Предложихме частни зелени терени да бъдат изкупени със средства от ОП „Околна среда 2021-2027“

07 април 2021, сряда Viber

Предложихме частни зелени терени да бъдат изкупени със средства от ОП „Околна среда 2021-2027“

До:
Йорданка Фандъкова
Кмет на СО

Относно: Предложение  в Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 да бъдат планирани и включени мерки за намаляване на запрашаването на въздуха чрез закупуване на частни терени, създаване и поддържане на зелени площи и улично озеленяване в София

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

В процеса на програмиране на Европейските оперативни програми за периода 2021-2027 от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ беше публикуван и предоставен за обществено обсъждане РАБОТЕН ВАРИАНТ НА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027 Г. (ВЕРСИЯ 3) И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПОС.

Като граждани и Общински съветници в Столичен общински съвет, членове на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, сме отправили предложение (вх. в МОСВ 94-00-254/22.03.21): в Приоритет 5 „Въздух“ СЦ 1 „Засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването“, “Мерки за намаляване на шума и за качеството на въздуха” на ОПОС 2021-2027,  да бъдат включени и мерки за намаляване на запрашаването на въздуха чрез закупуване и залесяване на частни терени в регулация, създаване и поддържане на зелени площи и улично озеленяване в София и други големи населени места в България.

Мотивирали сме нашето предложение с необходимостта в зелената инфраструктура на градовете да се посочат изрично паркове, градини и улично озеленяване, които съгласно чл. 61 ал. 2 на ЗУТ са основа на зелената система, като озеленените площи са за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение.

Обръщаме Ви внимание, че с прилагането на ОУП на София от 2007 г. и последващото му изменение през 2009 г. е заложено парковете и градините на столичния град да осигурят над 21 кв.м. на жител зелени площи за рекреация. Реално, през 2021 имаме 9,3 кв.м. на жител.

В Комисията по околна среда на СОС и сред обществото отдавна остро се  поставя проблемът с наличието на множество имоти частна-собственост, които съгласно действащия ОУП на София, попадат в обхвата на съществуващи и планирани паркове и градини. След Решението на Конституционния съд относно срока за отчуждаването на тези имоти, се създава риск от застрояването им и загубата като зелени площи. Това ще намали зелените площи в града и ще се отрази негативно на зелената система на столицата. Тяхното съществуване като зелени площи е било в основата на положителното становище по екологична оценка за изменението на ОУП на София през 2009г.

Неведнъж е изтъкната необходимостта, в защита на обществения интерес, такива имоти да бъдат закупени или отчуждени от страна на общината и да бъдат управлявани като част парковете. Като основен проблем пред това решение е била представяна липсата на достатъчно средства за равностойното и справедливо обезщетяване на собствениците, съгласно  изискванията на действащото законодателство. По събрана от нас предварителна информация, само в няколкото най-големи създадени парка, има нужда от отчуждаване на 800 декара частни терени. Съгласно отговор на Столична община на журналистически въпрос от 2007 до 2020 год. за изграждане на зелената система на София, общината е отчуждила 100 частни имота с обща площ 299,275 декара за 18 107 146,00 лева (средна стойност 60 лв./м2).

Според изявления по медиите има нужда да бъдат отчуждени или закупени още поне 800 декара за зелената система на София, което при тези разценки прави сума от 48 000 000 лева.

Мерките за намаляване на шума и за качеството на въздуха, включени в Приоритет 5 „Въздух“  СЦ 1  „Засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването“ са в изпълнение на приоритетно направление от програмите за КАВ, които предвиждат създаване на зелени пояси, създаване, възстановяване и поддържане на зелени площи, извършване на залесителни мероприятия. Тези мерки са необходими не просто за подобряване качеството на въздуха в градовете със завишени емисии на ФПЧ10, обект на наказателна процедура в съдебна фаза срещу Р България. Мярката е необходима, за да се предотврати влошаване на настоящата ситуация и увеличаване на емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5.

Общините са потенциалните бенефициенти по посочената мярка.

Констатираната към момента невъзможност за изкупуване от общините на частни терени на територията на градски паркове крие сериозни рискове от загуба на залени площи, което от своя страна ще окаже непосредствено отрицателно въздействие върху КАВ. Още повече, има риск да се компрометират последователните усилия, които от няколко години централната и общинска администрации полагат за постигане на съответствие с нормите за ФПЧ10, както и предстоящия мониторинг и постигане на норми за ФПЧ2.5.

Качеството на въздуха е комплексен проблем, за решаване на който следва да се възприеме цялостен, стратегически подход. Освен подмяната на отоплителни уреди от домакинства, засилване контрола върху използваните отоплителни уреди и горива, намаляване на транспортните емисии, от изключително значение е общините като минимум да запазят, а за препоръчване  – да разширяват и развиват зелените зони в урбанизираните територии със завишени прахови емисии.

Предложените мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване/разширяване на „зелени пояси/зони“/намаляване на запрашаването на въздуха чрез създаване и поддържане на зелени площи/ следва да включва и закупуване от съответната община на частните терени в парковете и други подходящи за превръщане в паркове частни територии, както и тяхното последващо залесяване с дървесни видове, задържащи прах. Закупените терени ще бъдат обявени за общинска публична собственост с НТП Обществен селищен парк, градина.

Придобиване на собственост от общините в случая е в съответствие с чл. 58, б.) от Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби и ал. 2, съгласно която: За буква б) границите /които са посочени, в регламента  за финансирането на такъв вид дейности/ не се прилагат по отношение на операции, свързани с опазването на околната среда.

Надяваме се, че ще споделите изложените от нас мотиви и като потенциален бенефициент и като участник в процеса на планиране на бъдещите оперативни програми ще отчетете тяхната целесъобразност и подчертана обществена полза.

Призоваваме Ви, да подкрепите нашето предложение, както и на свой ред, чрез представител на СО в Тематична работна група за ПОС 2021-2027 и пред Управляващия орган, да отправите искане в Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 да бъдат планирани и включени мерки за намаляване на запрашаването на въздуха чрез закупуване на частни терени, създаване и поддържане на зелени площи и улично озеленяване в София.

С уважение,

Марта Георгиева
Тома Белев

Накратко:

В качеството си на членове на Комисията по опазване на околната среда общинските съветници от "Демократична България" Марта Георгиева и Тома Белев предлагат в ОП „Околна среда 2021-2027“ да бъдат включени мерки за изкупуване на частни терени в регулация, като по този начин се спомогне за запазването на зелените площи не само в София, а и други населени места в България, като и собствениците на самите площи бъдат компенсирани справедливо.

Защо е важно:

Проблемът с недостатъчното финансиране за отчуждаване на частни терени е дългогодишен. Въпреки направените от Демократична България предложения към бюджет 2020 и 2021, Столична община продължи дългогодишното си бездействие по отчуждаването на частните имоти в зелените площи и обрече знакови паркове в София на застрояване в непосредствено бъдеще.

Вид:

Други

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK