в Столичния общински съвет, озаглавен „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“ от 6 декември 2019 г., вх. номер СОА19-ГР94-5901. Част от предложенията, разработени в доклада, са залегнали и в Доклад с рег. № СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г. относно Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София, с вносители Николай Стойнев и Християн Петров – общински съветници и Владимир Данаилов – Заместник-кмет по направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столична община. 

 • Въвеждане на ваучерна система за компенсация на децата, които не са класирани в общински ясли и детски градини – 13.2 млн. лева

Считаме, че осигуряването на места в общинските ясли и детски градини е изначална отговорност на Столична община. Продължаващата с години и засилващата се тенденция за невъзможност за осигуряване на тези услуги принуждава родители да прибягват до услугите на частни заведения. Тази практика струва на софийските домакинства между 700 лв. месечно, което от една страна поставя под натиск семейния бюджет, а от друга, ограничава икономическото потребление в други направления. По данни на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) през 2019 г. достъпът до общински ясли и детски градини е ограничен за 11 000 деца. Предложението на групата на Демократична България в Столичния общински съвет за осигуряване на 13.2 млн. лева ще е за периода септември – декември 2020 г., като стойността на 1 ваучер е 300 лв.

Остойностяването на един ваучер е базирано на (1) средния годишен разход на дете; (2) броя деца с постоянен адрес на територията на общината, които са заявили, но не са получили достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование в общинска институция; (3) средна месечна такса за посещаване на частни ясли и детски градини на територията на Столична община. Ваучерите ще могат да се използват единствено за получаване на ранна детска грижа и предучилищно образование в частни институции, където качеството на предоставяните услуги се контролира от общината и централните държавни контролни органи по същата процедура, както при общинските институции, и подлежи на същото ниво на граждански контрол. За да бъдат избегнати потенциални злоупотреби, паричната себестойност на ваучерите ще бъде възстановявана към частните субекти (институции за ранна детска грижа и предучилищно образование) на принципа на реимбурсацията. Ваучерната система ще бъде временна мярка, докато осигурим достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца. 

 

 • Отпадане на проект за “Доставка и инсталация на ново комуникационно оборудване за WAN свързаност” от Поименния списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 – 5200 Придобиване на ДМА, Функция 1 “Общи държавни служби”, Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление на разходите с 1.37 млн. лева

 

Вярваме, че средствата, предвидени по проект за “Доставка и инсталация на ново комуникационно оборудване за WAN свързаност” могат да бъдат по-целесъобразно усвоени за целите на реална дигитализация на Столична община и нейната комуникация с гражданите. Поради тази причина, предлагаме предвидените средства да бъдат използвани за реализиране на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“

 

 • Увеличаване на компенсация за ЦГМ по регламент 1370 за увеличена транспортна задача за Витоша – 1.3 млн. лева

 

Предложеното увеличаване на компенсация за ЦГМ по регламент 1370 за увеличена транспортна задача за Витоша мотивираме с факта, че в предизборните програми на всички основни политически сили, включително тази на Демократична България, присъстваше намерението за пускане на нови линии от градски транспорт до Природен парк Витоша с по-чести интервали през почивните дни. Предвидените средства са достатъчни за обезпечаване на функционирането на редовен масов градски транспорт от НДК до център Алеко и център Златните мостове 366 дни в годината, с разстановка в предпразник/празник 6-4-6-3 и 3-3-3-2 делник за линията до Златните мостове и разстановка в предпразник/празник 7-5-7-3 и 3-3-3-2 делник, ако се използва и пробегът на линия 166, която ще остане ненужна и ще бъде заместена. 

 

 • Ремонт на алеи и туристическа инфраструктура в Природен парк Витоша мрежа, Дейност 622 – 200 хил. лева

 

Включването на нова бюджетна линия, свързана с поддръжка на туристическата инфраструктура в ПП Витоша, мотивираме с фактът, че предизборните програми на основните политически партии бе записано обещание за подобряване на пътеките, маркировката и алеите в ПП Витоша. Столична община е третият по големина собственик на земи и гори в парка, и трябва да поеме своята част от поддръжката им. За 2020 г. предлагаме СО да инвестира 200 000 лева в ремонт на алеи, съгласувано с другите два големи собственика – МЗХГ и МОСВ. Отчитайки, че СО отделя сериозни средства за поддръжка на автомобилните пътища в ПП Витоша, транспортната достъпност е само едно от условията за качество на пребиваване и почивка  в парка. Другите две са качество на средата и качество на местата за почивка и придвижване в планината, за които СО следва да увеличи своя принос.

 

 • Увеличаване на средствата за издръжка, по Дейност 622, за засаждане на допълнителни 3000 едроразмерни улични дървета – 360 хил. лева

 

Предложението за увеличаване на средствата за улично залесяване мотивираме с факта, че за периода от 2013 г. до 2018 г., по данни на Столична община, се премахват средногодишно по 1772 дървета и се залесяват по 2069 бр. Това означава нетно увеличение от 300 дървета по софийските улици всяка година.  В същото време, отново по данни на СО, е констатирано, че липсват около 10% от 100 000 улични дървета, което се равнява на 10 000 броя. Следователно, при годишно увеличение от 300 броя, ще бъдат необходими 33 години до момента, в който всички липсващи улични дървета ще бъдат засадени. За да намалим запрашеността и да подобрим микроклимата в града, предлагаме да се ускори темпът на попълване на липсващите 10 000 дървета с набавяне на нови 3 000 улични дървета към обещаните от г-жа Фандъкова 2 000. 

 

 • Осигуряване на средства за наука за идейни проекти – 250 хил. лева

 

Във връзка със заявените приоритети за дигитална трансформация и развиване на иновационния потенциал на Столична община, предлагаме да бъдат предвидени целеви средства за научни изследвания. Столична община следва да се включи активно в развитието на науката и иновациите, и действително да превърне София в град на науката, давайки даде пример и за останалите общини. София се нуждае от научни изследвания и иновации, за да се развива качествено и ускорено и за да задоволява собствените си нужди от научни продукти. Предложените средства ще бъдат предвидени за разработването на идейни проекти с висок потенциал. 

 

 • Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за ремонт на релсов път – 3 млн. лева

 

Предложението за реализиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община – 2020 – 2023 г., е подробно мотивирано в доклад от 19 декември 2019 г. с вх. Номер СОА19-ГР94-6138, внесен от Симеон Ставрев, общински съветник в Столичен общински съвет. Предложението съответства на водената от Столична община политика по намаляване на замърсяването и подобряването на качеството на атмосферния въздух в съответствие със заложените мерки в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020 г.“. Подобряването на състоянието на релсовия път ще подобри качеството на обслужване по всички линии на трамвайния транспорт, което ще направи трамвайния транспорт по-привлекателен за нови пътници. В синхрон с това:

  • ще се повиши и средната скорост на трамвайния транспорт като цяло, което отново ще допринесе за привлекателността на трамвайния транспорт;
  • ще се намалят разходите за ремонт на аварии по трамваите, причинени от лошо състояние на трамвайния релсов път и контактната мрежа;
  • капацитетът на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД позволява част от ремонтите да се извършат от дружеството чрез директно възлагане, без да е необходимо да се минава през процедура по ЗОП;
  • сумата от 6.15 млн. лева на годишна база не се явява значителен разход и може да бъде осигурена, без да застрашава изпълнението на други дейности от бюджета. В публикувания от СО проект на бюджет за 2020 г. вече са заложени 3.15 млн. лева за ремонт на един от предложените в програмата участъци. Затова нашето предложение е да се предвидят и допълнителните 3 млн. лева, с цел цялостно реализиране на програмата за 2020 г. 

 

 • Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за ремонт на тролейбусна контактна мрежа – 1.8 млн. лева 

Предложението за реализиране на двугодишна ремонтна програма за ускоряване на тролейбусния транспорт чрез модернизация на въздушната контактна мрежа (ВКМ) на територията на Столична община – 2020 – 2021 г., е подробно мотивирано в доклад от 19 декември 2019 г. с вх. Номер СОА19-ГР94-6139, внесен от Симеон Ставрев, общински съветник в Столичния общински съвет. Предложението съответства на водената от Столична община политика по намаляване на замърсяването, подобряването на качеството на атмосферния въздух, в съответствие със заложените мерки в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020 г.“. Подобряването на тролейбусната контактна мрежа ще подобри качеството на обслужване по всички линии на тролейбусния транспорт, което ще направи тролейбусния транспорт по-привлекателен за нови пътници. В синхрон с това:

  • ще се повиши и средната скорост на тролейбусния транспорт като цяло, което отново ще допринесе за привлекателността му;
  • ще се намали износването на медния проводник, токовземателните глави и графитните вложки на тролейбусите;
  • капацитетът на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД позволява монтажът да се извърши от дружеството в рамките на 2 години, като само доставката, гаранцията и надзорът при монтаж да бъде извършен от фирма, избрана по ЗОП;
  • сумата от 1.8 млн. лева на годишна база не се явява значителен разход и може да бъде осигурена, без да застрашава изпълнението на други дейности от бюджета.

 

 • Капиталова програма, Дейност 849 – Програма за реставрация на исторически подвижен състав – 600 хил. лева

Предложението за реализиране на Финансиране на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори – „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, е подробно мотивирано в доклад от 19 декември 2019 г. с вх. Номер СОА19-ГР94-6140, внесен от Симеон Ставрев, общински съветник в Столичен общински съвет.

Предложили сме започването на годишна ремонтна програма на исторически подвижен състав, собственост на общинските транспортни оператори. С разход от до 600 000 лева на година през следващите 14 години, съобразно капацитета за реставрация на операторите, тези превозни средства ще бъдат реставрирани. Всеки един запазен и реставриран екземпляр от движимото културно наследство е въпрос на гордост за един град. Грижата за историческия подвижен състав би показала отношението на администрацията на града към неговото движимо културно наследство. В колекцията на града присъстват интересни, редки и дори някои уникални модели и марки. Българският, а и чуждестранният опит показва, че подобни движещи се музейни екземпляри се радват на изключителен интерес. Запазените като музейни експонати български трамваи са единствени. Такива няма другаде по света. Освен тях, трамваите, останали от царско време, също са уникални и правени специално за нуждите на София – по поръчка и с нарочни указания на инженерите от тогавашната Дирекция на „Трамваите и осветлението“. Състоянието на част от най-старите трамваи е много тежко и, ако искаме да ги запазим, възстановяването им трябва да започне час по-скоро. Много от елементите за тях трябва да бъдат ръчно изработени, цените нарастват с всяка изминала година, а способните да ги  изработят остават все по-малко. 

Сумата от до 600 000 лева на годишна база няма да застраши изпълнението на други дейности. Капацитетът на двете дружества позволява възстановяването да се извърши от тях самите и не е необходимо да бъде транспортирано до външна организация, която да извърши това. Подобно на много други европейски и световни градове, София също ще може да се похвали с реставриран исторически подвижен състав, който е притегателна забележителност както за жителите, така и за туристите, които посещават града.

 

 • Предложение за отпадане от капиталовата програма на проект за изграждане на център за биомаса – намаление с 1 млн. лева

 

Предложеното отпадане на проект за изграждане на център за биомаса мотивираме с принципа, че производството на пелети, както всяко друго производство, е стопанска дейност, която не е присъща на общината и не допринася по никакъв начин за подобряване качеството на живот на жителите ѝ. Логично е дървесината, добита от паркове, градини и гори, да се продава без да се инвестира в нейната преработка. 

Още повече, че в момента на територията на Столична община функционират, с изградени бази, предприятия, които имат интерес да закупуват тази дървесина на пазарни цени, като за целта са изпратили до СО писма с такива намерения. Допълнително трябва да посочим, че дървесината от поддържането на парковете и горите, собственост на СО, които могат да се използват за производство на пелети, не попадат в обхвата на термина битови отпадъци, съгласно определенията на § 1 от ДР на ЗУО. В този смисъл изграждането на производствена линия за пелети не може да бъде извършено със средства, събрани като такса за битови отпадъци по чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, с която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  

 

 • Осигуряване на допълнителни средства за придобиване на земя – 7 млн. лева

 

Предложеното увеличаване на средства за придобиване на земя със 7 млн. лева се стреми да изравни средствата, отделени и получени от разпореждане с имоти, а също и да избегне намаляване на активите на Столична община. Още повече, че само за отчуждаване на частни имоти в терените на зелената система, с приоритет за зелените площи, са нужни десетки пъти повече средства. 

Съгласно Конституцията на Република България, принудително отчуждаване на собственост за общински нужди може да става само след своевременно, предварително и равностойно обезщетение. С чл. 17 от ЗУЗСО, от 28.01.2007 г. започнаха да текат срокове за започване на административните производства за отчуждаване на частни имоти за публични нужди на Столична община. С изтичане на тези срокове, ако отчуждаването не е започнало, собствениците имат правото да поискат изменение на устройствените планове и предвиждане на други функции за имотите си. Придобиването на частни имоти за публични нужди е неотменим ангажимент на общината. Стойността на тези имоти представлява обществен дълг, който не може да бъде игнориран при изработването и обсъждането на стратегическите планови документи на Столична община, както за конкретния мандат, така и в по-дългосрочен план.

Това предложение отговаря и на предложенията на гражданските групи Граждански комитет „Спасение 2000”, Гражданско сдружение „Бели брези”, ИК за опазване зелените площи в кв. „Редута”, Сдружение за защита на район „Лозенец”, Сдружениe „Гражданска инициатива за устойчиво развитие” и Съюз на специалисти по парковете и ландшафта в България, направени в процеса на обществено обсъждане на бюджета. 

 

 • Отбрана и сигурност – намаление с 3 млн. лева на издръжка общ. отговорност

 

Преглед на данните за изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г. показва сериозно разминаване между планиране и реално изпълнение по отношение на функция Отбрана и сигурност (общ. отговорност). Първоначалният бюджет за 2019 г. предвижда разходи за издръжка в размер на 8 701 221 лв. Уточненият бюджет към 31.12.2019 г. намалява тази сума почти наполовина (до 4 916 273 лв.), но въпреки това реалното изпълнение към 31.12.2019 г. показва изпълнение на само 74% от уточнения бюджет (в размер на 3 618 008 лв.). Поради тази причина предлагаме драстично намаляване на прогнозния бюджет за издръжка, в размер на 3 млн. лв.

 

 • Повишаване на трудовите възнаграждения на персонала в Общинските театри в София – 250 хил. лева

 

Предложението за повишаване на трудовите възнаграждения на персонала в Общинските театри в София е подробно мотивирано в доклад от 7 януари 2020 г. с вх. номер СОА19-ВК66-10187(6), внесен от Веселин Калановски и Симеон Ставрев, общински съветници в Столичния общински съвет.

През 2018 г. бюджетът за заплати и възнаграждения по трудови правоотношения на персонала (§01-00) в столичните общински театри е 3 065 943 лв. През 2019 г. същото перо е намалено на 2 801 279 лв. (намаление с 264 664 лв.), без да се забелязват съществени изменения в броя щатни служители. Това е и фиксираната основа за преизчисляване на заплатите в бюджет 2020 г. От тази гледна точка предвижданото увеличение с 15% спрямо 2019 г. (около 420 191 лв.), де факто спрямо 2018 г. е увеличение на този раздел с не повече от 5% (само със 155 527 лв.). Това е при оптимистичен вариант за равно покачване на перата, защото Проекто-бюджет 2020 г. предвижда увеличение в сектор Култура, а това не дава основания да се предполага, че ще засегне пропорционално фонд работни заплати в Столичните театри. 

Поради тази причина предлагаме предоставянето на допълнителни 250 000 лв. (за общ бюджет в размер на 3 525 800 лв.) в раздел Театри (7735), Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (§ 10-00), което представлява покачване с 15% на базата на бюджета в това перо от 2018 г., а не на базата от бюджет 2019 г. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

 1. Приема доклада;
 2. Възлага на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова – да отрази промените съответно в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2020 г. 

 

С уважение,

Владислав Панев

Веселин Калановски

Симеон Ставрев

 

Накратко:

Какво предложихме на Столична община? Да планира реалистично там, където досега няма добри резултати: да намали заложените в момента приходи от дивиденти от 3.5 млн. лв. на 100 хиляди лв. Да планира амбициозно там, където има нереализиран потенциал: да извади на фондовата борса 20% от капитала на “Софийски имоти” ЕАД. Да отдели конкретен бюджет: за програмата за дигитализация; 
за компенсации на некласираните в общинските детски градини деца; за алеи, маркировка и транспортни линии към Природен парк “Витоша”; за още 3000 дървета за София; за ключови транспортни ремонти; за изкупуване на земи; за наука и идейни проекти; 
за по-достойни заплати в общинските театри. 


Защо е важно:

Важна част от работата на съветниците в Столичния общински съвет е да дават критичен поглед към предложения от Столична община проект на годишен Бюджет и да внасят конструктивните си предложения как той може да бъде подобрен. Всяко от предложенията ни е свързано с приоритетите, по които работим от влизането си в СОС и зад повечето от тях стоят вече внесени в СОС предложения и питания.

Вид:

Доклад

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK