Предложихме дневни и годишни семейни пакети за пътуване

30 януари 2023, понеделник Viber

Предложихме дневни и годишни семейни пакети за пътуване

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Грети Стефанова

Иво Божков

Борис Бонев

общински съветници в Столичния общински съвет и

Виктор Чаушев – външен експерт в Постоянната комисия по

транспорт и пътна безопасност към СОС

                                        

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. и доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

                            

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет представяме на Вашето внимание предложение за допълнение на тарифната политика за пътуване с обществения транспорт.

 

 1. Причини (мотиви), налагащи приемането на наредба за изменение и допълнение на НРУПОГТТСО, съдържание на промените и поставени цели с приемането на акта (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за нормативните актове).

Общинските съветници от „Демократична България“ получиха множество сигнали от граждани във връзка с недостатъчните опции за комбиниране на превозни документи на семеен принцип (родител/настойник и ученик/студент) в приетата нова тарифа за превозните документи за обществен транспорт, част от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Към настоящия момент има възможност при покупка на месечна карта от родител на стойност от 50 лева, той да закупи месечна ученическа карта за своето дете на стойност 10 лева, вместо 20 лева. Комбинация за родител и студент не е възможна. Комбинация също е невъзможна ако родителят иска да закупи или е закупил годишна карта – няма право да закупи годишна ученическа/студентска карта за своето дете, която да резултира в месечен размер от 10 лева за ученика/студента.

Същевременно, на последното заседание на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС, директорът на „Център за градска мобилност“ ЕАД – Димитър Дилчев представи статистически данни от поведенческата промяна на пътуващите по отношение на закупуването на превозни документи. Един от ефектите на новата тарифа е значителното увеличение на продажба на годишни карти и на годишни карти на разсрочено плащане. За нас това е още един мотив да предложим добавянето на семейни годишни пакети в тарифата, които имат за цел да стимулират привличането на цели семейства към обществения транспорт, като се възползват от преференциални условия.

Във връзка с гореизложеното предлагаме тарифата за превоз на пътници в обществения транспорт на Столична община да бъде допълнена със следните семейни пакети, които да могат да се закупуват и на разсрочено плащане на 3 вноски, както следва:

 

1.1 Двама родителя (настойници) и 1 ученик/студент – 840 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 330 лв първоначална (валидност 3 месеца), 280 лв втора (валидност 3 месеца) и 230 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на 2 годишни персонализирани карти по редовна тарифа (2х365лв=730лв) и 11 месечни карти за ученици/студенти с отстъпка (11х10лв=110 лв), като предлагаме 12-ия месец за ученика/студента да бъде безплатен.;

1.2. Двама родителя (настойници) и 2 ученика/студента – 940 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 360 лв първоначална (валидност 3 месеца), 320 лв втора (валидност 3 месеца) и 260 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на 2 годишни персонализирани карти по редовна тарифа (2х365лв=730лв) и 10,5 месечни карти за двама ученици/студенти с отстъпка (2х10,5х10лв=210 лв), като предлагаме 12-ия месец и половината от 11-ия месец за учениците/студентите да бъдат безплатни.;

1.3. Двама родителя (настойници) и 3 или повече ученици/студенти1040 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 390 лв първоначална (валидност 3 месеца), 350 лв втора (валидност 3 месеца) и 300 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на 2 годишни персонализирани карти по редовна тарифа (2х365лв=730лв) и 10,33 месечни карти за двама ученици/студенти с отстъпка (3х10,33х10лв=310 лв), като предлагаме 12-ия месец и две трети от 11-ия месец за учениците/студентите да бъдат безплатни. Предложението е насочено към многодетни семейства и затова предлагаме ако се заявят повече от 3 ученици/студенти, цената да остане без промяна.;

 

2.1. Един родител (настойник) и 1 ученик/студент – 480 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 180 лв първоначална (валидност 3 месеца), 160 лв втора (валидност 3 месеца) и 140 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на годишна персонализирана карта по редовна тарифа (365 лв) и 11,5 месечни карти за ученици/студенти с отстъпка (11,5х10лв=115 лв), като предлагаме половината от 12-ия месец за ученика/студента да бъде безплатен.;

2.2. Един родител (настойник) и 2 ученика/студента – 580 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 210 лв първоначална (валидност 3 месеца), 200 лв втора (валидност 3 месеца) и 170 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на годишна персонализирана карта по редовна тарифа (365 лв) и 10,75 месечни карти за учениците/студентите с отстъпка (2х10,75х10лв=215 лв), като предлагаме една четвърт от 11-ия месец и целия 12-и месец за учениците/студентите да бъдат безплатни.;

2.3. Един родител (настойник) и 3 или повече ученици/студенти – 680 лева, платими наведнъж или на 3 вноски – 240 лв първоначална (валидност 3 месеца), 230 лв втора (валидност 3 месеца) и 210 лева трета (валидност 6 месеца). Цената е калкулирана от сбора на годишна персонализирана карта по редовна тарифа (365 лв) и 10,5 месечни карти за учениците/студентите с отстъпка (3х10,5х10лв=315 лв), като предлагаме половината от 11-ия месец и целия 12-и месец за учениците/студентите да бъдат безплатни. Предложението е насочено към многодетни родители и затова предлагаме ако се заявят повече от 3 ученици/студенти, цената да остане без промяна.

Освен предложените ценови параметри на семейните пакети, предлагаме да се въведе регламент за допустимост за тези семейни пакети както следва:

 • За семеен пакет да не се изисква брак между родителите (настойниците). Това се налага, тъй като през последните десетилетия има отчетлива тенденция към нарастване на извънбрачните новородени, за сметка на тези, които са родени в семейства, сключили брак. По данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2021 г. в България са живородени 58 678 деца, от които 23 545 брачни и 35 133 извънбрачни деца, като за Столична община данните са – живородени 13 135, от които – 6 085 брачни и 7 050 извънбрачни. Практиката показва, че много често родителите, независимо че са им се родили или осиновили деца, след това продължават да живеят без брак. Затова, не е правилно наличието на брак да бъде императивно изискване за допустимост за покупка на семеен пакет, тъй като по същество ще изключи половината от потенциалните ползватели.
 • За семеен пакет да се допускат ученици/студенти, които са дете на поне единия родител (настойник). Това се налага, тъй като съществуват множество хипотези, според които едно дете може да бъде само на единия родител (настойник), а не на двамата – при сключване на втори брак за единия родител, при развод и последващо живеене на семейни начала и др. Тази разпоредба обаче е необходима все пак, за да не се допусне неправомерно издаване на карти на деца, които нямат общо с възрастния. От друга страна, няма проблем възрастните, които се представят за родители да нямат общо помежду си, тъй като преференцията се дава за ученика/студента, а не за годишните персонализирани карти по редовна тарифа на родителите (настойниците).
 • С оглед на значителния ръст на издадени годишни карти, както и такива, закупени на разсрочено плащане, както и с оглед на това, че преди влизане в сила на тези семейни пакети ще има закупени още годишни карти, очакваме да има недоволство за родители, които вече са закупили годишни карти изцяло или на вноски, в случай че нямат възможност да ползват семеен пакет, защото вече са си закупили годишна карта. Затова предлагаме в Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата да се разпише механизъм за допълване на вече закупени годишни карти от родителите както следва:
  • При нееднаква крайна дата на валидност на годишните карти на родителите (настойниците), с цел уеднаквяване на крайните дати – родителят (настойникът), чиято карта изтича по-рано, доплаща по 1 лев на ден за всеки следващ ден до срока на валидност на картата на другия родител (настойник), независимо как са платени или ще се заплатят картите (изцяло или разсрочено).
  • При един или двама родители и един ученик/студент – заплаща се пропорционална цена за ученика/студента за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за ученик/студент. При разсрочено плащане – неплатените вноска/вноски за картите за родителите, както и тези, които са платени, но времетраенето им не е започнало (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за семеен пакет (родителите доплащат), като ако желаят ученическата/студентската карта да важи веднага, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия. Например – родители са закупили преди 1 месец и 10 дни годишни карти и желаят да се възползват от семеен пакет – два родителя и един ученик/студент, като са заплатили първоначална и втора вноска за всяка карта на родителите. Това означава, че в този момент те усвояват валидността на първата вноска. Съответно, за да трансформират своите две персонализирани годишни карти в семеен пакет за двама родителя и един ученик/студент, трябва да доплатят разликата между втората вноска за семейния пакет и сбора от вторите вноски на своите карти – 40 лева (280лв – (2х120лв)). Третата вноска ще бъде на стойност – третата вноска от семейния пакет. За оставащите 1 месец и 20 дни за ученика/студента ще доплатят още 20 лева (2х10 лв).
  • При един или двама родители и двама ученика/студента – заплаща се пропорционална цена за двата ученика/студента за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки един от двата ученика/студента. При разсрочено плащане – неплатените вноска/вноски за картите за родителите, както и тези, които са платени, но времетраенето им не е започнало (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за семеен пакет (родителите доплащат), като ако желаят ученическите/студентските карти да важат веднага, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия за всеки от учениците/студентите. Например – родители са закупили преди 1 месец и 10 дни годишни карти и желаят да се възползват от семеен пакет – два родителя и два ученика/студента, като са заплатили първоначална и втора вноска за всяка карта на родителите. Това означава, че в този момент те усвояват валидността на първата вноска. Съответно, за да трансформират своите две персонализирани годишни карти в семеен пакет за двама родителя и два ученика/студента, трябва да доплатят разликата между втората вноска за семейния пакет и сбора от вторите вноски на своите карти – 80 лева (320лв – (2х120лв)). Третата вноска ще бъде на стойност – третата вноска от семейния пакет. За оставащите 1 месец и 20 дни за двата ученика/студента ще доплатят още 40 лева (2х2х10 лв).
  • При един или двама родители и три или повече ученици/студенти – заплаща се пропорционална цена за трите ученици/студенти за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки един от трите ученици/студенти. Всеки следващ ученик/студент (извън предходните трима) получава карта с валидност за оставащите месеци без да се заплаща. При разсрочено плащане – неплатените вноска/вноски за картите за родителите, както и тези, които са платени, но времетраенето им не е започнало (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за семеен пакет (родителите доплащат), като ако желаят ученическите/студентските карти да важат веднага, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия за всеки от учениците/студентите. Например – родители са закупили преди 1 месец и 10 дни годишни карти и желаят да се възползват от семеен пакет – два родителя и три ученици/студенти, като са заплатили първоначална и втора вноска за всяка карта на родителите. Това означава, че в този момент те усвояват валидността на първата вноска. Съответно, за да трансформират своите две персонализирани годишни карти в семеен пакет за двама родителя и три ученици/студенти, трябва да доплатят разликата между втората вноска за семейния пакет и сбора от вторите вноски на своите карти – 110 лева (350лв – (2х120лв)). Третата вноска ще бъде на стойност – третата вноска от семейния пакет. За оставащите 1 месец и 20 дни за трите ученици/студенти ще доплатят още 60 лева (3х2х10 лв).

 

Предложените вноски са със стойности, които не генерират риск от загуби за ЦГМ ЕАД, тъй като те са равни или по-големи на тези за годишна персонализирана карта за всички линии или на месечния разход за съществуващия семеен пакет редовна + ученическа/студентска месечна карта, а валидността им – равна или по-малка.

 

С оглед на гореизложеното предлагаме в НРУПОГТТСО да бъдат извършени следните промени:

 

1) Чл. 29, т. 8 придобива следната редакция:

Семеен пакет:

а) превозен документ за ученик за един месец за всички линии, закупен заедно с месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител;

б) персонализирани годишни карти за всички линии за един или двама родители настойници/попечители и един, двама, трима или повече ученици/студенти;

в) съгласно букви а) и б), който се издава срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Превозните документи от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност.

 

2) В таблицата от Приложение № 1, след точка 3.2.4, се добавя следното съдържание:

3.2.5 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент V 840 лв 45 % от учени-ческата/ студент-ската
3.2.6 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент – на вноски
3.2.6.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (първоначална, с валидност от 3 месеца) V 330 лв
3.2.6.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца) V 280 лв
3.2.6.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца) V 230 лв
3.2.7 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента V 940 лв 47,5 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.8 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента – на вноски
3.2.8.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента (първоначална, с валидност от 3 месеца) V 360 лв
3.2.8.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца) V 320 лв
3.2.8.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца) V 260 лв
3.2.9 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти V 1040 лв 48,33 % от уче-ническите/ студент-ските  за първите три.

100% за всички останали

3.2.10 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти – на вноски
3.2.10.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца) V 390 лв
3.2.10.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца) V 350 лв
3.2.10.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца) V 300 лв
3.2.11 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент V 480 лв 42,5 % от учени-ческата / студент-ската
3.2.12 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/студент – на вноски
3.2.12.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент (първо-начална, с валид-ност от 3 месеца) V 180 лв
3.2.12.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца) V 160 лв
3.2.12.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца) V 140 лв
3.2.13 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ студента V 580 лв 46,25 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.14 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/студента – на вноски
3.2.14.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (първона-чална, с валид-ност от 3 месеца) V 210 лв
3.2.14.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца) V 200 лв
3.2.14.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца) V 170 лв
3.2.15 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти V 680 лв 47,5 % от учениче-ските/ сту-дентските за първите три.

100% за всички останали

3.2.16 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти – на вноски
3.2.16.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца) V 240 лв
3.2.16.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца) V 230 лв
3.2.16.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца) V 210 лв

 

3) В Глава ІХ „Преходни и заключителни разпоредби“:

– Създава се нов Параграф § 64 със следния текст:

За превозните документи от 3.2.5 до 3.2.16 в Приложение № 1 важат следните разпоредби:

(1) Не се изисква сключен брак между родителите (настойниците);

(2) Допускат се ученици/студенти, които са дете на поне единия родител (настойник);

(3) За да придобият право да се възползват от тези превозни документи, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски и при нееднакви крайни дати на валидност на годишните карти на родителите (настойниците), с цел да се уеднаквят крайните дати – родителят (настойникът), чиято дата е по-ранна, доплаща по 1 лев на ден за всеки следващ ден до датата на валидност на картата на другия родител (настойник), независимо как са платени или ще се заплатят картите (изцяло или на вноски);

(4) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.5, 3.2.6, 3.2.11 и 3.2.12, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.5 и 3.2.11 заплащат пропорционална цена за ученика/студента за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за ученик/студент. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.6 и 3.2.12 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическата/студентската карта, част от пакета, да бъде валидна преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(5) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.7, 3.2.8, 3.2.13 и 3.2.14, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.7 и 3.2.13 заплащат пропорционална цена за учениците/студентите за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки един от учениците/студентите. При плащане на вноски – неплатените вноска/ вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки ученик/студент и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(6) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.9, 3.2.10, 3.2.15 и 3.2.16, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.9 и 3.2.15 заплащат пропорционална цена за тримата ученици/студенти за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки от тримата ученици/студенти. Всеки следващ ученик/студент (извън предходните трима) получава карта с валидност за оставащите месеци без да се заплаща. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки един от тримата ученици/студенти и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(7) Влизат в сила от 01.04.2023 г.

– Сегашния параграф § 64 става параграф §65.

 

 • Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на НРУПОГТТСО не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Столична община. Такива не са необходими и от страна на кмета на Столична община или оправомощени от него длъжностни лица от „Център за градска мобилност“ ЕАД, които осъществяват контрол върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт.

Предложените вноски са със стойности, които не генерират риск от загуби за ЦГМ ЕАД, тъй като те са равни или по-големи на тези за годишна персонализирана карта за всички линии или на месечния разход за съществуващия семеен пакет редовна + ученическа/студентска месечна карта, а валидността им – равна или по-малка.

 

 • Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

Въвеждането пакетно закупуване на превозни документи от семейства, включително на разсрочено плащане, ще разшири възможностите за гражданите да се възползват максимално от услугите на обществения градски транспорт, като получат допълнителна отстъпка от годишната ученическа/студентска карта. Услугата ще стане още по-достъпна, което ще способства да бъдат привлечени граждани и семейства, които в момента не ползват обществения транспорт, а това съответства на политиките на Столична община за приоритизиране на обществения транспорт, заложени в приетите от Столичен общински съвет стратегически документи, и намаляване на броя на използваните лични автомобили в градската среда. Предложението за въвеждане на семейните пакети не създава риск за приходната част от бюджета на „Център за градска мобилност“ ЕАД, тъй като вноските са съобразени с останалите абонаментни карти и съществуващи семейни пакети. При възползването от семейните пакети се реализират спестявания между 42,5 и 48,33 % от стойността на ученическата/студентската годишна карта, спрямо ако картата бъде закупена отделно (цена – 200 лв).

 

 1. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

Не се установява предложените изменения и допълнения на НРУПОГТТСО да са в противоречие с действащи национални нормативни актове и с правото на ЕС. По същество се касае до създаване на възможност за привличане на повече пътници в обществения транспорт чрез създаването на пакетно закупуване на превозни документи от семейства, включително на разсрочено плащане, което намалява финансовата тежест върху гражданите и прави ползването на обществения градски транспорт още по-достъпно, което от своя страна създава реални възможности за намаляване на броя на използваните лични автомобили в градската среда със следващите се от това екологични ефекти. При това не се създава никакъв риск за приходната част на бюджета на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД. От това следва по безспорен начин, че предложенията са в синхрон с европейските ценности и политики и водят до подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване на достъпна градска среда за още по-голям кръг от хора.

 

 

 1. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата: не подлежи на включване
Контакт за въпроси: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от Демократична България в СОС

 

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 0886554206
1. Дефиниране на проблема:

Необходимост от разнообразяване на възможностите на гражданите за придобиване на годишни персонализирана абонаментни карти за членове на семейства – родители и техните деца. На годишна база това ще намали разходите на семействата за транспорт, тъй като ще позволи да се реализират спестявания между 42,5 и 48,33 % от разходите за годишна карта за ученик/студент.

 

Необходимост от допълнително увеличаване привлекателността на обществения транспорт в Столична община, с оглед възстановяването на ползването отпреди COVID-19 пандемията и привличането на нови пътници.

Необходимост от задоволяване на обществени очаквания, във връзка с получени сигнали от граждани до общински съветници.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Цените на превозните документи за обществен транспорт на територията в Столична община са определени с решение на Столичен общински съвет в „Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“. Към момента не съществуват разнообразни възможности за комбиниране на превозни документи на семеен принцип. Съществува само един вариант – за месечна карта на родител и ученик.

Целта на промяната е да се даде възможност на повече граждани да използват годишна персонализирана абонаментна карта по редовна/преференциална тарифа за всички линии чрез създаването на разнообразни видове семейни пакети, с цел привличане на повече пътници в обществения транспорт.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Идентифицираните несъвършенства в нормативната база не могат да се отстранят чрез въвеждането на организационни мерки. Необходимо е изменение на законодателството чрез приемане на Проект за промяна на „Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

До момента не е извършвана последваща оценка по реда и при условията на чл. 22 от Закона за нормативните актове на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Цели: Целта на промяната е да се даде възможност на повече граждани да използват годишна персонализирана абонаментна карта по редовна/преференциална тарифа за всички линии чрез създаването на семейни пакети за родители и ученици/студенти. По този начин ще се създаде допълнителен стимул за гражданите да ползват обществен транспорт, за сметка на лични превозни средства, съгласно общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– Живеещи на територията на Столична община;

– Работещи на територията на Столична община;

– Учащи на територията на Столична община.

Косвени заинтересовани страни:

– Кмет на СО, СОС и общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД като организация, на която е възложено изпълнението на  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община :

Без промяната на нормативния акт няма как да бъде дадена възможност за закупуването на семейни пакети, с цел да се създаде допълнителен стимул за гражданите да ползват обществен транспорт, за сметка на лични превозни средства, съгласно общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община:

С промяната на нормативния акт ще се даде възможност за закупуването на семейни пакети, което ще намали финансовото натоварване за преките заинтересовани страни, с което ще се постигне въвеждането на добри практики от други големи европейски градове и ще се създаде допълнителен стимул за гражданите да ползват обществен транспорт, за сметка на лични превозни средства, съгласно общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

 

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Няма да има възможност за закупуване на семейни пакети, с което финансовият товар върху преките заинтересовани страни ще се запази (няма да има възможност за отстъпка за учениците/студентите). Няма да могат да се въведат добри практики от други европейски големи градове. Няма да може да се създаде допълнителен стимул за гражданите да ползват обществен транспорт, за сметка на лични превозни средства, съгласно общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия по отношение на всички заинтересовани страни.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

 

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – Икономически – не са идентифицирани. Финансовият товар се запазва.;

Социални – Не са идентифицирани. Не се очаква по-добра достъпност до услугата обществен транспорт за пътниците; Екологични – Не са идентифицирани. Не се очаква намаление на ползването на лични автомобили, за сметка на ползването на обществен транспорт.

 

При Вариант 2 – Икономически – налични. Финансовият товар върху преките заинтересовани страни се намалява. Дава се възможност за избор от разнообразни видове семейни пакети, съобразно конкретните нужди на всички преки заинтересовани страни. Социални – налични. С осигуряването на семейни пакети може да се предположи, че услугата ще стане по-достъпна за преките заинтересовани страни, с което ползването й може да се увеличи. Екологични – С осигуряването на семейни пакети може да се предположи, че услугата ще стане по-достъпна за преките заинтересовани страни, с което ползването й може да се увеличи, за сметка на ползването на лични превозни средства, в синхрон с общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

 

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

Х  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х  Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Грети Стефанова – общински съветник в СОС

Иво Божков – общински съветник в СОС

Борис Бонев – общински съветник в СОС

Виктор Чаушев – външен експерт в ПК по ТПБ към СОС

Дата: 30.01.2023 г.

Подпис:

 

Приложения:

 1. Проект за решение.
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет).

 

Вносители:

 

 

 1. Грети Стефанова: ……………………….

 

 

 

 1. Иво Божков: ……………………….

 

 

 

 

 1. Борис Бонев: ……………………….

 

 

 

 

 1. Виктор Чаушев: ……………………….

 

 

ПРОЕКТ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от ……………/……………./2023 г.

 

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. и доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,

 

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет), както следва:
 • 1. В таблицата от Приложение № 1, след точка 1.2.1, се добавя следното съдържание:
1.2.1.1 Еднодневна/дневна карта за родител и дете до 18 години     V   V   6,00 лв. 0%
1.2.1.2 Еднодневна/дневна карта за родител и две деца до 18 години     V   V   8,00 лв. 0%

 

 • 2. В таблицата от Приложение № 1, след точка 3.2.4, се добавя следното съдържание:
3.2.5 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент     V     840 лв 45 % от учени-ческата/ студент-ската
3.2.6 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент – на вноски
3.2.6.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     330 лв  
3.2.6.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     280 лв  
3.2.6.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     230 лв  
3.2.7 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента     V     940 лв 47,5 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.8 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента – на вноски
3.2.8.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     360 лв  
3.2.8.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     320 лв  
3.2.8.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     260 лв  
3.2.9 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти     V     1040 лв 48,33 % от уче-ническите/ студент-ските  за първите три.

100% за всички останали

3.2.10 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти – на вноски
3.2.10.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     390 лв  
3.2.10.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца)     V     350 лв  
3.2.10.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца)     V     300 лв  
3.2.11 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент     V     480 лв 42,5 % от учени-ческата / студент-ската
3.2.12 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/студент – на вноски
3.2.12.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент (първо-начална, с валид-ност от 3 месеца)     V     180 лв  
3.2.12.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца)     V     160 лв  
3.2.12.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца)     V     140 лв  
3.2.13 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ студента     V     580 лв 46,25 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.14 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/студента – на вноски
3.2.14.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (първона-чална, с валид-ност от 3 месеца)     V     210 лв  
3.2.14.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     200 лв  
3.2.14.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     170 лв  
3.2.15 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти     V     680 лв 47,5 % от учениче-ските/ сту-дентските за първите три.

100% за всички останали

3.2.16 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти – на вноски
3.2.16.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     240 лв  
3.2.16.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     230 лв  
3.2.16.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     210 лв  

 

 • 3. В Глава ІХ „Преходни и заключителни разпоредби“:

– Създава се нов Параграф § 64 със следния текст:

За превозните документи от 3.2.5 до 3.2.16 в Приложение № 1 важат следните разпоредби:

(1) Не се изисква сключен брак между родителите (настойниците);

(2) Допускат се ученици/студенти, които са дете на поне единия родител (настойник);

(3) За да придобият право да се възползват от тези превозни документи, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски и при нееднакви крайни дати на валидност на годишните карти на родителите (настойниците), с цел да се уеднаквят крайните дати – родителят (настойникът), чиято дата е по-ранна, доплаща по 1 лев на ден за всеки следващ ден до датата на валидност на картата на другия родител (настойник), независимо как са платени или ще се заплатят картите (изцяло или на вноски);

(4) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.5, 3.2.6, 3.2.11 и 3.2.12, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.5 и 3.2.11 заплащат пропорционална цена за ученика/студента за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за ученик/студент. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.6 и 3.2.12 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическата/студентската карта, част от пакета, да бъде валидна преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(5) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.7, 3.2.8, 3.2.13 и 3.2.14, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.7 и 3.2.13 заплащат пропорционална цена за учениците/студентите за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки един от учениците/студентите. При плащане на вноски – неплатените вноска/ вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки ученик/студент и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(6) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.9, 3.2.10, 3.2.15 и 3.2.16, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.9 и 3.2.15 заплащат пропорционална цена за тримата ученици/студенти за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки от тримата ученици/студенти. Всеки следващ ученик/студент (извън предходните трима) получава карта с валидност за оставащите месеци без да се заплаща. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки един от тримата ученици/студенти и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(7) Влизат в сила от 01.04.2023 г.

– Сегашния параграф § 64 става параграф §65.

 

 1. Възлага на кмета на Столична община и на „Център за градска мобилност“ ЕАД изпълнението на Наредбата.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………../………..…/2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет: ……………………………..…….

                                                                                         /Георги Георгиев/

 

 

Юрист от администрацията

на Столична община: ……………………….

/……………………..………………../

/…………./………../2023 г./

 

 

ПРОЕКТ

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. и доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 • 1. В таблицата от Приложение № 1, след точка 1.2.1, се добавя следното съдържание:
1.2.1.1 Еднодневна/дневна карта за родител и дете до 18 години     V   V   6,00 лв. 0%
1.2.1.2 Еднодневна/дневна карта за родител и две деца до 18 години     V   V   8,00 лв. 0%

 

 

 

 • 2. В таблицата от Приложение № 1, след точка 3.2.4, се добавя следното съдържание:

 

3.2.5 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент     V     840 лв 45 % от учени-ческата/ студент-ската
3.2.6 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент – на вноски
3.2.6.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     330 лв  
3.2.6.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     280 лв  
3.2.6.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и един ученик/студент (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     230 лв  
3.2.7 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента     V     940 лв 47,5 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.8 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента – на вноски
3.2.8.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/студента (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     360 лв  
3.2.8.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     320 лв  
3.2.8.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и два ученика/ студента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     260 лв  
3.2.9 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти     V     1040 лв 48,33 % от уче-ническите/ студент-ските  за първите три.

100% за всички останали

3.2.10 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти – на вноски
3.2.10.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     390 лв  
3.2.10.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца)     V     350 лв  
3.2.10.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за двама родители и три или повече ученици/ студен-ти (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца)     V     300 лв  
3.2.11 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент     V     480 лв 42,5 % от учени-ческата / студент-ската
3.2.12 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/студент – на вноски
3.2.12.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ студент (първо-начална, с валид-ност от 3 месеца)     V     180 лв  
3.2.12.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 3 месеца след първоначал-ната, с валидност от 3 месеца)     V     160 лв  
3.2.12.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и един ученик/ сту-дент (до 6 месеца след първоначал-ната, с валидност от 6 месеца)     V     140 лв  
3.2.13 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ студента     V     580 лв 46,25 % от учени-ческите/ студент-ските
3.2.14 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/студента – на вноски
3.2.14.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (първона-чална, с валид-ност от 3 месеца)     V     210 лв  
3.2.14.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     200 лв  
3.2.14.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и два ученика/ сту-дента (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     170 лв  
3.2.15 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти     V     680 лв 47,5 % от учениче-ските/ сту-дентските за първите три.

100% за всички останали

3.2.16 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/ студенти – на вноски
3.2.16.1 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     240 лв  
3.2.16.2 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     230 лв  
3.2.16.3 Семеен пакет – персонализирани годишни карти за всички линии за един родител и три или повече ученици/студенти (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     210 лв  

 

 • 3. В Глава ІХ „Преходни и заключителни разпоредби“:

– Създава се нов Параграф § 64 със следния текст:

За превозните документи от 3.2.5 до 3.2.16 в Приложение № 1 важат следните разпоредби:

(1) Не се изисква сключен брак между родителите (настойниците);

(2) Допускат се ученици/студенти, които са дете на поне единия родител (настойник);

(3) За да придобият право да се възползват от тези превозни документи, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски и при нееднакви крайни дати на валидност на годишните карти на родителите (настойниците), с цел да се уеднаквят крайните дати – родителят (настойникът), чиято дата е по-ранна, доплаща по 1 лев на ден за всеки следващ ден до датата на валидност на картата на другия родител (настойник), независимо как са платени или ще се заплатят картите (изцяло или на вноски);

(4) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.5, 3.2.6, 3.2.11 и 3.2.12, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.5 и 3.2.11 заплащат пропорционална цена за ученика/студента за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за ученик/студент. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.6 и 3.2.12 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическата/студентската карта, част от пакета, да бъде валидна преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(5) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.7, 3.2.8, 3.2.13 и 3.2.14, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.7 и 3.2.13 заплащат пропорционална цена за учениците/студентите за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки един от учениците/студентите. При плащане на вноски – неплатените вноска/ вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки ученик/студент и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(6) За да придобият право да се възползват от превозни документи 3.2.9, 3.2.10, 3.2.15 и 3.2.16, в случай че родителите (настойниците) вече притежават персонализирана годишна карта за всички линии или персонализирана годишна карта за всички линии на вноски, родителят (настойникът) / родителите (настойниците) за 3.2.9 и 3.2.15 заплащат пропорционална цена за тримата ученици/студенти за оставащите месеци, включително и за започнатия месец, като остатъкът се базира на месечна стойност от 10 лева за карта за всеки от тримата ученици/студенти. Всеки следващ ученик/студент (извън предходните трима) получава карта с валидност за оставащите месеци без да се заплаща. При плащане на вноски – неплатените вноска/вноски за картите за родителят (настойникът) / родителите (настойниците), както и тези, които са платени, но валидността им не е настъпила (предварително платени вноски) се трансформират в стойността на вноските за превозни документи 3.2.8 и 3.2.14 (родителят (настойникът) / родителите (настойниците) доплащат разликата), като ако желаят ученическите/студентските карти, част от пакета, да бъдат валидни преди момента на стартиране на валидност на следващата вноска от пакета, доплащат допълнително по 10 лева за всеки един от тримата ученици/студенти и за всеки оставащ месец, включително започнатия, и заплащат тази следваща вноска.

(7) Влизат в сила от 01.04.2023 г.

– Сегашния параграф § 64 става параграф §65.

 

 • 4. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. и доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) влиза в сила, считано от 01.04.2023 г.

 

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА23-ВК66-1219/30.01.2023 г.

Вносители:

Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK