Предложихме нормативна промяна, която да позволи своевременното почитане на бележити обществени личности

12 май 2021, сряда Viber

Предложихме нормативна промяна, която да позволи своевременното почитане на бележити обществени личности

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Д О К Л А Д
от
Веселин Калановски и Михаил Паргов
общински съветници от „Демократична България“
в Столичния общински съвет

                                    

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община                            

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет, с последно изменение с Решение № 319 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., урежда условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др. художествени елементи) на територията на Столична община.

Успоредно с това съществува решение на Работната група по именуване, с което не се допуска именуване и преименуване на общински обекти с имена на лица, починали по-малко от две години от внасяне на предложението. Подобен подход не почива на нормативната база, обективирана в Наредбата, нито на друга уредба.

Разбираме мотивите на решението на Работната група, а именно да се позволи изтичането на достатъчно дълъг срок за формиране на обществена оценка по отношение на приноса на съответното лице за световното и националното развитие и за развитието на гр. София. Въпреки това, динамичното развитие на обществените отношения, а и последната година на Covid-19 пандемия, която отне без време безспорни обществени фигури, изискват детайлизиране на подобно схващане.

Считаме за правилно разбирането, че по отношение на лица, починали в период до 24 месеца преди внасяне на предложението за именуване, съответно преименуване, на общински обект или поставяне на паметник или друг възпоменателен знак на територията на Столична община, следва да са налице данни за наличието на еднозначно разбиране в обществото за приноса на съответното лице.

Основен мотив за закрепването на предложените промени на ниво наредба е препятстването на възможността подобни ограничения да се поставят от комисии и/или работни групи, и формулирането на ясни правила за именуване и преименуване на общински обекти и поставяне на паметници и възпоменателни знаци.

С оглед на горното предлагаме изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, с която ще се постигне целения баланс между отдаване на почит и признание на обществените лица с принос за световното и национално развитие и развитието на гр. София и изтичане на определен период от време, необходим за формиране на обществено мнение и утвърждаването му.

За постигане на горното считаме за подходящ механизъм предвиждане на квалифицирано мнозинство в Столичния общински съвет за приемане на тези решения, доколкото представителството в Столичния общински съвет се приема за представителна извадка на общественото мнение на гражданите на града.

Целите, които се поставят с предложените изменения, са свързани с възможност при ясни правила Столичен общински съвет да взима решения за отдаване на почит и признаване на приноса на лица, починали до 24 месеца преди внасяне на предложението, като това става навременно и по този начин утвърждава високите постижения и служи за пример.

Прилагането на предложените промени няма да доведе до финансови и други разходи.

В резултат на предложените промени ще се постигне нормативна яснота в процедурите по именуване, съответно преименуване, на общински обект или поставяне на паметник или друг възпоменателен знак на територията на Столична община.

Предложените промени не противоречат на правото на Европейския съюз или на национален нормативен акт от по-висока степен.

 

Приложения:

 1. Проект за решение на Столичния общински съвет
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет
 3. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 

 

Вносители:

1. /Веселин Калановски/

2./Михаил Паргов/

 

 

 

ПРОЕКТ

 

РЕШЕНИЕ № ….

на Столичен общински съвет

от …………… 2021 година

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет

Мотиви, които налагат измененията:

Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет, с последно изменение с Решение № 319 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., урежда условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др. художествени елементи) на територията на Столична община.

Успоредно с това съществува решение на Работната група по именуване, с което не се допуска именуване и преименуване на общински обекти с имена на лица, починали по-малко от две години от внасяне на предложението. Подобен подход не почива на нормативната база, обективирана в Наредбата, нито на друга уредба.

Основен мотив за закрепването на предложените промени на ниво наредба е препятстването на възможността подобни ограничения да се поставят от комисии и/или работни групи, и формулирането на ясни правила за именуване и преименуване на общински обекти и поставяне на паметници и възпоменателни знаци.

Цели:

 • Осигуряване на възможност при ясни правила Столичен общински съвет да взима решения за отдаване на почит и признаване на приноса на лица, починали до 24 месеца преди внасяне на предложението;
 • Горните действия да бъдат навременно предприети като по този начин утвърждава високите постижения и служи за пример.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предлаганите промени не са необходими финансови и други средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

В резултат на предложените промени ще се постигне нормативна яснота в процедурите по именуване, съответно преименуване, на общински обект или поставяне на паметник или друг възпоменателен знак на територията на Столична община.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложените промени не противоречат на правото на Европейския съюз или на национален нормативен акт от по-висока степен.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение, съдържаща следните изменения и допълнения:
 • 1. В Глава Втора “ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ” се правят следните изменения:
 1. В чл. 12 се създава нова алинея (3):

„(3) Когато предложението и/или доклада за именуване и преименуване се отнася до лице, починало през последните 24 месеца, Столичният общински съвет приема решението по ал. 1 с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници.“

 1. Досегашната алинея (3) става алинея (4).
 2. Досегашната алинея (4) става алинея (5).
 • 2. В Глава Четвърта “ ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ” се правят следните изменения:
 1. В чл. 17 се създава нова алинея (7):

„(7) Когато решението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) се отнася до лице, починало през последните 24 месеца, Столичният общински съвет приема решението по ал. 1 с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници.“

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……….. 2021 година, Протокол № ….. от ………. 2021 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..

(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

 

ПРОЕКТ

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

 

(Приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 8.03.2007 г. на Столичния общински съвет, изм. и доп. с Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., Решение № 26 по Протокол № 4 от 3.12.2015 г., Решение № 337 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г., изм. – Решение № 319 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.)

 • 1. В Глава Втора “ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ” се правят следните изменения:
 1. В чл. 12 се създава нова алинея (3):

„(3) Когато предложението и/или доклада за именуване и преименуване се отнася до лице, починало през последните 24 месеца, Столичният общински съвет приема решението по ал. 1 с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници.“

 1. Досегашната алинея (3) става алинея (4).
 2. Досегашната алинея (4) става алинея (5).
 • 2. В Глава Четвърта “ ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ” се правят следните изменения:
 1. В чл. 17 се създава нова алинея (7):

„(7) Когато решението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) се отнася до лице, починало през последните 24 месеца, Столичният общински съвет приема решението по ал. 1 с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници.“

Накратко:

Към настоящия момент на територията на СО не се допуска именуване и преименуване на общински обекти с имена на личности, които са починали по-малко от две години от внасяне на предложението за подобен акт. Тази ситуация е продиктувана от решение на Работна група, което не съответства с основния нормативен правилник, какъвто в конкретния случай е действащата Наредба за именуване и преименуване на общински обекти. Поради тази причина общинските съветници и членове на Комисията по образование и култура Веселин Калановски и Михаил Паргов внесоха доклад, който предвижда промяна в действащата Наредба, която ще позволи своевременното почитане на безспорни обществени авторитети, като това ще става чрез решение с квалифицирано мнозинство на Столичния общински съвет.

Защо е важно:

Въпреки разумният срок от 24 месеца, който позволява справедлива оценка за приноса на съответните личности за развитието на гр. София, е редно да бъдат взети предвид развитието на обществените отношения, както и продължаващата пандемия, която отне безспорни фигури от българското общество.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4316/11.05.2021 г.

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK