Предложихме намаляване на патентния данък за местата за настаняване

19 ноември 2020, четвъртък Viber

Предложихме намаляване на патентния данък за местата за настаняване

ДО

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ –

общински съветник от Столичен общински съвет

 

 Относно: Проект за промяна на НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет, във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Получих множество сигнали от места за настаняване, че натовареността им през тази година, вследствие на форсмажорните обстоятелства, породени от пандемията през 2020 година на практика е почти нулева. В същото време от 2020 година е въведен патентен данък за тях в размер на 250 лева за всяка отдавана стая. Този данък представлява сериозно бреме за този тип споделена икономика, от която София има нужда. Във времена на ръст на посещенията на туристи в града ни, местата за настаняване поемат голяма част от тях и осигуряват луфт срещу възможния дефицит на хотелски легла.

Столичен общински съвет на няколко пъти подпомогна закъсалите заради кризата бизнеси. Редно е да подкрепим и местата за настаняване, още повече, че приходите за бюджета от тях са минимални, от порядъка на десетки хиляди левове годишно (под 0.1% от общи размер на приходите). Законът позволява патентния данък за тях да бъде в размер между 25 и 250 лева за стая.

Считам, че е наш дълг да облекчим тези данъкоплатци до минималния размер, който предвижда законодателят. В тази връзка предложението ми е за промяна на т. 1 от приложение номер 3 към чл. 56 на Наредбата, като числото 250 лв. се замени с 25 лева. Така целият текст да придобие следния вид:

  1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя за стая в размер на: 25 лв.

 

МОТИВИ

Предложението ще има минимално негативно влияния върху бюджет 2021. Дори може да подтикне повече места за настаняване да се регистрират и да заплащат минимален данък, тоест, да разширим базата. Отделно, в период на криза, която удря особено тежко точно този отрасъл, сме длъжни да подходим с необходимото уважение към него. Става въпрос за услуга, която има потенциал да привлече десетки проценти от гостите на София в нормални години. Освен това градът ни има сериозен проблем с необитаемите жилища. Част от него може да се реши именно чрез отдаването им под краткосрочен наем. Обръщам внимание, че местата за настаняване плащат и други местни данъци и такси – туристическа такса, данък сгради, такса смет. Така че разходите им към фиска далеч не се ограничават само от този вид патентен данък.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, и предвид спешността на поправката, предлагам срокът за обществени консултации по проекта да бъде за период от 14 дни. Това се налага от изключително тежката криза в бранша места за настаняване и нуждата от бърза реакция на Общинския съвет.

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

 

  1. Приема доклада;
  2. В Приложение № 3 към чл. 56 т. 1 заменя числото 250 с 25, като текстът придобива следния финален вид:
  1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя за стая в размер на: 25 лв.

 

С уважение,    

Владислав Панев

 

 Съгласувано с:

Зам. кмет по финанси – Дончо Барбалов………………..

 

 

ПРОЕКТ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2020 г.

 

За: Одобряване на проект за промяна на НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях.

 

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл.21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

  1. Приема доклада;

 

  1. 2. В Приложение № 3 към чл. 56 т. 1 заменя числото 250 с 25, като текстът придобива следния финален вид:

 

  1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя за стая в размер на: 25 лв.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

 

Председател на Столичен общински съвет:……………….

                                                                                                   /Елен Герджиков/

 

Юрист от администрацията

На Столична община: ……………………….

/………………………………../

/__/__/2020 г./

 

 

Приложение № 1

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на НАРЕДБА за определяне на местните данъци и такси на Столичен  общински съвет

 

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Станислава Стоянова, директор на Дирекция „Секретариат на СОС“;

 

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 02/ 93 77 401
1.     Дефиниране на проблема:

От 2020 година е въведен патентен данък за тях в размер на 250 лева за всяка отдавана стая в местата за настаняване. Този данък представлява сериозно бреме за този тип споделена икономика в период на криза. Същевременно София има нужда от тях във времена на увеличаване на туристопотока. Във времена на ръст на посещенията на туристи в града ни, местата за настаняване поемат голяма част от тях и осигуряват луфт срещу възможния дефицит на хотелски легла. Затова е наш дълг да съхраним тази част от икономиката на града.

 

 

2. Цели: Целта на промяната е да се даде възможност за оцеляване на местата за настаняване в период, в който приходите им са практически нулеви.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– Отдаващите места за настаняване;

– Техните клиенти – гости на София.

Косвени заинтересовани страни:

– Столична община като страна, която ще се лиши от бюджетни постъпления в размер на под 0.1% от общия годишен бюджет на общината..

 

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на Наредбата – тогава много от местата за настаняване ще изпитат неимоверни финансови затруднения от данъчното бреме.

.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на НАРЕДБАТА за местните данъци и такси на Столичен общински съвет:

С промяната на нормативния акт ще се даде възможност за данъчни облекчения на местата за настаняване на територията на Столична община в период на тежка криза за техния отрасъл.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Допълнителни финасови затруднения за дребния бизнес по време на криза.

При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия, с изключение на минимално такова за фиска.

 

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – Икономически – не са идентифицирани. Финансовият товар се запазва.;

Социални – Не са идентифицирани. Екологични – Не са идентифицирани.

При Вариант 2 – Икономически – налични. Финансовият товар върху преките заинтересовани страни се намалява чрез намаляването на един от данъците и таксите, които този специфичен отрасъл дължи на фиска. Социални – налични. Съхраняване на малък бизнес в период на криза, което пък осигурява работни места. Екологични – Жизнеността на местата за настаняване предотвратява нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на туристопотока. Това осигурява запазване на зелени пространства в града ни.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове, с изключение на минимален за фиска.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. не се засягат съществуващи режими и услуги.

 

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Х Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

☐  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х  Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за местните данъци и такси на Столичен общински съвет ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/). Предлагам срокът за обществени консултации да бъде двуседмичен с оглед на степента на криза в бранша и нуждата от спешност при намаление на патентния данък за местата за настаняване.

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Станислава Стоянова, директор на Дирекция „Секретариат на СОС“

 

Дата:

 

Подпис:

 

Накратко:

Пандемията от коронавирус оказва своето влияние и върху бизнеса с отдаването на места за настаняване. За да подпомогнем този бранш, ние предложихме намаляване на патентния данък от максималния по закон размер от 250 лв. до минималния от 25 лв. за стая.

Защо е важно:

От 2020 година е въведен патентен данък за тях в размер на 250 лева за всяка отдавана стая. Този данък представлява сериозно бреме за този тип споделена икономика, от която София има нужда. Във времена на ръст на посещенията на туристи в града ни, местата за настаняване поемат голяма част от тях и осигуряват луфт срещу възможния дефицит на хотелски легла.

Вид:

Доклад

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK