Приемане на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк “Витоша” и подобряване на управлението на общинската собственост в него

03 февруари 2020, понеделник Viber

Предложихме конкретни стъпки, с които Столична община да отвори Природен парк "Витоша" за хората

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Тома Белев, Марта Георгиева, Симеон Ставрев, Методи Лалов, Веселин Калановски

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Приемане на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк Витоша и подобряване на управлението на общинската собственост в него

 

Уважаеми г-н Герджиков,

Приложено, представяме за разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) проект на Решение на СОС за подобряване на достъпа на столичните граждани до Природен парк Витоша и подобряване на управлението на общинската собственост в него.

Природен парк Витоша в границите на Столична община повече от век е най-посещаваната от жителите и гостите на София природна територия и заради своето значение за столичния град е част от неговия герб. Природен парк Витоша е най-старият парк на Балканския полуостров и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. Територията на Природен парк Витоша в границите на СО и нейните водоизточници е източник за води за питейно-битовото водоснабдяване на отделни квартали и села от общините София и Перник. Столична община е третият по големина собственик на гори и земи и първият по големина собственик на сгради и съоръжения на територията на Природен парк Витоша.

Законите за защитените територии, за горите, за устройство на територията, за водите, за пътищата, за биологичното разнообразие, за устройство и застрояване на столична община и други създават много задължения и отговорности на общината по отношение управлението и опазването на природните ресурси.

Към настоящият момент има множество недостатъци по отношение достъпа на гражданите и жителите на град София до и в Природен парк Витоша и управлението на природните и ресурси, включително тези, собственост на общината. 

Кои са най-значимите сред тези недостатъци?

 • Достъпът до планината в исторически план се осигуряваше от редовен масов градски транспорт до Алеко и Златните мостове и Кабинкова въжена линия (КВЛ) от Симеоново, КВЛ от Княжево и Седалкова въжена линия (СВЛ) от Драгалевци. В момента КВЛ от Княжево и СВЛ от Драгалевци не функционират, а КВЛ от Симеоново и линиите на МГТ не осигуряват ежедневен достъп до парка. Това води до увеличаване на използването на лични автомобили за достъп до парка и по този начин до намаляване комфорта на пребиваване на останалите посетители в парка и затрудняване на движението по пътните връзки.
 • Съществуващата организация на линиите на масовия градски транспорт има съществени недостатъци, които сме посочили в Приложение 1 на настоящия доклад.
 • Пътните връзки до Алеко и Златните мостове са съставени от имоти, собственост на общината и държавата, като собствеността в някои случаи се променя през 100 метра и това затруднява грижата за тях.
 • Съществуващата транспортна и техническа инфраструктура в Природен парк “Витоша” на територията на СО – пътища, паркинги, лифтове, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване е изграждана в продължение на почти 100 години от различни правни субекти, като част от техническата и устройствена документация е загубена, а за част от съоръженията такава е липсвала и при създаването им.
 • Столична община (и нейните дружества) е най-големият собственик на сгради на територията на ПП “Витоша”, но значима част от тях не се използват или не са достъпни за посетителите, като например сградите в района на Дендрариума и Златните мостове, което лишава посетителите на парка от услуги като храна, тоалетни или по-дълъг престой.
 • Два от основните подхода за пешеходните туристи в планината – КВЛ Княжево – Копитото и СВЛ Драгалевци – Бай Кръстьо – Голи връх, обслужващи среднопланинската и високопланинската обиколни системи от алеи и пътеки за пешеходен туризъм, не функционират. Предприетите стъпки от СО през 2018 година за възстановяване на дейността на КВЛ Княжево – Копитото не са ефективни, като заповедта за възстановяване на нейната долна станция е обжалвана от собственика и делото е загубено на първа инстанция от СО (решение на АСС 5168/25.07.2019 по адм.д.1440/2019), като не е обжалвано на втора инстанция, което две години по-късно ни връща в начално положение. 
 • Едва около ¼ от всички площи, заделени за ски-спорт и туризъм в плана за управление на ПП “Витоша”, се използват и това е така заради нефункционирането на ключови съоръжения като СВЛ “Романски” и ски влек “Заека”.
 • Значима част от алеите и пътеките в ПП “Витоша” не са в добро състояние.
 • Горите, собственост на СО в ПП “Витоша”, попадат в две зони от Натура 2000. Това създава определени отговорности по отношение на стопанисването им, включително консервационни мерки от правно, административно и договорно естество, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете естествени местообитания от приложение I и видовете от приложение II на Директивата за хабитатите, както и подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие. В българската практика като най-подходяща мярка в тази насока е определянето на 10% от горите като гори във фаза на старост. Тази мярка вече е приложена за държавните гори на територията на Витоша, но все още не е приложена за общинските гори. 
 • Достъпът на посетителите до някои части от природният парк е ограничен неправомерно, чрез ограждане на големи територии, какъвто е случаят с оградата в района на център Алеко около имоти 68134.2097.464, 68134.2097.466 и съседни включваща района на вила “Аглика”.
 • В териториите активно посещавани от туристи все още има изоставени сгради в лошо техническо състояние и създаващи опасност за посетителите. Най-видимата от тях е сградата на бившият ресторант “Златните мостове” в имот 68134.2095.436.
 • Формираните отпадни води от посетителите, сградите и съоръженията в природния парк се пречистват в различни пречиствателни съоръжения. Груповата пречиствателна станция за всички сгради в района на център Алеко е ПСОВ “Брезовица” – собственост на Столична община построена с финансиране от ПУДООС и нефункционираща към момента, без да са ясни причините за това. Поради това всички отпадни води от център “Алеко” попадат в парка и неговите речни течения без пречистване. 
 • Парк Витоша е традиционен източник за питейни води, както за нуждите на посетителите и сградите в него, така и за околните населени места и квартали. Това изисква определяне и учредяване на санитарно-охранителни зони около водохващанията и водовземните съоръжения. Законовоустановеният срок за тази дейност изтече през 2010 година, но все още редица действащи и резервни източници на питейни води нямат учредени СОЗ, като водохващания на река Железнишка, река Кюнеца, река Янчовска, каптаж „Три кладенци”, каптаж „Селимица”, каптаж „Турска вада”, каптажи в района на х. Алеко,  както и за водохващанията на Владайската деривация осигуряващи питейни води за град Перник (водохващания р. Владайска, р. Бистрата, р.Мърчаевска и още 4 други). 

Това са само част от проблемите пред опазването и използването на Природен парк Витоша, но считаме, че тяхното решаване попадат в компетенциите и отговорността на Столичния общински съвет, кмета на Столична община и общинската администрация, поради което предлагаме СОС да приеме предложеният проект за решение със следните мотиви:

1.По отношение достъпа до ПП “Витоша” чрез градския транспорт

1.1 Промяна на маршрута и честотата на обслужването на основните линии за Витоша. Отделяне на обслужването за Златните мостове от градското обслужване на линия 63. Нова обща начална спирка.

За изчистване на неудобствата, посочени в приложение 1 единственият възможен вариант е да се организира обща начална спирка за двете линии, да се възстанови отдавна закритата линия 61, която от тази нова обща спирка да стига до „Златните мостове“ и да се увеличи пробегът, така че да има обслужване през лятото от 6:00 до 22 часа, а през зимата – от 7:00 до 20:00 часа. За нова начална обща спирка, подсигурена с възможност за удобно довозване, предлагаме Метростанция “НДК” – на бул. “Витоша”, от страната на парка, в участъка между ул. “Гургулят” и бул. “Патриарх Евтимий” (зоната за почасово платено паркиране се закрива в този участък). Посоченият участък е с дължина 80 метра. В района има подходящи места за храна за водачите, а тоалетна има в метростанцията. На това място могат да се съберат до 5 автобуса едновременно.


Двете линии имат подобна дължина и подобна средна скорост на движение по маршрута, което позволява да са синхронизирани на тръгване от началната станция на метростанция „НДК“.

Параметрите на двете линии могат да се видят по-долу:

 

линия маршрут обслуж-ване интервал

в пик

Разста-новка Курс Ср. Ско-рост Брой

курсо-ве дневно

пробег
61

делник

01/04-31/10

Метростанция НДК – Златни мостове 07:00 – 22:00 45 минути 3-3-3-2 40 км

140 мин.

20

км/ч

19 110 960 км
61

празник

01/04-31/10

Метростанция НДК – Златни мостове 06:00 – 22:00 20 минути 7-5-7-3 40 км

140 мин.

20

км/ч

38 103 360 км
61

делник

01/11-31/03

Метростанция НДК – Златни мостове 07:00 – 20:00 45 минути 3-3-3-0 40 км

140 мин.

20

км/ч

16 66 560 км
61

празник

01/11-31/03

Метростанция НДК – Златни мостове 07:00 – 20:00 20 минути 7-5-7-0 40 км

140 мин.

20

км/ч

33 63 360 км
66

делник

01/04-31/10

Метростанция НДК – хотел „Морени“ 07:00 – 22:00 45 минути 3-3-3-2 40,8 км

140 мин.

20

км/ч

19 113 179,2 км
66

празник

01/04-31/10

Метростанция НДК – хотел „Морени“ 06:00 – 22:00 20 минути 7-5-7-3 40,8 км

140 мин.

20

км/ч

38 105 427,2 км
66

делник

01/11-31/03

Метростанция НДК – хотел „Морени“ 07:00 – 20:00 45 минути 3-3-3-0 40,8 км

140 мин.

20

км/ч

16 67 891,2 км
66

празник

01/11-31/03

Метростанция НДК – хотел „Морени“ 07:00 – 20:00 20 минути 7-5-7-0 40,8 км

140 мин.

20

км/ч

33 64 627,2 км
                 
ОБЩО:               695 364,80

км

НАЛИЧЕН В МОМЕН ТА               116 826 км
РАЗЛИКА:

 

              578 538,80 км

 

За двете линии ще бъдат необходими общо 14 туристически автобуса. В момента са налични 10, като през 2020 г. има осигурено финансиране за покупката на още 5, а обществената поръчка се провежда към този момент.

1.2 Закриване на линия 166. Прехвърляне на пробега към линии 61 и 66.

Наблюденията върху работата на линия 166 за периода, през който тя работи, показват, че натоварването по нея е недостатъчно – пътниците, които я ползват, за да се качат на лифт „Витошко лале“, са недостатъчно като брой. Много по-голяма част от пътуващите с тази линия я ползват като алтернатива за достигане до същите спирки, на които спира и линия 66. Дори и на последната спирка на лифта, по-голяма част от пътуващите избират да тръгнат по пътеката към “Алеко”, отколкото да се качат на лифта. Ето защо, по-добрият вариант за обслужване е линията да се закрие, а към линия 66 да се разкрие нова спирка „Лифт Витошко лале“ – на пътя, в близост до мястото, където пътеката за лифта го пресича. Разстоянието от спирката до лифта по тази пътека е 600 метра, които могат спокойно да бъдат изминати за между 7 и 10 минути от туристите.

 1.3 Удължаване на линия 66 до хижа “Алеко”

До 1983 г. линия 66 е достигала обръщалото до хижа “Алеко”. След пускането на лифта през тази година, линията е скъсена до хотел “Морени”, за да не дублира лифта. Тогавашната организация е позволила ползването на лифта да бъде максимално евтино и изгодно за туристите и действително не е било необходимо крайните дестинации да са дублирани. След проверка в кадастъра се вижда, че обръщалото и пътят са публична държавна собственост, тоест – няма пречка линията да се удължи. Удължаването няма да наруши общото времетраене на курса. На старото обръщало на хотел “Морени” може да се обособи паркинг, който ще има дори по-голям капацитет и може да поеме всички спиращи автомобили, които заемат обръщалото в момента.

 1.4 Удължаване на линия 93 до Драгалевски манастир

По информация от медиите и от „Витоша ски“ АД, седалковата въжена линия (СВЛ) „Драгалевци – Голи връх“ е спряна за постоянно от движение. Това означава, че, до възстановяване на неговата дейност, няма основание линия 93 да стига до обръщалото до лифта. Вместо това, тя може да се удължи до Драгалевския манастир, където има паркинг и място за обръщане на автобуса. Драгалевският манастир е притегателно място за туристите и работи постоянно. Същевременно манастирът е входно-изходен пункт за множество туристически пътеки за Комините, Бай Кръстьо, Платото, Златните мостове, Алеко и Черни връх.

Удължаването на курса на линия 93 ще бъде с 5,8 км. Годишното увеличение на пробега по линията ще възлезе на 23 287 км.

1.5 Ежедневно обслужване на линия 304 и увеличаване на пробега по линията в делник.

Както бе споменато по-горе, линия 304 не работи в предпразник и празник, когато има значително повече желаещи да посетят Националния исторически музей и туристи, които да се качат в планината. Същевременно, по протежението на линията по бул. “България” – от бул. “Тодор Каблешков” до крайната спирка на НИМ се построиха много нови жилищни и офис сгради, които вече генерират постоянен пътникопоток през всички дни в седмицата. Този участък в момента в почивните дни се обслужва само от линия 64, която осигурява недостатъчно редовна връзка, заради което от посоченото ново застрояване се наблюдава засилен поток от автомобили. Линия 304 създава и връзка с линия 111. Така най-сетне, има възможност пътуващите по бул. “България” да могат да се прекачат на линия 111 и да имат връзка с градски транспорт с Околовръстния път и дестинациите по него. Такава връзка до пускането на линия 304 не съществуваше, но беше търсена от пътуващите, за което свидетелства засиленият автомобилен трафик по нея.

В момента линията се обслужва делник с разстановка 5-4-5-2, което дава много големи интервали на обслужване: 21-28-21-50 минути. Затова предлагаме линията да се обслужва 7-5-7-3 делник и 5-5-5-3 празник. Това ще даде следните интервали на преминаване: делник – 15-21-15-34 минути и празник – 21-21-21-34 минути. Пробегът делник на година ще се увеличи с 279 000 км, а в предпразник и празник – с 207 000 км. Общото увеличение на пробега по линията възлиза на 486 000 км на година.

1.6 Увеличаване на пробега по линия 64 с една целодневна двусменна кола в предпразник и празник

Линия 64 отдавна вече не изпълнява крайградска транспортна функция, тъй като по протежението на маршрута й се появиха много нови обекти, генериращи допълнителен пътникопоток. В голяма част от маршрута си, линията е безалтернативна. Същевременно линията осъществява транспортна връзка за туристите по множество изходни пунктове на туристически маршрути от ПП „Витоша“ до Бояна (от Боянския водопад и Златните мостове), до Киноцентъра и до Драгалевци (от Черни връх, Алеко и др.). Тя не преминава през села извън територията на град София, а през нейни квартали и е редно да бъде прехвърлена към градските линии.

Към момента линията в предпразник и празник се обслужва с разстановка 5-5-5-3, което дава интервали на преминаване съответно – 22-22-22-35. Предлагаме да се добави една целодневна двусменна кола и разстановката да бъде 6-6-6-4. Това ще позволи интервалите на преминаване да се намалят до 18-18-18-26 минути. За да постигнем това, пробегът по линията трябва да бъде увеличен с 37 490 км на година.

1.7 Увеличаване на пробега по линия 98 с една целодневна двусменна кола в предпразник и празник

Линия 98 е основна крайградска линия, която осигурява свързване на селата Железница, Бистрица и кварталите Симеоново, Драгалевци и Кръстова вада, както и всички останали вилни зони по маршрута с метрото – при метростанция „Витоша“. По маршрута на линията има множество входно-изходни пунктове на туристически маршрути от ПП „Витоша“ – към Бистришко бранище, Торфено бранище, Алеко, Черни връх, Академика, Симеоновските езера, Бай Кръстьо, Комините и много други. В събота и неделя се забелязва натоварване на линията от туристи, което затруднява ползването й от живеещите по маршрута.

Към момента линията в предпразник и празник се обслужва с разстановка 5-4-4-2, което дава интервали на преминаване съответно – 24-29-29-47 минути, което е недостатъчно като обслужване за тези дни. Предлагаме да се добави една целодневна двусменна кола и разстановката да бъде 6-5-5-3. Това ще позволи интервалите на преминаване да се намалят до 18-24-24-32 минути. За да постигнем това, пробегът по линията трябва да бъде увеличен с 45 080 км на година.

В заключение от финансова гледна точка общото увеличение на километрите по линиите по-горе възлиза на 1 170 395,80 км на година, които, съгласно предложената цена в доклад СОА20-ВК66-835/29.01.2020 г. за икономическата рамка на транспорта за „Столичен Автотранспорт“ ЕАД за 2020 г. от 3,16 лева, възлизат на 3 698 450,73 лева. През 2020 г. могат да бъдат изпълнени подточки от 1.1 до 1.4. За изпълнението им е необходим годишен пробег (януари – декември) от 601 825,80 км с разход от 1 901 769,53 лева. Тъй като се очаква доставката на 5 туристически автобуса, а настоящите предложения по точки 1.1 до 1.4 не могат да се изпълнят без тях, то е необходимо в бюджета на Столична община за 2020 г. да бъдат заделени частични средства за реализация на стойност до 1 300 000 лева. Тези средства ще са достатъчни за реализация на предложенията, съобразно готовността на „ЦГМ“ ЕАД и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, но не по-рано от 01/04/2020 г.

 

 1. По отношение достъпа до ПП “Витоша” чрез въжените линии

Предлагаме кметът на Столична община да предприеме действия по всички допустими от законите на Р България линии за да осигури възстановяване дейността на КВЛ “Княжево-Копитото” и СВЛ “Драгалевци-Голи връх”:

 • провеждане на  процедури по чл.196 на ЗУТ за целите съоръжения, доколкото в оспорването от страна на собственика пред съда на заповедите за възстановяване от 2017 година се излагат мотиви, че заповедите  касаят само станциите, а не съоръженията.

“Да се извърши само ремонт на начална станция, като тя се възстанови във вида, в който тя е съществувала към момента на старото съоръжение, означава да бъдат изхарчени безсмислени средства, без да е ясно дали тя ще претърпи конкретна промяна, дали ще трябва да бъде укрепена, дали ще трябва да бъде премахната, ако евентуално не съвпадне с новото съоръжение. … В положение, в което ние извършим този ремонт, който ни се предписва, ние ще изхарчим безцелно едни пари, при което се нарушава принципът на чл. 6 АПК. За нас се възлагат повече разходи, отколкото нормално бихме извършили една реконструкция на цялото съоръжение.” обяснява защитникът на “Въжени линии” АД на заседанието на 23.5.2019 г. по дело 1440/2019 по описа на АСС. 

Ако и тази заповед за възстановяване дейността на съоръжението изцяло бъде оспорена пред съда, ще означава, че собственикът не желае или няма възможност да ги възстанови. Тук трябва да  отчетем, че съгласно данните в Търговския регистър “Въжени линии” АД е с активи от 1 млн. лева, задължения от 1,5 млн. лв. и отрицателен собствен капитал. В същото време неговият собственик “Витоша ски” АД, видно от неговите финансови отчети в Търговския регистър, е също в затруднено положение (активи от 14,4 млн.лв, задължения от 20,6 млн. лв и отрицателен собствен капитал). Вероятността собственикът да не знае как да приложи законите, както е посочил в свое писмо СОА20-ТД26-670, е по-малко вероятна, доколкото липсва данни в публичните регистри на МОСВ и МЗХГ за предприети действия от негова страна за подмяна на лифтовите съоръжения, които да са отказани от компетентните органи. Тук трябва да отчетем, че през миналата година “Бороспорт” АД подмени лифта си “Мартинови бараки” при същите законови разпоредби. При подобно развитие предлагаме да се премине към следващата възможност, която позволява законът, а именно връщане в собственост на общината на двата туристически лифта.

 • закупуване на двете съоръжения след преговори със собственика, осъществени от кмета на СО. За да подкрепим успех при това развитие на случая предлагаме двата лифта да бъдат включени в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г. 
 1. По отношение достъпа до ПП “Витоша” с лични автомобили

Предлагаме на първо място да се започне работа по изготвяне на подробен устройствен план за транспортната и техническа инфраструктура в Природен парк “Витоша” на територията на СО – пътища, паркинги, лифтове, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, който да даде сигурност по отношение действията за възстановяването и поддръжката й. 

На второ място предлагаме да се поиска от МС да се предоставят за стопанисване на СО държавните имоти които са част от пътната инфраструктура до трите основни туристически центъра в парка – Алеко, Дендрариума и Златните мостове. Тези действия ще доведат до по-голяма правна сигурност и стабилност на действията на общината. 

На трето място предлагаме администрацията на СО да започне разговори с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), респективно Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Дирекцията на природен парк “Витоша” относно прилагането на режими 150 и 151 от плана за управление на парка:

 1. Насърчава се изграждането на система за следене запълването на паркингите и пренасочване и забрана за навлизане на леките автомобили в дадената зона или в целия парк (при екстремни условия).
 2. Насърчава се регулирането на достъпа на леки автомобили в парка да става срещу заплащане на такса и да е обвързано с капацитета на съществуващите паркоместа. За целта е необходимо да се изградят пунктове за контролиране на достъпа с лични автомобили и заплащане на таксата. Организацията на тази дейност следва да се предостави на общините или Дирекцията на парка, а набраните средства да се използват за поддръжка на пътната мрежа в парка.
 3. По отношение опазването на водите в ПП “Витоша”

Съгласно Баланса на водите в Природен парк “Витоша”, изготвен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИХМ) Витоша осигурява над 55 л/с питейни води за нуждите на сградите в самият парк, някои квартали на столичния град и селата Владая, Мърчаево, Бистрица, Железница и Кокаляне. 

В Регистър на санитарно-охранителните зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г., воден от Басейнова дирекция “Дунавски район”, на територията на ПП “Витоша” са учредени СОЗ към следните източници: речно водохв. “Витошка Бистрица”, РВ “Офелиите 1” на р. Каменния поток; речно водохв. “Каменно здание” на р. Боянска; речно водохв. на р. Владайска; каптиран извор “Паша бунар”. Освен тях, уредени без да са включени в регистъра, са седем водохващания за нуждите на туристически чешми от ДПП “Витоша”. Въпреки това остават водохващания на действащи и резервни източници на питейни води, които все още нямат учредени СОЗ, като водохващанията на река Железнишка, река Кюнеца, река Янчовска, каптаж „Три кладенци”, каптаж „Селимица”, каптаж „Турска вада”, каптажи в района на х. “Алеко” и други, част от които ползвани от СО или общински дружества.

Съгласно закона за водите в задълженията на ползващия водните ресурси е отговорността за тяхното опазване, поради което предлагаме:

 • кметът на СО да окаже контрол върху ползвателите на питейни води свързани със СО, включително “Софийска вода” АД, за обявяване на санитарно-охранителните зони около източниците, които ползват в момента, или са резервни в случай на недостиг на води при сухи години или авария;
 • кметът на СО да проучи причините, поради които не функционира пречиствателната станция за отпадни води “Брезовица”, предназначена за пречистване водите от център Алеко, която е собственост на СО и да ни предложи мерки, за да започне ПСОВ да функционира и да пречиства водите.
 1. По отношение подобряване на условията за пешеходен туризъм

Отчитайки постоянното намаляване на средствата от държавния бюджет за политиките за горите и за опазване на биологичното разнообразие, считаме, че Изпълнителна агенция по горите, респективно Дирекцията на природен парк Витоша и Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) – София не могат да отделят достатъчно средства за поддържане на огромната система от алеи и пътеки в ПП “Витоша”. В последно време пазарът на дървесина е силно ограничен, което вероятно също оказва влияние върху размера на средствата, които отделя за поддръжка на алеите и пътеките стопанинът на държавните гори Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Столична община е третият по-големина собственик на земи и гори в парка и може да се включи финансово в тази дейност. Заради което в друго предложение, касаещо бюджета на общината за 2020 г., сме предложили да се заделят 200 000 лева за тази цел, които да се разходват в координация с ДПП “Витоша”, ЮЗДП и РИОСВ София да се разходват за поддръжка на туристическата инфраструктура.

Друго действие в тази област е премахване на съществуващите незаконни огради, които ограничават свободното придвижване на туристите, каквато е оградата около имоти 68134.2097.464, 68134.2097.466 и съседни около така нашумялата покрай г-н Васил Божков вила “Аглика” , която ограда засебва близо 1 кв.км. площ от парка, без да има законови основания. 

 1. По отношение подобряване на условията за ски-туризма 

Едва около ¼ от зоната за ски-спорт и туризъм, определена от Плана за управление на парка, се използва в момента поради липса на работещи съоръжения. В района на център “Алеко” не работят няколко ключови съоръжения, поради което предлагаме кметът на СО да предприеме зависещите от него действия, като предпише на основата на доклад от комисия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) възстановяване на двете ключови за зоната съоръжения – СВЛ “Романски” и влек “Заека”. Ако за СВЛ “Романски” може би важат съображенията посочени в точка 2 за липса на финансови възможности у собственика, то за ски-влек “Заека” собственост на Министерство на младежта и спорта (ММС) не е ясно какво възпира министерството да изпълни решението на министър-председателя Бойко Борисов от началото на 2018 г. за възстановяване на влека. Ако все пак и при министерството важи причината за липса на средства, предлагаме кметът на СО да заяви пред Министерски съвет желание това съоръжение да бъде прехвърлено на СО за управление или изцяло. Отчитайки доброто взаимодействие на СО с ММС до момента, включително предоставянето през последната година на собственост на общината за паркинг на ММС, то не би възразило срещу подобна идея.

 1. По отношение подобряване на услугите, които се предлагат в парка за посетителите

Традиционно в проучванията на общественото мнение относно услугите, предлагани в ПП “Витоша”, се отчита недостиг при услугите: хранене, тоалетни, анимация и информация. Столична община самостоятелно и чрез своите търговски дружества е най-големият собственик на сгради в центровете, посещавани от туристите – основно в м. Златните мостове и м. Дендрариума. За съжаление тези сгради, останали от предишни функции на общината в парк Витоша, не се използват активно към момента. Считаме, че една проактивна политика по тяхното управление би позволила значително увеличаване и подобряване на услугите, предлагани на туристите. В този смисъл възлагаме на  кметът на СО и управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества, които притежават имоти на територията на ПП “Витоша” в шестмесечен срок да организират разработването и да ни представят план за отварянето им за широко обществено ползване.

 1. Относно подобряване управлението на горите собственост на общината

Територията на Природен парк Витоша е част и от защитена зона BG0000113 по директивата за птиците и по директивата за природните местообитания. Стопанисването на горите, включени в границите на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, се извършва по начин, който поддържа или възстановява благоприятното състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете целеви за опазване в защитените зони. В режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000, одобрени от Националният съвет за биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и в заповед на изп. директор на Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ са включени множество дейности за опазване на горските местообитания в защитените зони, едно от които е определянето на 10% от горските местообитания, целеви за опазване в защитените зони, като гори във фаза на старост.

Съгласно Наредба N8 за сечите в горите, издадена от Министъра на земеделието и храните, “гора във фаза на старост” е гора, без значими интервенции – не е съществено повлияна от едроплощни природни нарушения и антропогенни въздействия и е с възраст на основните дървесни видове над 100 години, като по този начин притежава екосистемни характеристики на предклимаксно съобщество. Характеристиките на гората във фаза на старост задължително включват неравномерна физическа структура на дървостоя, която осигурява разнообразни природни местообитания и видово биоразнообразие, доминирано от късно-сукцесионни представители, включително при възобновяването, характерни за съответните горски хабитати. Съгласно същата наредба в горите във фаза на старост не се допускат сечи, с изключение на случаите на повреди над 50 на сто. 

През 2016 г. в специална заповед министър Десислава Танева одобри горите във фаза на старост за горите държавна собственост, попадащи в защитени зони от Натура 2000. През следващите години това направиха и някои от общинските съвети, като например на Община Ботевград. В тази връзка с цел устойчиво управление на горите, собственост на СО,  попадащи в Защитена зона “Витоша” (942,2 ха), предлагаме кметът на СО да организира разработването на предложение за определяне на гори във фаза на старост за горските територии собственост на СО в ПП “Витоша”, и да ни го предостави за решение. 

Приемането на предложеното решение ще  доведе до облекчаване на достъпа на посетители до парка, подобряване на условията за пешеходния и ски-туризъм в него, увеличаване на услугите, получавани от посетителите, повишаване качеството на управлението на общинската собственост и запазване максимално на ключовата роля на Витоша за водоснабдяването на София, като:

 • осигури достъп до Алеко и Златните мостове 7 дни в седмицата чрез масовия градски транспорт;
 • организира оптимално градския транспорт за планината;
 • доведе до възстановяване на Драгалевския и Княжевския лифтове;
 • увеличи услугите за хранене, информация, анимация и тоалетни в парка;
 • увеличи площите, използвани за ски-спорт и ски-туризъм;
 • защити качеството и количеството на питейните води, които ползва столичният град от Витоша;
 • намали автомобилния трафик в ПП “Витоша”;
 • допринесе за по-добре поддържани алеи и пътеки;
 • опази вековните гори в планината;
 • осигури повече територии, достъпни за пешеходен туризъм; 
 • допринесе за по-чисти реки в природният парк;
 • доведе до по-добре поддържани пътища в парка.

 

Общински съветници,

Тома Белев                                                              

Симеон Ставрев

Марта Георгиева                                                      

Методи Лалов

Веселин Калановски

 

Приложение 1

Анализ на съществуващото положение на достъпа до Природен парк Витоша чрез градския транспорт на столичния град

Настоящият достъп с обществен транспорт до ПП „Витоша“ се осъществява от 2 (две) основни линии – 66 до хотел „Морени“ и 63 до „Златните мостове“, една сезонна линия – 166 до „лифт Витошко лале“ и няколко допълнителни крайградски и градски линии – автобуси 58 и 59 (до Владая и Мърчаево), трамваи 5 и 11 до Княжево, автобус 107 до Боянска църква, автобус 304 до Национален исторически музей (НИМ), автобус 64 до Бояна, Киноцентър и Драгалевци, автобус 93 до неработещата СВЛ „Драгалевци – Голи връх“, автобус 98 до Драгалевци, Симеоново, Бистрица и Железница, автобус 67 до Симеоново, автобуси 69 и 70 до Бистрица, Железница и Плана и автобус 314 до Бистрица. По маршрутите на тези линии има спирки, които са в пешеходна достъпност до входно-изходни пунктове на туристически маршрути и пътеки от ПП „Витоша“.

Най-значителната част от туристопотока се поема от двете основни излетни линии – 66 и 63 и допълнителните – 64, 93 и 98. Освен тях, линия 304 осигурява нова удобна директна връзка до НИМ, а от там би се осигурило много добра възможност туристи да се прекачват на 63 и 64 за достъп до ПП „Витоша“. Обаче линия 304 не работи в предпразник и празник (почивните дни), когато има значително повече желаещи да посетят музея и туристи.

 

линия маршрут обслужване интервал год. пробег (2019) брой автобуси
63

делник*

бул. Цар Борис ІІІ – Златни мостове 2 курса сутрин и 2 курса вечер

01/07 – 31/10

много голям 6 260,80 км 2
63

празник*

бул. Цар Борис ІІІ – Златни мостове 08:00 – 16:35 25 минути 39 767 км 5
66 празник Зоопарка – хотел „Морени“ 07:50 – 16:50 30-35 минути 61 755 км 4
166 празник Зоопарка – лифт „Витошко лале“ 08:05 – 16:10

01/07 – 31/10

55-60 минути 9 043,20 км 2
ОБЩО:       116 826 км 2/9/11
РАЗХОД:

(2019)

      358 655,82 лева  

*Пробегът за линия 63 е само за частта от спирка „Бялата чешма“ до спирка „Златните мостове“, тъй като в останалата част на маршрута и във времето, в което линията стига само до спирка „Бялата чешма“, линията обслужва само града.

 

В настоящата ситуация се наблюдават следните проблеми:

 • Двете основни излетни линии са претоварени – линиите се обслужват от туристически автобуси, които не са предназначени за правостоящи, но такива има редовно, особено на последните курсове от планината и на първите курсове от София.

 

 • Пътуващите с автобус 63 се принуждават да отидат специално на спирка „Феликс Каниц“ или „бул. Цар Борис ІІІ“, за да са сигурни, че ще има места за сядане, вместо да се качат на някоя по-удобна за тях спирка в останалата част от маршрута. 

 

 • Смесването на излетни с градски функции за линия 63 води до това, че във времето от 8:00 до 17:00 ч. в празнични и почивни дни линията е неудобна за пътуващите в града с нея, тъй като автобусите са препълнени с туристи още от първите няколко спирки. 

 

 • Туристите по линия 66 също, вместо да чакат на спирката на метростанция Витоша, която е най-удобна за прекачване от метро и други наземни линии на линия 66, изкуствено удължават своето пътуване до Зоопарка, за да могат да се качат от първа спирка и да са сигурни, че ще могат да седнат и пътуват спокойно и безопасно.

 

 • Автобусите по линия 63 и 66 често се движат претоварени, което значително намалява безопасността при пътуване и увеличава скоростта на амортизирането им.

 

 • Линия 166 е значително по-слабо натоварена – много от пътуващите с нея слизат на общи спирки с линия 66, а от тези, които пътуват до лифт „Витошко лале“, по-голямата част тръгват по туристическата пътека за Алеко, вместо да използват лифта към връх „Голям резен“.  

 

 • Линия 66 достига до хотел „Морени“, вместо да достига до хижа Алеко. През 1983 г. линията е достигала до хижа “Алеко”, като тогава е скъсена до хотел „Морени“, за да не дублира новопостроеният лифт. Днес линията не е алтернатива на лифта, тъй като пътуването с него е многократно по-скъпо от това с автобуса и е редно да бъдат предприети действия по възстановяване на маршрута до Хижа “Алеко”, където е съществуващото обръщало. Даже като артефакт и в момента продължава да стои старият спиркознак на линията на това обръщало. 

 

 • Обслужването по двете излетни линии е само в празнични и почивни дни от 07:50 до 16:50 ч. В останалото време достъпът в планината е само пеша или с личен автомобил. Това обслужване не може да даде алтернатива на ползването на личен автомобил и не може да компенсира превозната способност на час на спрените лифтове, най-вече на СВЛ „Драгалевци – Голи връх“. 

 

 • Липсата на обслужване след 16:50 часа обрича много туристи да слизат пеша до София, особено през лятото, когато се стъмва 3-4 часа по-късно – след 21:00 часа. 

 

 • Липсата на обслужване делнично време не дава възможност планината да се използва адекватно от всички, които имат по-нестандартно работно време. Отдавна много хора не работят само от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа. Работят на смени, два на два дни, с нестандартно работно време и т.н. Всички те са обречени да ползват само личен автомобил през това време или просто да се откажат от посещение на планината. 

 

 • Линии 63 и 66 (двете основни за достъп до планината) към момента нямат обща начална спирка или дори обща спирка по маршрутите им. Това не позволява на туристите да променят своя маршрутен план и още с излизането от вкъщи трябва този маршрутен план за планината да е определен. Това означава, че линиите на практика функционират за редовни туристи, които изначално са планирали своя ден, често – дни преди това. При тръгване от една обща спирка и на двете линии ще се осигури възможност да се обхванат и спонтанно възникналите планове за деня. Например, често се случва в дни с хубаво време, граждани да преценят, че биха желали да посетят в същия ден планината, вместо да отидат в някой градски парк. Тръгването от едно място позволява да отидат точно на това място и да се качат на първия автобус, който ще ги отведе в планината, да се разходят в района и да се върнат със същата линия обратно, без да е необходимо да планират маршрути.

 

 • Същевременно планината между двете крайни спирки на линиите 63 и 66 – на хотел „Морени“ и „Златните мостове“ е най-натоварена откъм туристопоток. Тези туристи най-често се качват с едната линия до едната крайна спирка, ходят по пътеките из планината до другата крайна спирка и от там слизат с другата линия до София. Общата начална спирка позволява туристите да имат алтернатива – да могат да извървят своя маршрут из Витоша и в обратна посока, например ако има много чакащи за едната линия. Към момента това е невъзможно. Това би осигурило донякъде балансиране между натоварванията на двете линии.

 

 • Линия 93 продължава да пътува до долната станция на лифт „Драгалевци“, въпреки че отдавна той не работи. Същевременно притегателно място за туристи през цялата седмица е разположеният наблизо Драгалевски манастир, до когото има подходящо място за обръщало на автобуса и откъдето тръгват множество пътеки за Комините, Бай Кръстьо, Платото, Златните мостове, Алеко и Черни връх.

 

 • Обслужването на линии 66 и 63 не е съобразено с ваканциите на учениците между месеците октомври и юли. Ако по време на зимната, междусрочната или на великденската ваканция възрастен и ученик имат желание да посетят планината, те могат да го направят само в почивен ден. За останалото време трябва да разчитат на личен автомобил.

 

 • Линия 304 не се движи в празнични и почивни дни. На нея не могат да разчитат пътници, които биха желали да достигнат НИМ или да се прекачат на линии 63 и 64 за планината именно в дните, когато натоварването е най-голямо. 

 

 • Линии 64 и 98 в празнични и почивни дни са натоварени с туристи, които ходят в ниската част на планината и вечер – от тези, които са се изкачили на високо в нея и слизат до някой от изходните пунктове в селата и кварталите на София в подножието й. Това натоварва най-вече тези две линии, което нарушава обслужването на селата и кварталите на София, тъй като тяхна основна цел е да обслужат хората, които живеят в тях. Затова е необходимо да бъде добавена по една целодневна двусменна кола по двете линии. В момента линия 64 в предпразник и празник е на интервал 22 минути, а вечер – на 35 минути. С добавянето на още една целодневна двусменна кола интервалите ще бъдат през деня – 17-18 минути, а вечер – 26 минути, което се явява значително подобрение. В момента линия 98 в предпразник и празник е на интервал 22 минути сутрин, 27 минути по обед и следобед, а вечер – на 47 минути. С добавянето на още една целодневна двусменна кола интервалите ще бъдат през деня сутрин – 17 минути, 22 минути по обед и следобед, а вечер – 32 минути, което се явява значително подобрение.

 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

 

РЕШЕНИЕ № …

на Столичния общински съвет

от ……………………………… година

ЗА: приемане на Решение за подобряване на достъпа на столичните граждани до и в Природен парк Витоша, подобряване на качеството на услугите и управлението на общинската собственост в него.

Мотиви:  Природен парк “Витоша” е основно място за туризъм, отдих, спорт  и почивка на жителите на София в природна среда. Столична община е третият по големина собственик на имоти в ПП “Витоша” и най-големият собственик на сгради в туристическите центрове. Това създава отговорност и изисква по-голямо внимание от страна на Столична община към качеството на достъп и услугите, които паркът предоставя на столичните жители. Решението ще доведе до облекчаване на достъпа на посетители до парка, подобряване на условията за пешеходния и ски туризъм в него,  увеличаване на услугите, получавани от посетителите, повишаване качеството на управлението на общинската собственост и запазване максимално на ключовата роля на Витоша за водоснабдяването на София.

Правно основание: чл. 21 ал. 1 т. 11 и т.23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от Закона за общинската собственост, чл.6 ал.1, чл.7 ал.1 и чл.10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, чл.6 ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 10 ал.1, т.12  и чл.11 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

Център за градска мобилност“ ЕАД, съобразно готовност и доставка на 5 броя туристически автобуси за „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, но не по-рано от 01/04/2020 г. да въведе следните маршрутни промени:

 • да създаде нова маршрутна линия № 61 „Метростанция НДК – Златни мостове“  с разстановка от 01/04 до 31/10 в предпразник/празник 7-5-7-3 и 3-3-3-2 делник и от 01/11 до 31/03 в предпразник/празник 7-5-7-0 и 3-3-3-0 делник, съобразно параметрите в доклада;
 • да промени маршрута на линия № 66 – „Метростанция НДК – хотел „Морени“ с разстановка от 01/04 до 31/10 в предпразник/празник 7-5-7-3 и 3-3-3-2 делник и от 01/11 до 31/03 в предпразник/празник 7-5-7-0 и 3-3-3-0 делник, съобразно параметрите в доклада; 
 • да организира нова обща начална спирка с навеси на двете линии на бул. “Витоша” (от страната на парка пред НДК – източен тротоар) между ул. “Гургулят” и бул. “Патриарх Евтимий” и да закрие местата за почасово платено паркиране в посочения участък;
 • да закрие линия 166 до лифт “Витошко лале” и да прехвърли пробега към линии 61 и 66;
 • да организира двупосочна спирка на линия 66 „лифт Витошко лале“ на пътя за хотел „Морени“ при пътеката, която води към долната лифтова станция на лифт „Витошко лале“;
 • да удължи линия 66 от хотел „Морени“ до обръщалото при лифт „Алеко“ както е бил маршрутът на линията до 1983 г.;
 • с оглед, че СВЛ „Драгалевци-Бай Кръстьо – Голи Връх“ не функционира, да промени маршрута на линия 93 от разклона за лифт „Драгалевци“ направо, до паркинга пред Драгалевския манастир;

Да планира в транспортната задача за 2021 г. следното:

 • да промени обслужването на линия 304 „Дружба 2 – НИМ“ като линията да се обслужва ежедневно с разстановки делник 7-5-7-3 и предпразник/празник – 5-5-5-3;
 • да промени статута на линия 64 „Зоопарка – Център по хигиена“ от крайградска линия на градска линия;
 • да добави една целодневна кола по линия 64 „Зоопарка – Център по хигиена“ в предпразник и празник – разстановка – 6-6-6-4;
 • да добави една целодневна кола по линия 98 „Зоопарка – Кметство Железница“ в  предпразник и празник – разстановка 6-5-5-3.

 2. Задължава кмета на СО да предложи за одобрение на СОС задание за подробен устройствен план за транспортната и техническа инфраструктура в Природен парк “Витоша” на територията на СО – пътища, паркинги, лифтове, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.

3. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да организира разработването и да ни представи план за отваряне за широко обществено ползване на подходящия сграден фонд, собственост на общината, разположен на територията на Природен парк “Витоша”.

4. Възлага на управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества, които притежават имоти на територията на ПП “Витоша”  в шестмесечен срок да организират разработването и да ни представят план за отваряне за широко обществено ползване на подходящия сграден фонд.

5. Задължава кмета на СО в двумесечен срок да назначи комисия по реда на чл. 196 ал.1 от ЗУТ за установяване на състоянието на следните съоръжения  в ПП “Витоша”: КВЛ “Княжево- Копитото”, СВЛ “Драгалевци – Бай Кръстьо” , СВЛ “Бай Кръстьо – Голи връх“, СВЛ “Романски” и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, за да започнат да функционират и да обслужват посетителите в Природен парк “Витоша”;

6. Задължава кмета на СО в шестмесечен срок да издаде заповед по чл. 195, ал. 4, вр. с ал. 3 от ЗУТ, с която да задължи Министерство на младежта и спорта (ММС), в качеството му на собственик на ски-влек “Заека”, представляващо съоръжение на техническата инфраструктура по смисъла на т. 38 на § 5 от ДР на ЗУТ, да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности, позволяващи безопасна експлоатация на строежа. В случай, че ММС няма ресурс да изпълни предписанието, да се предложи на Министерски съвет прехвърляне на управлението или собствеността на съоръжението върху СО. 

7. Включва в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г. в част Сделки по придобиване от страна на Столична община на недвижими имоти собственост на граждани и юридически лица следните точки: 1) кабинкова въжена линия “Княжево – Копитото”; 2) седалкова въжена линия  “Драгалевци – Бай Кръстьо”; 3) седалкова въжена линия  “Бай Кръстьо – Голи връх“.

8. Възлага на кмета на СО да проведе преговори със собствениците на КВЛ “Княжево – Копитото”, СВЛ “Драгалевци – Бай Кръстьо” и СВЛ “Бай Кръстьо – Голи връх“ относно цената и условията, при които Столична община може да придобие собственост върху имотите, сградите и съоръженията, представляващи двата туристически лифта и да ни представи доклад относно проведените преговори.

9. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да проведе разговори с Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на околната среда с цел разпределение на отговорностите между тримата най-големи собственици на територията на ПП “Витоша” в границите на СО с цел разпределение на отговорностите и разходите по поддръжка на чистотата, местата за отдих и алейната мрежа. 

10. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да организира проверка по ред на ЗУТ  за законността на съществуващата ограда в района на център “Алеко” – имоти 68134.2097.464, 68134.2097.466 и съседни в района на вила “Аглика” и осигури достъпа на посетителите на парка до тях.

11. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да проучи и ни предложи мерки, които да гарантират функционирането на ПСОВ Брезовица предназначена за пречистване на отпадните води от сградите в център “Алеко”.

12. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да окаже контрол върху дейността на концесионера на водоснабдителната система на град София относно неизпълнение на задължението за учредяване на санитарно-охранителни зони около източниците на питейни води на територията на Природен парк Витоша и ни представи доклад за предприетите мерки.

13. Възлага на кмета на СО в тримесечен срок да предложи на Министерски съвет да прехвърлят на СО за управление или в собственост имотите държавна собственост, представляващи части от пътищата към м. “Алеко” и м. “Златните мостове”.

14. Възлага на кмета на СО в деветмесечен срок да проведе консултации с МЗХГ с оглед въвеждането на система за контрол върху  запълването на паркингите по пътните връзки към центровете “Алеко” и “Златните мостове” с оглед изпълнение на режими 150 и 151 от плана за управление на ПП “Витоша” от началото на 2021г. 

15. Възлага на кмета на СО в шестмесечен срок да изготви проект на решение за определяне на Гори във фаза на старост за горските територии собственост на СО, попадащи в границите на Природен парк “Витоша”, заемащи до 10% от тях, което да ни предложи за одобрение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2020 г., Протокол № …………, точка …………. от дневния ред по доклад № ………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет,

Елен Герджиков

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ВК66-964/03.02.2020

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK