Предложихме обекти за детски градини и ясли към „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“   

06 ноември 2020, петък Viber

Предложихме обекти за детски градини и ясли към „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“   

ДО

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ,

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

   

Относно: Предоставяне на предложения на обекти за включване в „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

 

Във връзка с Ваше предложение, изразено по време на заседанието на ПКОКНКМ на 03.11.2020 г., да предоставим обекти, които не са включени в доклада за „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“ с входящ номер СОА20-ВК66-8836/23.10.2020, предлагаме на Вашето внимание следните обекти по райони, както следва:

 

Район „Красно село“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Пристройка към основния корпус на ДГ 124, УПИ III, кв.3, ж.к. “Крива река”, минимум 2 нови групи, 1 000 000 лв.
 2. Нова детска градина, УПИ IV, кв. 294, ж.к. “Красно село”, 6 нови групи, 4 500 000 лв.

Предложения за обекти, които присъстват в програмата, с молба за изменение:

 1. В програмата – заложените групи за ДГ 8 в Красно село е за 4 групи – 3 500 000 лв. От района завършват проектиране в момента за 6 групи – 4 500 000 лв.

 

Район „Лозенец“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Отчуждаване/придобиване на терена за строителство на обединено детско заведение, УПИ II  – кв. 121 Кръстова Вада*

*заявено от района към СО

 

Район „Надежда“

Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. ж.к. Надежда 1 – Преразглеждане на проекта на ЦГМ за наказателен паркинг между бл.112, бл.122 и ДГ 172 и отреждане на част от общинския имот за разширение на детската градина.

 

Район „Оборище“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Основен ремонт с цел повишаване на енергийната ефективност на ДГ 100 „Академик Пенчо Райков“, ул. „Велико Търново“ № 2 на стойност 68 000 лв.
 2. Проект за нова пристройка към ДГ 104 „Моят свят“, ул. „Чумерна“ № 15 на стойност 46 800 лв.
 3. Основен ремонт с цел повишаване на енергийната ефективност на ДГ 151 „Леда Милева“, ул. „Леда Милева“ № 94 на стойност  174 000 лв.
 4. Основен ремонт с цел повишаване на енергийната ефективност на ДГ 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7 на стойност 190 000 лв.
 5. Проект и строеж на нова детска градина на терен, собственост на „Пазари Север“ ЕАД за създаване на 8 нови групи, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 50, кв. 129Б, на стойност 7 500 000 лв. (към входящото писмо има приложение с идейна визуализация на Детска градина кв.129Б район Оборище)

 

Район „Овча купел“

Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Основен ремонт с промяна на предназначение, дренаж, хидроизолация, шахти и пилоти на Общностен център за създаване на минимум две нови групи, ул. „Маестро Кънев“ № 2 на стойност около 500 000 лв.

 

Район „Слатина“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Нова детска градина-филиал в УПИ ХІ „детска градина”, кв. 27Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~1800 м2 – 120 000 – цена за проектиране; филиал на Нова детска градина в УПИ І – 946 „за ОДЗ”, кв. 90Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина” (включена в програмата).

 Предложения за обекти, които присъстват в програмата, с молба за изменение във времевата линия, както следва:

2020 ГОДИНА

1. Преустройство и промяна на предназначение на „Общностен център за деца и семейства „Слатина“ за създаване на две нови групи към ДГ № 65 – проектиране;

2021 ГОДИНА

2. Преустройство и промяна на предназначение на „Общностен център за деца и семейства „Слатина“ за създаване на две нови групи към ДГ № 65 – изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация;

3. Нова детска градина в УПИ І – 946 „за ОДЗ”, кв. 90Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~4500 м2 – проектиране;

4. Преустройство и разширение на ДГ № 183 за създаване на две нови групи – проектиране и възлагане на СМР;

5. Преустройство и разширение на ДГ № 184 за създаване на две нови групи – проектиране и възлагане на СМР;

6. Преустройство и разширение на ДГ № 154 за създаване на две нови групи – проектиране и възлагане на СМР;

7. Нова детска градина-филиал в УПИ ХІ „детска градина”, кв. 27Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~1800 м2 – 120 000 – цена за проектиране; филиал на ДГ от т.3*

8. Нова детска градина в УПИ I „за детска градина“, кв. 45, м. „Христо Ботев“ – актуализация на проект;

 

2022 ГОДИНА

 Преустройство и разширение на ДГ № 183 за създаване на две нови групи – СМР и въвеждане в експлоатация;

9. Преустройство и разширение на ДГ № 184 за създаване на две нови групи – СМР и въвеждане в експлоатация;

10. Преустройство и разширение на ДГ № 154 за създаване на две нови групи –СМР и въвеждане в експлоатация;

11. Нова детска градина в УПИ І – 946 „за ОДЗ”, кв. 90Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~4500 м2 – изпълнение на СМР;

12. Нова детска градина-филиал в УПИ ХІ „детска градина”, кв. 27Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~1800 м2 – изпълнение на СМР;*

13. Нова детска градина в УПИ I „за детска градина“, кв. 45, м. „Христо Ботев“ – изпълнение на СМР;

 

2023 ГОДИНА

14. Нова детска градина в УПИ І – 946 „за ОДЗ”, кв. 90Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~4500 м2 – изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация;

15. Нова детска градина-филиал в УПИ ХІ „детска градина”, кв. 27Б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина”, площ УПИ ~1800 м2 – изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация;*

16. Нова детска градина в УПИ I „за детска градина“, кв. 45, м. „Христо Ботев“ – изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация;

*№ 7 от т. ii, № 13 от т. iii и № 16 от т. iv са нови предложения, които не присъстват в програмата.

 

Район „Студентски“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Проект и строеж на нова пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла № 69 за създаване на нови четири групи, ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1 на стойност 1 540 000 лв. (40 000 лв. за проект и 1 500 000 лв. за строеж).
 2. Строеж на ново обединено детско заведение (2022 – 2023 г.) за създаване на петнадесет нови групи, УПИ I, кв. 49, ж.к. „Малинова долина“ на стойност 10 500 000 лв.*
 3. Отчуждаване/придобиване на терена за строителство на обединено детско заведение за създаване на осем групи, УПИ XVI, кв. 139, ж.к. „Малинова долина“ на стойност 1 170 000 лв. **

* по т.2 е внесено предложение, като в доклада фигурират 6 групи. Съгласно актуализирането на проекта, новите групи следва да бъдат 15, както е описано.

** по т.3 предстои да бъде внесен изричен доклад в Столичен общински съвет за включване в програма за придобиване.

 

Район „Средец“

 Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Проект и строеж на нова пристройка около 500 м2 към основния корпус, 113 ЦДГ „Преспа“ за създаване на около пет нови групи, ул. „Преспа“ № 3 на стойност около 1 060 000 лв. (около 60 000 лв. за проект и 1 000 000 лв. за строеж)*

* Предложението е заявено от район „Средец“, но са необходими градоустройствени и отчуждителни процедури.

 

Район „Триадица“

Предложения за обекти, които не присъстват в програмата:

 1. Строеж на нова детска градина на мястото на съществуващата, за създаване на четири яслени и четири градински групи, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Проф. д-р Ангушев“ на стойност 7 000 000 лв.

 Надяваме се така направените предложения да бъдат взети предвид и да бъдат включени в „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“, за което благодарим предварително.

 

С уважение,

Веселин Калановски и Михаил Паргов

Общински съветници от групата на Демократична България

 

Накратко:

Един от приоритетите, заложени в предизборната програма на Демократична България, е осигуряване на достъп до детска градина и ясла на всяко дете. Усилията ни за постигане на тази цел не са спирали и след внимателно проучване от страна на нашите районни кметове, предоставихме на Столична община допълнителни обекти, които да бъдат включени в доклада за „Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.“

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-8836-[3]/06.11.2020

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Михаил Детелинов Паргов

Общински съветник в СОС

Михаил Детелинов Паргов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK