Предложихме фирмите, които използват минерална вода, да заплащат по-справедлива цена

07 декември 2020, понеделник Viber

Предложихме фирмите, които използват минерална вода, да заплащат по-справедлива цена

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д
от Тома Белев – общински съветник от Демократична България

Относно: Проект на Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година

 

Уважаеми г-н Герджиков,

Приложено, представяме за разглеждане на Столичния общински съвет (СОС) проект
на Тарифа за изменение (ТИ) на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години (ТТВНМВ) , приета с Решение № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година.
Предложеният проект на ТТЗНМВ е насочен към актуализация на действащата тарифа
с оглед променените икономически обстоятелства.

Предложението цели:

– Защита на конкуренцията;
– Избягване на опасността от оказване от страна на СО на „непозволена държавна помощ“ на потребителите на минерални води чрез ниски такси;
– Увеличаване на приходите за Столична община;

Предложението се основа на следните оценки на действащата тарифа:

1. Столична община има еднакви отговорности по отношение на потреблението на вода
от различни източници, които зависят от решение на СОС, включително към потребителите на услугата водоснабдяване в столичният град, независимо вида на водата.
2. Действащият единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани директно от находищата на минерални води, предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, е по-ниска от цената на услугата доставка на питейна вода от концесионера „Софийска вода“ съгласно решение на КЕВР №Ц-37 от 23.12.2019 г. , което се извършва към битовите и стопански потребители, макар че услугите са сходни.
3. Стопанските потребители на питейна вода и на вода за хигиенни нужди, лечение и рехабилитация доставяне от Софийска вода са в неравнопоставено положение спрямо  стопанските потребители ползващи минерални води от находищата на минерални води предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години за същите цели.
4. Тарифната позиция за питейно-битово водоснабдяване от минерални води при t≤30˚C трябва да е не по-малка от цената на услугата доставка на питейна вода от концесионера „Софийска вода“
5. Съотношението между тарифните позиции в чл. 8 от Тарифата е правилно определено.
Предложената ТИ запазва вида и съотношението между тарифните позиции като
таксите са определени на базата приравняване на тарифната позиция за питейнобитово водоснабдяване от минерални води при t≤30˚C към размера на цената на услугата доставка на питейна вода от концесионера „Софийска вода“ съгласно решение на КЕВР №Ц-37 от 23.12.2019 г.

Моля, след изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на действащата НПОКТСО, на внесете проекта на ТИ на ТТЗНМВ за приемане в дневния ред на заседание на СОС на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

Приложения:
1. Проект на Решение на СОС;
2. Проект на Тарифа за изменение(ТИ) на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на мине-рална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години (ТТВНМВ), приета с Решение № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година.

Вносител: Тома Белев – общински съветник от Демократична България

 

 

                                                                                                                                                                П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ № …
на Столичния общински съвет
от ……………………………… година

ЗА: Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Реше-ние № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година

Мотиви: Предложената тарифа актуализира размера на таксите на действащата тарифа и цели защита на конкуренцията при потребителите на води за питейно-битови, здравни, профилактични и хигиенни цели. Приемането на проекта на тарифата за изменение не изисква допълнителни финансови и други средства за прилагане, тъй като не предвижда създаване на нови специализирани структури на общината или дейности. Приемането на проекта на тарифата за изменение ще доведе до увеличаване приходите за Столична община Проектът е съобразен с нормативните актове от по-висока степен и с действащата нормативна уредба на Столична община.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година, съгласно Приложение № 1.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2020 г., Протокол № …………, точка …………. от дневния ред по доклад № ………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
Елен Герджиков

 

Тарифа за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода,
безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за
срок от 25 години, приета с Реше-ние № 714 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година
§ 1. В чл.8 ал.1 таблицата се изменя както следва:

 

№ по

ред

Цел на ползване на

минералната вода

Размер на таксата (лв./м3)
t≤30˚C 30˚C<t≥50˚C t>50˚C
1 Питейно-битово водоснабдяване 1,46 1,62 1,79
2 Водоползване за лечение и рехабилитация: Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и

учебни/детски заведения

0,13 0,16 0,24
3 Водоползване за профилактика: За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и

рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения

0,65 0,81 0,97
4 За хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели 0,73 0,97 1,14

 

 

Накратко:

Предложихме актуализация на действащата тарифа за таксата за водовземане от минерални води добивани директно от находищата на минерални води, предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години. Докладът цели цели защита на конкуренцията при потребителите на води за питейно-битови, здравни, профилактични и хигиенни цели. Приемането на проекта на тарифата за изменение не изисква допълнителни финансови и други средства за прилагане, тъй като не предвижда създаване на нови специализирани структури на общината или дейности.

Защо е важно:

Към момента цената, която фирмите, използвaщи минерална вода, заплащат, е по-ниска от тази, която всички жители на гр. София заплащат на „Софийска вода“, за да достави вода от язовир „Искър“.

Вид:

Доклад

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK